Summary Maatschappijwetenschappen politieke besluitvorming

-
ISBN-10 9086741010 ISBN-13 9789086741014
506 Flashcards & Notes
94 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappijwetenschappen politieke besluitvorming". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt. The ISBN of the book is 9789086741014 or 9086741010. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Maatschappijwetenschappen politieke besluitvorming

 • 1.1 Het begrip politiek

 • Welke betekenissen van politiek zijn er?
  • Ander woord voor beleid: de maatregen van ministers om een probleem aan te pakken en op te lossen.
  • Als staatsinrichting: het geheel aan regels waarin is vastgelegd hoe een land bestuurd wordt.
  • Als een strategie of handelswijze om een doel te bereiken.
  • Politiek als synoniem voor behendig, sluw, slim en achterbaks.
 • Wat is de betekenis van politiek volgens dit boek?
  Een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten.
 • 1.1.1 Politieke problemen

 • Wat is een politiek probleem?
  • Een grote groep mensen vindt de situatie ongewenst
  • Het is ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen
  • Het heeft te maken met tegengestelde belangen
  • Mensen willen dat de overheid ingrijpt
 • 1.1.2 Politieke agenda

 • Wat is de publieke agenda?
  Problemen die aandacht krijgen van burgers en maatschappelijke groeperingen.
 • Wat is de dagelijkse definitie van overheidsbeleid?
  De genomen besluiten van en de getroffen maatregelen door de overheid.
 • Wat is de wetenschappelijke definitie van overheidsbeleid?
  Een politiek bekrachtigd plan, waarin gekozen doelen en het inzetten van middelen in een bepaalde volgorde zijn vastgelegd.
 • 1.1.3 Definitie van Easton

 • Wat is de definitie van politiek volgens Easton?
  Het besluitvormingsproces over de vraag hoe schaarse middelen verdeeld moeten worden, en waarden moeten worden toegedeeld, waarbij de manier van besluiten nemen en de inhoud ervan 'gezag moet hebben' en daarmee steun krijgt van de meerderheid van de bevolking.
 • 1.2.1 Collectieve goederen

 • Wat zijn collectieve goederen?
  Goederen die van algemeen belang geacht worden, die moeilijk via de markt kunnen worden aangeboden, maar die in principe voor iedereen beschikbaar zijn.
 • Wat staat aan de basis van overheidsvoorzieningen?
  Een sociaal contract: in ruil voor de diensten die de overheid levert, aanvaarden burgers een beperking van hun (financiële) vrijheid.
 • 1.2.2 Taken van de overheid

 • Wat zijn de kerntaken van de overheid?
  • Het garanderen van de openbare orde en veiligheid.
  • Garanderen van de mensenrechten.
  • Het onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen.
  • Het scheppen van werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden, infrastructuur en een goed economisch klimaat.
  • Het zorgen voor welzijn, onderwijs, volksgezondheid, kunst en andere goederen en diensten op sociaal-cultureel gebied.
 • 1.2.3 Taken verschuiven

 • Wat zijn de richtingen over wie welke taken in de samenleving het beste kan verrichten?

  • Liberaal-individualistische visie: nadruk op individuele vrijheden, overheid alleen het noodzakelijke, vrije markt en particulier initiatief.
  • Sociaal-collectivistische visie: nadruk op sociale gelijkheid, overheid moet kunnen ingrijpen, geen vertrouwen in marktwerking.
 • 1.3 Politiek en macht

 • Wat betekent de Nederlandse staat?
  • Overheid heeft soevereine macht.
  • Er is een bevolking waarover geregeerd wordt.
  • Het grondgebied is internationaal erkend.
  • De overheid beschikt over het geweldsmonopolie.
 • Wat is macht??
  Het vermogen om het gedrag van anderen, eventueel tegen hun zin, te beïnvloeden.
 • Wat is politieke macht?
  Het vermogen politieke besluitvorming te bepalen.
 • Wat is gezag?
  Mensen accepteren de macht of zeggenschap van anderen als legitiem.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beleidsvoorbereidende ambtenaren hebben een sterke positie, hoe komt dit?
Ambtenaren werken veel langer bij een departement dan een minister. Zij hebben dus veel meer specifieke kennis en ervaring op de vakgebieden van het ministerie. Vooral hoge ambtenaren die dicht bij de bewindslieden staan kunnen hierdoor grote invloed uitoefenen.
Wat zijn de taken van rijksambtenaren?
Hun taken zijn beleidsvoorbereiding en toezicht houden.
Wat voor rol vervuld de eerste kamer?
De eerste kamer vervult dus een rol van laatste controle en kan alleen een wet in zijn geheel aannemen of verwerpen. De eerste kamer moet wetsvoorstellen toetsen aan staatsrechtelijke normen en kijkt of er sprake is van een behoorlijke wetgeving.
Als een wetsvoorstel aangenomen is, gaan de ministers deze wetten uitvoeren. De tweede kamer heeft met haar controlerende taak om toezicht te houden of deze wetten wel goed genoeg uitgevoerd worden, een aantal rechten. Noem deze rechten.
Het vragenrecht: het stellen van vragen aan bewindslieden.
Het recht van interpellatie: het ter verantwoording roepen van bewindspersonen over het regeringsbeleid. 
Het recht van motie: de mogelijkheid van de tweede kamer om een schriftelijke uitspraak te doen over het beleid van een minister.
Het recht van enquete: de mogelijkheid van de tweede kamer om zelfstandig een onderzoek in te stellen als de kamer naar haar mening onvoldoende informatie van de regering krijgt. 
De tweede kamer heeft een aantal rechten. Noem hier 4 van.
Het stemrecht: het recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren.
Het recht van amendement: het recht om een deel van een wetsvoorstel te wijzigen.
Het recht van initiatief: het recht om zelf wetsvoorstellen in te dienen.
Het budgetrecht: het recht om de jaarlijkse begroting aan te nemen of te verwerpen.
Op landelijk niveau wordt de volksvertegenwoordiging gevormd door de staten generaal. Waaruit bestaat deze staten-generaal en hoe wordt deze ook wel genoemd?
Deze staten-generaal bestaat uit de tweede en de eerste kamer, samen ook wel het parlement genoemd.
Ministers hebben 3 hoofdtaken. Noem deze 3 hoofdtaken.
Voorbereiding van overheidsbeleid.
Mede wetgeving, indienen van wetsvoorstellen.
Uitvoering van overheidsbeleid.
In Nederland kennen we 3 bestuurslagen. Noem deze 3.
De rijksoverheid, op landelijk niveau.
De lagere overheid, op provinciaal niveau.
Instanties op gemeentelijk niveau. 
Hoe wordt de regering gevormd?
 De regering wordt gevormd door de koning en de ministers.
Waaruit bestaat het kabinet?
Het kabinet bestaat uit de ministers en staatssecretarissen.