Summary "Made in China" - De lange weg naar een moderne Chinese economie

-
ISBN-10 900646256X ISBN-13 9789006462562
292 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book ""Made in China" - De lange weg naar een moderne Chinese economie". The author(s) of the book is/are Sander Hendriks Eindred Jos Venner. The ISBN of the book is 9789006462562 or 900646256X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - "Made in China" - De lange weg naar een moderne Chinese economie

 • 2.1 De zoon des Hemels

 • De traditionele Chinese samenleving kenden een strakke hiërcharchie, zij vormenden de kern van het Confucianisme. Leg uit waarin zich dit uitte. 

  Jongere generaties hoorden zich te gehoorzamen aan de oudere mannen  en vrouwen. In de samenleving hoorde mindere zich de gehorzaamen aan zijn meerderen. Het volk diende zich te gehoorzamen aan de bestuurder en de keizer oefende het hoogste gezag uit. 

 • De keizer regeerde vroeger met 'Het Mandaat van de Hemel'. Leg uit wat ze hiermee bedoelden.

  De keizer was volgens de  confucianisten door de hemel aangewezen om te besturen. Op zijn schouders rustte de verantwoordelijkheid de uit de Oudheid overgeleverde offerrituelen op te voeren. 

 • De positie van de keizer werd vergeleken met die van een poolster. leg dit uit.

  Net zoals de Poolster stil aan de hemel staat en alle sterren om haar heen draaien, stond de heerser van het Chinese rijk stil in het middelpunt van het wereldgebeuren en beijverden zijn minister, ambtenaren en alle overige wereld bewoners zich om hem te dienen. 

 • Waarop kwam de symboliek van de Poolster met de Keizer tot uitdrukking?

  Dit kwam tot uitdrukking op de manier waarop Beijing was aangelegd. De keizerlijke paleizen lagen in het noorden van de stad. Wanneer de keizer zijn ministers ontving, traden zij hem vanuit het zuiden tegemoet. De keizer bevond zich dan - net als de poolster - ten noorden van hen, met zijn gelaat naar het zuiden.

 • Leg uit waarom niet iedereen zomaar een Mandarijn kon worden.

  Als je een mandarijn wilde worden moest je jaren lang studeren en daarna een reeks examens afleggen waarin kennen van de confucianistische teksten werden getoetst. Alleen de gene die voor de hoogste examens slaagden, konden rekenen op een aanstelling. 

 • Leg uit hoe het keizerrijk tijdens de Qing-dunastie was verdeeld. gebruikt de woorden: -yamen, districten, prefectuur en magistraat. 

  Het keizerrijk telde 18 provincies. Elke provincie was opgedeeld in prefecturen en een prefectuur was opgedeeld in districten. In de hoofdstad van elke provincie lag een yamen. Een yamen was een groot gebouw complex met daarin de kantoren van de magistraat. De magistraat (mandarijn) bestuurde het district. 

 • Noem een aantal functies waar de magistraat verantwoordelijk voor was.

  - Hij was verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde

  - Hij trad op als rechter

  - Hij was verantwoordelijk voor het innen van belastingen

  - Het onderhoud van de stadsmuren, land- en waterwegen en eventuele iirigatiewerken

   

 • Hoe droegen dorpsoudsten bij aan de maatschappelijke hiërarchie?

  Zij waakten over de rust en orde in het dorp en probeerden ongeregeldheden de kop in te drukken voor ze naar buiten kwamen, zodat de magistraat zich er niet mee zou hoeven te bemoeien. 

 • Leg uit waarom een rijke zout handelaar nooit een hogere status kon krijgen dan een Mandarijn.

  Werkelijk aanzien had iemand alleen als hij een ambt in dienst van de keizer bekleedde. 

 • De Chinezen maakten een onderscheid tussen rauwe en gekookte barbaren. Leg uit wat ze hiermee bedoelen.

  Rauwe barbaren waren barbaren die geen enkele verwantschap met de Chinese cultuur hadden. Gekookte barbaren waren barbaren die delen van de Chinese beschaving hadden overgenomen - zoals het confucianisme. 

 • Leg uit wat het Tribuutstelsel inhield.

  Hiermee werden de buitenlandse betrekkingen met het keizerlijke hof geregeld. De buitenlandse barbaren moesten regelmatig gezanten naar het hof sturen om de opperheerschappij van de keizer te erkennen, waarbij tribuutgoederen werden overhandigd.

   

 • 2.2 extra oefenvragen

 • Geef een beschrijving van de traditionele Chinese samenleving. Noem ten minste vier belangrijke bevolkingsgroepen en geef een korte beschrijving van het Chinese bestuur. 

