Summary Maatschappijwetenschappen criminaliteit

-
ISBN-10 9086741487 ISBN-13 9789086741489
386 Flashcards & Notes
65 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappijwetenschappen criminaliteit". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt & Jasper van den Broeke Co Theo Rijpkema, Marlies Hagers & Theo Schuurman. The ISBN of the book is 9789086741489 or 9086741487. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Maatschappijwetenschappen criminaliteit

 • 1.1 Strafbaar gedrag

 • Wat is een waarde?
  Een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven.
 • Wat zijn normen?
  Gedragsregels.
 • Wat is criminaliteit?
  1. Elk door de overheid bij wet strafbaar gesteld gedrag.
  2. Alle misdrijven die in de wet omschreven staan.
 • Wat is een delict?
  De juridische benaming van strafbaar gedrag.
 • Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?
  Overtreding:
  • Alle zaken waarbij je ten hoogste 1 jaar celstraf kunt krijgen.
  • Een poging tot is niet strafbaar.
  • Minder ernstige strafbare feiten.

  Misdrijf:
  • Alle zaken waarbij je ten hoogste levensland celstraf kunt krijgen.
  • Een poging tot een misdrijf is wel strafbaar (2/3 van de maximale straf).
  • Ernstige strafbare feiten.
  • Komt op strafblad.
 • Wat is strafwaardig?
  Gedrag dat volgens iemand of een grotere groep mensen strafbaar zou moeten zijn.
  -> pas echt strafbaar als er een bepaling voer in staat in het Wetboek van Strafrecht.
 • Waarom is criminaliteit een relatief en cultureel bepaald begrip?
  Er zijn gedragingen die volgens bepaalde groepen in de samenleving strafwaardig zijn, maar waarover niets in het Wetboek van Strafrecht staat.
 • Wat is criminalisering?
  Het strafbaar worden van bepaald gedrag.
 • Wat is decriminalisering?
  Een strafbare gedraging wordt uit het strafrecht gehaald en is daardoor niet langer meer verboden.
 • Waarvan is afhankelijk welke gedragingen wel en welke niet strafbaar worden gesteld?
  • De maatschappelijke context.
  • De ernst van de gevolgen die bepaald gedrag kan hebben voor de slachtoffers en voor de samenleving.
  • De morele opvattingen van de mensen met veel politieke macht.
 • 1.2 Criminaliteit als maatschappelijk en politiek probleem

 • Waarom wordt criminaliteit gezien als een maatschappelijk probleem?
  • Criminaliteit heeft ongewenste gevolgen voor grote groepen in de samenleving.
  • Er bestaat een verband tussen het bestaan van criminaliteit en andere maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Bij de aanpak van criminaliteit spelen tegengestelde belangen een rol.
  • Criminaliteit vraagt om een gemeenschappelijke oplossing.
 • Hoe kun je de gevolgen van criminaliteit onderverdelen>
  In materiële en immateriële gevolgen.
 • Wat zijn de materiële gevolgen van criminaliteit?
  • Directe financiële schade voor burgers, bedrijven en overheid.
  • Indirecte financiële schade.
  • Kosten voor criminaliteitsbestrijding, zowel door de overheid, als door burgers en bedrijven.
 • Wat zijn de immateriële gevolgen van criminaliteit?
  • Gevoelens van onveiligheid.
  • Vermijdingsgedrag.
  • Emotionele en psychische problemen.
  • Morele verontwaardiging: boosheid/verbazing over hoeveel diefstal en fraude er is.
  • Veranderende opvattingen over goed en kwaad.
  • Verlies aan vertrouwen in mensen, in de politiek of in de samenleving als geheel.
  • De aantasting van het rechtsgevoel van mensen als ze zien dat daders niet altijd gepakt en bestraft worden.
  • Het gevaar dat mensen voor eigen rechter gaan spelen.
 • Welke maatschappelijke ontwikkelingen staan in verband met de toe- of afnamen van criminaliteit?
  • Afnemend gezag van de overheid: geen automatisch respect van burgers voor de overheid.
  • Afnemende betekenis van het maatschappelijk middenveld: bijvoorbeeld school, kerk en buurt- of sportverenigingen als gevolg van de individualisering.
  • Minder sociale controle: door elkaar en door politie, controleurs en andere toezichthouders.
  • Veranderend normen- en waardenbesef: waarden als gehoorzaamheid en fatsoen minder sterk door verminderde betekenis maatschappelijke middenveld en waarden als vrijheid en individuele ontplooiing belangrijker dus minder aan regels houden.
  • Toegenomen welvaart: meer diefstal -> meer te halen, en meer alcohol- en drugsgebruik.
  • De afgenomen pak- en strafkans.
  • Werkloosheid: meer werkloosheid -> meer criminaliteit. Mensen met geldproblemen en/of verveling zijn eerder geneigd tot criminaliteit.
  • Technologische ontwikkelingen: digitalisering leidt tot meer soorten criminaliteit.
  • Internationalisering: open grenzen bieden criminelen meer mogelijkheden.
 • Waarom zijn er tegengestelde belangen bij criminaliteit?
  Omdat iedereen op een andere manier betrokken is bij criminaliteit heeft iedereen er een ander belang bij. Voor een evenwichtig veiligheidsbeleid moeten alle belangen worden meegewogen. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen willen maximale keuzevrijheid en geen overheidsbemoeienis maar verwachten ook veiligheid en een volledig risicovrije omgeving.
 • Wat zijn de veiligheidsutopie en de veiligheidsparadox?

  • Veiligheidsparadox: het verschijnsel dat hoe meer veiligheid we hebben, hoe erger we een inbreuk daarop ervaren.
  • Veiligheidsutopie: het onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid.
 • Wat is de maatschappelijke oplossing van criminaliteit?
  • Particuliere initiatieven om de overlast in de buurt te beperken.
  • Bedrijven investeren in beveiliging.
  • Maatschappelijke instellingen bieden hulp aan slachtoffers en reclassering.
 • Waarom is criminaliteit een politiek probleem?
  • Het handhaven van de openbare orde en het verschaffen van veiligheid behoort tot de basisfuncties van de overheid.
  • De bestrijding van criminaliteit staat hoog op de politieke agenda omdat het een ernstige bedreiging voor de rechtsorde vormt.
  • Over de beste manier van aanpak zijn politieke partijen het niet eens.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er zijn veel mensen die criminaliteit hebben geprobeerd te verklaren, wat voor theorieën zijn hieruit gekomen?
Volgens Edwin Sutherland werd crimineel gedrag aangeleerd en niet aangeboren. Volgens de gelegenheidstheorie van Adam Smith nemen mensen rationeel de gunstige optie voor zichzelf, met andere woorden de gelegenheid maakt de dief. Wat het minste moeite kost is het makkelijkst om te stelen. Volgens de anomietheorie gaan mensen die beperkte middelen hebben om welvaart te bereiken deze middelen dan maar stelen. En zo zijn er nog veel meer verklaringen.
Er zijn verschillende soorten onderzoeken voor het meten van criminaliteit, wat zijn de twee belangrijkste soorten en hoe kunnen deze uitgevoerd worden?
We hebben het kwantitatieve en het kwalitatieve onderzoek. Bij het kwantitatieve onderzoek wordt een groot aantal gegevens verzameld, en die worden vervolgens in cijfers en percentages uitgedrukt. Het kwalitatieve onderzoek wordt gebruikt als er meer diepgaande informatie nodig is. Hiervoor worden diepte interviews met slachtoffers gehouden. Alleen daaruit kan je afleiden hoe het voelt om een slachtoffer van iets te zijn.
Wat is de definitie van een norm, en wanneer wordt deze norm een rechtsregel?
Een norm is een gedragsregel zoals je mag niet liegen, en je mag niet roken op een station. Sommige normen vertegenwoordigen zulke belangrijke waarden in de samenleving dat ze als rechtsnormen in weten zijn vastgelegd.
Wat is het doel van een rechtstaat en wat zijn grondbeginselen?
Het doel van een rechtsstaat is om de voeling te beschermen tegen de macht van de overheid en ervoor te zorgen dat wij als burgers gelijk worden behandeld en in vrijheid kunnen leven. Deze doelen zijn uitgewerkt in 3 grondbeginselen: er is sprake van machtenscheiding die willekeur voorkomt. Er is sprake van grond- of vrijheidsrechten, en vanwege het legaliteitsbeginsel is de overheid zelf ook gebonden aan regels en wetten.
Wat zijn de kenmerken van een rechtstaat?
Een rechtstaat is zo ingericht dat burgers beschermd worden tegen macht en willekeur van de overheid door middel van wetten. Deze wetten bieden rechtszekerheid, brengen orde aan, waarborgen onafhankelijke rechtspraak en we kunnen door de wetten conflicten vreedzaam oplossen. In een rechtstaat hebben we een sociaal contract, dat is een soort stille afspraak tussen burgers en de overheid.
Welke verschillende rechters zijn er en wanneer komen zij aan bod?
De kantonrechter behandelt binnen het burgerlijk recht vooral huur- en arbeidsgeschillen. Op het gebied van het strafrecht gaat het meestal om bijvoorbeeld te hard rijden, en wordt er gelijk een uitspraak gedaan. De politierechter houdt zich bezig met lichte misdrijfzaken zoals winkeldiefstal en vernieling. Hij of zij spreekt alleen recht en is dus de enkelvoudige kamer. Hij of zij mag een vrijheidsstraf van hoogstens een jaar opleggen. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters en behandelt ernstige misdrijven zoals verkrachting en mishandeling. Ze doen pas na twee weken uitspraak. Als laatste is er nog de kinderrechter die zich bezig houdt met alle overtredingen en misdrijven gepleegd door jongeren tussen twaalf en achttien jaar.
Wanneer komt er een rechter voor in het proces naar rechtspraak?
Wanneer de officier van justitie tijdens het opsporingsonderzoek genoeg bewijzen tegen de verdachte heeft verzameld kan hij of zij besluiten om een rechtszaak te beginnen. Afhankelijk van de ernst van de zaak wordt een verdachte berecht door een kantonrechter, politierechter of een meervoudige kamer. Voor zaken in hoger beroep zijn er weer andere rechters.
Politiestatistieken geven maar een beperkt beeld van het werkelijke aantal gepleegde delicten, hoe komt dit?
Mensen doen bijvoorbeeld lang niet altijd aangifte, bijvoorbeeld als je fiets gestolen wordt dan doe je dit niet terwijl het wel een gepleegd delict is. Sommige delicten blijven ook vaak onzichtbaar en dus zal er nooit iemand achter komen, bijvoorbeeld belastingontduiking en zakkenrollerij.
Bij iedere aangifte of ontdekking wordt een schriftelijke verklaring aangemaakt? Hoe heet deze verklaring?
Dit heet een proces-verbaal, en is een schriftelijk verslag waarin de politie of een andere opsporingsambtenaar informatie geeft over het tijdstip, de plaats en de toedracht van een overtreding, misdrijf of ongeluk.
Politiestatistieken zijn een weergave van geregistreerde criminaliteit. Wat is geregistreerde criminaliteit?
Geregistreerde criminaliteit komt voort uit misdrijven die door mensen bij de politie zijn aangegeven of die door de politie zelf zijn ontdekt.