Summary Managementvaardigheden

-
462 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Managementvaardigheden". The author(s) of the book is/are Fons Koopmans & Suzan Bosch. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Managementvaardigheden

 • 3 Les 3 Managen van werkdruk en tijd

 • Wat is de formule van werkstress?
  Het is een toestand die ontstaat wanneer iemand niet in staat is (of denkt niet in staat te zijn) aan de eisen te voldoen die aan hem worden gesteld. Het wordt de persoon dan teveel.
 • Hoe wordt werkstress veroorzaakt?
  Niet door het werk maar door de manier waarop iemand omgaat met de werkdruk.
 • Wat is de definitie van stress?
  Stress is geen objectieve gebeurtenis, maar een reactie van iemand op een gebeurtenis. Het is een subjectieve persoonsgebonden reactie naar aanleiding van een gebeurtenis.
 • Wat hebben Rosenman en Friedman gemaakt?
  een vaak gebruikte indeling voor stressgevoeligheid naar twee typen mensen, het A en B type, waarbij de eerste gevoeliger is voor stress dan de tweeden.
 • Wat is kenmerkend voor het A type mens, in de indeling van Rosenman en Friedman? 7
  A type mensen zijn gevoelig voor stress. De kenmerken zijn:
  - gejaagdheid
  - tijdsdruk
  - wedijver
  - ongeduld
  - agressiviteit  
  - perfectionisme
  - overmatige betrokkenheid bij hun werk
 • Wat is kenmerkend voor het B type mens, in de indeling van Rosenman en Friedman? 5
  B type mensen zijn minder gevoelig voor stress. De kenmerken zijn:
  - zuinig met energie
  - rustig
  - minder gehaast
  - alleen druk als dat nodig is
  - niet lui, maar kunnen goed ontspannen
 • Wat zijn de positieve kanten van stress? 6
  - geeft mensen het gevoel zinvol bezig te zijn
  - dat ze belangrijk zijn
  - dat ze ergens bijhoren
  - creatief zijn
  - motiveert om problemen op te pakken
  - mensen kunnen dankzij stress pieken, topprestaties zijn zonder stress niet mogelijk
 • Wat doen managers die onder grote stress staan? 9
  - Selectief worden in het waarnemen van informatie en alleen die info kiezen die hun bestaande (voor)oordelen bevestigt.
  - intolerant worden t.a.v. onduidelijkheden en heldere antwoorden te eisen.
  - zich fixeren op hun eigen manier om problemen aan te pakken en intolerant worden voor de aanpak van anderen
  - zich doorlopend gehaast voelen, omdat ze de tijd sneller vinden gaan dan werkelijk het geval is
  - Gefocust raken op korte termijn en een crisismentaliteit ontwikkelen. Daardoor verliezen ze het overzicht aan prioriteiten en het langetermijnoverzicht. ze verhogen de druk voor zichzelf en voor hun medewerkers.
  - moeite hebben met nuances en complexiteit van de werkelijkheid en problemen te veel zwart/wit maken.
  - anderen minder om advies vragen en minder naar anderen luisteren.
  - vertrouwen op oude gewoonten en manieren om nieuwe zaken aan te pakken
  - minder creatief kunnen denken en moeilijker unieke oplossingen kunnen bedenken.
 • Welke twee managentvaardigheden zijn er in het managen van stress?
  Stresspreventie en stressbehandeling
 • Wat is copingstrategie?
  De eigen manier waarop mensen met stress omgaan
 • Welke drie stressstrategieen van stressmanagement kan een manager toepassen?
  1. reactieve maatregelen
  2. verhogen van de weerstand tegen stress
  3. elimineren/minimaliseren van stressfactoren
 • Hoe kun je bij werknemers de weerstand tegen stress verhogen?
  er wordt gekeken naar hoe je op een effectievere manier kunt omgaan met de negatieve effecten van stress. Naarmate managers bewuster omgaan met stress, neemt hun pro-activiteit om weerstand te verhogen toe.
 • Hoe elimineer/minimaliseer je stressfactoren?
  - de stressfactoren regelmatig in kaart brengen en zoveel mogelijk elimineren of op zn minst minimaliseren. Dit is de meest effectieve methode, de oorzaak van stress wordt aangepakt.
 • Welke drie fasen doorloopt een mens als ze onder stress komen te staan
  1. fase 1: alarm (fysiek)
  2. fase 2: verdediging
  3. fase 3: uitputting
 • Wat zijn fysieke reacties van stress? Fase 1. 3
  - Adrenaline productie en andere hormonen waardoor hart sneller gaat kloppen
  - Bloeddruk hoger
  - alertheid hoger
  Dit maakt het mogelijk om snel te reageren op een situatie. Als de stresssituatie verandert of wegebt zal het lichaam weer normaal reageren.
 • Wat gebeurt er in fase 2, de verdedigingsfase bij het oplopen van stress?
  Als de stresssituatie blijft bestaan, gaat de persoon in de verdedigingsfase, die zich op verschillende manieren kan uiten.
 • Wat zijn de 5 vaak voorkomende, vaak onbewuste copingstrategieen in fase 2?
  1. Agressie: de veroorzaker van de stress wordt aangevallen. De stressor krijgt de volle laag
  2. Regressie: de persoon grijpt terug naar gedrag dat vroeger ook hielp in stressituaties. Bijvoorbeeld naar kindergedrag (regressie naar de kindertijd)
  3. Onderdrukken: de stressoorzaak wordt genegeerd, ontkend of als ongevaarlijk afgedaan
  4. terugtrekken: fysiek of psychisch (vluchten in fantasieen)
  5. fixatie: vasthouden aan een bepaald gedrag, ongeacht of dit effectief is of niet.
 • Wat zijn voorbeelden van uitputting door stress?
  Uitputtingsreacties zoals hartklachten of psychische klachten
 • Wat zijn modererende factoren van stress?
  positieve stressoren, die ontstaan nadat negatieve stressoren, de oorzaken van stress, worden geëlimineerd.
 • Wat zijn vaak voorkomende stressoren? 4
  1. de inhoud van het werk: te veel, te hoog tempo, hoge tijdsdruk, moeilijk werk, te eenvoudig werk, te monotoon, kortcyclisch werk, onduidelijke taakeisen etc
  2. arbeidsverhoudingen: slecht management, te weinig of veel onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende sociale ondersteuning, weinig zeggenschap, ongewenste intimiteiten, slechte communicatie, ruzies, pestende collega's
  3. arbeidsomstandigheden: lawaai, temperatuur, klimaat, gevaarlijke situaties, werkhouding, zwaar werk, werken met verouderd materiaal
  4. arbeidsvoorwaarden: verkeerde beloning, verkeerde contractvorm, onvoldoende werkzekerheid, weinig loopbaanmogelijkheden, ploegendienst
 • Hoe is het tijdmanagement volgens Covey ingedeeld, welke twee lijnen staan tegenover elkaar?
  Urgent en niet urgent (kwadrant 1 en 2)
  Belangrijk en niet belangrijk (kwadrant 3 en 4)
 • Welke vier kwadranten heeft het tijdmanagement van Covey?
  Kwadrant 1 = direct handelen (crisis, deadlines, dringende zaken)
  Kwadrant 2 = Kwaliteit (visie, planning, zelfontplooiing, opbouwen van relaties)
  Kwadrant 3 = Verleiding (onderbrekingen, telefoon, wat gedelegeerd kan worden)
  Kwadrant 4 = Verspilling (teveel email, reclame, schijnbaar nutteloze acties, social talk)
 • Wat betekent het tijdmanagement van Covey eigenlijk, hoe staan de vier kwadranten tegenover elkaar?
  Zo weinig mogelijk tijd besteden aan kwadrant 3 'verleiding' en kwadrant 4 'verspilling'. De geredde tijd kan dan vooral worden besteed aan kwadrant 2 'kwaliteit'. Hoe meer tijd er in visie en planning wordt gestoken, hoe minder tijd er nodig is om in kwadrant 1 'direct handelen' te steken.
 • bestudeer tijdmanagement figuur op blz 69
  Tijdmanagement van Covey
 • Bij tijdmanagement gaat het vooral om helder te krijgen wat Verleiding en Verspilling inhouden. Wat voor analyse wordt daarvoor gemaakt?
  Een analyse van de belangrijkste doelen, maar vooral ook een lijst van prioriteiten. In de praktijk blijkt tijdgebrek niet het grootste probleem, maar meer het gebrek aan prioriteit.
 • Waar zorgen tijdplanners voor?
  Om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen hun werk aanpakken. Het helpt om strakker om te gaan met de tijdverdeling over de verschillende prioriteiten.
 • Welke vijf systematische stappen neem je om ervoor te zorgen dat negatieve werkstress door werk- en tijdsdruk niet ontstaat?
  1. Signalering van werkstress
  2. Probleemanalyse
  3. Keuze van maatregelen
  4. Uitvoering van de maatregelen
  5. Evaluatie
 • Hoe kun je werkstress signaleren? Hoe verzamel je de informatie? 2
  Vragenlijsten op afdelingsniveau. Het voordeel is dat ze makkelijk ingevuld kunnen worden, nadeel is dat ze vaak oppervlakkig kunnen zijn. De enquête wordt dan aangevuld met interviews en observatie van de werkvloer. 
  Er kunnen ook stresswerkgroepen worden samengesteld, met vertegenwoordigers uit alle lagen van het bedrijf. De resultaten van de vragenlijsten worden dan als uitgangspunt gebruikt. De werkgroepen kunnen dan, onder begeleiding van professionele stressspecialeisten, maatregelen voor preventie of interventie voorstellen.
 • Hoe wordt stap 1, in de systematische aanpak van stress afgesloten?
  Met een plan van aanpak.
 • Wat gebeurd er in fase 2, van systematische aanpak van stress? De probleemanalyse fase?
