Summary Marketing

-
783 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Marketing

 • 1 Het marketingconcept en -proces

 • Wat is de officiële definitie van marketing volgens het NIMA tot 2010?
  Marketing omvat alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Wat is de vernieuwde visie (definitie) op marketing vanaf 2010?
  Marketing staat voor duurzaam, klantgericht ondernemen. Marketeers hebben een leidende rol in het bevorderen van klantgericht ondernemen en creëren zo duurzaam waarde voor de klant, de organisatie en de maatschappij
 • 1.1 Wat is marketing

 • Oorzaken van spraakverwarring: Bij marketing wordt er vaak aan verschillende dingen gedacht sommige mensen zien het als synoniem voor reclame en andere als synoniem voor marktonderzoek. Maar marketing wordt ook als synoniemen gebruikt voor bijvoorbeeld commerciële economie en externe economie.
 • Welke oorzaken kunnen worden aangewezen  voor deze spraakverwaaring (over de marketing)?
  · Marketing is een tamelijk jong vak
  · Marketing heeft een multidisciplinair karakter
  · Marketing komt in verschillende betekenissen voor. 
 • Waarom heeft marketing een multidisciplinair karakter?
  Omdat marketing onderwerp van studie is en raaklvlakken heeft met andere wetenschappelijke denkrichtingen.
 • Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke denkrichtingen met betrekking tot de marketing en waarom?
  · De economie: het trachten door zo min mogelijk offers te brengen een zo groot mogelijk profijt te verwerven (denk in dit verband aan winst, continuïteit, marktpositie etc.)
  · De sociologie: het verklaren van de gedragingen van zowel de mensen onderling als ten opzichte van groepen mensen (een voorbeeld hiervan is het koopproces)
  · De psychologie: het verklaren van gedragingen van de individuele mens (bijvoorbeeld tijdens het koopproces of onder invloed van reclame)
  · De ethiek: het bestuderen van de morele waarden van de activiteiten (bijvoorbeeld het oordeel over de reclameboodschap)
  · De esthetiek: het ontwerpen van een vormgeving voor een product dat het meest aantrekkelijk wordt geacht voor de aanstaande koper
  De logistiek: het bestuderen van de goederenstroom van producent naar consument.
 • In welke betekenissen komt marketing zoal voor?
  ·  Als Visie
  · Het totaal van activiteiten
  · Functionele eenheid
  · Probleemgebied
  · Veld van wetenschappelijk onderzoek.
 • 1.2 Marketing als concept

 • Wat verstaat men onder marketing als concept (definitie)?
  het marketingconcept is de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering. Dit concept gaat ervan uit dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie
 • Wat is het verschil tussen "wants" en "needs"?
  • Wants (wensen) = (aangeleerde behoeften) gedoeld op de door de cultuur waarin men leeft gevormde wijze waarop behoeften tot uitdrukking worden gebracht. Men kan hierbij denken aan de verschillende manieren waarop de behoefte aan voeding wordt bevredigd.
  • Needs (behoeften) = Aangeboren behoeften. De behoefte aan eten, drinken en onderdak (fysiologische bepaalde behoeften) en de behoefte aan vriendschap en erkenning (de zogenaamde sociale of psychologische behoeften).
 • Wat wordt bedoeld met marketing myopia? Hoe noemt men dit ook wel?
  duidt op organisaties die verblind zijn door de voortreffelijkheid van het (de) eigen product(en). Daardoor hebben zij onvoldoende aandacht voor de markt en in het bijzonder de wensen van de afnemers. Dit noemt men ook wel marktingbijziendheid.
 • 1.3 Marketing als proces

