Summary Management, organisatie en gedrag

-
ISBN-10 9059010418 ISBN-13 9789059010413
113 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management, organisatie en gedrag". The author(s) of the book is/are Wim Bloemers Elies Hagedoorn. The ISBN of the book is 9789059010413 or 9059010418. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management, organisatie en gedrag

 • 1 inleiding

 • Managers binnen organisaties zijn verantwoordelijk voor de resultaten van die organisaties. Om er voor te zorgen dat de organisatie kan blijven voortbestaan, dienen managers te zorgen voor een positief bedrijfsresultaat. Managers dragen hiervoor een primaire verantwoordelijkheid, dat wil zeggen dat zij worden afgerekend op het gedrag van anderen.
 • Waar zijn managers binnen organisaties verantwoordelijk voor?
  Managers binnen organisaties zijn verantwoordelijk voor de positieve bedrijfsresultaten, zodat die organisaties kunnen blijven voortbestaan.
 • Wat wordt er bedoeld met primaire verantwoordelijkheid?
  Dat wil zeggen dat zij worden afgerekend op het gedrag van anderen.
 • 1.1 management, organisatie en gedrag

 • Wat kunnen doelen zijn van organisaties?
  1. winst
  2. continuïteit
  3. klantgerichtheid
 • Hoe kan gedrag worden gedefinieerd?
  Alle zintuiglijk waarneembare activiteiten van of binnen een individu of een verzameling individuen bij het bereiken van een bepaald doel.
 • Op welke niveaus kan er naar gedrag gekeken worden?
  1. micro
  2. meso
  3. macro
 • Wat staat er bij het microniveau centraal?
  Op microniveau staan het gedrag van het individu en de processen binnen het individu centraal.
 • Waar gaat het om bij het mesoniveau?
  Op mesoniveau gaat het om processen en verschijnselen binnen een groepering.
 • Wat staat er centraal bij het macroniveau?
  Het gedrag van groepen individuen
 • Waar gaat sociale perceptie over?
  Sociale perceptie gaat over het waarnemen en beoordelen van (het gedrag van) anderen en onszelf.
 • Organisaties streven bepaalde doelen na, zoals;
  1. winst
  2. continuïteit
  3. klantgerichtheid
  4. etc

   

  Managers moeten er voor zorgen voor effectief en efficiënt functioneren van de organisatie. Problemen die hierbij kunnen ontstaan hebben vaak te maken met het gedrag van mensen.

  Gedrag is alle zintuiglijk waarneembare activiteiten van of binnen een individu of een verzameling individuen bij het bereiken van een bepaald doel.

  Verschillende niveaus waar op naar gedrag gekeken kan worden zijn;

  1. Microniveau
  2. Mesoniveau
  3. macroniveau

   

  Op microniveau staan het gedrag van het individu en de processen binnen het individu centraal.

  Op mesoniveau gaat het om processen en verschijnselen binnen een groepering.

  Op macroniveau staat het gedrag van groepen individuen centraal. Deze overkoepelt de andere twee niveaus.

  De verschillende gedragsniveaus worden door verschillende wetenschappelijke disciplines bestudeerd:

  1. micro -> psychologie
  2. meso -> sociale psychologie
  3. macro -> sociologie

   

  Specifieke aspecten van gedrag in organisaties en management zijn(belangrijk voor tentamen):

  1. sociale perceptie
  2. motivatie
  3. communicatie
  4. sociale beïnvloeding
  5. leiderschap
  6. strategisch management
  7. organisatiestructuur
  8. organisatiecultuur
  9. human resource management

   

 • 3 Sociale perceptie

 • Wat is een schema?
  Een schema kunnen we zien als een cognitieve structuur die georganiseerde kennis bevat omtrent een concept, stimulus of persoon.
 • 3.1 Soorten schema's

 • Welke 4soorten schema's worden er op het gebied van sociale perceptie onderscheiden?
  1. persoonsschema's
  2. zelfschema's
  3. sociale of rolschema's
  4. situatieschema's/scripts
 • 3.1.1 Persoonsschema's

 • Om een stereotiepe opvatting/eerste indruk te veranderen en zo een verfijnder en realistischer persoonsschema te ontwikkelen, moeten we meer kennis hebben van de desbetreffende persoon en diens gedrag. In veel gevallen hebben we die kennis niet en doen we ook geen moeite om kennis te verkrijgen die onze eerste indruk zal ontkrachten.

  Hebben we eenmaal een stereotype gevormd, dan zal dit stereotype meestal in stand worden gehouden, omdat we alleen die informatie toelaten die binnen het schema (stereotype) past.

  We zijn heel snel geneigd om op grond van specifieke informatie die binnen een stereotiepe schema te combineren is, uitspraken over personen te doen. Daarbij negeren we relevante andere informatie.
 • Wat is availability?
  Availability is de beschikbaarheid van 'relevante' informatie over een persoon.
 • Wat betekent representativeness?
  Representativeness betekent dat wanneer we iemand in een bepaalde categorie hebben ingedeeld, we deze persoon automatisch een veelheid van de kenmerken en eigenschappen die bij deze categorie past, zullen toeschrijven, terwijl het zeer onwaarschijnlijk is dat deze combinatie van kenmerken en eigenschappen in dit geval voorkomt.
 • Wat speelt een belangrijke rol bij het vormen van een persoonsschema?
  Stereotypen spelen een belangrijke rol bij het vormen van een persoonsschema.
 • Wat omvat een persoonsschema?
  Een persoonsschema omvat zowel uiterlijke kenmerken als gedragingen van een specifiek persoon.
 • Wat is een nadeel van stereotiepe opvattingen?
  De verleende betekenis van een eerste (stereotiepe) indruk is zeer beperkt en meestal fout.
 • Waarop wordt een persoonsschema gebaseerd?
  Een persoonsschema wordt gebaseerd op (kennis van) het actuele gedrag van die persoon.
 • Wat doen stereotiepe opvattingen?
  Stereotiepe opvattingen vormen hulpmiddelen om de mensen om ons heen snel en gemakkelijk te categoriseren en hun gedrag betekenis te verlenen.
 • Waarom wordt een stereotype meestal in stand gehouden?
  Een stereotype wordt meestal in stand gehouden omdat we alleen die informatie toelaten die binnen het schema (stereotype) past.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de algemene definitie van motivatie?
motivatie is het proces dat de aanzet, richting, intensiteit, intensiteit en de duur van gedrag bepaalt bij het willen bereiken van een bepaald doel.
Wat geeft dit figuur weer?
factoren die een rol spelen bij motivatie
Wat voor communicatiestroom is dit?
Verticale communicatie
Wat voor communicatiestroom is dit?
Horizontale communicatie
Wat omvat een persoonsschema?
Een persoonsschema omvat zowel uiterlijke kenmerken als gedragingen van een specifiek persoon.
Waar gaat sociale perceptie over?
Sociale perceptie gaat over het waarnemen en beoordelen van (het gedrag van) anderen en onszelf.
Wat staat er centraal bij het macroniveau?
Het gedrag van groepen individuen
Waar gaat het om bij het mesoniveau?
Op mesoniveau gaat het om processen en verschijnselen binnen een groepering.
Wat staat er bij het microniveau centraal?
Op microniveau staan het gedrag van het individu en de processen binnen het individu centraal.
Op welke niveaus kan er naar gedrag gekeken worden?
 1. micro
 2. meso
 3. macro