Summary Meer kwaliteit van leven integratieve, persoonsgerichte dementiezorg

-
ISBN-10 9491969056 ISBN-13 9789491969058
221 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Meer kwaliteit van leven integratieve, persoonsgerichte dementiezorg". The author(s) of the book is/are Rose Marie Dröes Jos Schols Philip Scheltens. The ISBN of the book is 9789491969058 or 9491969056. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Meer kwaliteit van leven integratieve, persoonsgerichte dementiezorg

 • 0 Inleiding

 • Wat is de meest voorkomende vorm van dementie en hoelang zijn we er al mee bekend?
  Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en we zijn er al meer dan honderd jaar mee bekend.
 • Als men een ziekte bekijkt vanuit het medisch-biologisch model, welke drie inzichten wil men dan verkrijgen?
  - de symptomen waaraan je de ziekte herkent;
  - de oorzaak van de ziekte;
  - de methoden om de ziekte te genezen of voorkomen
 • Naast cognitieve stoornissen treden na verloop van tijd ook vaak ontregelingen in stemming en gedrag op, zoals depressief, angstig, achterdochtig en agressief gedrag, wanen en hallucinaties. Hoe worden deze symptomen ook wel genoemd?
  Er wordt ook wel gesproken van neuro-psychiatrische symptomen.
 • Welke twee vragen zijn belangrijk als men kijkt vanuit het psychosociale behandelperspectief van dementie?
  - hoe mensen hun ziekte beleven en daarmee omgaan;
  - hoe psychologische, ziektegerelateerde, sociale en materiële omgevingsfactoren daarop van invloed zijn.
 • Uit welke drie perspectieven bestaat de integratieve dementiezorg?
  1. Medisch behandelperspectief
  2. Functionele gevolgen perspectief
  3. Belevings-/psychosociale perspectief
 • Hoe ziet het medisch behandelperspectief er schematisch uit?
  Ziekte --> genezing --> kwaliteit van leven
 • Hoe ziet het functionele gevolgen perspectief er schematisch uit?
  Chronische beperkingen en handicaps --> rehabilitatie/compensatie
 • Hoe ziet het belevings-/psychosociale perspectief er schematisch uit?
  Aanpassing aan/omgaan met de gevolgen van de ziekte --> begeleiding/ondersteuning --> kwaliteit van leven
 • 1 Diagnostiek en classificatie van dementie

 • Helaas is voor geen van de soorten dementie een adequate behandeling beschikbaar.
 • 1.1 Inleiding

 • Welke verandering heeft het diagnosticeren van dementie in verloop van tijd doorgemaakt?
  Het is opgeschoven van diagnosticeren per exclusionem (door uitsluiting van alternatieve oorzaken) naar het gebruik van hulpmiddelen (MRI, etc.) om de diagnose van het onderliggende proces mogelijk te maken.
 • 1.2 Dementie

 • Hoe werd Alzheimer op jongere leeftijd vroeger ook wel genoemd?
  Preseniele dementie
 • Dementie wordt pas vastgesteld wanneer er cognitieve of gedragsmatige symptomen bestaan die aan vijf criteria voldoen. Welke vijf? (+5)
  Symptomen die:
  1. interferen met het beroepsmatig of dagelijks functioneren;
  2. een achteruitgang zijn ten opzichte van een voorgaand niveau van functioneren;
  3. niet verklaard worden door een delier of psychiatrische aandoening in engere zin;
  4. gebruik van anamnese bij patiënt en betrouwbare informant met objectieve tests van de mentale status, door bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek;
  5. minimaal twee van de volgende domeinen:
  1. geheugen
  2. uitvoerende functies
  3. verwerken van ruimtelijke informatie
  4. taalfuncties
  5. persoonlijkheid en gedrag
 • 1.3 De ziekte van Alzheimer

 • Problemen op welk gebied zijn kenmerken voor de ziekte van Alzheimer?
  De problemen met het opslaan van nieuwe informatie.
 • De stoornis van de herkenning onderscheidt alzheimerpatiënten van patiënten met bijvoorbeeld vasculaire dementie of een depressie.
 • Wat is parafasieën?
  Verwisseling van woorden
 • Wat is agrammatisme?
  Foute zinsbouw
 • Wat is echolalie?
  Dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van anderen.
 • Wat is palilaie?
  Dwangmatig herhalen van eigen woorden of zinnen.
 • Wat is apraxie?
  Apraxie is het onvermogen om op corticaal niveau gecoördineerde motorische handelingen uit te voeren bij het ontbreken van paresen.
 • Wat is agnosie?
  Agnosie nis het onvermogen om op corticaal niveau sensorische stimuli te herkennen bij het ontbreken van primair zintuiglijke stoornissen.
 • Wat is prosopagnosie?
  Vertrouwde gezichten niet meer herkennen.
 • Welke twee dingen vallen (onder andere) onder neuropsychiatrische verschijnselen?
  Visuele hallicunaties, waanbeelden die vaak paranoïde en stereotiep van inhoud zijn (het gevoel bestolen te worden door de hulp, de partner die vreemdgaat, de nieuwslezer in de woonkamer zit)
 • Angst- en stemmingsstoornissen komen bij ruim 30% van de alzheimerpatiënten voor.
 • De diagnose Alzheimer kan worden gesteld als er sprake is van dementie en wanneer er voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Welke drie?
  - geleidelijk ontstaan en progressie;
  - presentatie met geheugenstoornissen of non-amnestische verschijnselen;
  - niet optreden tijdens delier of verklaarbaar door een andere ziekte.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke drie frontotypische neurologische gedragssyndromen kunnen worden onderscheiden?
- de gedragsvariant
- progressieve niet-vloeiende afasie
- semantische dementie
Hoe ziet normale ouderdomsvergeetachtigheid? (lang)
Veel ouderen maken zich zorgen over klachten over hun geheugen, omdat zij denken dat hun vergeetachtigheid een voorloper is van dementie, maar meestal is dat niet het geval. Hoewel de klachten subjectief wel veel hinder kunnen geven, treedt bij normale ouderdomsvergeetachtigheid geen verstoring in de gewone dagelijkse activiteiten op. 