  In deze fase worden de oorzaken en risicofactoren van werkstress in kaart gebracht. Gegevens verzamelen op afdelings- en functieniveau. Er vindt nu een gedetailleerde analyse van de situatie plaats.
 • Hoe wordt fase 2, probleemanalyse, van de systematische aanpak van werkstress, afgesloten?
  Met een rapport waarin de risicofactoren en groepen genoemd staan.
 • Waar wordt vaak voor gekozen in stap 3, keuze van maatregelen, van de systematische aanpak van werkstress?
  Vaak wordt gekozen voor een combinatie van maatregelen die zowel gericht zijn op de werksituatie als op de personen zelf. Het probleem moet zoveel mogelijk bij de bron aangepakt worden.
 • Hoe wordt fase 3, keuze van maatregelen, afgesloten bij de systematische aanpak van werkstress?
  Met een beslissing over de te nemen maatregelen
 • Wie helpen bij fase 4, uitvoering van de maatregelen, bij de systematische aanpak van werkstress?
  Facilitaire afdelingen als P&O en de Ondernemingsraad. Als het om bedrijfniveau gaat, dan kan de OR de fase eventueel bewaken.
 • Wanneer is fase 4, uitvoering van de maatregelen, afgelopen bij de systematische aanpak van werkstress?
  Als de maatregelen zijn doorgevoerd.
 • Hoe evalueer je, in stap 5 evaluatie, bij de systematische aanpak van werkstress? 3
  - Hebben de maatregelen effect gehad?
  - Welke maatregelen worden definitief doorgevoerd?
  - Moeten stresstrainingen bijvoorbeeld een vast onderdeel worden van het arbeidsvoorwaardenpakket?
 • Hoe wordt stap 5, evaluatie, afgesloten bij de systematische aanpak van werkstress?
  Stap 5 wordt afgesloten met een eindverslag.
 • Welke oplossingen kun je nemen om te voorkomen dat er negatieve stress ontstaat en jezelf stressbestendiger te maken? 10.
  1. Leer je eigen stresssignalen te herkennen
  2. Zoek activiteiten of situaties die jou nieuwe energie geven
  3. Leer te kiezen: wat pak je op en wat laat je los
  4. Leer je eigen grenzen kennen en aangeven. Dus geen ja zeggen als je eigenlijk nee wilt zeggen.
  5. Stel het oplossen van problemen niet uit, maar wees selectief. Uitstelgedrag kan negatieve stress creëren, maar niet elk probleem moet perse gelijk opgelost worden. Een balans tyssen 'in actie komen' en 'loslaten'.
  6. Verschuif de locus of control. Bij externe locus of control denken mensen dat alles wat gebeurd, wordt bepaald door krachten die buiten hen liggen of door toeval. Ze denken er geen invloed op te hebben. Bij interne locus of control geloven mensen in hun eigen kracht om zaken te beïnvloeden en voelen zich minder hulpeloos en dus minder snel negatief gestresst. 
  7. Laat je niet persoonlijk meeslepen in het werk, maar houd voldoende afstand. Relativeer het werk door andere dingen en mensen buiten het werk ook een plek in je leven te geven.
  8. Durf eerlijk tegen jezelf en je manager te zijn en praat erover als het je teveel wordt. Faalangst of de angst niet goed genoeg te zijn, kan een grote stressbron zijn.
  9. Neem ruimte om je frustraties en/of boosheid over zaken op een goede manier te uiten. Ga bv sporten
  10. Doe anti stressoefeningen die voor jou prettig voelen. Yoga of fietsen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een valkuil voor de specialist
blijft hangen in technische details
heeft slechts op klein gebied waardevolle info
weinig interesse in samenwerkingsproces
beetje contactgestoord
Wat is de bijdrage van de specialist voor het team
doelbewust, specialistische kennis, toegewijd, initiatiefrijk
Wat is een kenmerkende uitspraak voor een specialist?
Wat wil je precies weten?
Wat is een andere term voor specialist
de vakman op zijn eigen terrein
Wat zijn valkuilen van de zorgdrager?
kan niet delegeren
tobt over alles en voelt zich snel gestresst
doorslaan in perfectionisme
Wat is een kenmerkende uitspraak van de zorgdrager
Ik wil daar graag nog even naar kijken voordat je het wegstuurt.
Wat is de bijdrage van de zorgdrager voor het team
Je kunt deze rol indelen bij de 'Voelers'. Hij heeft speciale voelhoorns voor alles wat mis kan gaan of nog niet helemaal op orde is. Hij reageert op de input van anderen.
perfectionistisch
alles foutloos en op tijd 
Wat is een ander woord voor Zorgdrager (completer/finisher)
de perfectionistische afmaker
Wat is een valkuil voor een uitvoerder
enigzins inflexibel
reageert traag op nieuwe mogelijkheden
niet snel schakelen
gestresst raken als er geen plan ligt en afspraken vaag blijven
Wat is een kenmerkende uitspraak van een uitvoerder?
We hebben afgesproken om dit zo te gaan doen, dus laten we ons hieraan houden.