Summary Management & Organisatie in Balans

-
ISBN-13 9789491653094
242 Flashcards & Notes
8 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Management & Organisatie in Balans
 • Sarina van Vlimmeren, Wim de Reuver, Tom van Vlimmeren
 • 9789491653094
 • 7th

Summary - Management & Organisatie in Balans

 • 1.1 Organisaties

 • Beschrijf organisaties.
  Organisaties zijn samenverkingsverbanden van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.
 • Wat zijn commerciële organisaties?
  Winkels, banken etc. Ze streven naar winst, we noemen deze organisaties ook wel een profit organisatie of een onderneming / bedrijf. Eigenaren stoppen er geld in en verwachten een vergoeding terug
 • Wat zijn niet-commerciële organisaties?
  Organisaties die naar een andere doel dan winst streven, afhankelijk van het soort organisatie. Ook wel non-profit organisatie
 • Wat staat er in een rechtsvorm?
  In een rechtsvorm staat er juridisch wie de leiding heeft binnen een organisatie en wie er verantwoordelijk is voor de schulden van de organisatie
 • Welke 4 rechtsvormen zijn er mogelijk binnen commerciële organisaties?
  Eenmanszaak: één eigenaar
  vennootschap onder firma: 2 of meer eigenaren
  besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv): Rechtspersonen
 • Waar kiest een niet-commerciële organisatie voor?
  vereniging: organisatie met leden, bestuur en bepaald doel
  stichting: organisatie met bestuur en bepaald doel
 • Noem 3 soorten doelstellingen die een organisatie kan hebben
  Strategische: lange termijn (5 tot 10 jaar)
  Tactische: midden termijn (2 tot 5 jaar)
  Operationele: korte termijn (1 tot 2 jaar)
 • 1.2 Management

 • Beschrijf management
  Management omvat het bepalen van de doelstellingen van de organisatie, plannen, organiseren, geven van leiding en controleren
 • Aan welke eisen moeten doelstellingen doen?
  Duidelijk: zo concreet mogelijk
  Acceptabel: voldoen aan redelijkheid
  Haalbaar: realistisch
  Niet-strijdig: consistent, op elkaar afgestemd
 • Wat is plannen?
  Gedetailleerde uitwerking van doelstellingen
 • Wat is organiseren?
  Scheppen van doelmatigge verhoudingen tussen menssen, middelen en handelingen om een bepaald doel te bereiken.
 • 1.3 Gegevens en informatie

 • Beschrijf informatie.
  Gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten
 • Welke 3 eisen moet informatie hebben?
  Betrouwbaar: juist en volledig
  Relevant: zoveel mogelijk aansluiten op informatiebehoeften
  Tijdig: op het juiste moment
 • Waar moet je opletten bij zoekmachines?
  Je moet letten op hoe oud de url is en of de informatie klopt
 • Noem 3 soorten informatie.
  Beslissingsinformatie: informatie die gebruikt wordt om beslissingen te maken
  Verantwoordingsinformatie: Informatie die gebruikt wordt om verantwoording af te leggen 
  Feedbackinfromatie: Informatie die gebruikt wordt om de terugkoppeling te bekijken
 • 1.4 Communicatie, informatie en informatiestromen

 • Beschrijf communiceren.
  Het uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger.
 • Wat is het verschil tussen interne en externe communicatie?
  Interne communicatie vindt plaats tussen personen of afdelingen binnen een organisatie
  Externe communicatie vindt plaats tussen afdelingen en personen met de buitenwereld
 • Wat is het verschil tussen interne en externe informatie?
  Interne informatie is informatie die afkomsig is van de eigen organisatie en gericht aan de eigen organisatie
  Externe informatie is de informatie die een organisatie ontvangt van de buitenwereld en omgekeerd
 • Leg uit: informatiesysteem
  Het geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten dat is gericht is op het verzamelen, verwerken en versterken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Management & organisatie in balans.
 • Sarina van Vlimmeren, Wim de Reuver inhoudelijke Ben Izaac Ivonne Hermens Stef Verstraaten
 • 9789006411812 or 9006411817
 • 6e dr.

Summary - Management & organisatie in balans.

