Summary Medisch-Technische Handelingen; thema 1

-
807 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medisch-Technische Handelingen; thema 1

 • 1 De Wet BIG

 • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG)
 • Wat betekent de Wet BIG?
  De Wet op de Beroepen van de Individuele Gezondheidszorg.
 • De Wet BIG stelt regels met als gemeenschappelijk doel:
  - De kwaliteit van de individuele gezondheidszorg bewaken en bevorderen.
  - De patiënt beschermen tegen ondeskundig handelen.
 • In welke twee punten kunnen we kwaliteit onderverdelen?
  - De kwaliteit van het medische-technische handelen
  - De juiste indicatiestelling
 • Onder welk recht vallen doktersassistenten?
  Het civiel- of strafrecht.
  Hierbij geldt vooral zorgvuldigheid omtrent het medisch-technisch handelen.
 • Wat zijn voorbehouden handelingen?
  Risicovolle handelingen die alleen uitgevoerd mogen worden door de daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren.

  Er zijn in totaal 13 categorieën die hieronder vallen. Een aantal handelingen die horen bij de dagelijkse beroepspraktijk van doktersassistenten vallen onder 1 van deze categorieën.
 • Wat zijn niet-voorbehouden handelingen?
  Alle medisch-technische handelingen die niet uitgevoerd dienen te worden door een daartoe bevoegde beroepsbeoefenaar. 

  Alle handelingen die een doktersassistent mag doen, vallen hieronder. Ook deze handelingen kunnen risicovol zijn, zoals bijvoorbeeld bloeddruk meten.
 • De voorwaarden tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen door doktersassistenten zijn:
  - Plaats van de handeling
  - Men beschikt over de bekwaamheid voor de desbetreffende handeling
  - De assistente handelt in overeenstemming met de aanwijzingen van de opdrachtgever
 • 1.1 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

 • Wat is het gemeenschappelijk doel aan regels van wet BIG
  - de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen
  - de patiënt te beschermen tegen ondeskundig handelen
 • Waar staat de WGBO voor en houdt men zich hier mee bezig?
  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

  Houdt zich bezig met het verbeteren en verduidelijken van de rechtspositie van de patiënt, waardoor de mondigheid en zelfstandigheid van de patiënt wordt bevorderd, rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid van de hulpverlener voor zijn handelen.
 • Wat wordt er met de kwaliteit bedoeld in de wet BIG
  1. kwaliteit van medisch technisch handelen; moet doeltreffend deskundig, geschikt, veilig en zorgvuldig zijn.
  2. het handelen moet gebaseerd zijn op een juiste indicatiestelling (kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar).
 • Voorbeelden van rechten binnen de WGBO zijn:
  - Recht op privacy
  - Recht op geheimhouding
  - Toestemmingsvereiste
  - Recht op informatie
  - Recht op klachtenbehandeling
  - Recht op een second opinion
  - Recht op vrije keuze van de behandelaar
  - Recht op inzage dossier
  - Bewaartermijn van een medisch dossier
  - De arts of hulpverlener heeft de plicht het medisch dossier bij te houden
 • De doktersassistent valt niet onder de wet BIG.
  Daardoor valt zij onder het civiel- of strafrecht.
 • Wat houdt de wet ´recht op privacy´vooral in?
  - Informatie uit dossier alleen aan familie doorgeven als de patiënt hiervoor toestemming geeft.

  - Medisch/technische handelingen worden alleen uitgevoerd in een goed afgesloten en geluidsdichte ruimte.
 • Wat houdt het recht 'geheimhouding' vooral in?
  De hulpverlener heeft zwijgplicht. Zowel binnen als de buiten de praktijk informatie en gegevens over patiënten geheim houden.
 • Wat houdt het recht 'toestemmingsvereiste' in?
  Een (ingrijpende) behandeling mag alleen worden doorgezet als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Bij bepaalde situaties bestaat echter een uitzondering.

  - Bij acute situaties:
  De hulpverlener mag handelen zonder overleg. Als de patiënt een wilsverklaring heeft moet de hulpverlener hier echter wel naar handelen.
      
