Summary Management met MyLabNL toegangscode

ISBN-10 9043030473 ISBN-13 9789043030472
475 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management met MyLabNL toegangscode". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789043030472 or 9043030473. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management met MyLabNL toegangscode

 • 1.1 Wie zijn de managers?

 • Wie is een manager?
  Een manager is iemand die samenwerkt met anderen en daarin een coördinerende en leidinggevende taak heeft. Soms heeft een manager hiernaast ook uitvoerende taken. Andersom hebben werknemers (niet-managers) soms ook managementtaken.
  Het oogmerk van een manager is om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.
 • De organisatiestructuur in bedrijven met een traditionele opbouw heeft de vorm van een piramide.

  Organisatieniveaus (van onder naar boven):
  - Uitvoerend personeel is verantwoordelijk voor het maken van het bedrijfsproduct.
  - Lagere managers zijn werkzaam op het laagste niveau van de bedrijfsstructuur en coördineren het werk van uitvoerende medewerkers. Synoniemen: teamleider, productmanager of kantoormanager.
  - Middenmanagers zijn werkzaam in alle lagen tusen het lagere management en het topmanagement. Zij geven leiding aan en coördineren het werk van lagere managers. Synoniemen: afdelingshoofd, projectleider, productieleider of divisiemanager.
  - Hogere managers/topmanagers zijn verantwoordelijk voor het definiëren van doelstellingen en het nemen beslissingen die van invloed zijn op de hele organisatie. Synoniemen: executive vice-president, Chief Operating Officer (COO), Chief Executive Officer (CEO) of managing director.

  Hierarchie is de volgorde van gezag die van het hoogste organisatieniveau naar de lagere niveaus loopt. De hierarchie verduidelijkt wie aan wie verantwoording af moet leggen.
 • Wie is een manager?
  Een manager is iemand die als leidinggevende met anderen en met hulp van anderen werkte door hun werkzaamheden te coordineren, met als oogmerk de doelstellingen van de organisatie te bereiken.
 • Uit welke niveaus bestaat de organisatiestructuur van een traditionele organisatie?
  De organisatieniveaus (van onder naar boven):
  • Het uitvoerend personeel. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van het bedrijfsproduct. 
  • De lagere managers. Zij coordineren het werk van het uitvoerend personeel.
  • De middenmanagers. Zij geven leiding aan en coordineren het werk van lagere managers.
  • Topmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor het definieren van doelstellingen en nemen beslissingen die van invloed zijn op het bedrijf als geheel.
 • Wat is hiërarchie?
  Hiërarchie is de volgorde van gezag die van het hoogste organisatieniveau naar de lagere niveaus loopt. De hierarchie verduidelijkt wie aan wie verantwoording af moet leggen.
 • 1.2 Wat is management?

 • Management is het proces van leiding geven aan, en het coördineren van werkzaamheden, zodat deze efficiënt en effectief met en door anderen kunnen worden uitgevoerd.
  • Proces: de taken waar de manager bij betrokken is, zijn doorlopend (terugkerend). Taken van de manager zijn plannen, organiseren, leiding geven en controleren. Deze taken komen steeds in een bepaalde volgorde terug.
  • Efficiëntie (middelen): het behalen van een maximale productie met een minimale input. Activiteiten op de juiste manier uitvoeren, met zo min mogelijk verspilling van bronnen. 'De dingen goed doen.'
  • Effectiviteit (doelen): het uitvoeren van de juiste activiteiten voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. 'De goede dingen doen.'
 • Wat is de definitie van management?
  Management is het coordineren van en leiding geven aan werkzaamheden van anderen, zodat het activiteiten efficiënt en effectief worden uitgevoerd.
 • Waarom is het verschil tussen efficiëntie en effectiviteit belangrijk voor een manager?
  Efficiëntie is het halen van een maximale prodcutie met zo min mogelijk input. De dingen goed doen.
  Effectiviteit is het voltooien van de juiste activiteiten voor het realiseren van doelstellingen. De juiste dingen doen.
  Voor een manager is het dus belangrijk de juiste dingen goed te doen. Hij moet zijn aandacht over beiden verdelen en ervoor waken dat ze samen komen.
 • 1.3.1 Managementfuncties en -processen

 • De managementfuncties die een manager uitvoert (vaak in deze volgorde):
  • Plannen: het formuleren van doelstellingen, het ontwikkelen van strategieën voor het realiseren van deze doelstellingen en het ontwikkelen van plannen om de benodigde werkzaamheden te integreren en coördineren.
  • Organiseren: het vaststellen van de taken die moeten worden uitgevoerd, wie wat moet doen, hoe taken samen moeten worden uitgevoerd, wie verantwoording moet afleggen aan wie, en wie welke beslissingen moet nemen.
  • Leiding geven: het motiveren van werknemers, het ondersteunen van afzonderlijke werknemers en werkgroepen tijdens het werk, het kiezen van de effectiefste communicatiekanalen en het oplossen van problemen met werknemers.
  • Beheersen/controleren: het vaststellen van de daadwerkelijke prestaties, het vergelijken hiervan met prestatienormen en het zo nodig nemen van corrigerende stappen.  


  -> De vier managentmentfuncties leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
 • De vier managementfuncties (plannen, organiseren, leiding geven en controleren) worden niet altijd in deze stricte volgorde uitgevoerd. 