 • 4.1 organisatietheorieën

 • Welke organisatietheorieën heb je allemaal? (geef 5)
  1. scientific management
  2. human-relationsbeweging
  3. revisionisme 
  4. systheemtheorie
  5. contingentiebenadering

 • wat is scientific managent?
  De heer Taylor zocht de meest efficiënte manier om te produceren.
  Het proberen van het stijgen van de productie en de sweer voor de werknemers het beste te maken. Hij zette de juiste persoon op de juiste plek en gaf hem de juiste productiemiddelen. Hierdoor steeg de productie enorm.
 • Wat is de Human-relationsbeweging? En zijn bedenker?
  Is bedacht door Elton Mayo. Deze theorie betekent 'aandacht voor de mens' Als werknemers zich erkend en gewaardeerd voelen dan gaan de werkprestaties ook omhoog.
 • wat is het Revisionisme?
  In dit organisatie model is zowel aandacht voor productie, maar ook voor sociale omstandigheden. Democratisering en humanisering van arbeid staat centraal.
 • Likert en zijn linking-pin-model?
  Likert was de meest bekende vertegenwoordiger voor het Revisionisme. Hij ontwikkelde een overlegmodel met overlappende groepsstructuren, hij koppelde verschillende hiërarchische lagen in de organisatie.
 • wat is het systeemtheorie?
  Niet alleen is er aandacht voor het bedrijf zelf (interne omgeving) en wat er allemaal gebeurd, maar ook naar de relaties en wisselwerkingen met de externe omgeving.
 • Wat is de Contigentiebenadering?
  Deze theorie zegt dat er niet één beste theorie/beleid is, maar dat de theorie die het best bij de situatie zelf gebonden is. Dus voor elke omstandigheden kan er een andere theorie gebruikt worden.
 • 4.2 Lijnorganisatie

 • Wat is een organigram?
  Een overzicht van de organisatiestructuur.
 • Wat is een lijnorganisatie?
  Een organisatie waarbij boven elke werknemer een manager of meerdere staat en waarin de taken opgedeeld zijn in logische bij elkaar horende afdelingen.
 • Wat is het doel van een organigram?
  • Het duidelijk en schematisch weergeven van afdelingen en de zeggenschap (dus wie neemt de beslissingen).
  • De leiding helpen om overzicht te houden
  • Anderen inzicht geven in de organisatie
 • Welke twee soorten organigrammen zijn er?
  Je hebt een organigram met alleen afdelingen, zoals de inkoopafdeling, de administratie, de productieafdeling en de verkoopafdeling, maar ook met alleen functienamen zoals inkoop, productie, marketing(verkoop), personeel en financiën.
 • Wat is de eenheid van bevel?
  Iedereen heeft steeds één baas (het is ook duidelijk wie leiding geeft aan wie), dus als de topmanagement iets wilt zegt hij het tegen z'n ondergeschikte en die geeft het weer door aan zijn ondergeschikte enzovoorts.
 • Voordelen van lijnorganisatie?
  • systeem is duidelijk en eenvoudig. Er is precies vast te stellen wie verantwoordelijk is.
  • Duidelijk wie de baas is
  • taken en veranwoordelijkheden zijn duidelijk bepaald
  • beslissingen nemen gaat snel. Iedereen weet bij wie hij moet zijn als zich problemen voordoen.
 • Nadelen van lijnorganisatie?
  • systeem leidt tot veel regels en massa papier. De opdrachten van de directeur gaan via een lange weg naar de uitvoerende. Ligt voor de hand dat er onderweg iets wordt vergeten.
  • Elke afdeling staat te veel opzich zelf
  • gebrek aan gespecialiseerd personeel. Hij is te veel bezig met anderen dingen waardoor hij zich niet kan specialiseren
  • mangagers krijgen een te zwaren veranwoordelijkheid met te veel zaken.
  • geen flexibiliteit
 • 4.3 Lijn-staforganisatie

 • Wat is een lijn-staforganisatie?
  Is een lijnorganisatie waaraan één of meer stafafdelingen zijn toegevoegd
 • Taken waarmee de staf belast kan worden?
  • het voorbereiden van uitvoerend werkzaamheden
  • voorlichting geven
  • adviezen verschaffen aan het management
  • controlewerkzaamheden verrichten
  • onderzoek en productontwikkeling realiseren (bij productontwikkelingen ontwikkelt de organisatie nieuwe of verbetere producten om de afzet te vergroten)
 • Wat is het verschil tussen een lijn-  en staffunctionarissen
  Het zit in de bevelbevoegdheid. Lijnfunctionarissen maken deel uit van de hiërarchische bevelsstructuur, staffunctionarissen staan naast de bevelsstructuur. Ze zijn de adviseurs.
 • Wat zijn de voordelen van de lijn-staforganisatie?
  • er is eenheid van bevel
  • er worden deskundigen, vakspecialisten ingeschakeld
  • door de staf kan een betere samenwerking tussen verschillende afdelingen tot stand worden gebracht
  • lijnfunctionarissen worden ontlast door de staf. Hierdoor kan het aantal medewerkers waaraan ze leiding geven, groter zijn
 • Wat zijn de naadelen van een lijn-staforganisatie?
  • de kans bestaat dat een staf te veel theoretisch bezig is en niet onvoldoende kijkt naar wat nodig is.
  • de staf heeft snel de neiging om te proberen een uitbreiding te realiseren
  • de staf draagt een verantwoordelijkheid voor de verkregen resultaten (de lijn-functionaris is verantwoordelijk voor gemaakte fouten).
  • Staf- en lijnafdelingen leiden te veel een eigen leven en houden onvoldoende contact met elkaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Management & organisatie in balans.
 • Sarina van Vlimmeren, Wim de Reuver inhoudelijke Ben Izaac Ivonne Hermens Anka Kresse
 • or
 • 6e dr.

