Summary medische administatie

-
105 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - medische administatie

 • 1 examen vragen

 • wat weet je te vertellen over  de WHO
  World Health Organisation, opgericht 1948 invloed gehad po denken van ziekte en gezondheid, defenitie gezondheid is toestand van volledig lichamelijk en geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.
 • wanneer en door wie zijn de volgende ontdekkingen gedaan?

  1. bloedsomloop- William Harvey
  2. bacterieën        - Koch en Pasteur in 19de eeuw
  3. vaccinatie         - Jenner in 1796
  4. desinfectie        -  Lister in 1865
  5. antibiotica         - Flemming 1928 
  6. röntgenstralen - Wilhelm Róntgen  aan eind 19de eeuw

   

 • Noem 3/5 welvaartsziekten

  gewrichtsslijtage ( arthrose)

  overgewicht (obesitas)

  AIDS ( Acquired Immunodeficiency SYndrome)

  COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

  Aderverkalking (atherosclerose)

   

   

 • Wanneer kwam de Wet op de uitoefening van de geneeskunde?
  in 1865 door Thorbecke
 • wat houdt de wet op uitoefening van de geneeskunde in?
  een arts die universitaire is opgeleid, de bevoegdheid wordt toegekend op genees-verlos en heelkunde
 • noem 5 gedragsinvloeden van de mens die mede bepalend zijn voor de gezondheid?

  zelfzorg, individueel gedrag omtrent hygiëne

  pers hygiëne, hoe verzorg je jezelf

  schijf van 5, je eetpatroon

  biologische klok, slaap/waak ritme

  mantelzorg, gezondheidsgedrag van het sociale systeem

   

 • wat is de doelstelling van de gezondheidszorg?

   

  instand en bevordering van de gezondheid van de bevolking

  voorkomen van ziekte/handicap uitbraken

  bijdragen aan genezing van ziekte

  verlichten van pijn/handicap

   

 • noem de 4 gezondheidsbepalende factoren?

  endogene factoren (mens zelf)

  exogene factoren (omgevingsfactoren)

  gedragsinvloeden

  de gezondheidszorg

   

 • wat weet je van het medisch model
  gericht op het lichaam, op lichamelijke ziekten en genezing (cure)
 • wat weet je van het holistische model?

   

  is gericht op lichaam, geest, ziel en energie(care) op alternatieve zorg- is wel afgestemd op reguliere zorg

 • noem 10 punten waar een geneesmiddelrecept aan moet voldoen?
  • linksboven: naam, adres, tel.nr, van de voorschrijvende arts
  • datum waarop het recept is uitgeschreven
  • naam geneesmiddel( recept bij Opiumwet, moet milligram ook voluit geschreven, bij mg kan men de M weghalen en grammen ervoor krijgen)
  • sterkte van het geneesmiddel
  • vorm van geneesmiddel (tablet, poeder, drankje, zetpil, ect ect)
  • hoeveelheid cq het aantal
  • hoe te gebruiken
  • paraaf/ handtekening van de arts
  • voor wie, man-vrouw- kind (bij kind ook leeftijd voor juiste dosering)
  • naam, adres van de patiënt
 • wat houd mantelzorg in?
  geven of nemen van zorg die niet onder de professionele zorg valt= niet georganiseerde zorg, onbetaald.
 • noem de niveau's in de zorgverlening geef van elk een voorbeeld
  • nuldelijnszorg- de ggz voor gezondheidspreventie en bevordering
  • eerstelijnszor-, huisarts,fysio
  • anderhalvelijnszorg- polikliniek, (korte ingrepen) deze ontlast de eerstelijnszorg
  • tweedelijnszorg- ziekenhuis, medisch specialisten (indirecte toegang- dus met verwijzing)
  • derdelijnszorg- bij academische ziekenhuis, kan door tweedelijns ziekenhuizen worden doorverwezen
  • vierdelijnszorg- specialistische ziekenhuizen, zoals Antoni van leeuwenhoek
 • wat is het verschil tussen cure en care noem bij elk 3 voorbeelden?

