Summary Management control : informatie en control

-
ISBN-10 9001400361 ISBN-13 9789001400361
214 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management control : informatie en control". The author(s) of the book is/are Hartmann, Frank. The ISBN of the book is 9789001400361 or 9001400361. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management control : informatie en control

 • 1.1 De betekenis van control voor organisaties

 • De betekenis van control voor organisaties betekent vooral dat organisaties een doelgericht samenwerkingsverband zijn, maar ook dat organisaties functioneel en veelal, hierarisch zijn.
 • Wat is management control?
  Management control is een deel van het management, dat zich richt op het vergroten van de kans dat managers doelgericht gedrag gaan vertonen waarmee de kans wordt vergroot dat de organisatie haar doelen zal behalen. 
 • Wat zijn 3 belangrijke eisen van een management-control systeem?
  1. Resultaat gericht
  2. Voor uit kijkend
  3. Efficiënt
 • Doelen moeten worden gehaald door de persoon die daar verantwoordelijk voor is. 
  Doel: in control zijn! 
 • Managers zijn verantwoordelijk voor:
  1. het vertalen van abstracte, overkoepelende en langetermijndoelen in kortetermijndoelen.
  2. Het vertalen van deze kortetermijndoelen in concrete operationele acties die door henzelf of medewerkers worden uitgevoerd. 
  3. Planning en afstemming van de doelen in delen van de organisatie
 • Een typisch voorbeeld van management control is het stellen van doelen voor managers en het afrekenen van managers op hun prestaties.
 • Het betekend niet dat organisaties die goede control hebben altijd hun doelstellingen zullen halen of dat organisaties die geen goede control hebben hun doelstellingen niet zullen. 
  Kortom: Het betekend niet dat wanneer een organisatie haar doelstellingen bereikt deze in control is!
 • Waar het het bij in control zijn om?
  De grootte van de kans dat de organisatie haar doelstellingen haalt. 
 • Naast de goede control moet de beheersing:
  - resultaatgericht zijn  = welke doelstellingen moeten worden behaald?
  - toekomstgericht zijn= Naast het sturen op het resultaat ook rekening houden met risico's.
  - efficiënt                      = Afweging maken tussen kosten en baten van beheersing. 

 • Wat is het verschil tussen in en goede control?
  in control als eigenschap dat de organisatie zichzelf kan corrigeren. We spreken van goede control als de organisatie aan de eisen voldoet. 
 • 1.2 Internal control en management control

 • Internal control zijn voorwaarden die de organisatie schept om het management control systeem uit te voeren. 
 • Waarop is Internal contol gericht?
  Integere informatievoorziening.
 • Management control wordt bepaald door de inrichting van de interne controle. Er is dus een overlapping tussen internal control en management control. 

  Internal control ondersteunt ook de communicatie naar buiten toe. Zoals de jaarrekening. 
 • Daarnaast overlappen dus internal en external control elkaar. Omdat internal control ook invloed heeft op de communicatie naar buiten toe. 
 • 1.3 Management control als cybernetisch process

 • Wat beschrijft een cybernetisch model?
  Beschrijft het proces waarin inputs in een proces worden samengebracht om een bepaalde output produceren. 
 • Beschrijf het Cybernetische model? (Otley & Berry 1980)
  Input (Mensen of middelen)
  Proces (Productie of handel)
  Output (Product of dienst)
 • om het hier voor genoemde proces te beheersen zijn er 4 noodzakelijke elementen:
  1. duidelijke en meetbare doelstelling. Bv: financiële doelstellingen.
  2. output moet meetbaar zijn.
  3. controller moet over de juiste informatie beschikken om te kunnen bijsturen.
  4. controller moet de instrumenten hebben om te kunnen bijsturen. 
 • Wat is essentieel bij dit model?
  Een duidelijk en meetbare doelstelling.
 • Vertalen van voorwaarden voor management control:
  1. er moet sprake zijn van een concreet doel.
  2. doelen moeten meetbaar/smart zijn.
  3. er moeten keuzen gemaakt kunnen worden tussen alternatieven.
  4. er dient een bedrijfsmodel te bestaan, op basis waarvan kan worden vastgesteld welke maatregelen realisatie van het doel het dichts bijbrengen. 
 • Noem 4 voorwaarden van het proces strategische planning?
  1. Concrete doelen
  2. Meetbare doelen
  3. Beïnvloedbaar
  4. Voorspellend
 • Het meten van doelrealisatie is lastig door het bestaan van:
  - meerdere prestaties
  - moeilijk meetbare prestaties
  - tegenstrijdige prestaties
 • Bijsturen is het verhogen van de inputs of het veranderen van het proces. 
 • Managers dragen niet vanzelfsprekend bij aan het halen van deorg. doelstellingen:
  - Gebrek aan richting
       -> onduidelijkheid over de koers en verwachtingen
       -> complexiteit
  - Gebrek aan motivatie
      -> geen sprake van goal congruence
  - Gebrek aan kennis, kunde of aanleg
      -> persoonlijke beperkingen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Aan welke 4 strikte eisen dient een prestatie(maat staaf) aan voldoen?
1. Voldoende kwaliteit
2. Prestatie meten ten opzichte van een norm
3. Heldere consequenties
4. In balans zijn
Hoe bereken je het Residual income?
Opbrengsten verkopen - financieringskosten (vermogenskostenvoet x geïnvesteerd vermogen)
Welke 3 opdrachten kunnen er gegeven worden aan managers van investment center?
1. Maximaliseer het rendement op vermogen
2. Maximaal de investering voor een gegeven rendement
3. Maximaliseer het rendement op investering
Welk schema zie je hier?
Dupont schema
Wat is de formule van ROI?
Winst / Gemiddelde investering
Welke 2 preformence maatstaven worden er (meestal) in een investment center gebruikt?
1. ROI (return on investment)
2. Residual income
Waarvoor is de manager van het investment center verantwoordelijk?
Realisatie van een aanvaardbaar rendement van de investering.
Noem 3 redenen voor een profit center?
1. Snelle besluitvorming
2. Winstbewustzijn
3. Prestatie beoordeling
Op welke 3 type beslissingen kan een manager van een profit center invloed uitoefenen?
1. Productbeslissingen
2. Inkoop/productie beslissingen
3. Marketingbeslissingen
Waarop kan een manager van een profit center worden aangesproken?
Beïnvloedbare in & output.