 • Wat wordt onder het marketingproces verstaan?
  Dit is een cyclus waarin de stappen worden aangegeven die een onderneming dient uit te voeren om potentiele afnemers op te sporen, aan te trekken en te behouden. 
 • Welke stappen kunnen in het marketingproces worden onderscheiden (marketingcyclus)?
  1. Het analyseren en interpreteren, zowel kwantitatief en kwalitatief, van de wensen van de afnemers of potentiële afnemers. Dit is mogelijk met behulp van marktonderzoek.
  2. Het kiezen van een doelgroep in de markt en deze eventueel onderverdelen in homogene subgroepen. Dit is het segmenteren van de markt.
  3. Het ontwikkelen van een product, afgestemd op de wensen van de afnemer, het kiezen van het distributiebeleid, het kiezen van de wijze van verkoop en van het soort promotie, alsmede het vaststellen van de prijs.
  4. Eerst na de derde fase wordt de feitelijke productie ter hand genomen.
  5. Na de productie wordt de eerder vastgestelde wijze van marketing uitgevoerd.
  6. De postverkoopactiviteiten, zodat de klant behouden kan worden. Hiertoe behoort ook weer het onderzoeken van veranderende consumentenwensen, zodat de cyclus weer opnieuw begint.
 • Wat is het verschil tussen marketingconcept en marketingactiviteiten?
  Het marketing concept is de gedachte dat de wensen, behoeften en het koopgedrag van de consument (c.q. afnemer) voor een onderneming als uitgangspunt dienen voor alle activiteiten van de onderneming, terwijl de marketingactiviteiten: alle activiteiten van de onderneming omvatten die verband houden met de uitvoering van het marketingconcept
 • Wat verstaat men onder de marketing mix?
  de combinatie en afstemming van de door een organisatie gehanteerde marketinginstrumenten die gericht zijn op één of meer doelgroepen binnen een bepaalde product/markt(/technologie)-combinatie.
 • Welke marketinginstrumenten kunnen worden onderscheiden? Geef van elk instrument voorbeelden van deel-instrumenten die daarbij kunnen worden onderscheiden.
  • Productinstrument: het ontwerp, de vormgeving, het design, het merk, de verpakking, de technische specificaties, de kwaliteit, het assortiment etc.

  • Prijsinstrument: De af-fabrieksprijs, de contributiemarge, de groot- en detailhandelsmarges, de handelskortingen, de consumentenprijs, de consumentenkortingen etc.

  • Distributie-instrument (plaats): aard, type en aantal distributiekanalen en aard, type en aantal van de afzonderlijke in te schakelen distribuanten in elk van de geselecteerde kanalen.

  • Promotie-instrument: reclame, sales force promotions, trade promotions, consumer promotions, sponsoring, direct mail, persoonlijke verkoop en beurzen en tentoonstellingen.


  (*zie voor toelichting op de te nemen beslissingen voor wat betreft de 4P's. Blz. 1.6 en 1.7).
 • Wat bedoelt men met een optimale marketing mix?
  een zodanige combinatie van alle marketing instrumenten dat de marketingdoelstellingen het best gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe is het noodzakelijk het onderlinge verband tussen de instrumenten in het oog te houden.
 • In plaats van de vier P's wordt er tegenwoordig ook wel over de vier C's gesproken. Waar staan deze voor en geef een beschrijving?
  • Customer solution: dit wil zeggen dat de klant een oplossing geboden wordt. De klant is alleen maar geïnteresseerd in producten en diensten die iets voor hem kunnen betekenen. Hiermee wordt aangegeven hoe belangrijk het is vanuit de behoefte van de klant te denken.
  • Cost to Costumer: hiermee wordt bedoeld dat niet alleen de prijs op zich voor de klant relevant is. Naast de prijs kan de aanschaf van een product of dienst de klant ook tijd kosten. Daarom moet ook met die "kosten" rekening worden gehouden.
  • Communication: dit staat min of meer in de plaats van "Promotie" van de marketing mix. Het idee is dat promotie (reclame) niet altijd werkt. De klant is in veel gevallen meer gebaat bij goede informatie dan bij reclame. Hij wil informatie over de mogelijkheden, garantie, ervaringen, levertijden etc. Communicatie in alle mogelijke vormen van websites tot informatiebrochures, handleidingen en apps moet de klant informeren en terzijde staan bij zijn aankoop.
  • Convenience: dit staat min of meer voor de "Plaats", maar betekent meer dan dat. Het gaat niet alleen om de fysieke plaats, de winkel, maar ook het gemak dat de klant wordt geboden. Kan hij online kopen? Hoe kan hij betalen? Wordt het product bezorgd? Dit soort vragen kunnen voor een klant van belang zijn bij het maken van een keuze.

  Met de 4C's in gedachten kan gericht worden gewerkt aan het tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van de klant. En dat is precies waar marketing om draait.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het kenmerk van de vraagcurve?
Kenmerkend voor de vraagcurve is het dalende verloop van links naar rechts. In het algemeen kan gesteld worden dat, naarmate de prijs van een product hoger is, er minder van gekocht zal worden.
Wat is de additionele vraag en waaruit bestaat de uitbreidingsvraag?
Additionele vraag = de vraag naar een product, die afkomstig is van afnemers die al in het bezit zijn van een dergelijk product en er dus een extra exemplaar bijnemen.

