Summary MBA belastingwetgeving

-
ISBN-13 9789463172318
346 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MBA belastingwetgeving". The author(s) of the book is/are Kees Jacobs. The ISBN of the book is 9789463172318. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - MBA belastingwetgeving

 • 1.1 Doel van belastingheffing

 • Wat zijn de twee functies van belastingen?
  De budgettaire functie en de instrumentele functie
 • Wat is de budgettaire functie en hoe wordt deze functie ook wel genoemd?
  Deze functie houdt in dat de belastingopbrengst bijdraagt aan de financiering van de collectieve goederen en diensten. Deze functie wordt ook wel het fiscale doel.
 • Wat is de instrumentele functie en hoe wordt deze functie ook wel genoemd?
  Hierbij is niet het vullen van de staatskas het primaire doel, maar worden andere doelen nagestreefd, bijvoorbeeld bescherming van nationale bedrijvigheid en het beinvloeden van milieuvriendelijk, gezond of sociaal gedrag.
 • Wat zijn voorbeelden van collectieve goederen en diensten?
  Kunst en cultuur, infrastructuur, bijstandsuitgaven, hulpdiensten zoals politie defensie en gezondheidszorg (deze laatste is volgens Stevens quasi-collectief omdat deze enigszins aan marktwerking onderhevig zou zijn, idem voor onderwijs)
 • Wat zijn voorbeelden van stimuleringsmaatregelen t.b.v bedrijvigheid?
  Dit zijn onder andere de investeringsaftrek om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Investeringsaftrek om investeringen te stimuleren wat goed is voor economie en werkgelegenheid.
 • Wat is het verschil tussen belastingen en retributies?
  Belastingen zijn verplichte bijdragen door burgers dat daar een specifieke prestatie tegenover staat. Retributies zijn vergoedingen die een burger betaalt omdat hij bepaalde diensten van de overheid afneemt. Er staat dus een herkenbare prestatie tegenover bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, bouwvergunning.
 • Wat wordt naast heffing van belastingen nog meer geind?
  Naast de heffing van belastingen worden door de overheid ook premies volksverzekeringen (zoals bv de AOW-premie) en de premies werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld de WIA, ZW en Zww geind).
 • Wat zijn naast de belastingen en premies volksverzekeringen andere inkomsten voor de overheid.
  Onder andere aardgasbaten en deelname in (overheids)bedrijven.
 • 1.2.1 Inleiding

 • Welke onderdelen staan er in iedere wet qua opbouw?
  1. Het subject van de heffing, dit is degene die belasting verschuldigd is.
  2. Het object van de heffing, dit is degene die de belasting verschuldigd is.
  3. De wijze van heffing, hierin is geregeld op welke manier de belasting verschuldigd is.
  4. Het verschuldigde tarief of bedrag.
 • Wat is het subject van de heffing?
  Dit is degene die belasting verschuldigd is.
 • Wat is het object van de heffing?
  Dat is degene die belasting verschuldigd is.
 • Wat is de wijze van heffing?
  Hierin is geregeld op welke manier de belasting verschuldigd is.
 • Wat is in fiscaal jargon nagenoeg geheel?
  >=90%
 • Wat is in fiscaal jargon hoofdzakelijk?
  >=70%
 • Wat is fiscaal jargon grotendeels?
  >=50%
 • Wat is in fiscaal jargon in belangrijke mate?
  >=30%
 • Wat is in fiscaal jargon bijkomstig?
  <=10%
 • 1.2.2 Plaats binnen de wetten

 • Het belastingrecht is een verzameling van wetten. Deze wetten richten zich allemaal op het heffen van belasting. Welke wetten zijn dit?
  • Wet op de Inkomstenbelasting (Wet IB)
  • Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet Vpb)
  • Wet op de Loonbelasting (Wet LB)
  • Wet op de Omzetbelasting (Wet OB)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een particulier ontvangt van de inspecteur een brief in verband met de door hem ingediende aangifte inkomstenbelasting. Hierin verzoekt de inspecteur om de volgende bescheiden aan hem op te sturen:1. Betalingsbewijzen van de in zijn aangifte inkomstenbelasting opgevoerde aftrekpost voor gedane giften; en2. Een kopie van de aanschafnota en het betalingsbewijs van de door hem aangeschafte caravan. De inspecteur wil deze informatie hebben in verband met een lopend boekenonderzoek door de belastingdienst bij de leverancier van de caravan.Is de particulier verplicht om alle bescheiden te overleggen waar de inspecteur om verzoekt? Motiveer uw antwoord.
Nummer 1 wel en nummer 2 niet. Deze laatste is niet relevant voor de aangifte IB van de particulier.

