Summary Managing Uncertainties in Networks A Network Approach to Problem Solving and Decision Making

-
ISBN-10 0415369401 ISBN-13 9780415369404
273 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Managing Uncertainties in Networks A Network Approach to Problem Solving and Decision Making". The author(s) of the book is/are Johannes Franciscus Maria Koppenjan Erik Hans Klijn. The ISBN of the book is 9780415369404 or 0415369401. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Managing Uncertainties in Networks A Network Approach to Problem Solving and Decision Making

 • 1 Uncertainties in dealing with complex problems in the network society

 • Wat wordt verstaan onder een wicked problem volgens Koppenjan en Klijn?
  Een sociaal probleem waar zowel geen overeenstemming is over de oplossing als over de aard van het probleem (p. 1)
 • Welke ontwikkelingen kenmerken de opkomst van de netwerksamenleving volgens Klijn en Koppenjan?
  1. Toegenomen vervlechting door toegenomen afhankelijkheden veroorzaakt door specialisatie, globalisatie en samenwerkingen tussen organisaties.  
  2. Globalisatie doordat organisaties zich wereldwijd verplaatsen waardoor overheden minder invloed hebben op economische investeringen en ontwikkelingen. 
  3. Turbulente omgeving eisen van bedrijven dat zij niet alleen streven naar winstmaximalisatie, maar ook maatschappelijk verantwoordelijke doelen nastreven. 
  4. Waardepluralisatie. Dit betekent dat elk individu zijn eigen waarden kent en dat ook uitdraagt. Het is niet meer zo dat er algemene geaccepteerde waarden zijn. Men volgt meer hun eigen oordeel dan dat zij zich laten leiden door oordelen van anderen, 
  5. Horizontale relaties tussen overheid, groeperingen en bedrijven. Men interacteert meer obv kostenbesparing en gedragen zich hierdoor meer zakelijk dan voorheen. Er is minder sprake van hierachische relaties. En er is minder sprake van inzetten dwingende instrumenten, meer geneigd naar samenwerkende instrumenten zoals convenanten en subsidies 
  6. Ontwikkelingen in kennis en technologie leiden tot nieuwe onzekerheden m.b.t. o.a. ethiek. Daarnaast kunnen iedere belanghebbende zijn onderzoeksmethodiek volgen die leiden tot discussie over de waarde van de resultaten en de gebruikte methodiek. 
 • Noem de 4 kenmerken van de netwerk samenleving?
  1. hoge dichtheid+variëteit in een organisatie
  2. organisaties kunnen niet meer alleen problemen oplossingen (afhankelijkheid)
  3. hoge fragmentatie (versplintering van de samenleving
  4. toenemende afhankelijkheid 

 • Waarom kunnen organisaties wicked problems niet zelf oplossen?
  Zulke problemen spelen zich niet alleen binnen de organisatie af maar ook in de omgeving. Bovendien zijn deze problemen grensoverschrijdend m.b.t. de private en publieke sector (p. 1)
 • beschrijf de relaties tussen wicked problems en de netwerksamenleving?
  De samenleving raakt steeds meer verweven, door oa globalisatie. Door de snelle ontwikkeling van techniek en kennis wordt de omgeving van organisaties turbulent en gefragmenteerd. Organisaties zijn hiervoor op elkaar aangewezen --> ontstaan van horizontale relaties. 

