Summary management accounting berekenen, beslissen, beheersen

-
ISBN-13 9789001878498
242 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "management accounting berekenen, beslissen, beheersen". The author(s) of the book is/are Wim Koetzier. The ISBN of the book is 9789001878498. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - management accounting berekenen, beslissen, beheersen

 • 11.1 Investeringsbeslissingen

 • 3 factoren van investeringsbeslissingen
  1. Lange termijn
  2. Opportunity costs
  3. Grote risico's
 • Waarom is 'lange termijn' een factor bij investeringsbeslissingen
  Investeringsbeslissingen hebben een langetermijnkarakter waardoor het moeilijk is om cijfers te vergaren waarop je de beslissing kunt baseren
 • Waarom zijn 'opportunity costs' een factor bij investeringsbeslissingen
  Een investeringsbeslissing is een keuze om vermogen (langdurig) aan te wenden voor een bepaald doel. Vermogen is niet onbeperkt beschikbaar en brengt kosten met zich mee. Er is sprake van een of/of-beslissing en daarmee gaan per definitie opportunity costs gepaard; het geld dat wordt aangewend voor investering A kan niet worden gebruikt voor investering B
 • Waarom zijn 'grote risico's' een factor bij investeringsbeslissingen?
  Investeren gaat gepaard met risico's, de verwachtte netto-ontvangsten die eruit voortvloeien kunnen zowel mee- als tegenvallen
 • 11.2 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit

 • Noem 2 verschillende methoden om investeringen te benaderen
  1. Methoden gericht op winstbedrag (saldo van opbrengsten en kosten)
  2. Methoden gericht op kasstroom (saldo van ontvangsten en uitgaven)
 • Wat wordt er bedoeld als er sprake is van 'tijdsvoorkeur'?
  Dit houdt in dat aan een euro die nu wordt ontvangen, een hogere waarde wordt toegekend dan aan een euro die pas over een jaar binnen zal komen
 • Noem de 4 financiële selectiemogelijkheden
  1. Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)
  2. Terugverdienperiode (TVP)
  3. Netto contante waarde (NCW)
  4. Interne rentabiliteit (IR)
 • 11.6 De verwerking van risico in de investeringsselectie

 • Hoe kan je onzekerheid verwerken in de investeringsselectie?
  Dat kan door het hanteren van disconteringsvoeten in proportie. Dit houdt in dat bij projecten met een hogere risicograad een grotere disconteringsvoet gebruikt wordt.
 • Hoe wordt flexibiliteit aangeduid?
  Reële optie
 • 15.1 Ondernemingsdoelstellingen

 • Noem de 4 ondernemingsdoelstellingen
  1. Winstmaximalisatie/waardemaximalisatie (over een lange termijn)
  2. Continuïteit
  3. Werkgelegenheid
  4. Bijdragen aan een goed millieu
 • 4 groeistrategien van Ansoff
  1. Marktpenetratie
  2. Productontwikkeling
  3. Marktontwikkeling
  4. Diversificatie
 • Marktpenetratie
  Meer groei bereiken door meer van het huidige productenaanbod te verkopen
 • Productontwikkeling
  Groeien door nieuwe producten te ontwikkelen voor de bestaande markt
 • Marktontwikkeling
  Groeien door nieuwe markten te zoeken voor bestaande producten
 • Diversificatie
  Wanneer een onderneming groei wil bereiken door nieuwe producten op nieuwe markten af te zetten (grootste risico)
 • 15.2 Het controlsysteem

 • Congruentie
  Als er sprake is van een eenmansbedrijf dan is er als het ware automatische aansluiting tussen strategische doelen op operationele beslissingen
 • Wie zorgt er voor congruentie indien er meerdere personen in een organisatie werken?
  Managers
 • Wanneer is een werknemer manager?
  Als zijn werk bestaat uit de beheersing van bepaalde activiteiten en hij/zij beslissingen neemt om deze activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen met andere activiteiten om bij te dragen aan de 'overall' doelstellingen van de organisatie
 • Incongruentie
  Wanneer de beslissingen van managers niet in lijn liggen met de ondernemingsdoelstellingen. (schadelijk voor de onderneming)
 • 3 hoofdzaken van incongruentie
  1. Gebrek aan sturing
  2. Tekortschietende motivatie
  3. Beperkingen gelegen in de persoonlijke bekwaamheden
 • Waarom ontstaat incongruentie door gebrek aan sturing?
  Als de strategische doelen niet voldoende duidelijk zijn, of als de samenhang tussen het bereiken van de strategische doelen en de operationele beslissingen niet voldoende duidelijk is, hebben de managers geen fundament om hun beslissingen op te baseren
 • Waarom onstaat er incongruentie door gebrek aan tekortschietende motivatie?
  Twee soorten drijfveren voor het goed uitvoeren van werkzaamheden. Intrinsieke en extrinsieke motivatie. Indien de motivatie van de werknemer onder de maat is zal hij zich niet optimaal inspannen om de strategische doelen te bereiken wel zijn eigen belangen.
 • Waarom ontstaat er incongruentie door beperkingen gelegen in de persoonlijke bekwaamheden
  Een manager is een mens. Dat betekend dat zijn persoonlijkheidkenmerken, bekwaamheid en ervaring soms tekortschieten om zijn taak naar behoren uit te voeren.
 • Managementcontrolsysteem
  Om incongruentie te vookomen treffen ondernemingen maatregelen om de beslissingen van de lagere managers in lijn te brengen met de strategische doelen. Dit geheel van maatregelen vormt het managementcontrolsysteem.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn plant-level costs?
Kosten die samenhangen met het in stand houden van de productiefaciliteit als geheel, zoals huisvesting en de directiekosten.
Wat zijn batch-level costs?
Kosten die samenhangen met het produceren van één serie producten, zoals omstelkosten van apparatuur.
Wat zijn unit-level costs?
Kosten die samenhangen met het volume van de output, zoals materiaalkosten.
Wat is process costing?
Het toerekenen van kosten aan kostendragers in geval van massaproductie.
Wat is job order costing?
Het toerekenen van kosten aan individuele orders, zoals stukproductie
Wat is beyond budgetting?
Beyond budgeting houdt in dat budgettering geheel wordt afgeschaft, het geen een vergaande mate van decentralisatie van besluitvorming vereist.
Waarom zouden mensen ontevreden kunnen zijn met budgetering?
 1. Koste veel tijd
 2. Alles is financieel en op de korte termijn
 3. Toegevoegde waarde is laag omdat er vaak geen actualisering plaatsvindt. 
Welke benaderingen worden gebruikt om tot een reclamebudget te komen?
 1. Een vast percentage vd omzet
 2. Kijken wat overblijft na alle andere kosten
 3. Een vergelijkbaar bedrag als concurrenten handteren
Wat houdt peer review in?
Beoordeling door groepsgenoten
Hoe worden verschillen tussen de standaard indirecte kosten en de werkelijke indirecten kosten genoemd?
Dit worden budgetverschillen of bestedingsverschillen genoemd.