Summary Maatschappijwetenschappen massamedia

-
ISBN-10 9086741053 ISBN-13 9789086741052
469 Flashcards & Notes
76 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappijwetenschappen massamedia". The author(s) of the book is/are Jasper van den Broeke & Marlies Hagers Co Theo Schuurman, Bas Schuijt & Theo Rijpkema. The ISBN of the book is 9789086741052 or 9086741053. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Maatschappijwetenschappen massamedia

 • 1 wat zijn massamedia

 • Wat bedoelt men met de massamedia?
  Massamedia worden gebruikt om informatio over te brengen aan een groot publiek
 • 1.1 Het communicatieproces

 • wat is communicatie
  communicatie is het proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de relaties die zij met elkaar hebben vormgeven
 • Wat zijn de 5 kenmerken van communicatie?
  1. Boodschap is inhoudelijke informatie die wordt overgebracht.
  2. De zender start het communicatieproces.
  3. Het medium is het technische middel waarmee het wordt overgedragen.
  4. De ontvanger is degene bij wie de boodschap bedoeld of onbedoeld aankomt.
  5. De feedback is de reactie die de ontvanger geeft op de boodschap.
 • wat zijn de 5 basiselementen die kenmerkend zijn voor communicatie
  1. een boodschap
  2. een zender
  3. een medium
  4. een ontvanger
  5. de feedback 
 • wat is een boodschap in het communicatieproces
  een boodschap is de inhoudelijke informatie die je overbrengt.

  bijvoorbeeld feiten tijdens een presentatie, plannen die je voorstelt om met iemand af te spreken, gevoelens die je laat merken wanneer je boos bent
 • wat doet de zender in het communicatieproces
  de zender start het communicatieproces door een boodschap te versturen.

  de zender kan een persoon zijn, een organisatie of een bedrijf
 • wat doet een medium in het communicatieproces
  een medium is het (technische) hulpmiddel waarmee de boodschap wordt overgedragen. 

  bijvoorbeeld een telefoon of het internet, maar ook een brief
 • wat is de rol van de ontvanger in het communicatieproces
  de ontvanger is degene bij wie de boodschap die de zender heeft gestuurd, bedoeld of onbedoeld aankomt. 

  de ontvanger kan een persoon zijn, maar ook een groep of een massa mensen
 • wat is de feedback in het communicatieproces
  de feedback is de reactie die de ontvanger geeft op de boodschap. wanneer de ontvanger een reactie terug stuurt naar de zender, wordt degene die feedback geeft zender en degene die de boodschap in eerste instantie heeft verzonden ontvanger. ook als er geen inhoudelijke boodschap wordt teruggestuurd is dit feedback
 • Waardoor kan het dat een boodschap vrijwel nooit ongewijzigd of objectief wordt overgenomen of begrepen?
  dit komt doordat de zender en de ontvanger de inhoud verschillend interpreteren, dit heeft te maken met het referentiekader van de zender en de ontvanger.
 • wat is een referentiekader?
  je referentiekader is de verzameling van al je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen.
  love of my life doet me denken aan renee, voor anderen is het een herinnering aan een concert van queen.
 • Wanneer spreekt men over een ruis of communicatiestoornis?
  wanneer de boodschap anders wordt geinterpreteerd door de ontvanger dan de zender bedoeld heeft
 • directe tegenover indirecte communicatie (persoonlijk contact)
  bij directe communicatie is er persoonlijk contact tussen de zender en de ontvanger, ze zien elkaar 'live'. indirecte communicatie gaat via een technisch hulpmiddel zoals een telefoon of computer. indirecte communicatie gaat vaak over een grote afstand, het is ismpelweg niet mogelijk om elkaar te zien.
 • eenzijdige tegenover meerzijdige communicatie (reactie op de boodschap)
  bij eenzijdige communicatie is het zo dat de ontvanger geen boodschap terugstuurt naar de zender, er is eenrichtingsverkeer, dit is bijvoorbeeld zo bij radio, tv, kranten en films. als communicatie meerzijdig is, dan zijn de deelnemers wel afwisselend zender en ontvanger, er is dus sprake van interactie en feedback. dit is wederkerigheid in communicatie.
 • verbale tegenover non verbale communicatie (met of zonder woorden)
  bij verbale communicatie wordt er gesproken of geschreven, non verbale communicatie is alle communicatie waarbij men geen woorden gebruikt, maar symbolen, gebaren, tekeningen, symboliek en lichaamstaal. non verbale signalen verschillen vaak per cultuur en kunnen tot misverstanden leiden wanneer het ene gebaar in de ene cultuur iets anders betekent in de andere cultuur
 • interpersoonlijke communicatie tegenover massacommunicatie
  interpersoonlijke communicatie is directe, meerzijdige, verbale of non verbale communicatie tussen twee mensen of een kleine groep mensen. bijvoorbeeld een gesprek met vrienden in een cafe of een vergadering met collega's.

  massacommunicatie is gericht op een groot en grotendeels onbekend publiek, deze vorm van communicatie kan verbaal of non verbaal zijn en is meestal eenzijdig van aard.
 • Wat zijn de 4 tegengestelde vormen van communicatie?
  1. directe tegenover indirecte communicatie
  2. eenzijdige tegenover meerzijdige communicatie
  3. verbale tegenover non verbale communicatie
  4. interpersoonlijke tegenover massacommunicatie 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de kanttekening bij de media-afhankelijkheidstheorie?
Ontvangers krijgen een passieve slachtofferrol maar hebben een zekere macht, ook zijn mensen niet altijd rationeel.
Wat is de media-afhankelijkheidstheorie?
Mensen hebben de media nodig om bepaalde doelen in hun leven te kunnen bereiken: 
 • De wereld om hen heen begrijpen.
 • Ze hebben allerlei soorten praktische kennis nodig.
 • Ze willen ontspannen.
 • Ze willen zich conformeren aan de sociale normen van hun omgeving.

Hiervoor hebben we informatie nodig en zijn we afhankelijk aan de media. De media heeft veel macht want het mediasysteem verzamelt en creëert informatie, verwerkt en bewerkt informatie en verspreidt informatie. Het mediasysteem is ook afhankelijk van de kijkers door de inkomsten. Er is een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen het mediasysteem, het economische systeem en het politieke systeem.
Wat is de kanttekening bij de 'Uses and gratificationsbenadering'?
Er is te weinig onderzoek gedaan naar of er wel gratifications zijn en dat mensen passiever zijn dan wordt gesuggereerd.
Wat is de 'Uses and gratificationsbenadering'?
Nut en beloningen. De media voorzien in de bevrediging van behoeftes van de mediagebruiker. De mensen worden niet meer gezien als passieve en weerloze slachtoffers maar als actieve, doelgerichte consumenten.
Wat is de kanttekening bij de theorie van de zwijgspiraal?
De theorie van de zwijgspiraal gaat ervan uit dat mensen irrationele wezens zijn die bang zijn om hun mening te laten horen, ook gaan ze er van uit dat de mediagebruiker weinig mogelijkheden heeft om media te selecteren.
Wat is de theorie van de zwijgspiraal?
De media hebben veel macht. Mensen durven door de media niet hun eigen mening te hebben want dat komt niet overeen met de meerderheid, uit angst conformeren ze zich aan de heersende opvattingen. Ze gaan hun mening verzwijgen en het beeld van de. heersende opvatting wordt versterkt. De media spelen hierbij een grote rol en dit laat het belang van de pluriformiteit zien.
Wat is de kanttekening bij de framingtheorie?
Andere factoren die het beïnvloedingsproces kunnen verklaren ontbreken.
Wat is de framingtheorie?
Bij framing wordt niet alleen een onderwerp aan de orde gesteld maar de manier waarop is belangrijk. Het proces waarbij een mediaframe tot stand komt heet 'framebuilidng', hierbij worden journalisten zelf ook beïnvloed door hun referentiekader, de gekozen informatiebron en door pressie aan buitenaf. Het mediaframe bepaald hoe mensen iets interpreteren. 'Framesetting' is het proces waarbij het mediaframe het denken van de mensen beïnvloedt.
Wat is de kanttekening bij de agendasettingtheorie?
Het is niet aan te tonen dat de media de agenda's bepaald, is het op tv en hebben we het erover? of is het op tv omdat we het erover hebben?
Wat is de agendasettingtheorie?
De media hebben geen invloed op het gedrag en denken van de consument maar bepalen wel de onderwerpen waar ze zich mee bezig houden, de gespreksagenda (publieke en politieke) wordt bepaald door wat veel in de media komt. De media betaald waarover de mensen praten/denken maar niet wat ze erover denken.