Summary Management accounting en management control MKB grootbedrijf

-
ISBN-10 9001784380 ISBN-13 9789001784386
173 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management accounting en management control MKB grootbedrijf". The author(s) of the book is/are A J van Aken, P A M Bertens. The ISBN of the book is 9789001784386 or 9001784380. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management accounting en management control MKB grootbedrijf

 • 1.1 Belangrijke begrippen 12

 • Het vak kosten en opbrengsten wordt in de Engelstalige literatuur over algemeen aangeduid met management accounting.
 • Wat is management accounting?
  Houdt zich bezig met de financieel-economisch berichtgeving aan interne belanghebbenden over kosten en opbrengsten.
 • Wait is financial accounting?
  Gaat het om de, aan wettelijke regels gebonden, berichtgeving aan externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders, kredietverschaffers en de fiscus.
 • Wat is cost accounting?
  Houdt zich bezig met problematiek van kosten en kostprijzen. Dat betekent dat cost accounting zowel van belang is voor management accounting als voor financial accounting. Kan het best gezien worden als een onderdeel van management accounting.
 • Management control system; let goed op overzicht sheet les 1. Wat is structuur? Hoe is het ingericht. Wat is proces? Hoe doe je dat?
 • 1.2 De manager als gebruiker van financieel-economische informatie 12

 • Naarmate een onderneming groeit, doet de noodzaak van een management accounting zich voor.

  het is een goede zaak dat het vak de laatste jaren aan flink wat veranderingen onderhevig is.

  1. verschuiving van integrale kostencalculatie naar differentiele en variabele kostencalculatie

  2. meer aandacht voor opportunity costs

  3. meer gerichtheid op het ondersteunen van beslissingen in plaats van het waarderen van voorraden en berekenen van kostprijzen.

  4. de informatietechnologie maakt het gemakkelijker om naast de financiele administratie nog specifieke managementinformatiesystemen bij te houden. of om een enterprise resource planning systeem ( ERP) op te zetten dat alle processen van de onderneming omvat.

  5. meer aandacht voor externe factoren en veranderingen

  6. meer aandacht voor de toekomst dan het verleden

  7. de verbijzondering van indirecte kosten op basis van verantwoordelijkheden en activiteiten in plaats van opslagen

  8. meer aandacht voor niet-financiele en kwalitieve informatie, naast financiele informatie

 • 1.3 Grenzen van het vakgebied 13

 • let goed op overzicht  afbakening vakgebied blz 14
 • wat is een masterbudget?
  een alle ondernemingsactiviteiten omvattend budget, aangevuld met een liquiditeitsbegroting, begrote winst- en verlies rekening en een begrote eindbalans.  Omvat meestal periode van 1 jaar.
 • Let goed op sheet les 1 Greiner ( 1972 )
 • 1.4 Strategie 15

 • Wat zijn missie-visie-strategie?

  Missie; de bestaansredenen van de organisatie. Waar wil je staan en waar doe je het voor?

  Visie; gemeenschappelijke toekomstbeeld als inspiratie voor nieuwe keuzes. Hoe ziet de wereld eruit, nu en in de toekomst, scenario's en gedragspatronen, welke tegenslag zul je ondervinden.

  Strategie; de weg naar het gemeenschappelijke toekomstbeeld toe en hoe beweeg je mensen binnen de organisatie.

 • Welke 2 visie's zijn er?
  1. Holistische visie;
  2. Behavioristische visie.
 • Groeimodel van Greiner model 42
 • Wanneer heeft een onderneming een Holistische Visie?
  Een onderneming heeft een Holistische Visie op het moment dat de onderneming een zelfstandige eenheid is, die zijn eigen doelstellingen kan nastreven. Winstmaximalisatie is er hier een van.
 • Welke 2 visies op stragie zijn er?

   

  1. Holistische visie; gaat uit van een onderneming als zelfstandige eenheid, die een eigen doelstelling kan nastreven. Met name winstmaximalisatie is een doelstelling die duidelijk gebaseerd is op een holistische visie.

  2. Behavioristische visie; ziet de onderneming als een complexe relatie tussen alle paritjen die bij een onderneming betrokken zijn. De strategische doelstelling dient zodanig te worden vastgesteld dat al deze partijen hun eigen doelstelling daarin kunnen terugvinden .

 • Wanneer heeft een onderneming een Behavioristische visie?
  Een onderneming heeft een Behavioristische Visie wanneer zij een complexe relatie heeft tussen alle partijen die bij de onderneming betrokken zijn. Deze visie heeft vooral veranderingen doen laten opkomen.
 • Welke soorten onderneming zijn er?

  1. single industry; 1 soort product of dienst

  2. related diversification; meerdere producten met 1 gemeenschappelijke kenmerk

  3. unrelated diversification; van alles

 • Welke 3 soorten ondernemingen bestaan er? En wat houden ze in?
  1. Single industry; Onderneming die zich op 1 soort product of dienst focust (zorgverzekeraar)
  2. Related diversification; Ondernemingen die zich met meerdere producten of diensten bezighouden (Zuivelindustrie)
  3. Unrelated diserification; Ondernemingen die zich bezig houden met meerdere producten of diensten die geen gemeenschappelijke kenmerk hebben. (Luchtvaartmaatschappijen die ook catering verzorgen)
 • Waarop wordt de missie van het bedrijf of de bedrijfsonderdelen meestal gebaseerd?

  Op de Boston Consultancy Group Matrix. De productlevenscyclus die loopt via opbouw van marktaandeel.