Uitbreidingsvraag = initiële vraag + additionele vraag
Wat is de definitie van B2B koopgedrag?
Definitie van B2B koopgedrag = het besluitvormingsproces waarin ondernemingen hun behoefte aan goederen en diensten vaststellen, zich oriënteren op alternatieve producten, merken en leveranciers voor de vervulling van die behoefte en deze alternatieven evalueren op grond van een reeks criteria om uit die alternatieven een uiteindelijke keuze te maken.
Wat is de definitie van business marketing?
Definitie van business marketing = dit omvat alle marketingactiviteiten van een organisatie gericht op andere organisaties.
Wat wordt bedoeld met het continuüm  tussen producten en diensten? Geef hiervan een voorbeeld?
“het uitgangspunt bij de plaatsbepaling van een product op dit continuüm is de verhouding tussen de materiële (goederen)componenten en de immateriële (diensten)componenten”. De plaatsing van specifieke goederen en diensten is overigens subjectief.

Een cursus heeft meer immateriële elementen dan materiële elementen bijvoorbeeld.
Wat is het verschil tussen new unsought goods en regular unsought goods?
We onderscheiden twee soorten unsought goods, namelijk:
 • New unsought goods: dit zijn producten die werkelijk een nieuwe conceptie inhouden (innovaties), die bij potentiële afnemers nog niet bekend is (zoals het spreekwoord luidt: “onbekend maakt onbemind”).
 • Regular unsought goods: dit zijn producten waarvan de consument wel van het bestaan op de hoogte is, maar die hij nog niet wenst en waarvan het lang niet zeker is of hij ze ooit zal aanschaffen (zoals levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en encyclopedieën).
(*zie voor toelichting blz. 12.11)
Wat zijn expressieve producteigenschappen? Hoe worden deze ook wel genoemd?
Hiertoe behoren die attributen, waarmee de afnemer uiting kan geven aan onder meer zijn persoonlijkheid en/of levensstijl.
Dit zijn productattributen die iets over de gebruiker ervan kunnen zeggen, zoals de kleur en het model van een herenkostuum. Ook wel symblische producteigenschappen.
Wat verstaat Kotler onder het kernproduct of de kernbehoefte?
het product zoals dat gezien wordt in termen van de functies voor de afnemer of als invuller voor een specifieke behoefte van de afnemer.
Welke vijf onderdelen van een product  worden door Kotler onderscheiden?
 • Het core benefit (of kernproduct of kernbehoefte): het product zoals dat gezien wordt in termen van de functies voor de afnemer of als invuller voor een specifieke behoefte van de afnemer.
  Levitt geeft hiervan het volgende klassieke voorbeeld: een fabrikant van boormachines levert als kernproduct de mogelijkheid voor afnemers om gaatjes in hard materiaal te maken.
 • Het basic product: het basic product kan worden gezien als de vertaling van de core benefit naar het concrete product. Wanneer de core benefit voor een hotelgast uit “rust en slaap” bestaat, is het basic product voor deze gast een hotelkamer met een goed bed, rustige atmosfeer etc.
 • Het expected product: dit is een verzameling van eigenschappen (attributen) en condities die de kopers normaliter verwachten als zij besluiten het product te kopen.
 • Het augmented product: hierbij gaat het om de niet-fysieke eigenschappen van een product. Daarbij gaat het vooral om additionele eigenschappen zoals service, betalings- en leveringsvoorwaarden en aan het product verbonden spaar- en loyaliteitsprogramma’s. Het zijn de toegevoegde eigenschappen die bovenop de verwachte (expected) eigenschappen komen en waarmee een aanbieder zich kan onderscheiden.
 • Het potential product: hiertoe worden alle toevoegingen en veranderingen gerekend die het product in de toekomst zou kunnen ondergaan. Het zegt dus iets over de ontwikkelingen die een product kan doorlopen.
Geef een omschrijving  of definitie van het begrip "product".
het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of dienst, ofwel wat op een markt kan worden aangeboden voor consumptie, verbruik, gebruik of attentie, waarmee in een specifieke behoefte kan worden voorzien.

Men zegt ook weleens: een product is een bundel van behoeftebevredigingselementen. Alle behoeftebevredigingselementen bij elkaar noemen we het totale product.
Hiermee worden ook wel de producteigenschappen of productattributen bedoeld: de materiële en immateriële kenmerken van een product.