  • cure= regulaire zorg- genezing> huisarts, fysio, ziekenhuis
  • care= verzorging en verpleging> thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen

  cure= ZvW = ZorgverzekeringWet

  care= AWBZ= algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten

 • er wordt wel gesproken over de muren in de zorg, Wat is extramurale gezondheidszorg
  de zorgvrager gaat zelf naar de zorgverlener of de verlener gaat naar de vrager.
 • noem 4 voorbeelden van extramurale zorg

  intramurale zorg- ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra

  semi-murale zorg- semi zegt het al: gedeeltelijke verblijf zoals: opvang voor dagbesteding van gehandicapten, dagverpleging

  transmurale zorg- binnen de muren van de zorg, is in samenwerking van huisartsen en ziekhuizen- dus buiten maar ook binnen de muren in samenwerking, zoals patiënten met suikerziekte

   

 • noem 8 organisaties uit de zorg?
  ziekenhuiszorg- verpleeg en verzorgingshuizen- ambulancezorg-geneesmiddel, hulpmiddelenzorg- bedrijfsgezondheidszorg- gehandicaptenzorg- GGZ(geestelijke gezondheidszorg)- eerstelijnszorg- openbare gezondheidszorg- kraam/verloskundigezorg.
 • wat weet je van het ontstaan van bedrijfsgezondheidszorg
  in 1888, door bedrijfsarts, voor scheiding van genezing en controle op herstel, voor reïntergratie, hervatten van werkzaamheden, evt. afkeuring voor uitkeringstoekenning, ondersteunende taken
 • verschil tussen bedrijfsarts en curatieve arts

  curatieve arts opsporen en genezing van ziekten

  bedrijfsarts zorgt voor controle en bewaakt afstemming van werkhervatting hetzij aangepast of evt. afkeuring en toekenning uitkering.

 • noem de kenmerken van een polikliniek
  1. voor controles zonder opname 
  2. moet met verwijzing van arts
  3. werken op afspraak
  4. werken ook artsen, verpleegkundigen, doktersassistentes, laboranten
  5. elke polikliniek heeft een EHBO en SEH( SPOEDEISENDE HULP)
 • noem de kenmerken van een kliniek

  voor observatie of behandeling

  voor meerdere dagen

  behandeling waar de patiënt wel moet liggen maar niet overnachten

  voor intensieve zorg (als gezondheidssituatie van de patiënt gevaar loopt)

 • noem alle voordelen van een afsprakenspreekuur
  1. zo kort mogelijke wachttijden
  2. gelijkmatige werkverdeling voor de arts
  3. administratieve voorbereiding mogelijk
  4. onderzoek en behandeling kunnen worden gepland
 • noem de nadelen van afsprakenspreekuur
  1. patiënt kan niet altijd wanneer hij/ zij wil
  2. wachtlijsten kunnen ontstaan
  3. lege plekken omdat een patiënt niet komt, kunnen ontstaan

   

 • wat is de taak van med. secretaresse bij ontvangst van een patiënt aan de balie van de polikliniek

   

  • begroeting
  • kijk  en controleer wanneer de afspraak is en met welke arts
  • neemt ponsplaatje in ontvangst en vraagt of de gegevens nog kloppen
  • verwijsbrief in ontvangst
  • legt verwijzing in nieuw aangemaakt poliklinisch dossier
  • vraagt evt. naar indentiteitsbewijs en noteert het type indentiteitsbewijs en nr ervan heeft patiënt niets bij zich dan formulier meegeven en thuis laten invullen en terug laten sturen
  • laat patiënt in wachtkamer plaats nemen
 • wat is een decususformulier?
  is papier waar arts zijn bevindingen op noteert en moet voorzien zijn van ponsplaatje afdruk
 • wat schrijft een specialist op het opname- formulier van een wachtlijstopname

  urgentie v/d patiënt

  gewenste datum/periode van opname

  reden van opname

 • waar houdt de afdeling -opname rekening mee bij een oproep van een patiënt

  operatieprogramma

  omstandigheden thuis of werk( kan de patiënt worden opgenomen

  urgentie (spoed of niet)

