Summary Management control

-
ISBN-10 9001778275 ISBN-13 9789001778279
345 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management control". The author(s) of the book is/are W A Tijhaar, G H Minnaar. The ISBN of the book is 9789001778279 or 9001778275. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Management control

 • 1.1 Inleiding Management control

 • Omschrijf Management Control

  Het beïnvloeden van het gedrag van managers zodat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.

   

 • Welke 2 anders controls zijn er naast Management Control?

  1. Strategic Control; is de strategie voor de komende jaren nog valide/haalbaar. Men kijk naar de omgeving. Is de koers die we hebben ingezet wel logisch.

  2. Task Control; de taken op de werkvloer. Werkt men conform de check lists, protocollen, etc.

 • Waardoor krijgt management control gestalte?

  Door het ontwerpen van een Management Control System (MCS) (in dit geval wordt bedoeld het model van Merchant en van der Stede)

 • Uit welke beheersingsinstrumenten bestaat het Management Control System?

  • Result controls
  • Action controls
  • Personal controls
  • Cultural controls
 • Omschrijf result controls
  Result controls zijn gericht op het behalen van resultaten, dus het realiseren van bepaalde doelstellingen (een bepaalde winst, omzet, vermindering klachten etc.)
 • Omschrijf action controls:
  Doel van acton controls is het beïnvloeden van de activiteiten van de individuele managers en medewerkers. bijvoorbeeld met een beloning bij het realiseren van activiteiten op een bepaalde manier.ook een negatieve benadering is mogelijk, ongewenste activiteiten tegengaan.
 • Wat zijn de voorwaarden of resultaatmaatstaven (bij result controls)effectief zijn ?
  1. De te realiseren doelstellingen moeten eenduidig zijn gedefinieerd en objectief meetbaar zijn.
  2. De verantwoordelijke mensen moeten alle componenten waaruit het resultaat bestaat, in voldoende mate kunnen beïnvloeden (beheersbaarheidsprincipe)
  3. Er moet een tijdige meting van prestaties zijn. het probleem kan o.a. bij te late meting zijn dat er niet meer bijgestuurd kan worden.
  4. de te behalen resultaten moet voor de verantwoordelijke mensen begrijpelijk zijn.
 • Omschrijf personal controls
  bij personal controls gaat her erom dat de juiste mensen met de vereiste competenties werkzaam zijn op de juiste plekken. Daarmee wordt bereikt dat medewerkers hun eigen activiteiten kunnen beheersen.
 • Omschrijf Cultural controls
  het doel van cultural controls is het streven naar een situatie dat medewerkers hun eigen en elkaars activiteiten beheersen.
 • Geef 5 voorbeelden van instrumenten om vorm te geven aan de organisatiecultuur en daarmee aan cultural controls:

  • Invoeren van gedragsregels en -codes (zelfde bedrijfskleding productieruimte)
  • groepsgewijze beloning (draagt bij aan saamhorigheidsgevoel)
  • roulatie binnen de organisatie (job rotation) (draag ertoe bij dat niet te sterk wordt gehecht aan een bepaalde baas en werkplek)
  • creëren van de gewenste fysieke en sociale omstandigheden en werkklimaat. (moet ertoe leiden dat medewerkers graag in een organisatie werkzaam zijn.
  • De manier waarop het topmanagement zich gedraagt (tone at the top) goede voorbeeld geven.
 • Geef 4 voorbeelden van een action control:
  • Gedragsbeperkingen
  • Toestemmingsprocedures
  • Verantwoordelijkstelling voor activiteiten
  • Overmaat
 • 1.2 Management-controlproblemen

 • Welke 3 oorzaken van management-controlproblemen kunnen we onderscheiden:
  1. Onduidelijke organisatiedoelen
  2. gebrek aan motivatie
  3. persoonlijke begrenzingen.
 • noem 4 maatregelen ter voorkoming van managementcontrolproblemen:

