Summary Marketingcommunicatiestrategie

-
605 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketingcommunicatiestrategie

 • 1 Marketingcommunicatiestrategie

 • Welke soorten reclamedoelstellingen zijn er?

  Binnen de reclamedoelstellingen kan een onderscheid worden gemaakt tussen:
  - Mediumdoelstellingen: Hebben betrekking op het bereik en de contactfrequentie van de reclamecampagne.
  - Reclameprocesdoelstellingen: zijn doelstellingen die betrekking hebben op de directe reacties van de consument op de reclame-uiting. Procesdoelstellingen specificeren wat er zou moeten gebeuren tussen het moment dat de consument in contact komt met de reclame-uiting en het uiteindelijk effect van dit proces. Bijv. aandacht trekken, acceptatie en informatieverwerking.
  - Reclame-effectdoelstelling: Bij reclame-effectdoelstellingen gaat het niet om onmiddellijke reactie zoals aandacht, emotie of begrip maar om wat het effect van de reclame is op wat consumenten uiteindelijk voelen, denken en doen met betrekking tot het merk.
 • Wat zijn mediumdoelstellingen?
  Hebben betrekking op het bereik en de contactfrequentie van de reclamecampagne.
 • Wat zijn reclameprocesdoelstellingen?
  Doelstellingen die betrekking hebben op de directe reacties van de consument op de reclame-uiting. Procesdoelstellingen specificeren wat er zou moeten gebeuren tussen het moment dat de consument in contact komt met de reclame-uiting en het uiteindelijk effect van dit proces. Bijv. aandacht trekken, acceptatie en informatieverwerking.
 • Wat zijn reclame-effectdoelstellingen?
  Bij reclame-effectdoelstellingen gaat het niet om onmiddellijke reactie zoals aandacht, emotie of begrip maar om wat het effect van de reclame is op wat consumenten uiteindelijk voelen, denken en doen met betrekking tot het merk.
 • Welke effectdoelstellingen kunnen bij reclame onderscheiden worden?
  1. Categoriebehoefte 5. Gedragsintentie 2. Merkbekendheid 6. Gedragsfacilitatie 3. Merkkennis 7. Gedrag 4. Merkattitude 8. Tevredenheid
 • Wat is het vijfkrachtenmodel van Porter?
  Een onderneming die zaken wil doen in een afgebakende markt of branche, wordt geconfronteerd met wat de afnemers willen, wat leveranciers kunnen bieden, hoe intensief de concurrentie is, welke nieuwe toetreders er zijn en door welke substituten zijn product vervangen kan worden. Hierdoor kan de branche er opeens veel minder aantrekkelijk, of juist aantrekkelijker uitzien. Met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter wordt dit in kaart gebracht.

  Het model geeft de relatie weer van de vijf krachtenvelden die in een branche spelen. Deze krachten zijn:
  - De onderhandelingsmacht van de leveranciers
  - De onderhandelingsmacht van de afnemers
  - De mate van rivaliteit van de concurrenten onderling
  - De bedreiging van nieuwe toetreders op de markt
  - De bedreiging van substituten op de markt
 • Welke irritatie is er vanwege marketingcommunicatie?
  - belediging voor intelligentie (communicatie gaat vaak over eenvoudige bezigheden zoals afwassen en stofzuigen).
  - slechte smaak: communicatie kan schreeuwerig zijn
  - schijnwerkelijkheid ( mensen zijn mooi alles is mooi en gelukkig in reclame)
  - bevestiging van rolpatronen ( gaat voornamelijk over hoe vrouwen worden afgebeeld, zoals: dienende huisvrouw, onzelfstandig en afhankelijk van hun man, als lustopwekkend).
 • Welke vier aspecten kent irritatie?
  - algemene aspect: reclame is irriterend, ergelijk, opdringerig en smakeloos
  - misleidend aspect: reclame is oneerlijk, mislijdend, moeilijk te geloven, onwerkelijk en onecht.
  - Nonsens aspect: reclame is dwaas, onnozel belachelijk, dom en nietszeggend
  - Vervelingaspect: reclame is saai, afgezaagd, vermoeiend, vervelend, kinderachtig, flauw en langdradig.
 • Wat is misleiding?
