Summary Marketingstrategie

-
ISBN-10 9001820611 ISBN-13 9789001820619
520 Flashcards & Notes
136 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketingstrategie". The author(s) of the book is/are Ruud T Frambach. The ISBN of the book is 9789001820619 or 9001820611. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketingstrategie

 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn stakeholders
  Stakeholders zijn die partijen die direct dan wel indirect de activiteiten van een organisatie kunnen beïnvloeden of er door beïnvloed worden. Een belangrijke stakeholder is natuurlijk de afnemer
 • 1.2 Wat is strategie

 • Wat is strategie?
  Een strategie is een door een organisatie gekozen koers die is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving en gericht op het creëren van superieure, duurzaam onderscheidende waarde voor afnemers en andere stakeholders.
 • 1.2.1 Strategie gedefiniteerd

 • Wat wordt bedoeld met unieke klantwaarde:

  Klantwaarde kan worden aangeduid als het verschil tussen het geheel aan voordelen (benefits) die de klant in zijn/haar ogen ontvangt en de kosten die hij/zij zich hiervoor moet getroosten.

 • 1.2.2 Eisen aan strategie

 • Aan welke drie eisen voldoet een effectieve strategie?
  1 Strategie moet een heldere keuze bevatten. Een goede strategie geeft helderheid over de positie die de organisatie in de markt zal innemen. Hierbij is het van belang dat de strategie intern consistent is.

  2 Strategie moet een goede aansluiting hebben op de omgevingssituatie en de omgevingsontwikkelingen.

  3 Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders. Een positieve reactie van stakeholders op de gekozen koers is essentieel voor de steun aan de strategie.
 • Wat is het verschil tussen een inside out en een outside in benadering

  Inside out benadering

  Vanuit de intern aanwezige middelen zoekt het management met het bedrijf kansrijke mogelijkheden in de markt.


  Outside in benadering

  Hierbij zoekt de organisatie eerst in haar omgeving naar kansrijke mogelijkheden en vervolgens in haar organisatie kijkt hoe zij hierop kan inspelen.

 • 1.2.3 Benaderingen van strategie

 • Leg de 3 strategiebenaderingen uit:

  Inhoudelijke benadering van strategie:
  De inhoudelijke benadering van strategie gaat over de wijze waarop bedrijven in de markt opereren en concurreren. Op welke afnemers richten ze zich? Hoe doen zij dat in termen van positionering en marktbewerking? En welke vaardigheden hebben zij daarvoor ontwikkeld.

  Procesbenadering van strategie:
  De inhoud van een strategie wordt ook in belangrijke mate beïnvloed oor de wijze waarop strategie tot stand komt. Het gehele strategievormingsproces is namelijk verbonden met mensen en hun gedragingen.


  Middelenbenadering van strategie

  Deze benadering gaat ervan uit dat organisaties keuzes maken op basis van de unieke samenstelling van middelen (zoals mensen, kennis en vaardigheden) waarover zij beschikken.

 • 1.3 Strategische marketing

 • Wat wordt er bedoeld met strategische marketing:

  Strategische marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden die in de perceptie van die afnemers superieur en onderscheidend is van de waarde die wordt geboden door concurrenten en alternatieve aanbieders.


  Het op duurzame wijze leveren van waarde betekent:
  - dat afnemers de waarde niet alleen nu, maar ook in de toekomst belangrijk vinden en
  - dat concurrenten de geboden waarde niet gemakkelijk en snel kunnen imiteren

 • Wat is de rol van het strategisch marketing management:

  Strategisch marketingmanagement houdt zich bezig met het proces van het identificeren, het definiëren en het leveren van superieure klantwaarde door de vraag te stellen welke posities de organisatie op welke markten en met welke middelen wil innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.

 • 1.4 Strategisch marketingplan

 • Leg uit wat er wordt bedoeld met het STP proces:

  Op basis van segmentatie kan de aantrekkelijkheid van verschillende deelmarkten worden bepaald. Hieruit wordt een keuze voor de te bedienen doelmarkt gemaakt (= targeting). De specifieke waarde die de gekozen afnemers zal worden geboden en de wijze waarop deze onderscheidend is van de concurrentie komt tot uitdrukking in de positionering.

 • Hoe ziet de opbouw van een strategisch marketing planningsproces eruit:

  Probleemanalyse en probleemdefinietie > marktanalyse > middelenanalyse > confrontatieanalyse > strategiekeuze doelgroepkeuze en positionering > uitwerking van de strategie > implementatie van de strategie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een effectieve strategie voldoet aan de volgende 3 eisen:
1) Strategie moet een heldere keuze bevatten
2) Strategie moet een goede aansluiting hebben op de omgevingssituatie en de omgevingsontwikkelingen
3) Strategie moet gelegitimeerd worden door de belangrijkste stakeholders
STP proces
Segmentatie = aantrekkelijkheid van verschillende deelmarkten
targetting = keuze voor de lekkerste meest aantrekkelijke....deelmarkt
positioning =specifieke waarde die aan specifieke doelgroep geboden wordt. 
strategisch marketing management
Houdt zich bezig met het identificeren, definiëren en leveren van superieure klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisatie op welke markten en met welke middelen moet innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.
Essentie van strategische marketing
Het creëren en leveren van klantwaarde (customer value= verschil tussen benefits en kosten). Strategische marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden die in de perceptie van die afnemers superieur en onderscheidend wordt ervaren. 
Marktoriëntatie als gedrag vs Marktoriëntatie in de cultuur
Systematische wijze van verzamelen, verspreiden van marktinformatie (concurrenten, afnemers). Vervolgens daarop inspelen -gedrag is dus waarneembaar. 
Zit het in de cultuur dan is het voor een ieder normaal dat je bezig met met het vergaren van marktinformatie. 
marketing concept
Stelde de behoefte van afnemers centraal. Vanaf sommige organisaties sinds 1950. Verkoop is alleen zinvol als het een behoefte van de klant vervult, wat niet het geval was bij het selling concept. 
selling concept
Een organisatie was niet gericht op efficiency in de productie gericht was op effectiviteit van de verkoop met als doel zoveel mogelijk winst te maken. tot 1950 actueel.
Middelen benadering van strategie
Gaat ervan uit dat organisaties keuzen maken op basis van een unieke mix van middelen die aanwezig zijn in een organisatie. Dit is de resource based view van een firm. Bijvoorbeeld Zara of high tech. start-ups. 

Gevaar: teveel vanuit eigen middelen denken en te weinig oog voor kansen buiten die eigen middelen (marketing myopia).
Henry Mitzenberg's (1)intended strategy/ (2)realized strategy (3) emergant strategy
 1. Geformuleerde plannen.
 2. Patroon van feitelijk gedrag van de onderneming. 
 3. Patronen die zich gaandeweg ontwikkelen.
Institutionele Theorie
Formele en informele instituties in de omgeving van een onderneming bepalen wat het management doet, zo stelt de institutionele school. Niet zijn niet alleen formele instellingen, maar ook geldende normen. Als dit sterk samenvalt met de landsgrenzen ontwikkelt zich een dominant logic (hoe dingen werken in een bedrijfstak en industrial recipes. .