Summary MBA Bedrijfsadministratie Theorieboek

-
ISBN-13 9789463170772
259 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MBA Bedrijfsadministratie Theorieboek". The author(s) of the book is/are Annemieke Lammers. The ISBN of the book is 9789463170772. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - MBA Bedrijfsadministratie Theorieboek

 • 1.1 Boekhouding als onderdeel van de bedrijfsadministratie

 • Wat is het doel van een administratie?
  • Verantwoording afleggen aan de leiding van het bedrijf met de informatie die beschikbaar komt hieruit.
  • De leiding kan het bedrijf goed besturen, laten functioneren en beheersen
 • Wettelijke eisen administratie
  • Welke documenten moeten worden geadministreerd?
  • Wat is de bewaartermijn?
  • Welke eisen worden aan de documenten gesteld?
 • Administratie kan bestaan uit:
  1. Verkoopfacturen
  2. Inkoop- en kostenfacturen
  3. Bankafschriften
  4. Kasboek en/of register
  5. contracten, offertes, overeenkomsten e.a. afspraken
  6. agenda's en afsprakenboeken
  7. correspondentie
  8. personeels- en urenregistraties
 • 1.2 De balans en winst- en verliesrekening

 • Definitie Balans
  Overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment
 • Ander woord voor bezittingen
  Activa \ Bedrijfskapitaal
 • Definitie Duurzame productiemiddelen
  Productiemiddelen die langere tijd in gebruik zijn (>1jr)
 • Ander woord voor niet-duurzame productiemiddelen
  Werkkapitaal (<1jr) (voorraad - debiteuren - liquide middelen)
 • De activa / bedrijfskapitaal moet worden gefinancierd met...
  Passiva / Eigen Vermogen + Vreemd Vermogen
 • Andere naam voor Eigen Vermogen
  Permanent Vermogen (omdat er geen aflossingverplichting is)
 • Formule Eigen Vermogen
  Totaal bezittingen - Totaal schulden
 • Wat is een Winst- en Verliesrekening?
  Een overzicht van baten en lasten over een bepaalde periode.
 • Andere naam voor Winst- en Verliesrekening
  Exploitatierekening | Resultatenrekening
 • Wat zijn Baten?
  Werkelijke opbrengsten en andere voordelen van een onderneming die leiden tot een toename van het EV
 • Wat zijn Lasten?
  Werkelijke kosten en verliezen van een onderneming die leiden tot een afname van het EV
 • Noem 3 groepen vaste activa
  • Immateriële vaste activa
  • Materiële vaste activa
  • Financiële vaste activa
 • Wat is overlopende activa?
  Vooruitbetaalde bedragen - nog te ontvangen bedragen - te ontvangen creditnota's
 • Wat zijn overlopende passiva?
  Nog te betalen bedragen - nog te ontvangen facturen - vooruitontvangen bedragen
 • 1.3 Verwerken van financiële feiten en journaalposten

 • Wat is dubbel boekhouden?
  Voor ieder financieel feit wordt een journaalpost gemaakt, bestaande uit een debet-boeking en een credit-boeking
 • Wat is de functie van een hulprekening van het EV?
  Financiële transacties bijhouden die mutaties in het EV veroorzaken
 • Wat is de functie van een grootboekrekening?
  Hierop worden gelijksoortige mutaties bijgehouden ivm overzicht te kunnen houden
 • Enkelvoudige journaalpost
  Boeken van een enkel financieel feit
 • Collectieve journaalpost
  Boeken van een verzameling van financiële feiten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke rekeningen worden bijgehouden bij voorkoop en voorverkoop in een handelsbedrijf?
 • 700 Voorraad goederen (technische voorraad)
 • 760 Voorkopen
 • 770 Voorverkopen
Hoe noem je inkoopcontracten ook wel?
Voorkopen of voorinkopen
Wat is een obligoboeking?
Het boeken van een verplichting, zoals een leveringsverplichting. Als deze is nagekomen wordt deze boeking weer omgekeerd geboekt. (gestorneerd / stornoboeking)
Wat is de economische voorraad?
De voorraad waarover prijsrisico wordt gelopen.
Bestaat uit technische voorraad en uit de inkoop- en verkoopcontracten waarvan de leveringen nog plaats zullen vinden.
Wat is de technische voorraad?
De voorraad die daadwerkelijk in het bedrijf aanwezig is.
Factureertarief accountantskantoor met uurtje-factuurtje:
+ uurtarief per medewerker
+ opslag overheadkosten
+ winstopslag
Formule uurtarief per medewerker:
Brutoloon + overige personeelskosten op jaarbasis
aantal directe uren op jaarbasis
Wat zijn directe kosten bij een aannemersbedrijf?
 • Verbruikt materiaal
 • Directe lonen
 • Werk derden (onderaannemers)
Wat is de completed contract methode?
De opbrengst is pas gerealiseerd wanneer het project is opgeleverd. De kosten worden dan ook pas bij oplevering gematcht met de opbrengsten. 
Andere naam: percentage of completion with zero profit
Kenmerken 'onderhanden projecten':
 • Worden gewaardeerd tegen directe kosten + opslag voor indirecte kosten
 • Er wordt een projectadministratie bijgehouden die als subadministratie aan grootboekrekening 7.. Onderhanden projecten wordt gekoppeld. 
 • Op een onderhanden projectenkaart, worden de voorcalculatorische en nacalculatorische gegevens verzameld, zodat na oplevering van het project een analyse kan worden gemaakt van de verschillen.