Summary - Management & organisatie in balans.

 • 1 management en organisatie

 • wat is een commerciële organisatie?
  dit is een organisatie die streeft naar winst maken
 • wat is de omschrijving van een rechtsvorm?
  Met rechtsvorm bedoelen we de juridische vorm van de organisatie
 • Noem 4 rechtsvormen

  - eenmanszaak

  - vennootschap onder firma(VOF)

  - naamloze vennootschap(NV)

  - besloten vennootschap(bv)

 • wat is een eenmanszaak?
  dit is een ondernemingsvorm die maar 1 eigenaar heeft. deze persoon heeft eigen vermogen ingebracht en is verantwoordelijk voor de schulden van de eenmanszaak. veel winkels zijn eenmanszaken
 • wat is een vennootschap onder firma?
  dit is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer vennoten een bedrijf uitoefenen onder gemeenschappelijke naam. deze personen brengen eigen vermogen in en hebben de leiding. deze vennoten zijn zelf verantwoordelijk voor de schulden van de VOF
 • bruto dividend altijd 100%

  Netto dividend altijd 85%


 • wat is een naamloze vennootschap?

  Dit is een vennootschap die zelf rechtspersoonlijkheid heeft. dus de nv heeft zelf rechten en plichten. de eigenaren zijn alleen aansprakelijk voor het gedeelte wat ze in de nv hebben gebracht.

  -

  de naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen. elk van de vennoten neemt deel voor een of meer aandelen

 • Wat zijn reserves?

  - winst reserves -> nv + bv winst 'reserveren'

  - agio reserves -> wat instaat bij boven pari

  - herwaardering reserves -> ontstaat als volgt: als de waarde toeneemt en dan zet je dit op de balans 

 • wat is een besloten vennootschap
  ook de bv is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen. dit is hetzelfde als een nv alleen met een bv zijn deze aandelen niet vrij overdraagbaar.
 • Waarom reserves aanhouden?

  - appeltje voor de dorst

  - stabiele dividenduitkering

  -vervanging van vreemd vermogen

  - voorbereiding van eventuele uitbreiding

 • noem 3 niet commerciële rechtsvormen?

  een bv of nv kan hier ook voor worden gebruikt

  een vereniging

  een stichting

 • wat is een vereniging?
  dit is een organisatie met leden en die bepaalde doelen nastreeft. dit doel kan zijn: het plezier hebben met voetbal. dit is een voetbalvereniging.
 • wat is een stichting?
  dit is een rechtspersoon zonder leden. die een bepaald doel wil bereiken. het vermogen van een stichting wordt verkregen door subsidies of schenkingen
 • leg het begrip managen uit
  Management omvat het bepalen va de doelstellingen van de organisatie, het plannen, het organiseren, het geven van leiding en het controleren.
 • leg het begrip informatie uit
  informatie omvat gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten
 • aan welke eisen moet informatie voldoen?

  - het moet betrouwbaar zijn. dit houdt in dat het volledig en juist is.

  - het moet relevant zijn. dit betekent dat het zo veel mogelijk moet aansluiten op de informatie behoefte.

  - het moet tijdig zijn. dit houdt in dat de informatie op tijd moet worden gegeven

 • leg het begrip communicatie uit
  dit is het uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger.
 • 2 basisrekenvaardigheden

 • geef een omschrijving van een indexcijfer
  een indexcijfer is een getal dat de verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een bepaalde periode en de waarde van die grootheid in de basisperiode. in de basisperiode is het indexcijfer 100
 • wat is bij vreemde valuta de biedkoers?

  dit is de prijs die de bank biedt voor vreemd geld. de biedkoers is altijd lager dan de laatkoers omdat als de bank jou dat geld verkoopt, dan willen ze zo min mogelijk geld verliezen en geven ze jou een slechtere koers.

  voorbeeld:

  - als je terug komt uit Engeland en je heb nog 100 pond over, dan moet je dit inruilen bij de bank voor euro's. je ziet bij het loket de biedkoers(1,41) en de laatkoers(1,52). je ziet dat de biedkoers lager is omdat de bank dat aan jou moet betalen en er nog iets op wil verdienen