Wanneer de patiënt goed voor zichzelf kan zorgen en zijn vertrouwde bezigheden goed kan uitvoeren, is per definitie van dementie geen sprake!
Wat zijn de twee (van de drie) kerncriteria voor de diagnose dementie met Lewy-lichaampjes? (korte antwoorden)
Minimaal twee van de volgende stoornissen:
- cognitieve stoornissen
- extrapiramidale symptomen
- visuele hallucinaties
Hoe kenmerkt dementie met Lewy-lichaampjes zich? (3) (lange antwoorden)
Het kenmerkt zich door progressieve cognitieve achteruitgang met stoornissen in uitvoerende taken en uitgesproken visuopatiele stoornissen

In een vroeg stadium zijn aandachtstoornissen, probemen met conceptformatie en de mentale flexibiliteit aanwezig. 

Daarnaast is er bij patiënten in een niet-stimulerende omgeving overdag regelmatig sprake van excessieve slaapbehoefte.
Dementie wordt pas vastgesteld wanneer er cognitieve of gedragsmatige symptomen bestaan die aan vijf criteria voldoen. Welke vijf? (+5)
Symptomen die:
1. interferen met het beroepsmatig of dagelijks functioneren;
2. een achteruitgang zijn ten opzichte van een voorgaand niveau van functioneren;
3. niet verklaard worden door een delier of psychiatrische aandoening in engere zin;
4. gebruik van anamnese bij patiënt en betrouwbare informant met objectieve tests van de mentale status, door bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek;
5. minimaal twee van de volgende domeinen:
 1. geheugen
 2. uitvoerende functies
 3. verwerken van ruimtelijke informatie
 4. taalfuncties
 5. persoonlijkheid en gedrag
In het kader van het zorgdoel 'ervaren van verbondenheid' wordt ingespeeld op de behoefte van mensen aan sociaal contact. Daarbij wordt zowel gebruikgemaakt van de behoefte van informatie over hun huidige sociaal functioneren als over het functioneren in het verleden. Hoe ziet de begeleiding eruit om mensen een gevoel van verbondenheid te laten ervaren in de vier fasen van de ik-beleving?
Fase 1: begrip tonen voor de gevoelens van de persoon met dementie en zekerheid, interesse, respect en nabijheid uitstralen

Fase 2: sociale initiatieven van de persoon met dementie beantwoorden, helpen om de lijn van het gesprek vast te houden en empathische communicatie

Fase 3: activiteiten aanbieden die verleiden tot contact met de omgeving (muziek en beweging); het spiegelen van houding en beweging van de persoon en oogcontact helpen om af te stemmen op diens gevoelens en nodigen uit tot het delen van gevoelens

Fase 4: contact door middel van lichamelijke en zintuiglijke prikkels en aanraking
Wat is belangrijk om vereenzaming na opname in het verpleeghuis te voorkomen?
Nieuwe contacten opdoen en het voel hebben iets voor anderen te kunnen betekenen.
Geïntegreerde belevingsgerichte zorg biedt de persoon met dementie in het kader van de zorgdoelen 'ervaren van houvast, waardering en bevestiging' ook begeleiding bij het omgaan met de verpleeghuisomgeving. Hoe ziet dat er voor de eerste drie fasen van de ik-beleving uit?
Fase 1: bewoners activeren om sociale rollen op zich te nemen en stimuleren om deel te nemen aan huiselijke en huishoudelijke en (re)creatieve activiteiten, helpen om oude gewoontes en leefritme te handhaven door door daarop aan te passen, helpen om nieuwe gewoontes in de nieuwe woonomgeving te ontwikkelen, zorgen voor voldoende herkenningspunten. 

Fase 2: bespreken van gevoelens omtrent verliezen en stimuleren deel te nemen aan bevredigende (re)creatieve activiteiten, afgestemd op de mogelijkheden van bewoners en hun belevingswereld

Fase 3: in het directe contact met een bewoner warmte bieden en begrip en respect tonen
Welke copingstrategieën gebruiken ouderen om met de stress die de verpleeghuisopname tot gevolg kan hebben om te gaan? (5)
- ontkenning: leven in het verleden
- onderdrukking: eufoor en oplucht gedrag
- beheersing en controle van de nieuwe omgeving: afwachtend of juist verkennend gedrag
- actieve deelname aan georganiseerde activiteiten
- expressie van gevoelens (opstandig, geagiteerd en agressief gedrag)
In het kader van het zorgdoel 'spiritueel ervaren en de zingeving' wordt binnen de geïntegreerde belevingsgerichte zorg ondersteuning geboden bij het aanvaarden van de verliezen die mensen doormaken en bij het voorbereiden op het levenseinde. Hier wordt vooral aandacht aan besteed in de eerste twee fasen van de ik-beleving. Hoe ziet het er uit?
Om de verliezen te helpen aanvaarden praten de zorgverleners met de persoon met dementie over de manier waarop hij zijn huidige situatie ervaart en tonen zij begrip en medeleven wanneer de persoon angstig is of de zin van het leven niet meer inziet.