Juist antwoord:
De particulier is verplicht om de betalingsbewijzen die betrekking hebben op de door hem geclaimde giftenaftrek te overleggen. De gevraagde informatie ziet namelijk op zijn eigen belastingaangelegenheden (art. 47 AWR).
De particulier is echter niet verplicht om een kopie van de aanschafnota en het betalingsbewijs van de door hem aangeschafte caravan te overleggen. De inspecteur verzoekt om deze informatie ten behoeve van de belastingheffing van een derde, de caravanhandelaar. De verplichting om informatie te verstrekken ten behoeve van de belastingheffing van derden ruist uitsluiten op de administratieplichtigen (art 53 lid 1 letter a AWR) en niet op de particulier.
1 punt: voor betalingsbewijzen in verband met giftenaftrek zijn verplicht om te overleggen; ziet op eigen belastingaangelegenheden

1 punt: voor kopie van de aanschafnota en betalingsbewijs van de caravan niet verplicht om te overleggen; ziet op belastingheffing van derden
Op welke datum moet de inspecteur de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2019 van deze particulier uiterlijk vaststellen?a  31 december 2022b  31 mei 2023c  31 augustus 2023 
Antwoord b
Tot welke soort belasting behoort de omzetbelasting?Let op, er zijn meerdere antwoorden juist.a aanslagbelasting b aangiftebelastingc tijdvakbelastingd tijdstipbelasting
b. aangiftebelasting
c. tijdvakbelasting
Wat is een 'ongebruikelijke terbeschikkingstelling van vermogen'?
159
Een ter beschikkingsstelling is ongebruikelijk als de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt niet zakelijk zijn vastgesteld. Een dergelijke ongebruikelijke ter beschikkingsstelling kan zich uitsluitend voordoen bij een terbeschikkingstelling kan zich uitsluitend voordoen bij een terbeschikkingstelling aan een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van zijn partner (art. 3.91 lid 3 Wet IB).
Wat zijn:Commanditaire VennootschapVennootschap onder Firma
92, 93, 144
Commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerkingsverband van een of meer beherende vennoten en een of meer commanditaire vennoten. De beherende vennoten zijn met hun gehele vermogen aansprakelijk voor zakelijke schulden.
Beherende vennoten zijn ondernemers als voldaan wordt aan de hiervoor besproken vereisten van ondernemerschap.
De commanditaire vennoot is een geldschieter die geen beheersdaden mag verrichten.
Hij is slechts aansprakelijk voor zijn aandeel of storting in de vennootschap.

WvK art 19-21: vennootschap bij wijze van geldbeschieting, aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke beherende vennoten en een en een of meer andere personen als stille vennoten anderzijds; de laatsten zijn niet verder dan het bedrag van hun deelneming aansprakelijk. De CV is geen rechtspersoon.

Vennootschap onder Firma (vof) en de maatschap zijn samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Zij zijn geen rechtspersonen. De winst van een vof of een maatschap tussen natuurlijke personen wordt belast met IB bij de individuele ondernemers. Bij een vod en een maatschap worden de deelnemers allen als ondernemer aangemerkt als in het samenwerkingsverband een onderneming wordt gedreven.

