Summary Management accounting

-
ISBN-10 9035815807 ISBN-13 9789035815803
396 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management accounting". The author(s) of the book is/are J C G Levink. The ISBN of the book is 9789035815803 or 9035815807. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Management accounting

 • 1 De onderneming

 • De kringloop kent 3 stromen: goederen, geld en informatie. De stromen beinvloeden de standen in de onderneming.

   

 • 1.1 Goederen-,geld-en informatiestromen

 • Wat geeft het gedrag van de onderneming aan, tot welke 3 categorieën kunnen deze behoren?
  Grootheden die gerelateerd zijn aan stromen binnen een bepaald tijdvlak en standen op een bepaald tijdstip: goederen, informatie en geld
 • Waarom is er in een onderneming behoefte aan een financiële of secundaire geldstroom
  Om de operationele/primaire geldstroom te financieren
 • 1.1.1 Processen binnen de onderneming

 • Waarvan is er sprake als de onderneming invoer tijdens het doorvoerproces omzet in uitvoer?

  er is sprake van waardetoevoeging naar vorm, plaats en tijd

 • In de onderneming onderscheiden we stromen en standen. Geef voorbeelden van beide

  Een stroom is bijvoorbeeld een levering. Een stand is de voorraad gereed product

 • 1.2 Een indeling in de vakgebieden

 • Welke fasen kan je onderscheiden in de probleemoplossing
  - Probleemsignalering / problemfinding
  - Probleemstelling: duidelijk formuleren van het probleem/probleemspecificatie
  - Probleemontwikkeling: mogelijke oplossingen moeten worden geanalyseerd
  - Uiteindelijke besluit
  - Uitvoering van het genomen besluit
 • 1.2.1 (management)informatiesystemen en kosteninformatie

 • Gestructureerde beslissingen
  Beslissingen met een grote mate van herhaling en routine
 • Ongestructureerde beslissingen
  Betrekking op ongewone, unieke problemen
 • Score-keeping
  - Bijhouden van de loonlijst
  - Maken van een omzetoverzicht per artikelgroep
 • Attention-directing
  Verklaren van het verschil tussen de verwachte omzet en de werkelijke omzet
  - Verklaren verschil tussen de werkelijk betaalde lonen en de begrote loonsom
 • Problem-solving
  - Analyseren van de verschillende distributiemogelijkheden voor wat betreft de verkoop van een product
  - Analyseren van het effect van de mogelijke introductie van een nieuw product op de nettowinst
 • 1.3 (management)informatiesystemn en kosteninformatie

