Summary Medische Kennis HC 3

-
502 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Medische Kennis HC 3". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Medische Kennis HC 3

 • 1.1 Ziekte en gezondheid

 • Wat is volgens het WHO de definitie van gezondheid?
  Onder gezondheid wordt verstaan het zich welbevinden/het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economische en sociaal gebied en niet alleen het afwezig zijn van ziekten en gebreken.
 • Wat betekent homeostase?
  Het goed functioneren van het lichaam als gevolg van het goed op elkaar ingespeeld zijn van talrijke fysiologische regelmechanismen. De homeostase is een dynamisch evenwicht. Dynamisch omdat het evenwicht steeds in beweging is, zich aanpassend  aan de omstandigheden waarin het lichaam zich verkeert.
  We kennen niet alleen een lichamelijke homeostase, maar ook een geestelijke. Zijn beide in evenwicht, dan is de mens gezond.
 • 1.1.1 Ziekte, symptoom en syndroom

 • Waardoor ontstaan symptomen?
  Door disfunctioneren van organen en/of orgaansystemen en weefsels. Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve symptomen.
 • Wat zijn objectieve en subjectieve symptomen?
  Objectieve symptomen zijn door buitenstaanders vast te stellen, subjectieve niet.
 • Wanneer wordt er gesproken van een syndroom?
  Wanneer een groep verschijnselen tegelijkertijd aanwezig is, maar dat deze niet typisch bij 1 ziekte horen en bij meerdere ziekten kunnen voorkomen.
 • 1.1.2 Ziektebeloop

 • Wat zijn rechutes of exacerbaties?
  Als er tijdens een chronische ziekte opflikkeringen ontstaan in het ziekteproces.
 • Wat is remissie?
  Als er bij een chronische ziekte verbetering optreedt zonder dat er sprake is van genezing.
 • Wat zijn complicaties?
  Onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen tijdens het verloop van de ziekte en die de situatie verergeren. Het optreden van complicaties kan wel vanuit het ziektebeeld worden verklaard.
 • Wat is een recidief?
  Als een ziekte, na volledig te zijn genezen, weer terugkeert.
 • Wanneer wordt er van genezing gesproken?
  Als de ziekteverschijnselen geheel verdwenen zijn.
 • Wat is de reconvalsecentieperiode?
  Na genezing voelt men zich vaak nog niet helemaal de oude en volgt er nog een periode van aansterken. Dat is de reconvalsecentieperiode.
 • Wat is prodromata?
  Voorverschijnselen. Het zijn in de regel algemene verschijnselen die vaak bij ziekten horen, zoals moeheid, malaise. De oorzaak ligt wel in de ziekte die zich gaat openbaren, maar deze is nog niet herkenbaar. Vb is een aura voorafgaand een epileptisch insult.
 • Wat betekent prognose?
  De toekomstverwachting ten aanzien van de ziekte.
 • 1.2 Factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ziekten

 • Er zijn vele oorzaken waardoor de mens zijn gezondheid kan verliezen. Hoe worden die oorzaken genoemd?
  Ziekmakende agentia of ook wel etiologische factoren.
 • Waarbij wordt bij de behandeling van ziekte naar gestreefd?
  De oorzaak van de ziekte weg te kunnen nemen = causale behandeling
 • Wat verstaan we onder constitutie?
  Het totaal aan erfelijke eigenschappen die we an onze ouders meekrijgen. Dit is dus genetisch bepaald.
 • 1.3 Factoren die tot ziekte kunnen leiden

 • Wat is etiologie?
  De wetenschap die zich bezighoudt er achter te komen wat de oorzaak van het ziek-zijn is (leer van oorzakelijke factoren).

  In de praktijk blijkt het echter zelden zo te zijn dat slechts 1 factor verantwoordelijk is -> dus multicausaal.
 • Endogene factoren?
  Voortkomend uit het individu
 • Exogene factoren?
  Voorkomend vanuit de buitenwereld.
 • Welk proces ontstaat er nadat etiologische factoren hebben ingewerkt?
  Het proces van ontwikkelen van de ziekte, de pathogenese (ontstaanswijze van ziekten).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de behandeling van perniceuze anemie?
Parenterale toediening van vitamine B12, dat is buiten het maag-darmkanaal om, dus per injectie. De bloedarmoede blijft dan uit.
Wat is een voorbeeld van een auto-immuunziekte? Hoe ontstaat deze?
 • Pernicieuze anemie.

Hoe het ontstaat:
 • Het is een vorm van bloedarmoede die berust op een gebrek aan vitamine B12 in het lichaam. 
 • Normaliter krijgen we vitamine B12 dagelijks binnen met het voedsel en wordt het in de dunne darm geresorbeerd. Deze resorptie vindt alleen plaats in aanwezigheid van de gastrale intrinsieke factor (GIF) die in de parietale (zouzuur producerende) cellen van de maag wordt gemaakt. 
 • In geval van perniceuze anemie heeft het lichaam echter antilichamen geproduceerd tegen o.a. de zoutzuurproducerende cellen van de maag, met als resultaat dat ze verdwijnen en er geen GIF meer wordt aangemaakt. Vanaf dat moment zal er nauwelijks nog resorptie van vitamine B12 plaatsvinden. 
 • Het gevolg is dat de aanmaak van rode bloedcellen sterk zal verminderen waardoor een ernstige bloedarmoede ontstaat.
Wat bepaalt de auto-immuniteit?
Het ontstaan van vele aandoeningen wordt mede of alleen door auto-immuniteit bepaald.
Wat is auto-immuniteit? Waardoor ontstaat het?
 • Auto-immuniteit is het vormen van antilichamen tegen lichaamseigen eiwitten;
 • Waarom dit gebeurt is nog grotendeels onduidelijk. De oorzaak wordt gezocht in een gestoord functioneren van het immuunsysteem. Het kan ook zijn dat de lichaamseigen eiwitten iets van structuur veranderen en nu niet meer lichaamseigen zijn.
Wat is het nadeel van immunosuppressiva?
 • Door immunosuppressiva vermindert echter ook de weerstand tegen infecties.
 • Het is inmiddels ook bekend dat de kans op de ontwikkeling van kwaadaardige aandoeningen erdoor toeneemt.
Wat wordt er na transplantatie gegeven?
Immunosuppressiva (afweeronderdrukkende middelen), zoals corticosteroiden, cyclosporine, cytostatica en dergelijke.
Wat is weefseltypering?
Het uitzoeken welke antigenen van beide systemen bij donor en ontvanger zo goed mogelijk bij elkaar passen.
Wanneer heeft een transplantatie een grote kans van slagen?
Als de antigenen van beide systemen bij donor en ontvanger zo goed mogelijk bij elkaar passen.
Wat zijn de belangrijkste antigenen bij een transplantatie?
 • Het ABO-(bloedgroepen)systeem;
 • Het human leukocyte antigen (HLA-)systeem, dat behalve op de witte bloedcellen op vele andere lichaamscellen voorkomt.
Hoe ziet het afweren (afstoten) van een orgaan na een orgaantransplantatie er uit?
Zowel de humorale als de cellulaire afweer speelt hierbij een rol. Er ontstaat vorming van antilichamen tegen de antigenen, die in dit verband transplantatie- of histocompatibiliteitsantigenen worden genoemd.