  Hiervan is sprake als een groot deel van de ontvangers (in de doelgroep) door de boodschap een verkeerd beeld krijgen van het product
 • Wat is zelfregulering?
  Zelfregulering: marketingcommunicatie word door overheid en bedrijfsleven gereguleerd. Eenzijdige zelfregulering: als een branche een regeling ontwerpt en uitvoert wat voor overheid en consumenten organisaties aanvaardbaar is.
 • Wat is tweezijdige zelfregulering?
  Tweezijdige zelfregulering treedt op als de regeling tot stand komt na onderhandelingen met de Consumentenbond.
 • Wat is reclame?
  Reclame is van alles: sponsoring, promotie evenementen etc. reclame = openbare aanprijzing van goederen diensten of denkbeelden.
 • Wat is WMR?
  WMR= wet misleidende reclame.
 • Wat verbiedt artikel 1461 a-c van het burgerlijk wetboek?
  Artikel 1461 a-c van het burgerlijk wetboek verbied misleidende reclame. In dit artikel worden voorbeelden gegeven van informatie in communicatie die als misleidend gezien kunnen worden.
 • Wat is WOK?
  WOK= wet op de kansspelen. Deze is ingesteld om de gokzucht tegen te gaan.
 • Wat is sweepstake?
  Sweepstake dit is formeel gezien geen kansspel. Bij sweepstake worden folders verspreid met op elke folder een ander nummer. Voorafgaande aan de sweepstake zijn de winnende nummers getrokken en bij een notaris of deurwaarder gedeponeerd.
 • Wat is de WBP?
  WBP= wet bescherming persoonsgegevens. Reguleert het gebruik van bestanden met persoonsgegevens die in het kader van relatiemarketing, direct marketing en internet worden bijgehouden. Ongeadresseerde huis aan huisverspreiding van reclamefolders valt hier niet onder.
 • Wat is code voor brievenbus reclame, huissampling en direct response advertising, code listblokking?
  Dit is opgesteld door de Reclame Code Commissie. Deze regelen wat er in adressenbestand mag worden opgenomen.
 • Wat is de code telemarketing?
  Regelt de persoonlijke telefonische benadering van consumenten.
 • Wat is spam?
  Benadering van consumenten door SMS, email en MMS.
 • Wat is spit?
  Benaderen van consumenten via computer.
 • Wat is de telecommunicatiewet?
  Telecommunicatiewet spam en spit zijn volgens deze wet verboden, tenzij consument toestemming heeft gegeven of als consument al klant is van het bedrijf in kwestie.
 • Wat is BVIE?
  Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom. Hierdoor worden merken beschermd die ingeschreven staan in het merkenregister. Dit verdrag stelt als voorwaarde voor bescherming dat een merk enig onderscheidend vermogen heeft.
 • Wat is de modellenwet?
  Via deze wet kan worden opgetreden tegen imitaties van de vormgeving of het dessin van een product of verpakking
 • Wat is de handelsnaamwet?
  Deze wet wil voorkomen dat er bij consumenten misverstanden kunnen ontstaan over het bedrijf waar men mee te maken heeft.
 • Wat is de Warenwet?
  Geeft regels over aanduidingen bij levensmiddelen, zoals de omschrijving van alcoholvrij bier of bijvoorbeeld: de samenstelling van margarine en aanduidingen bij kaas (jong, oud belegen).
 • Wat is de auteurswet?
  Advertenties zijn altijd auteurswettelijk beschermd. Een vraag kan zijn wie heeft het recht? De creatieve ontwerpers, de opdrachtgever of het communicatie adviesbureau.
 • Wat is de mediawet?
  Het is niet toegestaan om merkartikelen of merknamen te noemen in een TV serie of radioprogramma of pers foto’s.
 • Wat is de reclamecodecommissie?
  Reclame Code Commissie zorgt voor controle op de naleving van de gedragsregels. Mensen kunnen ook terecht bij de RCC als zij bezwaren hebben tegen een bepaalde reclame.
 • Op welke soorten aankopen gelden bijzondere gedragsregels?
  - geneesmiddelen en medische diensten
  - alcoholhoudende dranken
  - sigaretten en shag
  - telefonische informatiediensten
  - kansspelen
  - milieu
 • Wat is ideële reclame?
  Reclame word steeds meer ingezet voor maatschappelijke en charitatieve doelen. Je kunt hierbij denken aan reclame van goede doelen enz.
