Summary Management en organisatie

-
ISBN-10 9043036439 ISBN-13 9789043036436
690 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management en organisatie". The author(s) of the book is/are Fred J Rorink Burcu Öztürk. The ISBN of the book is 9789043036436 or 9043036439. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Management en organisatie

 • 1 Introductie van Management en Organisatie

 • Thema 1  Management en strategie (Hoofdstukken 1 en 2)
  Een organisatie moet rekening houden met haar omgeving. Het management zal van tijd tot tijd de eigen positie moeten evalueren om te bekijken of de organisatie nog voldoende competitief is.
  Een interne en externe analyse biedt perspectieven op en inzicht in hoe een organisatie zich kan ontwikkelen.

  Leerdoelen:
  • de begrippen ‘management’, ‘organisatie’ en ‘manager’ definiëren en een onderscheid maken tussen verschillende vormen van organisaties
  • de verschillende benaderingen van strategie en de fases van strategisch management in de belangrijkste modellen van strategieontwikkeling beschrijven
  • de missie en visie van organisaties beschrijven en herkennen
  • een interne en externe analyse beschrijven en toepassen bij het bepalen van een strategie.

  Onderwerpen binnen dit thema:
  • de begrippen ‘management’, ‘organisatie’ en ‘manager’
  • onderscheid tussen een organisatie, een bedrijf en een onderneming
  • onderscheid tussen verschillende (juridische) vormen van organisaties
  • het begrip strategie volgens o.a. Porter, Prahalad en Mintzberg
  • de fasen van strategisch management proces
  • begrippen als ‘missie’, ‘visie’, ‘kernwaarden’ en ‘ambities’
  • externe analyse (in het bijzonder DESTEP-methodes)
  • interne analyse (Boston CG-matrix)
  • SWOT-analyse
  • de modellen voor strategiekeuze van Porter (concurrentiestrategie), groeistrategie van Ansoff, klantenwaardestrategie van Treacy/Wiersema, en de BSC-methode
  • specifieke voorbeelden van strategieontwikkeling.
 • 1.1 Inleiding


  • de begrippen management, organiseren en manager definiëren;
  • onderscheid maken tussen een organisatie, een bedrijf en een onderneming;
  • onderscheid maken tussen verschillende juridische vormen van organisaties.
 • 1.2 Het model van Management en Organisatie

 • Waarom is er een model nodig voor M&O?

  • Management en Organisatie is niet alleen een breed, maar vooral ook een interessant vakgebied
  • Het leren herkennen van onderlinge relaties, ondersteund met een model en met herkenbare praktijkvoorbeelden, is een voorwaarde voor het verwerven en verwerken van inzicht.
 • Was is precies het model van M&O?
  • Zes aandachtsgebieden:
   • Strategie ->De strategie en de doelen van een organisatie vormen het uitgangspunt voor de invulling van de overige aandachtsgebieden.
   • Management->Het management is verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie, het uitvoeren daarvan en het behalen van de doelen.
   • Structuur->Structuur gaat over de manier om organisaties vorm te geven en de wijze waarop het management de organisatie wil besturen.
   • Cultuur->De cultuur van een organisatie is de wijze waarop medewerkers in een organisatie met elkaar omgaan. Dat is nauw verbonden met de wijze van leidinggeven en de structuur.
   • Processen->Processen zijn primair bedoeld om de producten en/of diensten te realiseren. Processen zijn erg belangrijk om de afnemer tevreden te stellen.
   • Medewerkers->Het doelmatig samenwerken van mensen is cruciaal voor het succes van deorganisatie. De medewerkers spelen hierin een belangrijke rol.
 • 1.3 Organisatiekunde

 • Wat is organisatiekunde?

  De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van gedrag van en in organisaties en de wijze waarop organisaties bestuurd
  kunnen worden.
 • 1.3.1 Management, organiseren en manager

 • Wat betekent management?

  • Het optimaal laten samenwerken van mensen en middelen om een bepaald doel te bereiken:
   • Samenwerken
    • Management is gericht op het laten samenwerken van mensen. Vaak hebben deze mensen verschillende achtergronden, leeſtijden, culturen, opleidingen en voeren ze verschillende functies uit.
   • Optimaal
    • Niet alleen het samenwerken is belangrijk, maar dit moet ook zo goed mogelijk gebeuren, zowel voor de organisatie als geheel als voor de mensen (de deelnemers aan de organisatie).
   • Bepaald doel
    • Het managen van de samenwerking is gericht op een bepaald doel. Het is dus niet vrijblijvend.
 • Wat is organiseren?

  Het optimaal laten samenwerken van mensen en middelen om
  een bepaald doel te bereiken.
 • Wat is een manager?

  Een persoon die sturing geeſt aan processen, mensen en middelen om
  een bepaald doel te bereiken.
 • 1.3.2 Organisaties, bedrijven en ondernemingen

 • Managers zijn werkzaam in organisaties, ondernemingen en bedrijven.
 • Wat is een organisatie?