  - Bij niet-ingrijpende situaties:
  De meeste handelingen op het gebied van observatie (zoals auscultatie) zijn niet ingrijpend. Hierbij wordt toestemming van de patiënt meestal ondersteld.
 • Wat houdt 'recht op informatie' in?
  De hulpverlener moet de patiënt alle informatie geven die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen over een behandeling of handeling.

  De informatie moet gericht zijn op:
  - De reden, het verloop en het doel van de (be)handeling
  - De pijnlijke gewaarwording en eventuele verschijnselen / complicaties

  Soms zijn er uitzonderingen:
  - De hulpverlener kan besluiten om bepaalde informatie achter te houden als dit ten nadele zou zijn voor de patiënt. 
  - De patiënt behoudt zelf ook het recht om niet geïnformeerd te willen worden.
 • Belangrijke punten bij het geven van de juiste voorlichting:
  - Zorg voor een rustige omgeving met voldoende privacy
  - Probeer je te verplaatsen in de patiënt 
  - Stel de patiënt gerust 
  - Praat rustig
  - Zorg voor oogcontact
  - Let op nonverbale signalen van de patient 
  - Gebruik zo min mogelijk vakjargon
  - Geef steeds korte samenvattingen
  - Laat de patiënt belangrijke informatie herhalen
  - Ga na of de patiënt nog vragen heeft
 • Wat is een punctie?
  Hierbij wordt een orgaan of holle ruimte aangeprikt met een holle naald, om zo een bepaalde lichaamsvloeistof op te zuigen. Dit vloeistof wordt vervolgens onderzocht.
 • Bij een röntgen onderzoek worden bepaalde delen van het lichaam gefotografeerd door middel van elektromagnetische stralen.

  Röntgenfoto's waarmee men afwijkingen van het bot zichtbaar kan maken, noemen we een blanco of conventionele röntgenfoto.  

  Met contraststoffen en bepaalde versterkingstechnieken met behulp van de computer, is men tegenwoordig in staat ook de weke delen (zoals spieren, zenuwen en bloedvaten) te fotograferen.

  Een rontgenfoto wordt vaak met een X aangeduid en daarachter het desbetreffende lichaamsdeel. Bijvoorbeeld X-Thorax.
 • Wat wordt er gedaan bij een CT-scan?
  CT > computertomografie

  Een CT-scan is een speciale röntgentechniek waarbij dwarsdoorsneden van weefsel en organen worden gefotografeerd.  
  Het is een apparaat met in het midden een grote ronde buis.
 • Wat wordt er gedaan bij een MRI? (Magnetic Resonance Imaging)
  Men ligt in een tunnel welke een sterke magneet bevat. Hierdoor wordt het water in de weefsels gemagnetiseerd. Daarnaast zendt de tunnel radiogolven uit, die de 'watermagneetjes' doen trillen. Als de radiogolven na een tijdje stoppen, wordt de eerder opgenomen energie weer uitgezonden als een signaal waarin allerlei bijzonderheden van het weefsel zijn af te lezen.

  De samenstelling van de verschillende weefsels wordt door de computer uitgetekend in de vorm van een doorsnede: de MRI-scan. 
 • Wat wordt er gedaan bij een EEG (Electro Encefalo Grafie)?
  Een EEG registreert de elektrische activiteit van de hersenen, door middel van elektroden die op het hoofd worden bevestigd.
 • Wat wordt er gedaan bij een echo-onderzoek?
  Door middel van geluidsgolven (die weerkaatsen) krijgt men een beeld hoe een bepaald orgaan of weefsel er in het lichaam uitziet.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Aandachtspunten bij het uitspuiten van het oor:
- Adviseer de patiënt om in de drie dagen voor de behandeling het oor te druppelen met olie, oroclean of earex. Dit vereenvoudigt het uitspuiten van het oor.

- Zorg dat de spoelvloeistof op lichaamstemperatuur is. Anders kan een patiënt duizelig worden.

- Laat de patiënt je waarschuwen als hij tijdens de behandeling pijn voelt of duizelig wordt.

- Spuit nooit recht in het oor. Het gevaar is dat de straal dan tegen het trommelvlies kan aankomen en er kans is op perforatie.

