Summary Memo geschiedenis voor de bovenbouw vwo

-
518 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Memo geschiedenis voor de bovenbouw vwo". The author(s) of the book is/are Pia fruytier. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Memo geschiedenis voor de bovenbouw vwo

 • 1 Jagers en boeren

 • Waar en wanneer ''ontstond'' de eerste mens?

  Afrika 140.000 v.C.
  Azië 80.000 v.C.
  Europa 40.000 v.C.

 • Noem 4 kenmerken van jagers-verzamelaars
  - ze waren nomaden
  - ze leefden in grotten, hutten of tenten
  - ze leefden in groepen 20-30 mensen
  - sociale verschillen waren niet groot
 • Waarin verschilde de homo-sapiens van zijn voorganger?
  - hij maakte kunst
  - hij maakte meer gespecialiseerde gereedschappen
 • Wat is de agrarische revolutie en wanneer vond die plaats?
  Toen rond 12.000 v.C. de laatste ijstijd op zijn einde liep, ontstond er een vruchtbaar gebied in het Midden-Oosten. Mensen gingen zich er voor lange tijd vestigen en aan landbouw doen.
 • Waar ontstonden de eerste landbouwsamenlevingen?
  Rond de vruchtbare halve maan in het Midden-Oosten
 • Waar was vruchtbare grond en waarom daar?
  In Mesopetamië omdat de Eufraat, Tigris en de Jordaan voor vruchtbare grond zorgden.
 • Wat waren de nadelen van de A.R.?
  - mensen waren minder gezond, door ziekten en het zware werk
  - boeren waren kleiner dan jagers-verzamelaars
  - de levensverwachting daalde
  - sociale ongelijkheid
 • Wat zijn de 3 oorzaken van de agrarische revolutie?
  -Klimaatsverandering
  -Bevolkingsgroei
  -Kennis van planten en dieren
 • Wat zijn de 5 gevolgen van de agrarische revolutie?
  - Men ging op één plek wonen (sedentair)
  -Bevolkingsgroei, er was minder plek nodig en er was een hoger geboortecijfer
  -Nieuwe technieken nieuwe steentijd door uitvinding gepolijst steen
  -Natuur naar eigen hand zetten
  -Minder gezond leven en hiërarchie
 • 1.1 De agrarische revolutie

 • Wanneer en waar ontstonden de vroege steden?
  Rond 3300 v.C. in Soemerië, in het zuidelijke gedeelte van Mesopotamië.
 • Waardoor ontstonden de eerste steden?
  Door veel vruchtbare grond rond de Tigris, Eufraat en Jordaan. Er bleef elk jaar een laagje slip achter en door kunstmatige irrigatie ontstonden er overschotten.
 • Wat waren de gevolgen van de eerste steden?
  Bevolkingsgroei en het was niet langer nodig dat iedereen zich met voedselvoorziening bezighield. Zo ontstonden er verschillende beroepen. Hierdoor ontstonden er ook verschillende sociale lagen die verschilden in rijkdom en macht. Zo ontstond een hiërarchie.
 • Wat waren de 3 taken van Soemerische stadsbestuurders?
  De orde handhaven, de stad beschermen tegen vijanden en de irrigatiesystemen onderhouden.
 • Wat deden ambtenaren?
  De koning helpen met het bestuur door de administratie bij te houden, wetten op te stellen, te controleren of iedereen wel belasting had betaald enz. enz.
 • Waardoor ontstonden ook in Egypte steden?
  Door overstromingen van de Nijl en de overschotten daarvan.
 • Wanneer ontstonden er in China, Peru, India en Mexico ook stedelijke samenlevingen?
  Tussen 2700 v.C. en 300 v.C.
 • Met welke ontwikkeling ging de ontwikkeling van steden hand in hand?
  De ontwikkeling van het schrift. Als je niet kan noteren is het ook lastig om een stad te besturen.
 • In welke 2 stappen ontstond het schrift?
  1. Kleine kleivoorwerpjes
  2. In klei gekerfde tekens.
 • Wat betekende de ontwikkeling van het schrift?
  Het verlaten van de prehistorie.
 • Hoe heette het Soemerische schrift?
  Het spijkerschrift.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de twee standpunten omtrent het oplossen van de problemen van de globalisering?
- Nog meer samenwerking tussen de verschillende landen en een verenigd Europa
- Herstel van de nationale staat, waarin particuliere landen hun eigen soevereiniteit hebben. Voorstanders van dit argument in de politiek heten ook wel populisten.
Wat is het gevolg van de toenemende migratie in Europa?
De opkomst van een multiculturele samenleving waarin mensen zich zowel succesvol aanpassen in de nieuwe maatschappij als dat ze achtergesteld worden en lagere kansen op succes hebben.
Wat houdt globalisering in op economisch, politiek en cultureel opzicht?
- internationale wereldhandel
- samenwerking tussen landen bij conflicten en belangrijke beslissingen worden minder vaak genomen door particuliere parlementen, eerder door een supranationale organisatie zoals de Europese Unie
- de internationale uitwisseling van muziek, literatuur, en andere culture uitingen over heel de wereld
Wat zijn de voornaamste argumenten van eurosceptici?
- Landen hebben minder beslissingsmacht omdat de EU supranationaal is
- De uitbreiding was te snel gegaan met landen die economisch en politiek gezien nog in ontwikkeling waren
- Het voornemen om Turkije ook toe te laten tot de EU 
- de economische crisis in 2008
- Het opdraaien van rijke landen voor schulden van arme landen
Wat waren drie ontwikkelingen na 1991 om de Europese internationale samenwerking te bevorderen?
- het oprichten van de Europese Unie in 1993
- Het Verdrag van Schengen, wat vrij verkeer garandeerde binnen alle landen in de EU
- De invoering van de euro, een gezamenlijke munt
Wat was het gevolg van de dekolonisatie in het Midden-Oosten voor de landen in deze regio?
Door het einde van de Koude Oorlog kwam er ook een eind aan westerse ideologieën zoals socialisme en communisme. Deze werden veelal geassocieerd met dictaturen, en mensen richtten zich dusdanig op de Islam voor hoop.
Wat waren de vier voornaamste oorzaken voor de toenemende spanning tussen Europa en de Islam?
- dekolonisatie in het Midden-Oosten 
- Succesvol Islamitisch verzet tegen Europees gezag; het verdrijven van de Sjah in Iran in 1979 bijvoorbeeld
- Het verdrijven van de Palestijnen in Israël
- De bemoeienis van grootmachten in het Midden-Oosten, wat voor veel instabiliteit zorgde.
Wat houdt de politieke Islam in?
Het streven naar een politiek systeem wat gebaseerd is op het woord van Allah
Wat houdt het moslimfundamentalisme in?
Dit verwijst naar Moslims die terug willen naar de oorsprong van de Koran, en de teksten daaruit erg letterlijk nemen, wat vaak in conflict komt met de moderne, seculiere overtuigingen van de Islam.
Wat zijn de drie voornaamste gevolgen als gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie voor West-Europa?
- de Verenigde Staten hebben als enige de verantwoordelijkheid als politieagent van de wereld
- De NAVO richtte zich in plaats van het in toom houden van het communisme op het beëindigen van internationale conflicten
- Duitsland groeit uit tot een van de belangrijkste economische en politieke machten