Summary Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

-
ISBN-10 9001816908 ISBN-13 9789001816902
276 Flashcards & Notes
27 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving
 • A J Marijs, W Hulleman
 • 9789001816902 or 9001816908
 • 6e dr.

Summary - Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

 • 1 algemene economie en bedrijfsomgeving

 • wat is economie 
  geld 
 • Wat is welvaart
  Beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften
 • Wat is welvaart?
  Beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften
 • Economisch handelen
  Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen
 • Wat is schaarste
  Spanning tussen oneindige behoeften en beperkte middelen
 • Wat is economisch handelen?
  Maximale welvaart met behulp van schaarste middelen.
 • nominale stijging
  waarde stijging van een variabel
 • Wat is economisch handelen
  Streven naar maximale welvaart met behulp van schaarste middelen
 • Noem de verschillende niveaus bij economisch handelen:
  1. micro : bedrijven en gezinnen 
  2. meso: groep bedrijven en gezinnen
  3. macro: heel land: conjunctuur, loonsom, overheidsinvloed, arbeidsproductiviteit. 
 • reële stijging
  volume verandering van de variabele
 • Meso- en Micro economie
  Kenmerken van:
  •  Markten
  • Bedrijfstakken
  • Vraag & Aanbod goederen
 • Wat is bedrijfsomgeving?
  Alle ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming die invloed hebben op de resultaten van een bedrijf.
 • arbeidsproductiviteit
  productie per werknemer
 • Macro-Economische
  Analyse/beschrijving voor een heel land
 • Verschil tussen (1)directe/(2)indirecte en (3)macro-omgevingsfactoren:
  1. Bestaat uit de marktprijzen van de onderneming op haar in- en verkoopmarkten. De toeleveranciers, distributieschakels en uiteindelijke afnemers. 
  2. Bestaat uit werknemers- en werkgeversorganisatie, de overheid en culturele omgevingsfactoren. De onderneming heeft een geringe invloed op de indirecte omgeving, omgekeerd kan de invloed groot zijn. 
  3. Bestaat uit de conjuncturele ontwikkeling, de ontwikkeling van wisselkoersen en prijzen van belangrijke grondstoffen en demografische ontwikkelingen. De onderneming kan geen invloed hier op uit oefenen. 
 • productie onderneming
  = aantal werknemers x productie per werknemer
 • Monetaire Economie
  Geld en rol van banken
 • 7 factoren die invloed hebben op bepaalde sectoren:
  1. Rente: de mate waarin het resultaat van een onderneming wordt beïnvloedt door verandering van de rente op geld- en kapitaalmarkt. 
  2. Kapitaal: sectoren met hoge kapitaalintensiteit hebben het meest last van scherpere toepassing kredietvoorwaarden.
  3. Vermogen en vertrouwen: leidt tot lagere vermogens, afname consumptie en investeringen. 
  4. Grondstoffen: daling van olie- en grondstofprijzen. Deze dalende prijzen leiden tot enige financieel ruimte in productketens --> kostenniveau daalt. 
  5. Wisselkoersen: goedkopere euro --> toekomende export- en daardoor omzetgroei
  6. Internationale invloed: wereldhandel en wisselkoersen (belang export)
  7. Conjunctuur: conjunctuurgevoeligheid 
 • bbp
  = totale werkgelegenheid x arbeidsproductiviteit
 • Internationale economische betrekkingen
  Buitenlandse handel etc
 • Absolute en relatieve vorm:
  Absoluut: hoeveelheden en getallen 
  Relatief: procentuele veranderingen 
 • bbp
  bruto binnenlands product/productie van het hele land
 • In welke omgevingen word een bedrijf onderverdeeld
  • Directe omgeving - Leveranciers, productieschakels, afnemers
  • Indirecte omgeving - Werkgevers, werknemersorganisaties, cultuur
  • Macro- omgeving - Conjunctuur, wisselkoers, grondstofprijzen etc. 
 • Arbeidsproductiviteit formule:
  aantal werknemers x productie per werknemer
 • toename in de productie van land of onderneming kan komen door: 1. toename aantal werkende of 2. een toename van arbeidsproductiviteit
 • Omzet = 
  Afzet =
  Omzet = Waarde
  Afzet = Volume of hoeveelheid
 • BBP (formule):
  de vraag naar arbeidskrachten x arbeidsproductiviteit 
  (procentueel = Av + Ap) 
 • totale loonsom = Loonsom per werknemer x hoeveelheid werknemers
 • Waarde stijging =
  Waarde stijging = Nominale waarde
 • Oorzaken toename productie in een land: (2)
  1: Toename van het aantal werkenden 
  2. Arbeidsproductiviteit 
 • loonkoste per eenheid product = loonkoste per werknemer/ arbeidsproductiviteit
 • Volume verandering =
  Volume verandering = Afzet : Hoeveelheid = Reele stijging
 • Formule loonsom:
  De totale loonsom = loonsom per werknemer x de hoeveelheid werknemers
 • Nominale verandering(omzet) =
  Nominale verandering = Volumeverandering (afzet) + prijsstijging
 • Formule loonkosten per eenheid product:
  Loonkosten per eenheid product = loon per werknemer : arbeidsproductiviteit
 • % verandering afzet =
  (100- (% verandering omzet - % verandering prijs)) * huidige afzet
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Macro economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving
 • A J Marijs, W Hulleman
 • 9789001784218
 • 5

