Summary Maatschappijleer

570 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Maatschappijleer

 • 1.1 Waarom maatschappijleer?

 • 4 kenmerken van een maatschappelijk probleem:
  1. Gevolgen voor grote groepen
  2. Tegengestelde opvattingen over oorzaken en oplossingen
  3. Veel aandacht in media
  4. Alleen gemeenschappelijke oplossing, m.b.v. de overheid
 • Tegenstellingen op 3 gebieden:
  - Politieke visie
  - Geloofs- of levensovertuiging
  - Maatschappelijke positie
 • Compromis:
  Een oplossing waarbij alle partijen een beetje moeten toegeven. 
 • Dilemma:
  Een lastige keuze uit twee dingen die allebei voordelen of juist nadelen hebben 
 • 1.2 Basisconcepten en sleutelvragen

 • 5 Kernbegrippen van een maatschappelijk probleem:
  - Waarden en normen
  - Belangen
  - Macht
  - Sociale ongelijkheid
  - Sociale cohesie
 • Waarden:
  Een uitgangspunt of principe dat mensen belangrijk vinden in hun leven
  - Leid tot een gedragsregel
 • Normen:
  Regels over hoe je je op grond van een bepaalde waarde moet gedragen
  - Vaak een sociale verplichting die je wordt opgelegd door je omgeving
  - Geschreven: in het wetboek zijn rechtsnormen  
  - Ongeschreven 
 • Sociale controle:
  De manier waarop mensen anderen stimuleren of dwingen zich aan normen te houden
 • Belangen:
  Het voordeel dat iemand ergens bij heeft 
 • Macht: 
  Het vermogen om het gedrag of het denken van andere te beïnvloedden
  - Formele macht: officieel vastgelegd in regels en wetten
  - Informele macht: popster, vloggers, populariteit 
 • 7 Machtsmiddelen:
  Middelen waarmee je het gedrag van anderen kan beïnvloeden
  1. Kennis
  2. Spierkracht
  3. Geld
  4. Functie/beroep
  5. Overtuigingskracht
  6. Aantal medestanders
  7. Aanzien/status
 • Gezag: 
  Gelegitimeerde macht
  - Wanneer macht wordt geaccepteerd en erkend 
 • Sociale ongelijkheid:
  Een ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht. 
 • Sociale cohesie:
  Hoe sterk mensen zich verbonden voelen met elkaar 
 • 1.3 Wat is waar, wat is niet waar?

 • Feiten: 
  Objectief
  Geven aan hoe iets werkelijk is
 • Meningen:
  Subjectief
 • Hoor en wederhoor:
  Zijn er verschillende betrokkenen gehoord?
 • Communicatie: 
  Het doorgeven van informatie 
 • 4 soorten communicatieruis bij de zender 
  - Referentiekader
  - Vooroordelen
  - Stereotype
  - Manipulatie 
 • 2 soorten communicatieruis bij de ontvanger

         -      Selectieve waarneming
         -      referentiekader 
 • Manipulatie:
  Opzettelijk verdraaien of weglaten van feiten, vaak zonder dat de ontvanger dit weet 
 • Propaganda: 
  Specifieke vorm van manipulatie
  Het bewust geven van eenzijdige informatie met als doel de mening van mensen beïnvloeden
 • Indoctrinatie: 
  Meest extreme vorm van manipulatie
  waarbij mensen langdurig, systematisch en dwingend eenzijdige opvattingen krijgen opgedrongen met de bedoeling dat zij deze opvattingen kritiekloos  overnemen
 • referentiekader: 
  Alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, waarden en normen. 
 • Selectieve waarneming:
  De informatie wordt zodanig vervormd dat deze past in het referentiekader 
 • Stereotype:
  Een vaststaand beeld van een hele groep mensen 
 • Vooroordelen:
  Je oordeelt over iets of iemand zonder dat je die persoon of die zaak kent
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De gevolgen:  
- Steeds minder mensen moeten de AOW voor steeds meer mensen financieren
- Naast de stijgende kosten voor de AOW zullen door vergrijzing ook de zorgkosten flink toenemen 
Vergrijzing en ontgroening:
Het toenemende aandeel van gepensioneerde in de totale bevolking
En de afname van het aantal jongeren in de samenleving 
Meer werk: 
Mensen met een bijstandsuitkering moeten verplicht solliciteren
- Pensioenleeftijd verhogen
- Langdurige werklozen krijgen persoonlijke begeleiding om werk te zoeken 
Eigen verantwoordelijkheid:
Werkgevers moeten het loon van zieke werknemers zelf doorbetalen.
- Werknemers hebben korter recht op een WW uitkering 
Meer controle op misbruik:
Inspectiediensten:
Controleert de arbeidsomstandigheden in bedrijven, illegale arbeid en ontduiking van sociale premies  

Gemeenten:
kunnen dossiers vergelijken en kijken of mensen echt op het adres wonen waar zij ingeschreven staan.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV):
Controleert of er gefraudeerd wordt met uitkeringen 
Bezuinigingen: 
Uitkeringen worden verlaagd en het is moeilijker om een uitkering te krijgen
- Grote onderdelen van sociale zekerheid zijn geprivatiseerd
- Het overhevelen van zorg aan ouderen van verzorgingshuizen naar zorg thuis 
4 Maatregelen van de overheid:
- Bezuinigen op uitkeringen
- Strengere controle
- Versterken/vergroten van de eigen verantwoordelijkheid
- Stimuleren van het bedrijfsleven 
Misbruik van voorzieningen:  
· Mensen die van de bijstand leven en zwart werken
· Problemen bij het UWV en fraude bij WW uitkeringen of ziektewet 
De verzorgingsstaat maakt passief: 
· Het financiële voordeel van werken voor een laag loon is voor hen te klein of aanwezig
· Sommige mensen zijn te lang uit de arbeidsmarkt en hebben geen relevante werkervaring meer 
De verzorgingsstaat is te duur:
De kosten voor sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg nemen steeds verder toe