- Niet te lang achter elkaar de oren uitspuiten. Dit geeft irritatie aan de gehoorgang.
Onderzoek in de neus gaat meestal met behulp van een neusspeculum, maar om wat dieper in de neus te kunnen kijken, kan men gebruik maken van:
Een nasendoscopie. Hiermee kan men de gehele binnenkant van de neusholte bekijken om zo bijvoorbeeld poliepen of ontstekingen op te sporen. Dit onderzoek gebeurt altijd met een verdoving (spray).

Als complicatie kan een neusbloeding optreden. Dit wordt verholpen met een neustampon.
Na het verwijderen van de keelamandelen (en evt. neusamandel) kan een patient best veel pijn hebben. Hoe kan deze het beste bestreden worden?
- Veel koud drinken
- Op ijsblokjes of waterijsjes zuigen
- Geen melkproducten (ivm slijmvorming)
- Zo nodig een paracetamol toedienen
Voor een juiste belichting van neus, keel en oren maken veel artsen naast en voorhoofdspiegel met lichtbron ook vaak gebruik van:
- Otoscoop (voor de oren)
- Rinoscoop (voor de neus)
- Faryngoscoop (voor de keel) 

Bij onderzoek naar de bijholten wordt een sinusdoorlichtingslamp gebruikt.
Welke materialen worden er gebruikt bij keel,- oor- en neusonderzoeken?
Keel:
Keelhoofdspiegel, mondspreider volgens Rica, tong-keelspatel, voorhoofdspiegel met lichtbron.

Neus:
Hefboom volgens Quire, kniepincet, neusspeculum, cauter (of diathermie).

Oor:
Stemvork, cerumenhaak (of -lis), paracentesenaald, hefboom volgens Quire, kniepincet, otoscoop, oorpaktang volgens Hartman en een oorspuit.
Indien er geen mogelijkheid is om via de natuurlijke weg zwanger worden, kan er worden overgegaan op de IVF methode of de ICSI-methode. Wat houden deze methoden in?
IVF-methode:
De eerste dag van menstruatie krijgt de vrouw hormooninjecties toegediend. Op het moment dat de follikels rijpen, worden deze met een lange naald vaginaal uit de eierstokken gezogen. Alleen in de follikel waarin zich een eicel bevindt, wordt een zaadcel toegevoegd. Indien de bevruchting tot stand is gekomen, wordt deze na 3 tot 5 dagen teruggeplaatst in de baarmoeder.

ICSI-methode:  
Hierbij de wordt slechts één levende zaadcel in de eicel geïnjecteerd.
Men maakt gebruik van de volgende vruchtbaarheidsonderzoeken:
- Onderzoek naar de ovulatie: gedurende 3 maanden dagelijks de basale temperatuur opnemen.

- Bloedonderzoek op progesteron in de tweede helft van de cyclus

Onderzoek naar de doorgankelijkheid van de eileiders en baarmoederholte.
Dit kan doormiddel van Hysterosalpingografie (röntgenfoto´s)

- Laparoscopie
Hierbij wordt onder narcose gekeken of er een bepaalde afwijking is in de organen die bijdragen aan het uitblijven van de zwangerschap.

- Samenlevingstest (wordt gedaan als er geen antwoorden zijn gekomen uit bovenstaande onderzoeken). Hierbij wordt de overleving van de zaadcellen in het baarmoederhalsslijm onderzocht.
Wat is een pessarium en voor welke doeleinden wordt het gebruikt?
Een pessarium is een soort buigzame ring. (bij een pessarium voor anticonceptie zit er een latex koepeltje overheen).

Het kan gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

- Anticonceptie (het wordt ingesmeerd met zaaddodend middel)
- Verzakking van de baarmoeder (prolaps uteri)
- Uitstulpen van de blaas (cystocèle)
- Uitstulpen van het rectum (rectocèle)  

Ter voorkoming van infecties en druknecrose moet het pessarium regelmatig worden verwisseld en gereinigd.
Op welk moment kan er het beste een spiraal worden ingebracht?
Tijdens of vlak na de menstruatie. Het cervixkanaal is dan namelijk wat wijder.
De nadelen van een spiraal:
- Kans op uitstoting
- Toename van fluor
- Grotere kans op infecties en Soa's
- Iets vergrote kans op buitenbaarmoederlijke zwangerschap
- Menstruatie vaak pijnlijker en de bloeding duurt langer (met name in het begin)