Summary Marketing een managementbenadering

-
ISBN-10 9001933815 ISBN-13 9789001933814
201 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketing een managementbenadering". The author(s) of the book is/are S Wijnia, J C A M Wagenmakers. The ISBN of the book is 9789001933814 or 9001933815. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Marketing een managementbenadering

 • 1 Kennismaking en plaatsbepaling

 • Marketing:

  • een verzameling activiteiten die stroom van goederen en diensten bestuurd van producent naar consument
  • draagt ij aan verhoging levensstandaard
  • ruil
  • filosofie die uitgaat van de wensen en verlangens van de afnemer
  • bevorderd ruiltransactie op microperspectief                  mesoperspectief                          macroperspectief

   

   

   

  uit het gezichtspunt van                 uit het gezichtspunt van                uit het gezichtspunt

       individueel bedrijf                       bedrijfskolom/ bedrijfstak          van de maatschappij   

   

  H1.2 marketing als managementfilosofie

  Managementfilosofie: een onderneming is ervan overtuigd dat zij haar ondernemingsdoelstelling het best kan bereiken door wensen en verlangens van afnemers centraal te stellen. (denken in termen van behoefte niet product)

  Marketingbijziendheid: geen oog hebben voor de verandering van de markt

  In bedrijfsfilosofie staat:

  -          de productie centraal

  -          het product centraal

   

  1. productieconcept: management gaat ervan uit dat afnemers gemakkelijke verkrijgbare en laaggeprijsde producten wensen. (hoge efficiëntie productie, hoge distributiedeling)

  2. productconcept: management gaat ervan uit dat afnemers voorkeur hebben voor hoge kwaliteit, beste prestaties en meeste eigenschappen. (goed product staat centraal)

  3. verkoopsconcept: Het uitgangspunt blijft het product, maar men zoekt de oorzaak van het afzetprobleem niet bij het product, maar bij het gebrek aan kennis bij de afnemer

  4. marketingconcept: wensen en verlangens van afnemers staan centraal: afnemersoriëntatie

  4a. sociomarketingconcept: macroperspectief neem in belang toe. Social responsibility; belang van consument en samenleving gaat op lange termijn (naast eigen belang winst) meewegen.

  4b. relatieconcept: het behoud van (vaste) klanten staat centraal. Ontwikkeling van one-to-one marketing (op de individuele klant gericht)

  E- Commerce: bevorderen van ruiltransacties via internet. Heeft gevolgen voor: klantmanagement- logistiek- verkoopmanagement- distributie.

  CRM: customer relationship managment.

   

  H1.2.2 Marketing als bedrijfsfunctie: Het organiseren van commerciële activiteiten van het bedrijf (marketingafdeling). Het hele bedrijf moet denken en handelen vanuit het marketingconcept. Het is verstandig de marketing activiteiten te laten coördineren door een speciale afdeling, betreft doelmatigheid.

   

  Grondgedachten:

  1. managementbenadering

  2. functiegebied

  3. marketingconcept

  4. duurzaam concurrentievoordeel

   

  Managementbenadering:

  -          Analyse: waar zijn we nu?

  -          Planning: Waar willen we naartoe en hoe komen we daar?

  -          Uitvoering: Wat doen we concreet?

  -          Evaluatie en bijsturing: Hoe beheersen we het?

   

  Functiegebied:geeft werkterrein van marketingmanagment weer. Het tot stand brengen van ruiltransacties met doelmarkten valt onder dit terrein.

   

  Marketingconcept: zie vorige aantekening

   

  Duurzaam concurrentievoordeel: belangrijk in de situatie van overcapaciteit waarin de onderneming wil groeien en de verdringing van concurrentie nodig is. Onderneming heeft een verdedigbaar concurrentievoordeel nodig.

   

  Figuur 1.4  De omgevingsfactoren bepalen de doeltreffendheid van de marketinginspanningen

  Omgeving marketingmanagement: 

  -          Interne omgeving: De organisatie met haar beleid en de daaruit vooruitvloeiende randvoorwaarden

  -          Beïnvloedbare externe omgeving: Omgevingsfactor die mede te nemen marketingbeslissingen bepaalt (gedragen afnemers enz.)

  -          Niet- beïnvloedbare externe omgeving: Omgevingsfactor bepaalt mede de resultaten, maar als onderneming/bedrijf kan men geen invloed uitoefenen op deze factoren. (economische ontwikkelingen enz.)

   

  Marketingbeleid door marketingafdeling houdt in dat een beslissing wordt genomen ten aanzien van de doelmarkt.

  Positioneringstrategie: marktbeleid bepalen in grote lijnen ?marketingmix? de vier p’s

  -          Plaats

  -          Prijs

  -          Promotie

  -          Product

   

  Marketingprestaties gaan niet alleen om de resultaten, maar ook om de activiteiten achter de resultaten.

   

  H1.3Toepassingsgebieden van marketing

  -          Consumentenmarketing: consument is belangrijk Fast moving consumer goods staan centraal.

  -          Industriële marketing of business to business marketing: bedrijven vormen doelgroep

  -           Detaillistenmarketing of trademarketing: marketingbeleid van fabrikanten gericht op detaillistenmarketing

  -          Detailhandelsmarketing of retailmarketing: marketingbeleid van detaillisten gericht op consumenten

  -          Dienstenmarketing: marketingbeleid van een aanbieder van diensten

  -          Internationale marketing: marketingbeleid gericht op het buitenland

  -          Interne marketing: betreft alle marketingactiviteiten van een bedrijf/instelling, gericht op onderdelen afdelingen, werknemers van de organisatie

  -          Non- profitmarketing: betreft marketingactiviteiten van organisaties zonder winstoogmerk

   

  H1.4 Marketing in een maatschappelijk perspectief

   

  Contramarketing: (Nadelen van marketing)

  -           Marketing verhoogt de verkoopprijs van producten onnodig

  -          Aanzet to aankoop overbodige producten en dat leidt tot overmatig materialisme

  -          Marketing wil de bestaande samenlevingsvorm in stand houden en verhindert maatschappelijke vooruitgang

   

  Promarketing (Voordelen van marketing)

  -          Geen bedrijfsuitvoering mogelijk zonder marketing

  -          Er is geen alternatief; marketingconcept heeft bewezen het best te voldoen in allerlei ontwikkelingen van de maatschappij

   

  1.4.2 Belangenbehartiging ter bescherming van consument en maatschappij

   

  Consumentisme: een beweging in de maatschappij, gericht op de verbetering van de rechten en macht van kopers in relatie tot verkopers; behartigd de belangen van consumenten

   Consumentenrechten:

  -          Recht om het product niet te kopen

  -          Recht om te verwachten dat een product ongevaarlijk is

  -          Recht om te verwachten dat een product werkt

  -          Recht op volledige info over product en werking

  -          Recht op gezonde concurrentieverhoudingen in markt

  -          Recht om als consument door de overheid gehoord te worden

   

  Environmentalism: Beweging van burgers en overheid die het menselijke leefmilieu willen beschermen en verbeteren

   

  H1.4.3 Sociaalverantwoorde marketing

   

  Sociomarketingconcept: De marketingmanagmentfilosofie, waarbij de ondernemer effectiever en efficiënter dan de concurrentie de behoeften van de afnemer onderzoekt en hierop dusdanig inspeelt dat het welzijn van de consument en van de maatschappij als geheel verbetert

   

   

   

   

  ‘Conflict of interest’ enerzijds aantrekkelijke prijzen anderzijds milieuonvriendelijk door kostenbesparing.

   

 • Wat zijn de marketing definities?
  Marketing is een verzameling activiteiten die de stroom van goederen en diensten bestuurt van producent naar consument;

  marketing draagt bij tot de verhoging van de levensstandaard (quality of life);

  marketing is ruil;

  marketing is een filosofie (wetenschap die streeft naar kennis en wijsheid) die uitgaat van de wensen en verlangens van de afnemer.
 • Welke definitie van marketing wordt gebruikt in navolging van Koster (1990)?
  Marketing is een verzameling activiteiten die erop gericht is ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. 
 • 1.1 Marketing

 • wat houdt marketingmanagement in?
  Het analyseren, plannenn, uitvoeren en evalueren van programma's gericht op ruilprocessen en ruilrelaties met de doelmarkt ter realiseren van de ondernemingsdoelen.
 • Definities van marketing:
  - Marketing is een verzameling activiteiten die de stroom van goederen en diensten bestuurt van producent naar consument;

  - marketing draagt bij tot de verhoging van de levensstandaard (quality of life);

  - marketing is ruil;

  - marketing is een filosofie die uitgaat van de wensen en verlangens van de afnemer.
 • noem een aantal ondernemingsdoelen
  Streven naar een bepaalde winst
  handhaven van de werkgelegenheid.
 • Welke definitie van marketing wordt gebruikt in navolging van Koster (1990)?
  Marketing is een verzameling activiteiten die erop gericht is ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.
 • noem de 4 grondgedachten waar de marketingmanagement van uit gaat.
  Managementbenadering.
  functiegebied.
  marketingconcept.
  duurzaam concurrentievoordeel.
 • Op welke niveaus zijn de toepassingen van marketing?
  Mirco perspectief;

  Meso perspectief;

  Macro perspectief.
 • Noem de 4 activiteiten waar naar wordt gekeken bij managementbenadering.
  Analyse.
  Planning
  uitvoering.
  evaluatie en bijsturing.
 • Wat is micro perspectief?
  Hier ligt de nadruk op het individuele bedrijf. Bij benadering van de marketing gaan wij uit van de situatie van een individuele onderneming. Mirco perspectief staat dus centraal.
 • Wat houdt het functiegebied in?
  Dit geeft het werkterrein van de marketingmanagement aan.
 • Wat is mesoperspectief?
  Bestudering van marketing vanuit de perspectief van de bedrijfskolom of bedrijfstak.
 • Wat valt nog meer onder dit terrein?
  Het tot stand brengen van gewenste ruilprocessen met doelmarkten.
 • Wat is macroperspectief?
  Hier gaat het om welvaren van de gemeenschap. Marketing vanuit dit perspectief besteedt aandacht aan de maatschappelijke gevolgen van marketing.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het opdelen van de markt gaan gebaseerd worden op allerlei criteria, noem de 5 verschillende criteria.
Geofrafische Criteria
Demografische Criteria
Socio-economische criteria
Psychografische Criteria
Gedragscriteria
wat houdt marktsegmentatie precies in?
Dit behelst het opdelen van de markt in verschillende segmenten.
Wat is macroperspectief?
Hier gaat het om welvaren van de gemeenschap. Marketing vanuit dit perspectief besteedt aandacht aan de maatschappelijke gevolgen van marketing.
Wat is mesoperspectief?
Bestudering van marketing vanuit de perspectief van de bedrijfskolom of bedrijfstak.
Wat is micro perspectief?
Hier ligt de nadruk op het individuele bedrijf. Bij benadering van de marketing gaan wij uit van de situatie van een individuele onderneming. Mirco perspectief staat dus centraal.
Op welke niveaus zijn de toepassingen van marketing?
Mirco perspectief;

Meso perspectief;

Macro perspectief.
Welke definitie van marketing wordt gebruikt in navolging van Koster (1990)?
Marketing is een verzameling activiteiten die erop gericht is ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.
Definities van marketing:
- Marketing is een verzameling activiteiten die de stroom van goederen en diensten bestuurt van producent naar consument;

- marketing draagt bij tot de verhoging van de levensstandaard (quality of life);

- marketing is ruil;

- marketing is een filosofie die uitgaat van de wensen en verlangens van de afnemer.
Noem een synoniem voor het verkoopconcept?
Productdifferentiatie.
leg precies uit wat marktaggregatie/massamarketing inhoudt.
Wanneer een producent via massaproductie, massadistributie en massapromotie van één product zich richt op kopers.