  • Een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.
  • Voorbeelden van organisaties zijn Amnesty International, Schone Kleren Campagne, Glas Branche Organisatie, Unie van Vrijwilligers, Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Leger des Heils.

 • Een organisatie, als samenwerkingsverband van mensen met een bepaald doel, is een verzamelbegrip. Onder het begrip organisatie vallen ook bedrijven en ondernemingen.
 • Wat is een bedrijf?

  • Een organisatie die goederen of diensten produceert en daarmee voorziet in een maatschappelijke behoeſte.
  • Voorbeelden van bedrijven zijn het GVB (gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam), een Algemeen Medisch Centrum (ziekenhuis), het TNO (natuurweten-schappelijk onderzoek), Univé (verzekeraar zonder winstoogmerk) en een ROC (regio-naal opleidingscentrum middelbaar beroepsonderwijs).
 • Binnen de groep bedrijven bevinden zich ook ondernemingen.
 • Wat is een onderneming?

  • Een bedrijf met als belangrijkste doel het maken van winst.
  • Voorbeelden van ondernemingen zijn
   • Albert Heijn (supermarkt), Unilever (producent van onder andere voedingsmiddelen), McDonald’s (fastfoodketen), CoolCat (kleding- detailhandel), Media Markt (elektronicawinkel) en Customdrone (maatwerkdrones).

 • Organisaties kunnen we ook nog op een andere manier indelen, namelijk in profit- en non-profitorganisaties. Het verschil draait duidelijk om het woord profit, Engels voor winst. Het gaat er dus om of een organisatie wel of niet op winst maken is gericht.
 • Wat zijn profitorganisaties?

  • De belangrijkste doelstelling van profitorganisaties is het maken van winst.
  • Dat is ook een voorwaarde voor de continuïteit. Organisaties met als belangrijkste doel het maken van winst hebben we eerder ondernemingen genoemd. 
  • De begrippenprofitorganisatie’ en ‘onderneming’ zijn in dit kader dus synoniemen.

  • In toenemende mate zijn veel ondernemingen zich ook bewust van hun maatschappelijke positie en verant- woordelijkheid
  • Ondernemingen die sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen, worden ook wel not-for-profit-only-organisaties genoemd.
 • Wat zijn non-profitorganisaties?

  • Een non-profitorganisatie is niet primair gericht op het maken van winst, maar op het vervullen van maatschappelijke behoeſten, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp. 
  • Non-profitorganisaties hebben niet als doel om winst te maken, maar toch kan het zijn dat je moet betalen voor hun diensten, want ze hebben natuurlijk wel inkomsten nodig. 
  • De inkomsten bestaan veelal uit rijksbijdragen, subsidies, fondsen, contributies en giſten. Voorbeelden van non- profitorganisaties zijn ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, musea, ministeries, gemeenten, waterschappen en bibliotheken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat het PDCA-cyclus voor?
Plan, Do, Check, Act. Het is een continue verbeterproces
Waar staat DMAIC voor?
Defineren
Meten
Analyseren
Verbeteren en Implementeren
Controleren
Wat is een defect?
Een kenmerk van een product of proces dat niet voldoet aan de specificaties van de CTQ
Wat is Critical to Customer (CTC)
Een kernmerk van een product of proces dat voor de klant essentieel is
Wat is Critical to Quality (CTQ)?
Een meetbaar kenmerk van een product of proces dat voor de kwaliteit ervan essentieel is.
Wat is het verschil tussen lean manufacturen en six sigma?
Lean manufacturing is gericht op het exact leveren wat de klanten wensen en het continu verbeteren van processen. Verbeteringen worden gerealiseerd door middel van de uitrol van bewezen standaarden, continu oplossen van problemen door het management en verbeteren van de standaarden

Six sigma is gericht ophef elimineren van defecten en variatie in processen. Sic sigma is sterk gebaseerd op het benutten van gegevens en het uitvoeren van statistische analyses bij het omschrijven van het probleem. Verbeteringen worden gerealiseerd door middel van projectmatige aanpak volgens een vast stappenplan
Stappen van lean manufacturing?
1: bepalen wat de klant wil
2: inzicht krijgen in processen
3: processen stroomlijnen
4: verschuiven van push naar pull
5: verspilling blijven aanpakken
Wat is een kwaliteitssysteem?
De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, prodedures,processen en voorzieningen voor het uitvoeren van de kwaliteitszorg
Uit welke aandachtsgebieden bestaat het INK model?
1: leiderschap
2: strategie en beeld
3: medewerkers
4: middelen
5: processen
6: waardering door klanten en leveranciers
7: waardering door medewerkers
8: waardering door maatschappij
9: eindresultaten 
Waarvoor is het INK model opgericht?
Om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij het vergroten van de concurrentiekracht door Total Quality Management