Summary Management & Organisatie in Balans / 1A Vwo / deel Theorieboek

-
293 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management & Organisatie in Balans / 1A Vwo / deel Theorieboek". The author(s) of the book is/are Sarina van Vlimmeren. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Management & Organisatie in Balans / 1A Vwo / deel Theorieboek

 • 3.1 Beginbalans

 • Wat is een balans?
  Een balans is een overzicht van de bezittingen en vermogen (vreemd en eigen) van jouw bedrijf.
 • Balans geeft een overzicht van de bezittingen (kapitaalgoederen) en het eigen en vreemd vermogen van een onderneming op een bepaald moment.

  Een balans is verdeeld in een debet(bezittingen) en credit(vermogen) zijde.

  Het vermogen is verdeeld in eigen vermogen (permanent) en vreemd vermogen (tijdelijk).

  We hebben aan de debet kant activa en aan de credit kant passiva.
 • 3.2 Veranderingen op de balans

 • Wanneer ontstaat een verandering in de balans en hoe geef je dit aan?
  Bij elk financieel feit (aankoop, verkoop, betaling) en dit geef je aan met een balansmutatie.
 • Bij elk financieel feit verandert de balans. 
  Bij een verandering maak je een balansmutatie.

  Bij een balansmutatie werk je met + en -
  Ook hierbij bestaat de debet en credit kant.
 • 3.3 Volgorde van de balans

 • Debetkant:
  1. Vaste activa (kapitaalgoederen die meer dan één productieproces of jaar meegaan)
  2. Vlottende activa (kapitaalgoederen die maar één productieproces of minder dan een jaar meegaan)
  3. Liquide middelen (middelen waarmee betaald kan worden)


  Credit:
  1. Eigen vermogen
  2. Lang vreemd vermogen (langer dan een jaar)
  3. Kort vreemd vermogen (tot een jaar)


  Het bedrag tot waar je rood mag staan is het kredietplafond.

  Lening o/g: opgenomen geld.     Hypothecaire lening: (langlopende lening)
  Lening u/g: uitgeleend geld.         met als zekerheid onroerende zaken.

 • 3.4 Samenstellen van de winst-en-verliesrekening

 • Wat is een winst-en-verliesrekening en wanneer wordt deze gebruikt?
  Een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode. Deze wordt gebruikt als er bij de balansmutatie de post eigen vermogen voorkomt.
 • Winst-en-verliesrekening is een overzicht van de kosten en de opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode.

  Winst-en-verliesrekening geeft een specificatie van de stijging of daling van de post Eigen vermogen. Zonder eigen vermogen in balansmutatie, geen winst-en-verliesrekening.

  Opbrengsten > kosten -> nettowinst, deze staat aan debetkant.
  Opbrengsten < kosten -> nettoverlies, deze staat aan creditkant.

  Scontrovorm: met een debet en creditkant.
  Paginavorm: Opbrengsten en kosten staan onder elkaar.
 • 3.5 Samenstellen van de balans en winst-en-verliesrekening

 • Bij mutaties werk je met + en -
  Het totaal eigen vermogen (balansmutatie) moet gelijk zijn aan het saldo van de winst-en-verliesrekening.
 • 4.1 Organisatietheorieën

 • Noem de zes organisatietheorieën.
  Scientific management,algemene managementtheorie, 
  human-relationsbeweging, revisionisme, systeemttheorie en contingentiebenadering.
  • Scientific management (Taylor: juiste persoon op juiste plek)
  • Algemene managementtheorie (Fayol: vooruitzien en plannen, organiseren, eenheid van bevel, coördineren en controleren)
  • Human-reltionsbeweging (Mayo: aandacht voor de mens)
  • Revisionisme (Blake en Mouton: managerial grid (mens+organisatie), Likert: linking-pin-model (overlappende groepsstructuren))
  • Systeemtheorie (interne + externe omgeving)
  • Contingentiebenadering (situatiegebonden)
 • 4.2 Lijnorganisatie

 • Wat is een lijnorganisatie?
  Een organisatie waarbij elke medewerker wel een manager of meerdere boven zich heeft staan en waarin de taken opgedeeld zijn in logische bij elkaar horende afdelingen.
 • Organigram: overzicht van de organisatiestructuur.


  Lijnorganisatie: organisatie waarbij boven elke medewerker wel een manager of meerdere staat en waarin de taken opgedeeld zijn in logische bij elkaar horende afdelingen.

  Er is eenheid van bevel.


 • 4.3 Lijn-staforganisatie

 • Wat is een lijn-staforganisatie?
  Een lijnorganisatie waaraan één of meer stafafdelingen zijn toegevoegd.
 • Een lijn-staforganisatie is een lijnorganisatie waaraan één of meer stafafdelingen zijn toegevoegd.

  De staf kan alleen adviezen geven naar boven. En (bege)leiden naar beneden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

formule economische voorraad
technische voorraad + voorinkopen - voorverkopen
de voorraad waar je prijsrisico over loopt noem je ..
economische voorraad
voorraad die in je magazijn ligt noemen we de ...
technische voorraad
bij het aanhouden van een voorraad kan je de volgende risico's lopen
bederf
uit de mode raken
diefstal
prijsdaling
contramarketing
dit zijn acties die worden ondernomen op het verminderen of verdwijnen van ongewenst gedrag
demarketing
hierbij probeert men de vraag naar een product/dienst af te remmen
conversiemarketing
heeft tot doel de negatieve houding van afnemers om te buigen tot een positieve houding
soorten communicatiemiddelen
visuele communicatiemiddelen
audiovisuele middelen
multimediale communicatie
interactieve communicatie
2 soorten reclames:
collectieve
individuele
bet. logistiek
de hele weg die een product aflegt van oerproducent naar consument