  Het merendeel van de bevolking was boer op het platteland. In en bij de steden werkten handwerkslieden, zij vervaardigden producten die plaatselijk gewonnen werden en die verhandeld werden op de plaatselijke markt. Je had ook nog de handelaren die de regionale en de internationale handel verzorgde. Het keizerlijke rijk kende een scherpe tweedeling tussen de bestuurders - de mandarijnen - en de bestuurden. Het rijk was verdeeld in 18 provincies, die weer verdeeld waren in prefecturen en die waren verdeeld in districten. In elk district stond een Yama - het hoofdkantoor van de magistraat. Een magistraat was de laagste vertegenwoordiger van het keizerlijk gezag. Aan het hoofd van de bestuurlijke piramide stond de keizer. Hij werd de zoon van de hemel genoemd. Niemand kon zich met hem meten. 

 • Noem 2 belangrijke redenen waarom de Europeanen in de 16e en 17e eeuw contact met China zochten.

  - De chinezen hadden producten die gewild waren in het westen.

  - goedkope grondstoffen

  - afzetmarkt voor hun producten. 

 • wat was een directe aanleiding voor de Eerste opiumoorlog?

  in opdracht van de keizer namen ze het opium van de britten in beslag en verbranden het. 

 • wat was een directe aanleiding voor de tweede opiumoorlog? 

  De keizer weigerde intestemmen met de nieuwe wetten van de Britten voor meer toegang tot China 

 • Leg het verband uit met de chinezen en extraterritorialiteit.

  De Chinezen waren boos dat de westerlingen niet gestraft werden volgens de strange Chinese wetten, maar volgens de (minder strenge) westerse wetten.

 • zie figuur op blz 22. Deze foto wordt vaak gebruikt van een bepaalde beweging in de Chinese geschiedenis. welke periode wordt bedoeld? Vind je dat deze bron niet inderdaad een geschikte foto is? 

  Ze bedoelen hier de 'Beweging voor zelfversterking''. De foto laat zien dat de Chinezen gebruikmaakten van voor die tijd moderne wapentechnieken (het kanon), terwijl ze bleven vasthouden aan hun eigen tradities zoals onder andere aan hun kleding is te zien.

 • Waarom was China verlicht Korea te beschermen toen Japan Korea binnen viel?

  Korea was een tribuutstaat van China, een van de verplichtingen tegenover een tribuutstaat was militaire assistentie in tijden van nood.

 • Welke ontevredenheid heersten er onder de Chinese bevolking eind 19e eeuw? noem er twee

  - zwakheid van de mantjoes tegenover andere landen

  - door de buitenlandse aanwezigheid daalde de Chinese welvaart

 • leg uit wat de bokseropstand inhield?

  opstand in 1898 in China, in eerste instantie tegen de mantsjoes, al snel vooral tegen de buitenlandse aanwezigheid in China. De boksers voerden aanvallen uit op treinen, telegraaflijnen, stations, kerken en andere westerse doelen. Verschillende buitenlanders werden gedood. De opstand werd uiteindelijk onderdruk door een geallierd leger van 8 buitenlandse mogendheden

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat waren Mantsjoes?
De keizers die in de 18e eeuw over het Chinese Rijk heersten.
Welke gevolgen kan een natuurramp hebben?
Boeren leven op bestaansminimum, er is sprake van hongersnood. Dit kan voor grote opstanden zorgen.
Hoe werd de grond verzorgd?
Door een ingenieus systeem van sluizen en irrigatiekanalen, de gewassen kregen precies afgemeten hoeveelheden mest en er werden ingenieuze toestellen gebruikt. Trekdieren werden gebruikt en machines die door waterkracht werden aangedreven.
Wat werd er allemaal verbouwd op de Chinese gronden?
Graan, rijst en katoen.
Hoe was een provincie ingedeeld?
In prefecturen en een prefectuur in districten.
Hoe werd de Chinese keizer ook wel genoemd?
het Mandaat van Hemel ('in opdracht van Hemel')
Wat houdt het confucianistische wereldbeeld in?
keizer = allerhoogste gezag
Wat houdt het confucianisme in?
Strakke hiërarchie, een mindere moest eerbied moest tonen aan zijn meerdere, het volk moet gehoorzaam zijn aan de bestuurders.
Ander woord voor China (volgens de Chinezen)
'Rijk van het Midden'
Kan iedereen mandarijn worden? Zo ja, hoe?
Elke jongeman kan mandarijn worden, als de familie zich kon veroorloven om zijn zonen te laten studeren. Een kandidaat moest jarenlang studeren en verschillende examens afleggen waarin zijn kennis van de confucianistische teksten werd getoetst. Alleen degenen die voor de hoogste examens waren geslaagd in aanmerking voor een aanstelling.