 • Wat doet SIRE?
  Stichting ideële reclame: wil aandacht vestigen op onderwerpen van maatschappelijk belang (medemenselijkheid). Alle SIRE campagnes worden zonder kosten in rekening te brengen ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Wanneer kan een mc-plan opgesteld worden?
  Het marketingcommunicatieplan kan pas worden opgesteld als het ondernemingsplan en het marketingplan bekend zijn.
 • Wat is een ondernemingsplan?
  In het ondernemingsplan formuleert het management de doelstelling voor de gehele organisatie. Deze doelstellingen kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Bij kwantitatieve doelstellingen kan gedacht worden aan efficientiedoelstellingen, winstdoelstellingen, flexibiliteitsdoelstellingen en concurrentiedoelstellingen. Kwalitatieve doelstellingen zijn onder andere reputatie en prestige, klantgerichtheid, marktgerichtheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het ondernemingsplan wordt vervolgens de ondernemingsstrategie geformuleerd.
 • Wat is een marketingplan?
  In het marketingplan staan de marketingdoelstellingen en de strategie om deze doelstellingen te realiseren. Er wordt in aangegeven hoe het marketingbudget wordt verdeeld over de verschillende marketinginstrumenten. De indeling van het plan is meestal als volgt: 1. Externe analyse 5. Marketingstrategie 2. Interne analyse 6. Marketingbudget 3. Marketingdoelstellingen 7. Opbrengsten en kosten 4. Marketingdoelgroep 8. Controle
 • Wat is een strategisch marketingcommunicatieplan?
  In het marketingplan staat wat er van de marketingcommunicatie wordt verwacht. Tevens staat erin aangegeven welk budget beschikbaar is voor marketingcommunicatie. In het marketingcommunicatieplan wordt vervolgens de marketingcommunicatiestrategie verder uitgewerkt. Een strategisch marketingcommunicatieplan omvat een negental onderdelen: 1. Onderzoek naar consument en product 6. Creatieve ontwikkeling 2. Marketingcommunicatiedoelgroep 7. Mediakeuze 3. Marketingcommunicatiedoelstelling 8. Voorlopig en definitief 4. Marketingcommunicatiestrategie marketingcommunicatiebudget 5. Keuze marketingcommunicatiemix 9. Evaluatieonderzoek
 • Hoe speelde AH d.m.v. marketingcommunicatie in op de recessie?
  Toen AH in 2008 geconfronteerd werd van een recessie en een groeiend marktaandeel van de discouters, besloot men de prijs van een aantal artikelen te verlagen. Met het creatieve concept van Harry, de sympathieke supermarktmanager, kwam de AH-winkel sympathieker over en konden verschillende boodschappen worden vormgegeven. Ook de strategie met lage prijzen. Dit concept had duidelijk succes.
 • Welke drie communicatiedoelgroepen worden onderscheiden volgens Floor en van Raaij?
  Het algemene niveau (persoonsgebonden)
  Het domeinspecifieke niveau (productgebonden)
  Het merkspecifieke niveau (merkgebonden)
 • Wat bestaat het algemene niveau (persoonsgebonden) uit?
  Op het algemene niveau worden doelgroepen en marktsegmenten beschreven met algemene variabelen. Op het algemene niveau onderscheiden we de volgende kernmerken:
  o Geografische kernmerken: Een markt kan worden onderverdeelt in verschillende regio’s.
  o Socio-economische kenmerken Zijn aan een persoon of aan een huishouden verbonden. Bijv. Leeftijd, geslacht, grootte huishouden ect.
  o Psychografische kenmerken: Attitudes, interesses en opinies die niet direct betrekking hebben op specifieke productkenmerken of –functies. Bijv. Modegevoeligheid, houding t.o.v. voeding en koken ect.)
  o Productbezit: Hier gaat het met namen om het bezit van ‘strategische goederen’ zoals eigen woning, tuin, auto, caravan, huisdier ect.
 • Waar bestaat het domeinspeficieke (productgroepgebonden) uit?
