Summary Marketing

-
134 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Marketing

 • 1 Het marketingconcept en -proces

 • Wat is de officiële definitie van marketing volgens het NIMA tot 2010?
  Marketing omvat alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Wat is de vernieuwde visie (definitie) op marketing vanaf 2010?
  Marketing staat voor duurzaam, klantgericht ondernemen. Marketeers hebben een leidende rol in het bevorderen van klantgericht ondernemen en creëren zo duurzaam waarde voor de klant, de organisatie en de maatschappij
 • 1.1 Wat is marketing

 • Oorzaken van spraakverwarring: Bij marketing wordt er vaak aan verschillende dingen gedacht sommige mensen zien het als synoniem voor reclame en andere als synoniem voor marktonderzoek. Maar marketing wordt ook als synoniemen gebruikt voor bijvoorbeeld commerciële economie en externe economie.
 • Welke oorzaken kunnen worden aangewezen  voor deze spraakverwaaring (over de marketing)?
  · Marketing is een tamelijk jong vak
  · Marketing heeft een multidisciplinair karakter
  · Marketing komt in verschillende betekenissen voor. 
 • Waarom heeft marketing een multidisciplinair karakter?
  Omdat marketing onderwerp van studie is en raaklvlakken heeft met andere wetenschappelijke denkrichtingen.
 • Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke denkrichtingen met betrekking tot de marketing en waarom?
  · De economie: het trachten door zo min mogelijk offers te brengen een zo groot mogelijk profijt te verwerven (denk in dit verband aan winst, continuïteit, marktpositie etc.)
  · De sociologie: het verklaren van de gedragingen van zowel de mensen onderling als ten opzichte van groepen mensen (een voorbeeld hiervan is het koopproces)
  · De psychologie: het verklaren van gedragingen van de individuele mens (bijvoorbeeld tijdens het koopproces of onder invloed van reclame)
  · De ethiek: het bestuderen van de morele waarden van de activiteiten (bijvoorbeeld het oordeel over de reclameboodschap)
  · De esthetiek: het ontwerpen van een vormgeving voor een product dat het meest aantrekkelijk wordt geacht voor de aanstaande koper
  De logistiek: het bestuderen van de goederenstroom van producent naar consument.
 • In welke betekenissen komt marketing zoal voor?
  ·  Als Visie
  · Het totaal van activiteiten
  · Functionele eenheid
  · Probleemgebied
  · Veld van wetenschappelijk onderzoek.
 • 1.2 Marketing als concept

 • Wat verstaat men onder marketing als concept (definitie)?
  het marketingconcept is de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering. Dit concept gaat ervan uit dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie
 • Wat is het verschil tussen "wants" en "needs"?
  • Wants (wensen) = (aangeleerde behoeften) gedoeld op de door de cultuur waarin men leeft gevormde wijze waarop de behoeften tot uitdrukking worden gebracht. Men kan hierbij denken aan de verschillende manieren waarop de behoefte aan voeding wordt bevredigd.
  • Needs (behoeften) = Aangeboren behoeften. De behoefte aan eten, drinken en onderdak (fysiologische bepaalde behoeften) en de behoefte aan vriendschap en erkenning (de zogenaamde sociale of psychologische behoeften).
 • Wat wordt bedoeld met marketing myopia? Hoe noemt men dit ook wel?
  duidt op organisaties die verblind zijn door de voortreffelijkheid van het (de) eigen product(en). Daardoor hebben zij onvoldoende aandacht voor de markt en in het bijzonder de wensen van de afnemers. Dit noemt men ook wel marktingbijziendheid.
 • 1.3 Marketing als proces

 • Wat wordt onder het marketingproces verstaan?
  Dit is een cyclus waarin de stappen worden aangegeven die een onderneming dient uit te voeren om potentiele afnemers op te sporen, aan te trekken en te behouden. 
 • Welke stappen kunnen in het marketingproces worden onderscheiden (marketingcyclus)?
  1. Het analyseren en interpreteren, zowel kwantitatief en kwalitatief, van de wensen van de afnemers of potentiële afnemers. Dit is mogelijk met behulp van marktonderzoek.
  2. Het kiezen van een doelgroep in de markt en deze eventueel onderverdelen in homogene subgroepen. Dit is het segmenteren van de markt.
  3. Het ontwikkelen van een product, afgestemd op de wensen van de afnemer, het kiezen van het distributiebeleid, het kiezen van de wijze van verkoop en van het soort promotie, alsmede het vaststellen van de prijs.
  4. Pas na de derde fase wordt de feitelijke productie ter hand genomen.
  5. Na de productie wordt de eerder vastgestelde wijze van marketing uitgevoerd.
  6. De after sales, zodat de klant behouden kan worden. Hiertoe behoort ook weer het onderzoeken van veranderende consumentenwensen, zodat de cyclus weer opnieuw begint.
 • Wat is het verschil tussen marketingconcept en marketingactiviteiten?
  Het marketing concept is de gedachte dat de wensen, behoeften en het koopgedrag van de consument (c.q. afnemer) voor een onderneming als uitgangspunt dienen voor alle activiteiten van de onderneming, terwijl de marketingactiviteiten: alle activiteiten van de onderneming omvatten die verband houden met de uitvoering van het marketingconcept
 • Welke marketinginstrumenten kunnen worden onderscheiden? Geef van elk instrument voorbeelden van deel-instrumenten die daarbij kunnen worden onderscheiden.
  • Productinstrument: het ontwerp, de vormgeving, het design, het merk, de verpakking, de technische specificaties, de kwaliteit, het assortiment etc.

  • Prijsinstrument: De af-fabrieksprijs, de contributiemarge, de groot- en detailhandelsmarges, de handelskortingen, de consumentenprijs, de consumentenkortingen etc.

  • Distributie-instrument (plaats): aard, type en aantal distributiekanalen en aard, type en aantal van de afzonderlijke in te schakelen distribuanten in elk van de geselecteerde kanalen.

  • Promotie-instrument: reclame, sales promotions, trade promotions, consumer promotions, sponsoring, direct mail, persoonlijke verkoop en beurzen en tentoonstellingen.
 • Wat verstaat men onder de marketing mix?
  de combinatie en afstemming van de door een organisatie gehanteerde marketinginstrumenten die gericht zijn op één of meer doelgroepen binnen een bepaalde product/markt(/technologie)-combinatie.
 • Wat bedoelt men met een optimale marketing mix?
  een zodanige combinatie van alle marketing instrumenten dat de marketingdoelstellingen het best gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe is het noodzakelijk het onderlinge verband tussen de instrumenten in het oog te houden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke twee aspecten staan centraal bij het Marketing informatie Systeem?
 • Het onderbrengen van de functies marktonderzoek, verkoopadministratie, verkoopstatistiek en verkoopdocumentatie in een centrale, informatie verschaffende plaats.
 • Het bouwen van modellen om bepaalde onderdelen van het marketinggebeuren te imiteren of te stimuleren.
Uit welke vier componenten bestaat volgens Kotler een Marketing Informatie Systeem?
1. Het intern rapporteringssysteem (internal records system)
2. Het marketing intelligentiesysteem (marketing intelligence system)
3. Het marktonderzoeksysteem (marketing research system)
4. Het marketing analyse systeem (marketing decision support analysis system)
Wat verstaat men onder een Marketing Informatie Systeem (MIS)?
een systeem, veelal met behulp van een computer, waarmee zowel interne als externe gegevens, primaire en secundaire informatie opgeslagen en teruggevonden kunnen worden (databank).
Waar is een marketingcommunicatiemanager voor verantwoordelijk?
Deze manager is verantwoordelijk voor het interne en externe marketingcommunicatiebeleid. De grootte van de organisatie en het team bepaalt vaak voor welke taken de marketingcommunicatiemanager verantwoordelijk is.
Wat doet een contentmanager?
verantwoordelijk voor de inhoud, oftewel de content, van een website. 
Waar is een webshopmanger voor verantwoordelijk?
verantwoordelijk voor alle facetten van een webshop en te vergelijken met een bedrijfsleider van een fysieke, stenen winkel. De webshop wordt daarom gezien als een volwaardige winkel waar de manager verantwoordelijk is voor de resultaten en de verdere groei ervan.
Wat doet een categorymanager?
hij is verantwoordelijk voor het samenstellen en optimaliseren van een productgroep zodat er een maximale waarde ontstaat voor de consument en de eigen organisatie. Hierdoor kunnen concurrentievoordelen en kostenbesparingen gerealiseerd worden voor die productgroep.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Onlinemarketeer?
 • Conceptuele en strategische invulling van een merk binnen de onlineomgeving·
 • Ontwikkelen, beheren en doorvoeren van onlinemarketingconcepten
 • Ontwikkelen en uitvoeren van communicatie-uitingen in de onlinemedia
 • Bijdrage leveren aan het optimaliseren van de onlineverkoop door middel van onlinemarketing
Geef een beschrijving van de taken van de marketing-servicemanager?
Dit is de functionaris die leidinggeeft aan de stafafdeling marketing services. Deze stafafdeling is ondersteunend aan de marketingactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan reclame, promoties, sponsoring of marktonderzoek. 
Wat is een accountmanager?
de persoon in een organisatie die verantwoordelijk is voor de analyse, planning, implementatie, controle en evaluatie van de relatie met één of meer grote afnemers.