Summary Marktonderzoek

ISBN-10 9001861296 ISBN-13 9789001861292
736 Flashcards & Notes
170 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marktonderzoek". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001861292 or 9001861296. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marktonderzoek

 • 1 Marktonderzoek

 • Enkele kernwoorden uit dit hoofdstuk zijn:
 • Enkele kernwoorden uit dit hoofdstuk zijn:
  marktonderzoek
  feit/mening
  fundamenteel/toegepast onderzoek
  marketingmix
  primaire/secundaire data 
  kwantitatief/kwalitatief onderzoek
  Big data
 • 1.1 Wat is marktonderzoek?

 • Wat is marktonderzoek?
  Marktonderzoek is het objectief en systematisch verzamelen van informatie over bepaalde markten of klanten met het doel om inzicht te krijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • 1.2 Feiten en meningen

 • Wat is het verschil tussen feiten en meningen?
  Meningen bestaan uit feitenkennis, interpretatie en gevoel. Meningen kunnen daarom per persoon en zelf bij dezelfde persoon verschillen en veranderen. Feiten zijn opeen staande waarheden die niet te veranderen zijn.
 • 1.3 Fundamenteel en toegepast onderzoek

 • Wat is het verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek?
  Fundamenteel onderzoek heeft tot doel om een beter inzicht te krijgen in hoe de wereld in elkaar zit. Toegepast onderzoek heeft tot doel om direct het probleem van een organisatie op te lossen.
 • 1.4 Doel van onderzoek

 • Wat is het doel van marktonderzoek?
  1. Goede marketingbeslissingen nemen.

  2. Marketingideeën opdoen.

  3. Marktontwikkelingen volgen.

  4. Profileren van de organisatie.
 • Fieldresearch levert altijd primaire data op.
  - duur
 • Deskresearch levert altijd secundaire data op.
  + goedkoop
  - geven soms vreemd of vertekend beeld
 • 1.5 Vormen van marktonderzoek

 • Wat zijn de verschillende vormen van marktonderzoek?
  Deskresearch en fieldresearch
 • Waar leidt kwalitatief onderzoek toe?
  Deze vorm van onderzoek leidt naar inzichten en ideeën, maar nooit naar keiharde cijfers.
 • Waar leidt kwantitatief onderzoek toe?
  Deze vorm van onderzoek leidt wel tot harde cijfers.
 • 1.6 Methoden van marktonderzoek

 • Wat zijn de verschillende methoden van marktonderzoek?
  Kwantitatief- en kwalitatief onderzoek
 • Kwantitatieve onderzoeksmethoden leiden tot betrouwbare, eerlijke en dus harde cijfers.
 • Kwalitatieve onderzoeksmethoden leiden tot inzichten en ideeën.
 • 1.7 Keuze van de juiste onderzoeksmethode(n)

 • Waarom wordt er gemonitord door bedrijven?
  Zo kunnen bedrijven onderzoeken of hun inspanningen voldoende opleveren.
 • Wat is een focusgroep?
  Dit is een groepsdiscussie onder leiding van een goede gespreksleider om er achter te komen wat de consument of klant daadwerkelijk wilt.
 • Wat is 'big data'?
  Big data houdt in dat er steeds meer informatie beschikbaar is als gevolg van nieuwe informatietechnologie die leidt tot steeds meer functies op de mobiele telefoon, steeds meer draagbare computers en apparaten die deze functies kunnen combineren.
 • Waarom investeren bedrijven geld en tijd aan big data?
  De belangrijkste reden is dat bedrijven verwachten een concurrentievoordeel te behalen door middel van big data.
 • Waar komt big data vandaan?
  Big data komt uit:
  1. bedrijfsdatabases
  2. internet en databanken
 • Waar moeten bedrijven die gebruikmaken van big data rekening mee houden?
  1. Informatie veroudert
  2. Fouten bij verwerking
  3. Generaliseerbaarheid
  4. Bij grote hoeveelheid gegevens is het lastig hoe het geïnterpreteerd moet worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er is een methode binnen marktonderzoek, waarbij aan respondenten een aantal producten wordt voorgelegd, met de vraag of ze een keus willen maken op het gene wat ze prefereren. Hoe heet deze methode?
Conjunctmeten. Hierbij wordt telkens een aantal van deze producten aan de respondenten voorgelegd en moet deze en keus maken welke product hij of zijn prefereert. De leus voor "geen van deze" is ook mogelijk. Dit hoort bij de waardepropositie binnen de Business Model Canvas.
Wat betekent (Pearson) Correlatiecoëfficiënt (r)?
De correlatiecoëfficiënt is een getal dat altijd tussen -1,0 en +1,0 ligt en de sterkte en de richting van de samenhang tussen twee variabelen aangeeft.

Het teken (+ of -) voor de correlatiecoëfficiënt geeft de richting van de samenhang aan. “+” staat voor een positieve correlatie en “-” voor een negatieve correlatie.
Tijdens het onderzoek legt men aan respondenten uit een reeks van prijzen een aantal prijzen in willekeurige volgorde voor, telkens met de vraag of met het getoonde of genoemde product voor die prijs met een regelmaat zou gaan kopen. Welke methode is deze?
Gabor/Grangertechniek
Noem drie methodes om de effecten van prijstellingen te meten?
 1. De Gabor/Grangertechniek (Prijsgevoeligheidsmeter)
 2. De van Westendorpmethode
 3. Conjunctmeting 
Wat is een kernmerk van de Productintroductie: de Parfitt-Collinanalyse?
Deze methode wordt gebruikt om de toekomstige marktaandeel van een product te voorspellen. Hierbij worden 5 verschillende variabelen gebruikt.
Bij welke vorm van panel bestaat een vaste groep detaillisten die regelmatig gegevens verstrekken zoals kassagegevens, diefstal, loonkosten en inkoopkosten? 
Detaillistenpanel
Wat betekent een Longitudinale meting?
Longtitudinale meting betekent dat dezelfde huishouden op vaste tijdstippen, steeds gegevens over hun koopgewoonte, wensen en gedragspatronen verstrekken.
Wat is een consumentenpanel?
De consumentenpanel is een vaste steekproef van huishoudens die representatief is voor de populatie waaruit de steekproef is getrokken( Bijvoorbeeld de huishoudens in Nederland).
De consumentenpanel geeft ook inzicht in de consumententrouw
Wat zijn de kwaliteitseisen aan een kwantitatief onderzoek?
 • Representatief
 • Geen sturende vragen
 • Voldoende respondenten voor de steekproef
 • Uitkomsten moet getoets kunnen worden op consistentie
 • statistische significantie
Welke twee factoren hangen af van de prijs van een marktonderzoek? 
De kosten van een marktonderzoek hangen af van de vorm van de enquête (schriftelijk, telefonisch, persoonlijk, of per internet) en van de steekproefsomvang. Daarnaast speelt het benaderen van de doelgroep een rol ( managers) en extra diensten zoals een rapport, of een uitgebreide presentatie wordt ook doorbelast aan de opdrachtgever.