  hoelang de patiënt op de lijst staat

 • welke belangrijke extra informatie staat er op het klinische ponsplaatje/sticker

  tlfnr van de bereikbare persoon naast de patiënt

  verpleegafdeling en bednr

  datum en tijd van opname

  opname of ziekehuisnr

 • wat zijn gegeneraliseerde gegevens?
  dit zijn alle gegevens van alle patiënten bij elkaar opgeteld, dit komt in het ZIS-systeem vastgelegd (ZIS= Ziekenhuis Informatie Systeem)
 • Wat is de administratieve afhandeling bij ontslag van een patiënt?
  • Maken van een afspraak voor eventueel controle, verzorg dus een afspraakbriefje
  • sturen van een ontslagmelding naar opname afdeling
  • ontslagformulier toevoegen aan het medisch dossier voor registratie van de medische gegevens
  • medisch  dossier naar polikliniek of medisch archief zodat klinische en poliklinische gegevens worden samengevoegd
  • ontslag brief voor de huisarts meegeve

  bij overlijden van patiënt word overlijdensverklaring ingevuld!!!!

 • Wat is de ICD code?
  is een nationaal en internationale classificatie het International Classification of Diseases.
 • hoe wordt een NIET gepromoveerde huisarts aangeschreven? en een WEL gepromoveerde?
  Geachte collega/ Zeer geachte collega
 • noem 4 voorbeelden hoe je een arts in een brief aanschrijft bij de aanhef?

  officieel niet gepromoveerd: Geachte collega

  officieel wel gepromoveerd: Zeer geachte collega

  iets minder officieel: Amice collega

  vriendschappelijk: Amice

 • noem 10 punten waar een specialistenbrief aan moet voldoen?

   

   

  1. de arts die de brief schrijft
  2. datum waarop de brief is geschreven
  3. gegevens patiënt (NAW- naam- adres- woonpl.)
  4. datum waarop de schrijvende arts de patiënt heeft gezien
  5. reden van verwijzing
  6. voorgeschiedenis, anmnese, lich. onderzoek +aanvullend onderzoek
  7. beschouwing en/of bespreking
  8. therapie
  9. prognose adviezen aan de huisarts of volgend specialist
  10. info die de patiënt
  11. afsluiting( bijv. met collegiale groet)
 • Wat is tuchtrecht?
  is rechtspraak waarin beroepsgenoten uitspraken doen over een klacht tegen een beroepsbeoefenaar noem je ook wel correctief recht, om misverstanden te voorkomen
 • Wat weet je van BIG
  Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, wet uit 1880, is voor beroepsbeoefenaar die wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen voor hij /zij mag handelen in de gezondheidszorg.
 • bevoegd is ?????
  bekwaam
 • noem 4 voorbehouden handelingen

  heelkundige handelingen (huisarts)

  injecties geven (verpleegkundige)

  maagsonde inbrengen (internist)

  puncties (gynaecoloog)

 • noem 6 tuchtmaatregelen

  1. waarschuwing

  2. berisping

  3. geldboete

  4. schorsing

  5.gedeeltelijke ontzegging, bepaalde handelingen niet meer mogen

  6. uit BIG register gehaald worden

 • wat is WGBO
  Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
 • BOPZ
  Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
 • WTG
  Wet Tarieven Gezondheidszorg
 • LMR
  Landelijke Medische Registratie
 • Welke uitzonderingenzijn er op de bewaarplicht van 15 jaar van medische dossiers

  op verzoek van de patiënt zelf

  goed hulpverlenerschap

  wettelijke plicht

  anonieme gegevens

  in belang van anderen

 • Wat is de belangrijkste taak van de Arbodienst, leg uit
  het in evenwicht brengen van de belasting en de belastbaarheid (bij verzuim het in evenwicht brengen hiervan)
 • Wat weet je van een arbeidskundig onderzoek?
  vindt plaats als WN(werknemer) niet direct na ziek zijn kan terug keren in het bedrijf, kan re-integratie voorstellen op het 1ste spoor, maar ook op 2de spoor in het zogenaamd externe re-integratie dit in kader van het poortwachter model
 • wat betekent PAGO en waar bestaat dit onderzoek uit
  Periodiek Arbeidsgeneeskundigonderzoek,  deze onderzoek of de werksituatie ook te belastend is voor de werknemers en op hun gezondheid.
 • noem de 4 onderdelen van het belasting-belastbaarheidsmodel

