Summary Management accounting

-
ISBN-10 9001820395 ISBN-13 9789001820398
374 Flashcards & Notes
57 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management accounting". The author(s) of the book is/are Wim Koetzier. The ISBN of the book is 9789001820398 or 9001820395. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management accounting

 • 1.1.1 management accouting en financial accounting

 •                                                intern                                                    extern

  toegang tot alle informatie         ja                                                             nee

  wettelijke voorschriften              nee                                                           ja

  frequentie                                 vrijwel doorlopend                                      periodiek

  detaillering                               zeer gedetailleerd                                        meer globaal

  tijdstip van  berichtgeving         vrij snel na einde periode                             veel later

  neiging creative accounting        nee, niet op het niveau centrale leiding         ja

 • WAAR DIENT FINANCIAL ACCOUNTING VOOR?

  Externe informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming ten aanzien van de organisatie; de informatie is mede bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

 • Management accounting is interne informatieverschaffing. Voor het nemen van beslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

  Financieel accounting is externe informatieverschaffing. Informatie voor derden voor hun oordeelsvorming. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 

  Overeenkomst is dat beide financiele informatie verschaffen

   

 • Wie hebben er toegang tot alle informatie die in de onderneming aanwezig is?

  de ondernemingsleiding

 • Wat is creative accounting?

  Het op kunstmatige wijze verfraaien van balans en resultatenrekening

 • 1.1.2 relatie met andere vakgebieden

 • Raakpunten met andere vakgebieden

  - Financiering: voor investeringen is het belangrijk om de kostenvoet te bepalen en de samenstelling van het vermogen.

  - Statistiek: om in situaties van onzekerheid toch verantwoorde management beslissingen te nemen.

  - Organisatiekunde & Psychologie: kan behulpzaam om te bepalen of de wereld van balansen, resultatenrekeningen, budgetten en kengetallen wel het effect hebben wat de ondernemingsleiding verwacht. Dus het beheersen van processen.

   

 • 1.2 historische ontwikkeling van management accounting

  • De bedrijfsadministratie(boekhouding)vormt de basis van (management) accounting.
  • Eeuwen voor de jaartelling was een boekhouding een hoeveelsheidsadministratie.
  • 3 uitvindingen belangrijke invloed: kunst vh schrijven, ontstaan vh geld als ruilmiddel, uitvinding perkament
  • ontwikkeling van de hoeveelheidsadministratie naar registratie van ontvangsten en uitgaven. Mogelijk iemands vermogen te bepalen.
  • Handelshuizen uit Italiaanse steden voerden in de middeleeuwen de boventoon. Er was behoefte aan een boekhoudsysteem.
  • Simon Stevin (administrateur van stadhouder Maurits) heeft het Italiaanse boekhouden internationaal verspreid.
  • Door het ontstaan van ondernemingen kwam er behoefte aan externe verslaglegging omdat ze voor hun vermogensvoorziening een beroep deden op de kapitaalmarkt.
  • Daarmee ontstond ook de 1e pijler van het vak management accounting: de kostprijsberekening (cost accounting)
  • Voor de externe verslaglegging was de voorraadwaardering noodzakelijk voor het vaststellen van de winst.
  • Er was dus inzicht nodig in de kp van de producten.
  • Kostprijsberekeningen werden noodzakelijk door het ontstaan van de "economische ruil". 
  • Dit was dus gelijk de basis voor de prijsstelling op de verkoopmarkt.
  • Door de industriele revolutie werd het belang van de externe verslaggeving groter ivm het aantrekken van gelden via de effectenbeurs.

   

   

 • In de loop der tijd zijn de volgende doeleinden van management accounting ontwikkeld:

  1. kostencalculaties tbv de kostprijs en winstbepaling
  2. beslissingscalculaties: relevante informatie over kosten en opbrengsten om tot de juiste beslissing te komen
  3. verstrekken van info die nodig is voor het besturen van een organisatie en beheersen van de bedrijfsprocessen
 • 1.3 de contingencybenadering

 • Contingencybenadering zijn maatwerkoplossingen voor de eigen bijzondere kenmerken van de onderneming.

   

 • Bijzondere ondernemingskenmerken vloeien voort uit o.a.:

  • de aard 
  • de grootte
  • in welke mate van onzekerheid de onderneming opereert
  • de ondernemingscultuur 
 • 1.3.1 de aard van de ondernemingsactiviteiten

 • vier soorten ondernemingen aan de hand van verschillen in inputs, transformatieproces en outputs:

  • landbouw en extractie
  • industrie
  • handel
  • dienstverlening
 • De aard van de onderneming oefent invloed uit op:

  • de kosten structuur
  • complicaties bij kp berekeningen
  • beheersing van bedrijfsproces dmv budgettering
 • 1.3.2 de grootte van de onderneming

 • Bij meer dan 1 persoon die verantwoordelijk is voor het hele ondernemingsgebeuren is een management accountingsysteem relevant.

 • verschillende concernonderdelen doen zaken met elkaar dan komt het bepalen van transferprijzen aan de orde

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke punten vloeien de bijzonder ondernemingskenmerken voort?
 • De aard van de ondernemingsactiviteiten
 • De grootte van de onderneming
 • De mate van onzekerheid waarin de onderneming moet opereren
 • De ondernemingscultuur
Wat is contingencybenadering?
De behoefte aan maatwerk op het gebied van kostprijs- en winstbepaling, van beslissingscalculaties en van de beheersing van bedrijfsprocessen
Wat is het onderscheid tussen een financieringsprobleem in enge zin en in ruime zin?
Enge zin: Samenstelling van het vermogen (de passiefzijde van de balans)
Ruime zin: Ook de manier waarop het vermogen geïnvesteerd is. (zowel de actief als de passief zijde)
Met welke andere vakgebieden zijn er raakvlakken met management accounting?
 1. Financiering; een techniek om de relevante vermogenskostenvoet te bepalen
 2. Statistiek; Om in een situatie van onzekerheid toch een verantwoorde managementbeslissing te nemen
 3. Organisatiekunde en Psychologie; Om buiten de papieren wereld ook de mensen kant te belichten.
Wat is creative accounting?
Het op kunstmatige wijze verfraaien van balans en resultatenrekening.
Wat zijn de verschillen tussen management accounting en financial accounting?
- Op interne berichtgeving zijn geen wettelijke regels van toepassing
- Interne informatie vindt doorlopend plaats. Externe info minder
   frequent
- Interne informatie is veelal zeer gedetailleerd. Externe info is
   globaler
- Interne info is voor de leiding sneller beschikbaar dan externe info
   is voor de externe belanghebbende.
- Externe info wordt vaak rooskleuriger opgepoetst.
Wat is de overeenkomst tussen management accounting en financial accounting?
- Beide verschaffen financiële informatie
- Informatie wordt verkregen uit het administratief systeem van de
   organisatie
- De efficiënte opzet ligt bij de administratieve organisatie en de
   bedrijfsadministratie
Waar houdt financial accounting zich mee bezig?
Is gericht op oordeelsvorming en/of besluitvorming van derden ten aanzien van de organisatie.
Welk type infomatieverschaffing is management accounting?
Interne informatieverschaffing.
Waar houdt management accounting zich mee bezig?
(vooral financiële) informatieverschaffing aan de ondernemingsleiding tbv het nemen van beslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen.