Summary Marketing management.

-
ISBN-10 0273753363 ISBN-13 9780273753360
709 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketing management.". The author(s) of the book is/are Philip Kotler, Kevin Lane Keller. The ISBN of the book is 9780273753360 or 0273753363. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketing management.

 • 1 artikel Kirca

 • Wat is marktoriëntatie ofwel marketinggerichtheid?
  Marktoriëntatie wordt geconceptualiseerd vanuit gedrags- en culturele perspectieven.

  Marketinggerichtheid is de organisatiecultuur die op de meest effectieve en efficiënte manier het nodige gedrag creëert voor het creëren van superieure waarde voor kopers en daarmee voor continue superieure prestaties voor het bedrijfsleven.
  Gedrag: richt zich op organisatorische activiteiten die verband houden met het genereren en verspreiden van en het reageren op marktintelligentie.
  - klant oriëntatie
  - concurrentie oriëntatie
  - interfunctionele oriëntatie


  Cultureel perspectief: richt zich op organisatienormen en organisatiewaarden die gedrag aanmoedigen dat consistent is met marketinggerichtheid.
  - Marketing marktintelligentie (klanten, concurrenten, ...)
  - Verspreiding van marktinformatie
  - Reactiviteit op marktinformatie
 • Welke antecedenten van markt orientatie beschrijft Kirca?
  Factoren vanTop management;
  - Top management emphasis

  Interdepartementen factoren
  - interdepatementen verbondenheid Mate van formele en informele contacten tussen werknemers binnen de verschillende afdelingen verbetert de markt gerichtheid door meer delen en gebruik van informatie
  - interdepartementen conflict, spanningen tussen afdelingen die voortvloeit uit uiteenlopende doelen remt gecoordineerde reacties op marktbehoeften en vermindert de markt oriëntatie.


  Organisatiesystemen bestaat uit twee structurele variabelen
  - Formaliseren; verwijst naar definitie van rollen procedures en autoriteit. omgekeerd evenredig met marktorientatie omdat het gebruik van informatie door bedrijven en dus ontwikkeling van effectieve reactie op veranderingen op de markt belemmert.
  - Centralisatie, verwijst naar een beperkte delegatie van bevoegdheid en heeft een negatieve invloed op de marktorientatie omdat het de verspreiding en het gebruik van een bedrijf remt
  En uit twee werknemersgerelateerde systemen
  - op markt gebaseerde beloningssystemen, stimuleert medewerkers motivatie om makrtorientatie te bevorderen
  - marktgerichte training vergroot de gevoeligheid van medewerkers voor klantbehoeften en stimuleert acties die voldoen aan de eisen van marktorientatie
 • In welke vier categorieën heeft kirca de gevolgen van marktoriëntatie beschreven?
  Marktgerichtheid vergroot de prestaties van organisaties, verhoogd de loyaliteit en klanttevredenheid, vergroot de innovativiteit van een organisatie en vergoot de de prestaties van nieuwe producten en marktoriëntatie vergroot de trost en kameraadschap tussen medewerkers teamgeest en klantgerichtheid.

  -  prestaties van de organisatie, op kosten gebaseerde prestatiemetingen
  - gevolgen voor de klant, kwaliteit, klant loyaliteit en klanttevredenheid over producten/ diensten van een organisatie
  -gevolgen voor de innovatie, prestaties nieuwe producten en innovativiteit
  - gevolgen voor de medewerker, team spirit, binding aan bedrijf, klant oriëntatie, werktevredenheid
 • Waarom hebben vlgs kirca klanten loyaliteit en klanttevredenheid een positief effect op prestaties van organisatie?
  _ omdat ze het herhaalaankoopgedrag verhogen gepaard met minder klachten van klanten en minder negatieve mond op mond reclame.
  Kwaliteit en klantloyaliteit kunnen de prestaties van organisatie positief beïnvloeden door hogere prijzen, groter marktaandeel en of lagere kosten.
  daarom kan marktoriëntatie de prestaties van organisatie verbeteren door de tevredenheid en loyaliteit van haar klanten; de kwaliteit van haar producten en haar diensten en haar innovativiteit te vergroten!
 • marktoriëntatie bij productiebedrijven en servicebedrijven
  marktoriëntatie richt zich op het voldoen van behoeften van klanten wat betekent dat het voldoen aan klantbehoeften in servicebedrijven een grotere mate van maatwerk vraagt van marktoriëntatie dan bij productiebedrijven
 • 1.1 The importance of marketing

 • Why is marketing important?
  Finance, operations, accounting and other business function won't really matter without sufficient demand for products and services so the firm can make profit. 
 • Waarom is marketing belangrijk?
   Financiën, operations, accounting en andere zakelijke functies zullen er niet echt toe doen zonder voldoende vraag naar producten en diensten, zodat het bedrijf winst kan maken
 • Hoe omschrijven economen een markt?
  een verzameling van kopers en verkopers waartussen een transactie voor een bepaald product plaats vindt.
 • 1.1.1 Artikel hillebrand stakeholder marketing

 • Wat is stakeholdersmarketing?
  activiteiten binnen een systeem van sociale instellingen en processen voor het fasciliteren en behouden van waarde doormiddel van uitwisselingsrelaties met meerdere belanghebbenden.
  het richt zich op co-creatie in netwerkrelaties in plaats van alleen een relatie tussen twee personen.(dyadische ofwel duale relatie) en erkent het het potentieel van indirecte creatie van waarde. traditioneel houdt marketing zich enkel bezig met zijn klanten en niet met andere belanghebbenden.
 • wat is een hub and spokes perspectief
  een bedrijf, hub, duale relaties onderhoudt met afzonderlijke groepen belanghebbenden, de spokes. De stakeholders zijn echter onderling verbonden in het netwerk
 • Welke capaciteiten moet een bedrijf hebben om om te gaan met de onderlinge verbondenheid van stakeholders? dus welke capaciteiten vereist stakeholdersmarketing?
  - systeemdenken bij de transitie complexe waarde uitwisseling vervangt duale waarde uitwisseling
  - Paradoxaal denken bij de transitie spanning tussen de belangen van belanghebbenden wordt expliciet in plaats van impliciet
  - democratisch denken bij de transitie; de centrale controle over marketingactiviteiten wordt verspreid over alle belanghebbenden
 • stakeholdertheorie
  -Stakeholders: "elke groep of persoon die invloed kan of kan hebben op de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie" (Freeman 1984, blz. 46)
  • Organisaties die aandacht besteden aan meerdere belanghebbenden presteren beter (bijvoorbeeld Koll et al. 2005; Luo and Bhattacharya 2009; Sisodiaet al. 2007).
  • Stakeholder theorie, hoewel holistisch in doel en oorsprong, blijft gericht op dyadische relaties.
 • wat zijn verschillen tussen traditioneel marketingperspectief en stakeholdermarketing perspectief?
 • Wat is de complexiteit van de waarde uitwisseling?
  De mate waarin belanghebbenden in het stakeholdersnetwerk van de onderneming de steun van andere belanghebbenden beïnvloeden of vereisen
 • waarmee begint systeemdenken?
  Indetificeren van alle belanghebbenden in het netwerk.
 • Wat omvat de paradoxtheraie?
  Paradox theorie suggereert dat de belangen van de verschillende belanghebbenden en de daaruit voortvloeiende spanningen tussen hen moet worden aanvaard, wat betekent dat een bedrijf "meerdere waarheden" moet erkennen en dat er niet noodzakelijk een eenvoudige oplossing is.
 • Wat is in het kader van verspreide controle ipv gecentraliseerde controle, de democratie theorie
  Inzicht in mogelijke regelingen voor het delen van controle met belanghebbenden. onderdeel van het democratisch denken is inzicht verkrijgen in welke onderwerpen onderdeel uitmaken van het democratisch proces
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.