Summary Materieel strafrecht

-
ISBN-10 9013072887 ISBN-13 9789013072884
928 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Materieel strafrecht". The author(s) of the book is/are J de Hullu. The ISBN of the book is 9789013072884 or 9013072887. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Materieel strafrecht

 • 1.2.2 Strafdoeleinden

 • Wat zijn de doeleinden die het strafrecht tracht te bereiken?
  Vergelding, generale preventie, speciale preventie en reparatie. 
 • Wat zijn de absolute en relatieve theoriën omtrent de strafdoeleinden?
  De absolute theorie betreft de vergelding en de relatieve theorie betreft de preventie. 
 • 1.2.3 Veranderende tijden

 • Wat zijn commune delicten en bijzondere delicten?
  Commune delicten zijn delicten die volgen uit het wetboek van strafrecht, bijzondere delicten volgen uit bijzondere wetgeving zoals de wegenverkeerswet.
 • 1.2.4 Huidig klimaat

 • Wat wordt er bedoeld met de ontwikkeling van codificatie naar modificatie?
  De wet wordt niet alleen gebruikt om bestaande opvattingen vast te leggen, maar ook om opvattingen en gedrag in de samenleving te veranderen. 
 • 1.2.5 Criteria voor strafbaarstelling

 • Wat is het proportionaliteitsbeginsel?
  Er is evenredigheid vereist tussen de schadelijkheid van het gedrag en de reactie van de staat.
 • Wat is het subsidiariteitsbeginsel? 
  De wetgever dient zich te onthouden van strafbaarstelling wanneer de regel met andere middelen kan worden gehandhaafd. 
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Voor strafbaarstelling mag alleen worden gekozen wanneer het gedrag voldoende duidelijk is omschreven in een wetsbepaling. 
 • 1.2.6.1 Strafrecht als gegeven

 • Strafrecht maakt het mogelijk een gereguleerde reactie te geven op schadelijk en onrechtmatig gedrag dat vanuit de maatschappij bezien bestraffing verdient.
 • Tegelijkertijd wordt de overheidsreactie gereguleerd; rechtssubjecten worden tegen potentieel vergaand ingrijpen van de overheid beschermd door duidelijke normstellingen die ook voor de overheid begrensd zijn.
 • 1.2.6.2 Keuzes bij de inrichting van het materiële strafrecht op basis van een casuïstische argumentenafweging

 • Basisstructuur voor criminalisatiedebat; 
  1. Is er een problematische situatie die om een respons vraagt?
  2.  Is daarbij een rol voor de overheid weggelegd?
  3.  Zijn er adequate, niet-strafrechtelijke alternatieven?
  4. Is het strafrecht een adequate respons? 
 • 1.2.6.3 Strafrecht is problematisch recht

 • De samenleving vormgeven door strafrecht is een illussie, want de overheid heeft maar weinig factoren in de hand die van invloed zijn op criminaliteit.
 • 1.2.6.4 Stelselmatigheid tot op zekere hoogte gewenst

 • Strafrecht is geen exacte wetenschap.
 • 1.2.6.5 Strafrechtelijke aansprakelijkheid en redelijke, casuïstische toerekening

 • Redelijkheid van toerekening wordt bepaald door argumenten en juridische factoren.
 • 1.3.1.1 Belang van strafprocessuele context

 • Wanneer bestraffing zinvol wordt gevonden en sanctiedoeleinden als vergelding, preventie en reparatie worden aanvaard, dan beïnvloedt dat het denken over de voorwaarden voor aansprakelijkheid.
 • Wat is het oppertuniteitsbeginsel?
  De keuzevrijheid van het OM om wel of niet te vervolgen.
 • Het grote vertrouwen in het OM en de rechter zorgt ervoor dat er een afwezigheid is van een uitgebreid stelsel van strafverhogings -en strafverminderingsgronden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat volstaat voor het opzet?
gewoon voorwaardelijk opzet volstaat, waarbij bovendien concrete wetenschap vd aan de rechtspersoon verweten verboden gedraging niet per se is vereist
aan wie kan zulk nalaten volgens de HR worden verweten?
de functionarissen die daartoe bevoegd waren en gehouden waren
wat deed HR in 2e Slavenburg arrest?
nuanceerde de opvatting uit 1e arrest
 'van feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake zijn, indien de desbetreffende functionaris- hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden- maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kan aanvaardt dat de verboden gedraging zich zullen voordoen.
wat had HR in 1e Slavenburg arrest beslist?
dat van feitelijk leidinggeven aan een verboden gedraging van een rechtspersoon slechts sprake kon zijn 'indien hij van die gedraging op de hoogte was".
welk arrest is van belang bij vraag wat minimaal vereist is om iemand als feitelijk leidinggever te mogen beschouwen?
Slavenburg rechtspraak van groot belang
waarvan is sprake als opzet van leidinggever en rechtspersoon geen gemeenschappelijjke kern hebben?
sprake van vorm van mislukt leidinggeven.
is feitelijk leidinggeven aan culpoze delicten mogelijk?
ja, is goed mogelijk. Het opzet vd leidinggever moet dan worden beperkt tot de handeling vh culpoze delict
wat is voor leidinggeven onmiskenbaar?
een zekere macht, invloed en verantwoordelijkheid tav het strafbare feit dat door rechtspersoon is begaan
wat is vereist voor feitelijk leidinggeven?
een soort hiërarchische structuur en een causaal verband tussen leidinggeven en de verboden gedraging moet aannemelijk zijn
-in opdracht ligt een last besloten. Wat ligt verder in opdracht geven besloten?
opzet==> voorwaardelijk opzet kan voldoende zijn
boos opzet is niet vereist