 • wat is bij vreemde valuta de laatkoers?
  dit is de prijs waartegen de bank vreemde valuta laat. dit wil zeggen verkoopt. deze prijs is altijd hoger dan de biedkoers zodat jij meer betaalt dan eigenlijk nodig is voor dat geld zodat deze bank er wat aan verdient.
 • wat is provisie?
  dit is het geld wat je aan de bank moet betalen omdat zij jou geld hebben gewisseld. administratie kosten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn duurzame prodcutiemiddelen?
activa die langer dan één productieproces mee gaan
Wat is een groot nadeel van de Vervangingsmethode en wat is juist een Voordeel aan de Vervangingsmethode?
Nadeel: Als je een divers assortiment hebt is het lastig om van elk van jouw producten de vervangingswaarde te onderzoeken.

Voordeel: Er wordt altijd gebruik gemaakt van Enorm Recente prijzen.
Wat is de Vaste verrekenprijs (VVP) ,waarom bestaat deze en hoe bereken je deze?
De Vaste verrekenprijs is een schatting van de gemiddelde inkoopprijs (Inclusief de geschatte inkoopkosten) voor een komende periode.

Deze bestaat onder andere, omdat het bepalen van de inkoopwaarde lastig kan zijn als daar meerdere partijen bij betrokken zijn. De goederenvoorraad wordt dan geregistreerd via de Vaste verrekenprijs.  

Deze bereken je door: VVP = Geschatte inkoopprijs + geschatte inkoopkosten.
Wat is het Resultaat op inkopen en hoe breken je deze?
Het Resultaat op inkopen is een optelsom van het Resultaat op de inkoopprijs en het Resultaat op de inkoopkosten.

Je berekent deze door: Resultaat op inkopen = Resultaat op inkoopprijs + Resultaat op inkoopkosten.
Wat is het Resultaat op inkoopkosten en hoe bereken je deze?
Het Resultaat op inkoopkosten houdt in dat de gerealiseerde inkoopkosten afwijken van de geschatte inkoopkosten. Dit kan voordelig zijn als de geschatte inkoopkosten hoger zijn dan de gerealiseerde inkoopkosten, maar juist nadelig als de geschatte inkoopkosten lager zijn dan de gerealiseerde inkoopkosten.

Je berekent deze door: Resultaat op inkoopkosten = (Aantal artikelen x Geschatte inkoopkosten per artikel) - werkelijke inkoopkosten.
Wat zijn Inkoopkosten?
Alle kosten die verbonden zijn aan de inkoop van goederen. Denk aan: Vervoer, Offertes, Controle van artikelen, maken van een bestelbon etc.
Wat is het Resultaat op Inkoopprijs en hoe bereken je deze?
Het Resultaat op Inkoopprijs houdt in dat als de Vaste verrekenprijs afwijkt van de gerealiseerde inkoopprijs, dit voordelig of nadelig kan zijn. Je ontvangt extra inkomen als de gerealiseerde inkoopprijs lager is dan de Vaste verrekenprijs, maar je verliest juist inkomsten als de Vaste verrekenprijs hoger is dan de gerealiseerde inkoopprijs.

Je berekent deze door: Resultaat op Inkoopprijs =  Aantal verkochte artikelen x (Vaste verrekenprijs - gerealiseerde inkoopprijs).
Wat is het Bruto-omzetresultaat en hoe bereken je deze?
Het bruto-omzetresultaat is vergelijkbaar met de brutowinst in de fifo en Lifo methode. Je gebruikt het bruto-omzet resultaat echter alleen bij het gebruik van de Vaste verrekenprijs. Deze gebruik je bij het Fifo en Lifo-systeem niet.

Je bereket deze door: Bruto-omzetresultaat= Omzet (Afzet x verkoopprijs) - inkoopwaarde van de omzet (inclusief inkoopkosten).

of: Bruto-omzetresultaat= Gerealiseerd verkoopresultaat ( totale Winst van de verkoop) - Resultaat op inkopen.

Of: Bruto-omzetresultaat= Verwachte afzet x (Verwachte verkoopprijs - VVP)
Is de Balanswaarde bij het Fifo-systeem of bij het Lifo-systeem meer accuraat?
Bij het Fifo-systeem, omdat bij het Fifo-systeem de balanswaarde gebaseerd is op recentere prijzen dan bij het Lifo-systeem.
Is de Brutowinst bij het Fifo-systeem of het Lifo-systeem meer accuraat?
Bij het Lifo-systeem, omdat bij het Lifo-systeem de inkoopwaarde van de verkopen gebaseerd is op recentere prijzen als het Fifo-systeem.