Vennootschap onder Firma (WvK art. 16), maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Een VOF moet worden aangegaan bij authentieke of onderhandse akte maar is geen bestaansvoorwaarde.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/rechtsvorm/commanditaire_vennootschap_cv#:~:text=Voor%20een%20cv%20gelden%20grotendeels,nog%20zogenoemde%20stille%20vennoten%20heeft.&text=De%20stille%20vennoot%20is%20geen,de%20schulden%20van%20de%20onderneming.

https://www.notariskantoornovia.nl/maatschap-vof-en-cv
Hoe gaat het vormen en aanwenden van de herinvesteringsreserve in zijn werk?
Voor het vormen van de herinvesteringsreserve gelden de volgende voorwaarden:
 1. Er moet sprake zijn van de vervreemding van een bedrijfsmiddel;
 2. Er moet op balansdatum een herinvesteringsvoornemen bestaan dat binnen 3 jaren, na afloop van het boekjaar waarin de vervreemding heeft plaatsgevonden, moet de herinvesteringsreserve op dat moment in de winst worden begrepen. Een verlenging van de 3-jaarstermijn is mogelijk als:
  1. in verband met het aan te schaffen of voort te brengen bedrijfsmiddel een langer tijdvak vereist is (art 3.54 lid 5 letter a Wet IB);
  2. de aanschaffing of voortbrenging, mits daaraan een begin van uitvoering is gegeven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd (art. 3.54 lid 5 letter b Wet IB).
Wat behelst de 'Herinvesteringsreserve'?

135
De herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB) biedt de mogelijkheid om de boekwinst te reserveren. Hierdoor voorkomt de ondernemer dat hij direct inkomstenbelasting over de gerealiseerde boekwinst moet betalen. Wanner weer een investering wordt gedaan, moet het gereserveerde bedrag in mindering worden gebracht op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt de afschrijvingsgrondslag lager, en daarmee worden de daarop volgende jaarwinsten hoger. Er is dus geen sprake van een vrijstelling, maar van een uitstel van winstrealisatie.
Wat behelst de 'Kostenegalisatiereserve'?
132
De kostenegalisatiereserve strekt tot een gelijkmatige verdeling van kosten en lasten waarover zij ontstaan. Als kosten door de bedrijfsvoering van het lopende jaar worden opgeroepen, mag de ondernemer daarvoor gelijkmatig reservering (art. 3.53 lid 1 letter a Wet IB). Het moet gaan om bedrijfskosten, dus geen uitgaven voor verbetering of vernieuwing. Dit zijn namelijk kapitaal uitgaven die geactiveerd moeten worden. Het bedrag van de jaarlijkse toevoeging aan de kostenegalisatiereserve wordt berekend door het geraamde bedrag van de toekomstige onderhoudsuitgaven te delen door het aantal jaren dat voor de verdeling beschikbaar is. Als men gestart is met het vormen van een kostenegalisatiereserve, moet men jaarlijks, dus ook in de verliesjaren, aan de reserve toevoegen.
Wat behelst de 'Desinvesteringsbijtelling'?
Pag 131-132
Het begrip 'desinvesteren' omvat meer dan alleen vervreemden. Als binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de aftrek heeft plaatsgevonden een van de hierna genoemde handelingen plaatsvindt, wordt de investeringsaftrek teruggenomen. Er vindt dan een bijtelling plaats tegen hetzelfde percentage waarvoor eerder de aftrek werd verleend. De bijtelling kan echter nooit hoger zijn dan de aftrek die destijds genoten is. Verder blijft de bijtelling achterwege als er voor € 2.400 of minder aan bedrijfsmiddelen wordt vervreemd. Art 3.47 Wet IB geeft een limitatieve opsomming van de situaties waarin een desinvesteringsbijtelling plaats moet vinden.
Dit zijn onder andere:
 • Vervreemding van een bedrijfsmiddel;
 • Er blijkt uiteindelijk niet geinvesteerd te zijn;
 • Het bedrijfsmiddel wordt aan de onderneming ontrokken;
 • De investering krijgt door een andere aanwending het karakter van  een uitgesloten investering.
Wat behelst de Milieu-investeringsaftrek?
131
Art 3.42a Wet IB: investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestimuleerd die van belang zijn voor de bescherming van het Nederlandse milieu of voor het dierenwelzijn.

Voorwaarden zijn:
 1. Het gaat om investeringen door een ondernemer in nog niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen;
 2. De bedrijfsmiddelen zijn door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als milieu-investeringen.

De milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunnen samengaan. De milieu-investeringsaftrek kan ook samengaan met de vervroegde afschrijving op milieu-investeringen (VAMIL). De energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek kunnen niet tegelijkertijd worden toegepast (art. 3.42a lid 6 Wet IB).