  1. elimeneren van activiteiten (uitbesteden van activiteiten, admin ict)
  2. automatiseren en robotiseren van activiteiten (werken met robots in DC magazijnen)
  3. Centraliseren van activiteiten (gecentraliseerd risicomanagement)
  4. delen van risico's (joint venture)
 • Welke taken behelst de controllingfunctie: volgens Jans (2007)
  • het formuleren van de financiële organisatiedoelstellingen in aansluiting op de technische en commerciële doelstellingen. (Rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit)
  • met bedrijfseconomische analyses bijdragen aan het realiseren van de financiele organisatiedoelstellingen.
  • inrichten van een gegevensverwerkend proces, dat is gericht op adequate berichtgeving (administratieve organisatie)
  • inrichten en operationeel houden van een stelsel met interne controle (interne audits)
  • verstrekken van informatie aan direct belanghebbenden
  • implementeren en onderhouden van het management control systeem
 • Wat zijn de belangrijkste taken binnen de treasuryfunctie:
  • opstellen van een financiële planning en aantrekken van de benodigde financieringsmiddelen.
  • beheren van liquiditeiten
  • beheren van de overige onderdelen van het werkkapitaal
  • het afdekken van valuta-, rente-, krediet- en beleggingsrisico's
 • Welke 4 soorten controllers kennen we?
  1. de independent controller
  2. de involved controller
  3. de split controller
  4. de strong controller
 • Omschrijf de independent controller:
  dit is de controller die als corporate politieagent zijn scorekeeping rol benadrukt, deze controller richt zich vooral op de tijdige financiële rapportage.
 • Omschrijf de involved controller:
  hij benadrukt zijn rol van adviseren aan het management, vaak betrokken bij het formuleren van de strategie. lid van managementteam en deels verantwoordelijk voor de mt beslissingen.
 • Omschrijf de splitcontroller:
  deze controller vervult één van de twee functies van de controller: de advies functie of rapportage functie; een andere controller vervult de andere functie.
 • Omschrijf de Stongcontroller:
  hierbij vervult 1 controller beide functies, dus advies en rapportages, afhankelijk van de omstandigheden kan de controller zich nu meer of minder involved opstellen bij ondersteuning aan het management.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beschrijf Planning op korte termijn
=operationele planning.  betrekking op komend jaar en afgeleid van strategische meerjarenplanning. = uit te voeren actie plan voor komend jaar.
Beschrijf Planning op lange termijn
Ondernemersplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.  doel samenstellen OP=formuleren strategie en bijbehorende doelstellingen voor 3-5 jaar
Noem enkele voor- en nadelen van de RI
voordeel:
Wanneer interne verrekenprijzen binnen in onderneming tussen meerdere landen wordt gehanteerd wat is dan een aandachtspunt?
De prijs moet reëel zijn zodat niet met winsten geschoven kan gaan worden naar een gunstiger belastingklimaat
wat moet het management doen?
Proces (= management control) in gang zetten om te waarborgen dat de plannen en bijbehorende doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Control= beheersen of besturen.
Welke 3 belangrijke vragen zijn er bij het vaststellen van prestatiedoeleinden ?
1. Is het nodig prestatiedoeleinden vast te stellen 
2. Hoe uitdagend moeten deze prestatiedoeleinden zijn
3. Hoe groot moet de invloed van ondergeschikten zijn op deze prestatiedoeleinden zijn
Wat is het doel van personal control?
De juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plekken.
Noem 4 voorbeelden van action controls?
1. Gedragsbeperking
2. Toestemmingsprocedures
3. Verantwoordelijkheid stelling
4. Overmaat
Wat formuleert men ter beheersing van de aandachtsgebieden van de balanced scorecard?
per prestatie-indicator een doelstelling (target)
Welke 4 aandachtsgebieden kent de balanced scorecard?
1. Financieel 
2. Klanten
3. Interne processen
4. Innovatie