Summary - Macro economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

 • 1 Algemene economie en bedrijfsomgeving 11

 • wat is welvaart?

  welvaart is het beschikken van goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften

 • wat is bedrijfsomgeving?
  de externe omgeving van een onderneming die invloed heeft op de resultaten van een onderneming. Onderscheiden worden: directe omgeving, indirecte omgeving macro-omgeving
 • mensen moeten steeds kiezen welke middelen voor de behoeften bevrediging.

 • 2 Produceren 27

 • Het BBP per hoofd van de bevolking is een maatstaf voor de welvaart.
 • 2.1 Welvaart en welzijn 28

 • Om het welzijn te meten is eer een maatstaf ontwikkeld, welke?
  human development index
 • de totale productie in binnen de landsgrenzen noemen we het bruto binnenlands product (BBP)
 • Om de koop kracht van verschillende landen te vergelijken gebruiken we het BBP, maar omdat landen verschillende munteenheden gebruiken is het makkelijker om 1 munt vasttestellen. We moeten de inkomens dus ook nog corrigeren voor deze verschillen in koopkracht. Deze correctie noemen we Koopkrachtpariteit (KKP)
 • om het BBP van landen te kunnen vergelijken, moet men dus,

  • het bbp per hoofd van de bevolking bepalen
  • het bbp  omzetten in 1 munt
  • corrigeren voor de verschillen in koopkracht van de munt per land
 • in de verklaring van de rechten van de mens is vastgesteld welke behoeften elk mens ten minste moet kunnen bevredigen om van een menswaardig bestaan te kunnen spreken.
 • welvaart hebben we omschreven als de hoeveelheid goederen en diensten die ter beschikking staan
 • welzijn duidt meer op het welbevinden en de geluksbeleving van mensen in de samenleving.
 • de human development index varieert van 0 tot 1. de HDI is samengesteld uit de volgende elementen,

  • een lang en gezond leven, de levensverwachting bij de geboorte
  • kennis, gemeten als de deelname aan het lager, voortgezet en hoger onderwijs
  • een redelijke levensstandaard, het inkomen per hoofd van de bevolking
 • HDI altijd 3 achter de komma bijvoorbeeld. 0.980

   

   

 • 2.1.1 Welvaartsverschillen 28

 • Wat is welvaart?
  De behoeftebevrediging met behulp van goederen en diensten
 • Wat is het bruto binnenlands product (BBP)?
  De totale productie binnen de landgrenzen
 • Wat is de belangrijkste maatstaf om de welvaart van landen te vergelijken?
  Het BBP
 • 2.1.1.1 Welvaartsverschillen tussen landen 28

 • Wat gebruikt men vaak als maatstaf voor de hoogte van de welvaart?
  Het BBP per hoofd
 • Hoe wordt het BBP per hoofd berekend?
  BBP van het land / aantal inwoners
 • Wat geeft het BBP per hoofd van de bevolking aan?
  De waarde van de producten die elke inwoner ter beschikking staan
 • Waardoor krijgt men de koopkrachtpariteit?
  Door de inkomens te corrigeren voor de verschillen in koopkracht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Accelerator
geeft aan hoe sterk de investeringen reageren op veranderingen in het nationaal inkomen (bbp)
Multiplier
geeft aan hoeveel extra inkomen voortvloeit uit een toename van de bestedingen
recessie
als het bbp minstens 2 kwartalen achter elkaar afneemt
Juglar
7-11 jaar, investeringen in vaste activa
Kitchin
Meest kleine golf, 3-5 jaar, voorraad investeringwn
Kondratief
langste golf, 47-57 jaar, grote product en proces innovaties
Gevolgen van Inflatie
 • Hollende inflatie: loon-prijsspiraal; 
 • Inkomensverdeling: positie vaste inkomens verslechtert, belang overheid; 
 • Substitutie arbeid door kapitaal; 
 • Reële en nominale rente; 
 • Toenemend risico op investeringen: onzekerheid over toekomstige prijzen; 
 • Minder aanbod van besparingen.     
conjunctuur
de meer of min regelmatige schommeling van de bestedingen en de productie rondom de capaciteit
Hollende inflatie
als de looneisen en prijsstijgingen elkaar steeds willen overtreffen.
Overbesteding
als bestedingswensen van verschillende sectoren het maximale aanbod van goederen en diensten overtreffen