  Behoren de variabelen die in verband staan met een domein van productgebruik. Een domein is een geheel van gedragingen met een gemeenschappelijk doel of een gemeenschappelijke betekenis. Bijv. Fotografie of restaurantbezoek. Op het domeinspecifieke niveau onderscheiden we:
  o Betrokkenheid: Consumenten verschillen in de mate waarin ze zich interesseren voor producten en domeinen. Hoog betrokkenen weten meer over het desbetreffende domein en hebben meestal meer productervaring.
  o Gewenste producteigenschappen en voordelen: Consumenten kunnen aan producteigenschappen en –voordelen een verschillend belang toekennen.
  o Productbezit en –gebruik: De koop- en gebruiksfrequentie van een product kunnen voor consumenten heel verschillend zijn. Men kan een markt segmenteren naar zware, gemiddelde en lichte gebruikers, nieuwe gebruikers ect.
  o Aard van het productgebruik: Consumenten verschillen niet alleen in de omvang van het productgebruik, maar ook wat betreft de aard en de functies die het product aard en functies van het product voor hen vervult. Bijv. Een horloge dient voor sommige om de juiste tijd aan te geven en voor andere als sieraad of statussymbool. o De momentconsument: Dit is een vorm van segmentatie waarbij de voorkeuren en het gedrag afhangen van de situatie.
 • Waar bestaat het merkspecifieke (merkgebonden) uit?
  Op dit niveau kunnen consumenten worden gesegmenteerd op basis van hun kennis, attitude en gedrag ten opzichte van een bepaald merk of bepaalde merken. Op het merkspecifieke niveau onderscheiden we:
  o Merkbekendheid: is de actieve bekendheid met een merknaam (brand recall) of de passieve herkenning van een merknaam uit een reeks van merknamen (brand recognition)
  o Attitudes: Ook de attitudes ten aanzien van een merk verschillen. Consumenten hebben afhankelijk van het merk een reeks overtuigingen over specifieke producteigenschappen. Bijv. Joggingsbroeken worden  beoordeeld op pasvorm, grip, ondersteuning van de voet. De afzonderlijke merken hebben elk een score op deze eigenschappen. Bovendien worden de eigenschappen nog gewaardeerd naar de maten van gunstigheid. De attitude is de som van deze met de waardering gewogen eigenschappen.
  o Koopintenties (koopplannen): zijn een andere variabele om communicatiedoelgroepen te definiëren. Het is vaak efficiënt om communicatieboodschappen te richten tot personen met koopplannen om binnen deze koopplannen de merkkeuze te beïnvloeden. Bijv. bij verhuizen, geboorte huwelijk.
  o Koop- en gebruiksgedrag: Hierin zijn 5 groepen te onderscheiden namelijk: merktrouwe gebruikers, merkwisselaars, gebruikers die trouw zijn aan ander merk, nieuwe gebruikers en niet-gebruikers. Hierbij vervult merktrouw een belangrijke rol
 • Welke soorten doelstellingen zijn er?
  De basis van marketingcommunicatie wordt gevormd door de communicatiedoelstellingen. We kunnen bereiks,- proces en effectdoelstellingen onderscheiden.
 • Wat is een bereiksdoelstelling?
  Heeft te maken met de doelgroep die bereikt moet worden via de massamedia.
 • Wat is een procesdoelstelling?
  Heeft betrekking op het proces van communicatiewerking. Procesdoelstellingen zijn belangrijk om een proces van informatieverwerking bij de consument op gang te brengen.
 • Wat is een effectdoelstelling?
  Heeft betrekking op het effect dat we met de communicatiecampagne willen bereiken.
 • Welke soorten communicatiedoelstellingen zijn er?
  De communicatiedoelstellingen kunnen worden onderverdeeld in 3 doelstellingen . De ene doelstelling wordt van de andere afgeleid:
  - Ondernemingsdoelstellingen: kunnen abstract en concreet geformuleerd worden. Abstracte hebben betrekking op een ‘missie’ van de onderneming. Daarvan kunnen de concrete doelstelling worden afgeleid. Bijv. winst, rendement ect.
  - Marketingdoelstellingen: hier gaat het om omzetten, marktaandelen en concurrentie.
  - Marketingcommunicatiedoelstellingen: hebben betrekking op de verwachte effecten van alle marketingcommunicatie-instrumenten als totaal. Eventueel kan men specificeren welke effecten men met elk van de instrumenten wil bereiken.
 • Wat zijn ondernemingsdoelstellingen?
  Ondernemingsdoelstellingen kunnen abstract en concreet geformuleerd worden. Abstracte hebben betrekking op een ‘missie’ van de onderneming. Daarvan kunnen de concrete doelstelling worden afgeleid. Bijv. winst, rendement ect.
 • Wat zijn marketingdoelstellingen?
  Hier gaat het om omzetten, marktaandelen en concurrentie.
 • Wat zijn marketingcommunicatiedoelstellingen?
  Marketingcommunicatiedoelstellingen hebben betrekking op de verwachte effecten van alle marketingcommunicatie-instrumenten als totaal. Eventueel kan men specificeren welke effecten men met elk van de instrumenten wil bereiken.
 • Welke acht communicatie-effectdoelstellingen zijn er?
  1. Categoriebehoefte 2. Gedragsintentie 3. Merkbekendheid 4. Gedragsfacilitatie 5. Merkkennis 6. Gedrag 7. Merkattitude 8. Tevredenheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat staat volgens het boek centraal bij effectieve marketingcommunicatie?
Het boek hecht veel waarde aan dominantie en relevantie. Aangezien consumenten vaak weinig aandacht schenken aan marketingcommunicatie, is het van groot belang om voldoende bereik te realiseren bij de groep lichte gebruikers. Klantambassadeurs hebben volgens het boek juist vrij weinig impact op het merk.
Welke combinatie van marketingcommunicatie-instrumenten kan het beste worden ingezet om de doelstelling gedrag te realiseren?
Promoties, dm-communicatie, winkelcommunicatie en persoonlijke verkoop zijn geschikte marketingcommunicatiemiddelen om gedrag en gedragsintentie te beïnvloeden.
Volgens het boek zijn vaste klanten belangrijke ambassadeurs van het merk.
Onjuist, volgens het boek valt de ambassadeursrol van vaste klanten vaak tegen. Vaste klanten zijn in de praktijk vaak een kleine groep mensen, die niet zo vaak over het merk praten als marketeers vaak wel willen geloven.
Welke van de volgende uitspraken sluit het meest aan bij de zeven basisprincipes die in het boek genoemd worden?
Trouwe gebruikers zijn inderdaad niet vaak goede ambassadeurs (principe 5). Volgens basisprincipe 4 is dominantie (groot bereik) juist net zo belangrijk als relevantie (belofte past bij het leven van de consument). Het aankoopgedrag verloopt doorgaans niet lineair (principe 6) en het brein van de consument verandert niet zo snel (principe 1)
Wat meet effectonderzoek?
Effectonderzoek meet in hoeverre bepaalde doelstellingen van het evenement gerealiseerd zijn. Dit kan betrekking hebben op het bereik van het event (aantal bezoekers), of de effecten van het evenement op merkbeleving of aankoopintentie. Evaluatieonderzoek heeft vooral betrekking op evaluatie van het evenement zelf: is alles goed gegaan, was de bezoeker tevreden of enthousiast, enzovoort
Wat wordt tijdens de uitwerking duidelijk?

Tijdens de uitwerking wordt de deelname aan een evenement geconcretiseerd. Een keuze hierbij is onder andere of er wel of niet een beursstand moet komen.
Wat is de laatste fase van een evenementenplan?
Follow up
De Libelle-zomerweek is een jaarlijks event dat wordt georganiseerd door Libelle. Tijdens dit evenement vinden er allerlei activiteiten plaats die aansluiten bij de interesses van de Libelle-lezer. Lezers kunnen hierdoor het merk beleven en het is voor Libelle tevens een middel om de relatie met haar lezers te versterken.Welke doelstellingen staan centraal voor Libelle?
De bezoeker moet gevoel bij het merk Libelle krijgen en moet de merkessentie ervaren. Dit past bij de eventdoelstelling relevantie. Het versterken van de relatie valt onder binding.
Wat is belangrijk voor een merk?
Relevantie is erop gericht om de doelgroep de merkessentie te laten ervaren of met emotionele of functionele producteigenschappen te laten kennismaken. Dominantie houdt in dat het merk zichtbaarheid bij de doelgroep wil creëren.
Wat is een voorbeeld van een omverpakking?
Een omverpakking is de verpakking die nodig is om producten te transporteren naar groothandel of detailhandel. Dit zijn bijvoorbeeld de kartonnen dozen die gebruikt worden om producten als pindakaas naar de supermarkt te transporteren.