  Managementproces: het geheel van beslissingen en werkzaamheden waarbij managers betrokken zijn tijdens het uitvoeren van de managementfuncties.
 • Wat zijn de vier functies van management?
  De vier functies van management zijn:
  1. plannen: doelen stellen, strategien bepalen en plannen ontwikkelen.
  2. organiseren: het werk arrangeren en structureren. 
  3. leiding geven: werken met en via mensen.
  4. controleren: vaststellen of de dingen als gepland zijn verlopen.
 • Wat bedoelen we met het managementproces?
  Het managementproces is het geheel van beslissingen en werkzaamheden waarbij managers betrokken zijn tijdens het uitvoeren van de managementfuncties.
 • 1.3.2 Managementrollen

 • Managementonderzoeker Henry Mintzberg omschrijft de taken van managers aan de hand van de 10 rollen die ze vervullen.
  Managementrollen: specifieke categorieën voor managementgedrag.

  De managementrollen zijn in te delen in drie groepen:
  1. Intermenselijke rollen: hebben te maken met mensen en met vertegenwoordigende en symbolische zaken.
  • boegbeeld
  • leider
  • aanspreekpunt
  2. Informatieve rollen: het ontvangen, verzamelen en verspreiden van informatie.
  • monitor
  • verspreider
  • zegsman
  3. Beslissingsrollen: het maken van keuzes.
  • ondernemer
  • probleemoplosser
  • toekenner van middelen
  • onderhandelaar
 • In recent onderzoek heeft Henry Mintzberg de taken van een manager te verdelen in acties op drie vlakken:
  1. directe actie
  2. mensen managen
  3. informatie managen 
    

  In dit kader heeft de manager twee functies:
  1. kaderen: vanuit welk model gaat de manager te werk?
  2. inroosteren: hoe brengt de manager het model in praktijk?
 • Wat zijn Mintzbergs managementrollen?
  Mintzbergs managementrollen zijn de tien specifieke categorieen van managementgedrag. Deze zijn in te delen in drie groepen:
  1. Intermenselijke rollen: boegbeeld, leider, aanspreekpunt.
  2. Informatieve rollen: monitor, verspreider, zegsman.
  3. Beslissende rollen: ondernemer, probleemoplosser, toekenner van middelen, onderhandelaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de drie belangrijkste verbanden in de verwachtingstheorie en wat is hun rol in motivatie?
1. Inspanning leidt tot prestaties
2. Prestatie leidt tot beloning
3. Aantrekkelijkheid van beloning & verwachting dat beloning leidt tot persoonlijke doelen
De verwachting dat inspanning leidt tot beloning en het halen van persoonlijke doelen zorgen ervoor dat iemand gemotiveerd raakt.
Wat is het verschil tussen verdelende rechtvaardigheid en procedurele rechtvaardigheid?
Verdelende rechtvaardigheid is de waargenomen redelijkheid van de hoeveelheid en verdeling van beloningen over individuen.
Procedurele rechtvaardigheid is de waargenomen redelijkheid van het proces dat wordt gebruikt om de verdeling van beloningen vast te stellen.
Wat zegt de rechtvaardigingstheorie over motivatie?
De rechtvaardigingstheorie stelt dat werknemers datgene dat ze uit hun werk halen (uitkomsten) zien in relatie tot wat ze erin stoppen (inspanningen). Als de verhouding ongelijk is met die van anderen in soortgelijke situaties, zien ze dit als onrechtvaardig en voelen ze zich onder- of overgewaardeerd. Dit kan leiden tot veranderde productie, productie van hogere of lagere kwaliteit en meer absentie of vrijwillig ontslag.
Hoe verklaart de bekrachtigingstheorie motivatie van werknemers?
De bekrachtigingstheorie stelt dat gedrag wordt bepaald door de gevolgen van dat gedrag.
Als de gevolgen van een bepaald gedrag prettig en wenselijk zijn, bevordert dat het gedrag.
Hoe verklaart de doelstellingstheorie motivatie van werknemers?
De doelstellingstheorie stelt dat specifieke doelen de prestaties verbeteren en dat lastige doelen, indien geaccepteerd, tot betere prestaties leiden dan eenvoudige doelen.
Welke drie behoeften hebben werknemers volgens McClelland?
1. Prestatiebehoefte (need for achievement): drang om uit te blinken
2. Behoefte aan macht (need for power): behoefte anderen te dwingen tot gedrag dat ze anders niet getoond zouden hebben
3. Behoefte aan affiliatie (need for affiliation): verlangen naar sociale binding
Hoe luidt Herzbergs tweefactorentheorie?
Volgens Herzberg zijn er twee factoren in het spel:
Motivatiefactoren (interne factoren) die tevredenheid en motivatie verbeteren.
Hygiënefactoren (externe factoren) die werkontevredenheid wegnemen maar niet motiveren.
Hoe zien de theorie X- en theorie Y-managers motivatie?
Theorie X: de stelling dat werknemers werken vervelend vinden, lui zijn, verantwoordelijkheden vermijden en veel toezicht nodig hebben. (negatief beeld)
Theorie Y: de stelling dat werknemers creatief zijn, werken leuk vinden, verantwoordelijkheden nastreven en hun eigen weg kunnen vinden. (positief beeld)
Wat houdt de behoeftehiërarchie van Maslow in en hoe kun je deze gebruiken om te motiveren?
De theorie omvat de vijf menselijke behoeften (van laag naar hoog): fysieke behoeften, veiligheidsbehoeften, sociale behoeften, behoefte aan erkenning en behoefte aan zelfrealisatie.
Volgens Maslow moet elk niveau van behoefte substantieel bevredigd zijn voordat het volgende wordt geactiveerd en motiverend gaat werken.
Wat houden de aspecten inspanning, richting en vasthoudendheid ten aanzien van motivatie in?
Iemand die gemotiveerd is spant zich in met een bepaalde intensiteit of voortvarendheid. Als die inspanning gekanaliseerd op een manier waarvan de organisatie profiteert (richting) en voortdurend (vasthoudendheid) ingezet wordt om organisatiedoelen te realiseren, dan is de motivatie positief voor de organisatie.