  belastende factorenen regelmogelijkheden: kenmerken van het werk en omgeving

  belastbaarheidsverschijnselen: op werk ziek en thuis beter de waarneembare reacties van WN

  belastingsgevolgen gevolgen van de  individu die hij/zij meekrijgt op het werk, geschikt of niet geschikt voor het werk

  verwerkingsvermogen: kan de individu het verwerken wat hij/zij op heet werk meekrijgt

 • noem de 4 belastende/risico factoren op het werk met een voorbeeld

  arbeidsinhoud: te zware arbeid, emotioneel werk

  arbeidsomstandigheden: lawaaierig

  arbeidsverhoudingen: collegialiteit

  arbeidsvoorwaarden: werk en beloning

 • openbare veiligheid en crisismanagement is 1 van de 2 hoofdzaken van het takenpakket van de GGD noem 5 voorbeelden
  1. infectieziekten bestrijden (voorlichting en preventie, mensen die al besmet zijn onderzoek verrichten  ter voorkoming van.... zoals kinkhoest)
  2. tuberculose bestrijding (met komst van vele migranten vormt er meer risico)
  3. rampen (GGD adviseert  en regelt hulp bij bijv: vuurwerkrampen, overstromingen)
  4. medische milieukunde (onderzoek, advisering en signalering op bijv: zee water, blauwalg enz enz)
  5. forensische geneeskunde ( bij bijv: lijkschouwing bij gewelddelicten, als een arts niet overtuigd is van een natuurlijke dood)

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

noem 6 tuchtmaatregelen

1. waarschuwing

2. berisping

3. geldboete

4. schorsing

5.gedeeltelijke ontzegging, bepaalde handelingen niet meer mogen

6. uit BIG register gehaald worden

wat weet je van een vervolg ZP noem er 4

kaakchirurgie

laboratorium

rontgen

onderzoeken die door een huisarts zijn aangevraagd

dure medicatie

ic-zorg

 

noem 4 instellingen die ZP's/Dot's declareren

algemene ziekenhuizen

revalidatiecentra

zelfstandige behandelcentra

dialysecentra

audiologische centra

verloskundige behandelingen

 

wat is een groene ZP
wordt altijd vanuit de basis verzekering vergoedt, heupoperatie of galblaasoperatie
wat is een oranje ZP
een oranje ZP zijn zorgactiviteiten die onder voorwaarden vergoed worden (ze moeten op een lijst staan die de NZa heeft opgesteld
wat is een rode ZP

rode ZP is uitgesloten of geen gebruikelijke zorg, bijvoorbeeld- borstvergroting

de zoveelste IVFbehandeling

noem 15 voorbeelden van ZA's die gekoppeld worden aan een ZP
 1. consult specialist
 2. Röntgenfoto
 3. verband of gips zetting
 4. voorgeschreven medicatie
 5. ambulance vervoer
 6. SEH verlening
 7. hartfilmpje maken
 8. operatie
 9. echo maken
 10. ligdag op verpleegafdeling
 11. heupoperatie
 12. bestraling
 13. chemokuur
 14. kaakchirugie
 15. nacontrole bij specilalist
noem een voorbeeld van een zorgproduct
knieoperatie of liesbreuk
wat is een zorgactiviteit
zorgactiviteit zijn bouwstenen van DBC zorgproduct, zij bepalen samen met welke prestatie is geleverd en welke zorgproduct kan worden gedeclareerd
Wat is een zorg product
is een administratieve code die zorgaanvraag, diagnose en behandeling elk zorgproduct heeft een prijskaartje die in DBC word vergoed, ZP wordt ook wel DOT's genoemd