  Question mark; opbouw martkaandeel build

  Star; behoud martkaandeel; hold

  Cash cow; hoog marktaandeel, lage kosten; harvest; budget is beheersing

  Dog; zwakke positie; desinvesteren

 • Welke 5 managementstijlen zijn er?
  1. Formeel/Informeel
  2. Taakgericht/Mensgericht
  3. Procesgericht/Resultaatgericht.
  4. Langetermjngericht/Kortetermijngericht.
  5. Tight control/Loose control.
 • Welke managementstijlen zijn er?

  1. formeel/informeel

  2. taakgericht/mensgericht

  3. procesgericht/resultaatgericht

  4. langetermijn/ korte termijngericht

  5. tight control/ loose control

 • Wat is het verschil tussen een Tight control management en een Loose control management?
  Bij een Tight control management stijl wil de leiding over allerlei dingen worden gerapporteerd.
 • De theorie over concurrentiestrategieen wordt voor een belangrijk deel beheerst door het model van Porter. Volgens Porter moeten ondernemingen zich vooral richten op het behalen van concurrentievoordelen.

  Porter onderscheidt drie srategieen om een concurrentievoordeel te kunnen realisteren.

  1. kostenleiderschap

  2. differentiatiestrategie

  3. focusstrategie

  Model 20 Porter

 • Welke drie strategieën heeft Porter bedacht om een concurrentievoordeel te kunnen realiseren? En wat houden ze in?
  1. Kostenleiderschap; Tegen lagere kosten produceren zonder op de service, kwaliteit en levertijd te verliezen.
  2. Differentiestrategie; Onderscheiding op alle gebieden behalve de kosten.
  3. Focusstrategie; Richten op meerdere marktsegmenten waarbij elk marktsegment voor ofwel kostenleiderschap of differentatie wordt gekozen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt "Gaming" in?
Bewust handelen in strijd met het ondernemingsbelang. Door bijvoorbeeld meet budget op te maken omdat ze bang zijn dat ze worden ingekort.
Wat is disfunctioneel gedrag door managers?
Het manipuleren van informatie. 
Hier zijn 3 voorbeelden van.
Smoothing: Opbrengsten en kosten eerder of later nemen.
Focusing: Achterhouden slechte informatie en goede informatie goed belichten.
Filtering: Presenteren van veel overbodige informatie
Met kunnen managers met interne locus of control wel ten opzichten van managers met externe locus of control?
Managers met interne locus of control hebben het gevoel dat ze wel externe omstandigheden kunnen beheersen, en kunnen daarom wel goed mee genomen worden in het budget. Managers die externe locus of control hebben kunnen dit niet mee nemen in het budget.
Wat zijn de nadelen van participatie?
1. Ondergeschikten hebben te weinig kennis of informatie om een zinvolle bijdrage te leveren.
2. Ondergeschikte kunnen autoritair zijn ingesteld en weinig bezwaar hebben tegen opgelegde budgetten.
3. Participatie verlengt de budgetcyclus en verhoogt de kosten van informatievoorziening.
4. Managers worden vaak beoordeeld met het budget ernaast. Managers kunnen hier rekening mee houden bij het opstellen en zorgen voor budgetvertekening: bust inbouwen van speling.
Wat zijn de voordelen van participatie?
1. Bij een top-down benadering is er geen participatie en worden budgetten niet als persoonlijke doelstelling beschouwd. Deze manier heeft daarnaast wel lage kosten.;
2. Zonder participatie wordt er geen informatie uitgewisseld terwijl managers gedetailleerde kennis over zijn werkterrein heeft.
3. Bij participatie bij het budgetteren stijgt de motivatie.
Welke 4 budgetstandaarden zijn er?
1. Perfectie; standaarden en doelstellingen die alleen onder ideale omstandigheden kunnen worden bereikt.
2. Stringent: Deze standaarden en doelstellingen zijn 'uitdagend maar haalbaar'
3. Verwacht; Hierbij wordt uitgegaan van de reële verwachtingen.
4. Gemakkelijk; standaarden en doelstellingen worden lager vastgesteld da het verwachte niveau.
Welke manieren van budgetteren zijn er? En welke bezwaren horen erbij?
1. Incrementeel budgetteren; Uitgangspunt is het bestaande budget, Verwachte veranderingen worden bijgeteld of afgetrokken, Lage kosten. Allen inefficiënties worden mee genomen.
2. Zero base budgetteren; Uitgangspunt is het bepalen van de capaciteit dat nodig is om doelen te kunnen realiseren. Er is geen relatie tussen verleden en toekomst. Het budget kan tot stand komen door het werken met beslissingskaarten.
3. Management by objectives; Is het organiseren van een onderneming met behulp van meetbare doelstellingen. Vanuit de ondernemingsdoelstelling worden doelstellingen geformuleerd voor de organisatorische eenheden binnen het bedrijf,en hiervoor worden de budgetten bepaald.
4. Overhead value analysis; gericht op terugdringen van indirecte kosten
Waaruit bestaat een management-controlsysteem?
Een management-controlsysteem bestaat uit:
1. Management-controlstructuur; Het opzetten van een indeling van activiteiten, ht verdelen van bevoegdheden en het toewijzen van verantwoordelijkheden.
2. Management-controlproces: Betreft het plannen, uitvoeren en evalueren en activiteiten gericht op het realiseren van de doelstellingen van de onderneming.
Wat moet een management-controlsysteem doen?
Een management-controlssysteem moet ervoor zorgen dat werknemers handelen in de geest van de gekozen strategie.
Wat houd management control in?
Het beïnvloeden van de werknemers door het management teneinde van de strategie uit te voeren.