  conclusie: door bovenstaande ontwikkelingen is het  samenwerken van organisaties noodzakelijk. Het bereiken van overeenstemming over de samenwerking is echter lastig
 • Hoe wordt onze huidige samenleving vaak beschreven?
  Als een netwerksamenleving waarbij er een hoge dichtheid en variëteit aan organisatienetwerken zijn.
  (p. 3)
 • Waarom leidt meer kennis niet tot een afname van de inhoudelijke onzekerheid?
  Organisaties hebben verschillende percepties over een probleem en hierdoor zullen zij onderzoek vanuit hun perceptie interpreteren wat juist leidt tot meer onzekerheid. 
 • waardoor ontstaat er onzekerheid binnen de netwerksamenleving?
  gedrag van actoren is gebaseerd op onverwachte  keuzes en geweten. 
  Hierdoor is het niet te overzien wat de effecten zijn van hun pogingen om problemen op te lossen. 
 • Welke processen veroorzaken een toename van het aantal plekken in de samenleving waar belangrijke beslissingen worden genomen?
  • Specialisatie
  • Professionalisering
  • Decentralisatie
  • Individualisering
  • Informatisering
  (p. 3)
 • Welke ontwikkelingen veroorzaken de toenemende complexiteit van sociale problemen?
  1. Toenemende vervlechting
  2. Deterritoralisatie en globalisering
  3. Turbulente omgevingen
  4. Veelvormigheid/variëteit van waarden
  5. Horizontale relaties
  6. Ontwikkeling van kennis en technologie
  (p. 3, 4, 5 + college 2)
 • wat is de "standard response" op de onzekerheid binnen de samenleving(disentanglers) ?
  - Stellen van duidelijke doelen, met daarbij de behorende wetenschappelijke onderbouwing.
  - zo min mogelijk actoren betrekken bij het besluitvormingsproces(wordt het proces traag van)
  - zo veel mogelijk privatiseren en procedures versimpelen. 

  Management is gericht op het beheersen van informatie, budget, kwaliteit, tijd etc. Degenen met de meeste macht leidt de besluitvorming
 • Welke 3 onzekerheden bestaan er binnen netwerken?
  1. Substantive uncertainty
  2. Strategic uncerntainty
  3. Institutional uncertainty
  (p. 6,7)
 • Wat is de "netwerk benadering"op de onzekerheid binnen de samenleving (entanglers)?
  - zoeken naar de mogelijkheden om doelen en kansen te combineren met elkaar
  - zoveel mogelijk actoren betrekken, gericht op samenwerking.
  - open blik als startpunt dat gedurende het proces kan veranderen
  - interactie tussen actoren is heel belangrijk
  -instituties ontstaan door de interacties van actoren die samen een probleem willen oplossen

  Management gericht op het koppelen van actoren, arena en netwerken. De manager moet over bepaalde competenties voldoen en gericht zijn om problemen integraal op te lossen
 • Wat wordt verstaan onder substantive uncertainty?
  De onzekerheid die wordt veroorzaakt door de beschikbaarheid van informatie en de interpretatie van deze informatie door actoren.
  (p. 6)
 • benoem de belangrijkste componenten van de netwerkbenadering? (3)
  1. Theoretisch normatief uitgangspunt:
   strategische actoren ontmoeten elkaar in een netwerk waarin problemen worden geprioriteerd en oplossingen worden bedacht. Verschil in perceptie kan leiden tot stagnaties

  2. belang van gezamenlijke actie:
  om doelen te bereiken moet men samenwerken. Het samenwerken tussen actoren is een leerproces. 

  3. koppelen van substantieve, strategische en institutionele perspectieven:

 • Wat wordt verstaan onder strategic uncertainty?
  De onzekerheid die ontstaat door de strategische keuzes die actoren maken m.b.t. complexe problemen.
  Ofwel: Actoren zijn onvoorspelbaar, reageren en anticiperen op de strategische keuzes van elkaar. 
  (p. 7)
 • Wat wordt verstaan onder institutional uncertainty?
  De onzekerheid die wordt veroorzaakt door de verschillende institutionele achtergronden van organisaties (regels en procedures) en de verschillen in opbouw van de organisatie (managementlagen en afdelingen)
  (p. 7)
 • Welke standaard maatregelen bestaan er om deze onzekerheden tegen te gaan? (Maar niet effectief zijn)
  • Verzameling van informatie

  Er wordt verwacht dat de objectiviteit en kwaliteit van onderzoek de hoeveelheid interpretaties van een probleem doet verminderen.

  • Top down maatregelen

  Bewegingsvrijheid van actoren verminderen. Dit veroorzaakt echter weerstand.

  (p. 8)
 • Welke theorie wordt gebruikt in het boek van Koppenjan en Klijn?
  De netwerktheorie
 • Wat zijn de 3 belangrijkste aspecten binnen de netwerk theorie?
  1. Actoren zijn afhankelijk van elkaar om het eigen doel te kunnen bereiken
  2. Actoren moeten samenwerken om tot bevredigende uitkomsten te komen
  3. Combineren van substantive, strategic en institutional inzichten
  (p. 10, 11)
 • Wat wordt verstaan onder policy games?
  Een serie interacties tussen actoren met betrekking tot beleidszaken.
  (p. 10)
 • Wat wordt verstaan onder cross-frame selection?
  De veronderstelling dat bij samenwerking, actoren van elkaar leren.
  (p. 10)

 • Wat wordt verstaan onder netwerkmanagement?
  Het strategisch bevorderen van interactieprocessen tussen actoren in een netwerk.
  (p. 11)
 • Wat is de rol van een netwerkmanager?
  Een bemiddelaar of stimulator in een netwerk om de interactie te bevorderen, en dus niet als regisseur. 
  (p. 11)
 • Welke 2 inzichten zijn er ontstaan binnen de netwerktheorie?
  1. De focus op institutionele aspecten van netwerken en het proces van de formering van een netwerk (en onderlinge afhankelijkheden)
  2. De focus op het strategisch interactie proces en het managen daarvan
  (p. 11, 12)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leg de netwerkmanagement-techniek uit van ontwerp voorstellen (rol politieke instanties)
2 soorten democratie: instrumenteel(=procedure)  en substantieel (=doel)
rol van de politiek:

begin: politici nemen leiding
tijdens: sturen en leren 
eind; selecteren en combineren 
leg de netwerkmanagement-techniek uit van versterking van vertrouwen?
Het vertrouwen of ontbreken van vertrouwen heeft grote gevolgen voor de bereidheid van partijen om samen te werken. 
vertrouwen wordt langzaam opgebouwd maar kan snel kapot gaan. 
 
vertrouwen =institutioneel kapitaal en uitkomst van institutioneel leerproces. 
leg de netwerk management-techniek uit waarbij men percepties wil reframen?
Reframe=radicale verandering v perceptie --> stuurmogelijkheid door; 

 • beleidsdocument
 • administratieve verhaal (overtuigen)
 • sensibiliserende (leidende) concepten
 • policy windows

 reframing heeft eigen dynamiek verandert gedurende interactie proces actoren kunnen sturingspogingen van game manager anders interpreteren

Hoe werkt de netwerkmanagement-techniek waarbij men regels wil veranderen?
Regels=infrastructuur v netwerk. 
verandering infrastructuur --> verandering interactie/strategiepatronen van actoren

3 categorieën v regels die men kan veranderen
regels die gericht zijn op:
1. samenstelling vh netwerk (toetreding + regulering +posities)
2. uitkomsten netwerk (beloning +prof. code)
3. netwerk interactie  (conflict + kwaliteit) 

aanpassing van regels vaak gevolg van onderlinge interactie --> = zelfregulatie
welke vormen van netwerkmanagement zijn er?(4)
 1. veranderen van de netwerk regels (sleutelen aan basis)
 2. reframing van percepties
 3. versterking van vertrouwen (kwestie van geduld)
 4. rol van politieke instanties (ontwerpvoorstel)
Wat is het resultaat van game management?
Game management is geen garantie voor succes maar vermindert de kwetsbaarheid van het spel voor strategic uncertainties 
Leg game management als faciliterende rol uit ?
Aanstellen van Game manager, voorwaarde: onafhankelijke en actoren hebben vertrouwen

aan het begin: game design opstellen en kansen identificeren voor wederzijdse voordelen

tijdens: betrokken houden van actoren door open agena

eind: mogelijkheden zoeken voor behalen van gezamenlijke doelstelling
leg game managment verdere ontwikkeling van de regels uit ?
Voor interactie regels opstellen die strategische onzekerheid verminderen. 

Aanstellen game manager:die maakt voorstel van regels (=game design)
Leg game management coupling/decoupling van actoren en arena's uit?
managment van het proces door actoren/ arena te koppelen:
--> leidt tot: nieuwe perspectief, bronnen, versnelling, integrale benadering 

als koppeling tot disfunctie leidt --> ontkoppelen als:
partijen het niet eens zijn over oplossing
partijen geen akkoord bereiken
er is een conflict
welke 3 management technieken bestaan er om het proces te managen?
1. Game management: Couplings/decouplings van actoren/arena's 

2. Game management: verder ontwikkeling van regels

3, Game management als faciliterende rol (game manager)