 • Twee belangrijke instrumenten bij het proces van beheersing
  - Het budget
  - De uitvoeringsrapportage
 • Uitvoeringsrapportage
  - Geeft behaalde resultaten weer
  - Vergelijkt resultaten met budget
 • Beheersingssysteem
  Technisch van aard
 • Managementbeheersingsysteem
  Geheel van structuren en activiteiten ten behoeve van planning, uitvoering, controle en coördinatie van de activiteiten
 • Acties naar aanleiding van feedback
  - Doeleinden aanpassen
  - Alternatieve middelen zoeken om het gestelde doel te bereiken
  - Gebruiken van andere beslissingsregels en/of criteria
  - Aanpassing of opstellen van voorspellingen
  - Verandering van procedures
  - Aanpassen van de norm in relatie tot een beloning
 • Planning
  Activiteit die betrekking heeft op het nemen van beslissingen ten behoeve van toekomstige activiteiten
 • Afnemende beslissingsrange
  Elk plan van hoger niveau beperkt de keuzevrijheid bij het opstellen van de plannen van lagere niveaus.
 • Ondernemingsstrategie
  Geheel van beleidsregels en doelstellingen die gericht zijn op de continuïteit van de onderneming rekening houdend met de factor omgeving
 • Strategische plannen
  Bevatten de doelstellingen van de onderneming en de keuze van gebieden waarop men wenst te opereren
 • Plan meer strategisch naar mate:
  - Het aantal ondernemingsfuncties dat wordt beïnvloed door datgene wat in het plan beschreven staat, groter is 
  - De invloed van de in het plan beschreven ideeën langer zullen doorwerken
  - De doelstellingen meer in het plan zelf worden vastgelegd en derhalve minder van hogere besturingsorganen komen
 • Productplan
  Indien het object van projectplannen een nieuw product is
 • Periode plannen
  Geven een beeld van de situatie waarin de onderneming de komende jaren zal komen te verkeren bij uitvoering van het geheel van goedgekeurde plannen
 • Twee manieren opstellen periodeplannen
  - Optellen van plannen (van onderaf)
  - Gebruik maken van een rekenmodel (van bovenaf)
 • Gegevens uit periodeplan
  - Standen (vermogen/voorraden)
  - Stromen (omzet/inkoop)
 • Lengte periode van periode plan
  Maximaal 1 jaar
 • Gegevens periodeplan betrekking op
  - Werkelijkheid van de laatste afgesloten periode
  - Verwachting van de lopende periode
  - Plan voor de komende perioden
 • Operationele plannen
  Activiteiten binnen de onderneming op detailniveau vaststellen
 • Bepaling per onderdeel operationeel plan
  - De invoer van inkomende elementen nodig voor productie
  - De transformatie van die elementen
  - De uitvoer, productie omvang
 • Beheersing / control
  Zorgen voor de aanpassing van het feitelijk gedrag van iets of iemand in de richting die overeenkomt met de gestelde doelen
 • Basiselementen managementbeheersingssysteem
  - Superieur
  - Ondergeschikte
  - Prestatiemeting
  - Feedback
  - Omgeving
 • Een niet in geld meetbaar gevolg
  Sociale gevolgen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke eigenschap heeft een engineered kostencentrum?
dat er tussen de input en output een duidelijke relatie bestaat, men ka dus de toegestane kosten meten aan de hand van de output.
Wat zijn de beperkingen van rendementscriteria?
o Rendementcijfers niet altijd goed vergelijkbaar
o Teveel nadruk op alleen het rendementspercentage kan leiden tot het achterwege laten van goede investeringen
o Investeringen die niet meteen in het eerste jaar bijdragen aan de winst, zullen minder gauw de aandacht kunnen krijgen
Op welke 2 manieren kun je investeringscriteria beoordelen?
1) Rendement (return on investment) netto resultaat/geinvesteerd vermogen*100
2) Overwinst (residual income)het bedrag dat overblijft als men het nettoresultaat vermindert met de interest over het geïnvesteerd vermogen op basis van een minimum rendementseis.
Waar ligt de verantwoordelijkheid bij investringscentra?
Investeringscentra (investment centers) = manager is verantwoordelijk voor zowel de kosten, de opbrengsten als de investeringen.
De manager in een investeringcentrum verantwoording draagt voor zowel winst als efficiënt gebruik van het mogen dat hiervoor nodig is.
Waar ligt de verantwoordelijkheid vd manager bij een Winstcentrum
Winstcentra (profit centers) = zijn centra war de manager verantwoordelijk is voor het verschil tussen de opbrengsten en de kosten.
De manager van de afdeling heeft invloed op zowel de input als de output.
Waar ligt de verantwoordelijkheid bij een Oprengstcentrum en waar ligt de nadruk op?
de manager van een opbrengstcentrum is primair verantwoordelijk voor het genereren van opbrengsten.
Bij de beoordeling van een opbrengstcentra zal de nadruk liggen op de effectiviteit.
wat zijn kostencentra?
= verantwoordelijkheidscentrum waar de manager primair verantwoordelijk is voor de kosten
o Standaardkostencentra = bestaat er tussen de input en de output van de afdeling een duidelijke relatie
o Discretionary kostencentra = ontbreekt een duidelijke relatie tussen de input en de output.
Wat is effectiviteit en wat effenciency?
Effectiviteit = de mate waarin de manager de beoogde resultaten weet te bereiken.
Efficiency = heeft betrekking op de relatie tussen de input en de output.
Effectiviteit is altijd gerelateerd aan de doelstellingen van een onderneming, efficiency niet.
Een verantwoordelijkheidscentrum moet zowel efficiënt als effectief zijn.
Verdere verfijning discretionary costs
1. Operationele discretionary costs = zijn kosten die hoewel deze niet direct met de omvang de activiteiten variëren , er wel indirect aan bijdragen
2. Strategische discretionary costs = zijn kosten die gericht zijn op innovaties, op veranderingen van het huidige transformatieproces
- Committed costs = zijn kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de huidige productiecapaciteit. Op korte termijn zijn deze kosten niet te veranderen; ze hangen samen met de omvang van de activiteiten
Commited costs = kosten die op korte termijn onafhankelijk zijn van de activiteiten.
Engineered en discretionary costs kunnen zowel vast als variabel zijn.
Wat zijn discretionary costs of management afhankelijke kosten
zijn kosten:
o Waarvan de hoogte afhankelijk is van topmanagement beslissingen
o Waarbij geen duidelijke relatie tussen de input en de output aanwezig is
Deze kosten komen ook wel tegen onder de namen ‘programmed costs of managed costs’.
Zijn kosten die onafhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte.