Summary Management & organisatie in balans 2h theorieboek dl a

-
ISBN-10 9042537779 ISBN-13 9789042537774
161 Flashcards & Notes
104 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management & organisatie in balans 2h theorieboek dl a ". The author(s) of the book is/are Sarina van Vlimmeren, Wim de Reuver. The ISBN of the book is 9789042537774 or 9042537779. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management & organisatie in balans 2h theorieboek dl a

 • 1 25 Interne verslaggeving

 • We spreken van permanentie wanneer een onderneming niet één keer per jaar maar een aantl keren per jaar een balans en een winst en verliesrekening opstelt.
 • Het doel van permanentie is het gelijkmatig verdelen van zowel de kosten als de opbrengsten over een bepaald periode.
 • 1.1 Kosten en uitgaven

 • We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst-en-verliesrekening opstelt.
 • Het doel van permanentie is zowel de kosten als de opbrengsten gelijkmatig over de verschillende perioden te verdelen.
 • Debet (vooruitbetaalde bedragen) en credit (nog te betalen bedragen) noemen we transitorische posten. Transitorische posten verdelen we in uitstelposten en anticipatieposten. Uitstelposten en anticipatiekosten kunnen betrekking hebben op kosten en opbrengsten. 
 • We spreken van uitstelposten als we de kosten vooruitbetalen. Het boeken van de kosten stellen we dus uit. De betaling gaat vooraf aan de perioden waarop de kosten betrekking hebben.
 • We spreken van anticipatieposten als e de kosten achteraf betalen. Bij het boeken van de kosten lopen we dus vooruit op de latere betaling. De betaling vindt plaats als de periode waarop de kosten betrekking hebben, voorbij is. 
 • De post vooruitbetaalde bedragen is een uitstelpost, omdat de betaling voorafgaat aan de boeking van de kosten. 
 • De post Nog te betalen bedragen is een anticipatiepost, omdat de betaling plaatsvindt nadat de kosten zijn geboekt.
 • 1.2 Opbrengsten en ontvangsten

 • Er is sprake van een uitstelpost als de opbrengsten vooruit worden ontvangen. We stellen het boeken van de opbrengsten dus uit. De ontvangst gaat vooraf aan de perioden waarop de opbrengsten betrekking hebben.
 • We spreken van een anticipatiepost als we de opbrengsten achteraf ontvangen. Bij het boeken van de opbrengsten lopen we dus vooruit op de latere ontvangst. De ontvangst vindt plaats nadat de perioden waarop de opbrengsten betrekking hebben, voorbij zijn.
 • De post Voorontvangen bedragen is een uitstelpost, omdat de ontvangst voorafgaat aan de boeking van de opbrengst. 
 • De post Nog te ontvangen bedragen is een anticipatiepost, omdat de ontvangst plaatsvindt nadat de opbrengst is geboekt. 
 • 1.3 Balans en winst-en-verliesrekening

 • Een balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen van een onderneming.
 • Op de balans komen aan de debetkant alle bezittingen (kapitaalgoederen) te staan. 
 • Aan de creditkant van de balans zetten we het eigen vermogen en de schulden.
 • Een winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en de kosten van een onderneming. 
 • De overheadkosten bestaan onder andere uit algemene kosten, afschrijvingskosten en verkoopkosten. In een aantal gevallen ook uit interestkosten.
 • Het financieringsresultaat is het verschil tussen de interestkosten en de interestopbrengsten.
 • Veel ondernemingen willen een schatting maken van de omvang van de liquide middelen waarover zij in de toekomst kunnen beschikken. Uit een liquiditeitsbegroting blijkt hoeveel liquide middelen de onderneming in de komende perioden zal uitgeven en hoeveel liquide middelen zij zal ontvangen.
 • 1.4 Liquiditeitsbegroting

 • Een liquiditeitsbegroting laat zien over hoeveel liquide middelen een onderneming kan beschikken in één of een aantal toekomstige perioden.
 • Andere maatregelen die getroffen kunnen worden om de liquiditeit te verbeteren, zijn:
  - het uitstellen van inkopen
  - meer leverancierskrediet bedingen
  - betaling van investeringen uitstellen
  - leasen in plaats van zelf kopen
  - de winst niet in contanten uitkeren maar in aandelen (stockdividend) of   
     een kleiner deel van de winst uitkeren en meer reserveren
  - aan debiteuren een korting voor contante betaling aanbieden
 • Als een onderneming een lening sluit, ontvangt de onderneming geld, wat invloed heeft op de liquiditeits(begroting). 
 • Van een soortgelijk geval is er sprake als een debiteur betaalt: de onderneming ontvangt geld, wat de liquiditeit(begroting) beïnvloed, terwijl het resultaat door deze betaling niet verandert.
 • De meest bekende voorbeelden van uitgaven die géén kosten zijn, zijn:
  - investeringen in kapitaalgoederen, bijvoorbeeld de aanschaf van een 
     gebouw, het vergroten van de voorraad
  - aflossingen van een lening of betalingen aan crediteuren
  - winstuitkeringen, zoals dividend aan aandeelhouders
 • Grootheden die de situatie weergeven op een bepaald moment, noemen we voorraadgrootheden.
 • Grootheden die betrekking hebben op een bepaalde periode, noemen we stroomgrootheden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.