Summary Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo

-
ISBN-13 9789034533364
458 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo". The author(s) of the book is/are Marc Kropman Idzard van Manen Yvonne Rijns. The ISBN of the book is 9789034533364. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Memo Geschiedenis voor de Tweede Fase Handboek havo

 • 1 Nomaden worden stedelingen

 • hoe oud is het oudste bot van een menselijk skelet dat gevnden is
  3 miljoen jaar
 • Hoe oud is het oudste bot van een menselijk skelet dat tot op heden gevonden is?
  3 miljoen jaar oud
 • waar en wanneer werd dit oudste menselijke bot gevonden
  in 1974 werd in Ethiopie dit bot gevonden
 • wanneer  en waar verschenen ongeveer de eerste menselijke wezens
  ongeveer  6 miljoen jaar geleden, in Afrika
 • hoe heet de oudste menssoort
  de neandertaler
 • Wat wordt verstaan onder agrarische- of landbouwsamenleving?
  Een samenleving waarin de meeste mensen leven van akkerbouw en veeteelt.
 • Wat is een cultuur?
  Een menselijke beschaving.
 • Door wie en waar werden de Hangende Tuinen aangelegd?
  Door Nebukadnezar op de terrassen en daken van het koninklijk paleis in Babylon.
 • Wat is het hiërogliefenschrift en vanaf wanneer werd het gebruikt?
  Het Egyptisch beeldschrift dat vanaf 3100 v.C. gebruikt werd.
 • Wat zijn Homo Sapiens?
  De wetende mens, ook wel de moderne mens genoemd.
 • Wat is irrigatie?
  Kunstmatige bevloeiing van akkers door middel van een systeem van kanalen en dijken.
 • Wat zijn jagers en verzamelaars?
  Mensen die leven van de jacht, visserij en het verzamelen van voedsel zoals noten, zaden en fruit.
 • Wat is monotheïsme?
  Een godsdienst met één god.
 • Wat is een natuurgodsdienst?
  Elementen uit de natuur, zoals dieren, planten, de zon, maan, regen of een rivier, worden als goden vereerd.
 • Wat is een neanderthaler?
  Een uitgestorven menssoort, die leek op de homo sapiens.
 • Wat was de neolithische revolutie?
  De overgang van jagers en verzamelaars naar een agrarisch bestaan tijdens de Nieuwe Steentijd of het Neolithicum.
 • Wat is het nieuw-babylonische rijk?
  Het laatste grote rijk van de Mesopotamische beschaving (600-539 v.C.), met Babel als hoofdstad.
 • Wat is het oud-babylonische rijk?
  Een van de eerste rijken uit de Mesopotamische beschaving (1900-1600 v.C.), met Babel als hoofdstad.
 • Wat is polytheïsme?
  Een godsdienst waarbij in meer goden wordt geloofd.
 • Wat is de prehistorie?
  De periode waarin een volk geen schrift kende en er ook niet door anderen over hen werd geschreven.
 • Wie waren de Soemerïers?
  Een volk dat rond 3500 v.C. via de Perzische Golf het zuiden van Mesopothamië binnentrok. 
 • Wat is het spijkerschrift?
  Schrift van met riet in kleitabletten gekerfde, spijkerachtige tekens.
 • Wat is de Toren van Babel en zijn geschiedenis?
  Het is een tempeltoren voor Marduk, stadsgod van Babel. God zou volgens de Bijbel verschillende talen hebben gecreëerd om miscommunicatie onder de torenbouwers te zaaien, zodat de toren niet tot in de hemel zou reiken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat verstaat men onder romaniseren?
Onder invloed van de Romeinse beschaving brengen of de Romeinse cultuur overnemen.
Wat is een republiek?
Letterlijk res publica, de openbare zaak. Het is een bestuursvorm zonder koning. Het hoeft niet perse democratisch te zijn. 
Wat is het belangrijkste symbool van de republiek en waar staat het voor?
SPQR: Senatus Populusque Romanus, dit staat voor de senaat en het Romeinse volk.
Wat verstaat men onder politiek?
Alles wat betrekking heeft op staatsbestuur.
Wie waren plebejers?
Het gewone volk in Rome (plebs), geen patriciërs. 
Wie waren patriciërs?
Letterlijk 'vaders' (patres). De groep oudste en daardoor belangrijkste families in Rome. Ook waren het priesters en edelen van Rome. Ze diende de senaat.
Wat verstaat men onder 'Pax Romana'?
Letterlijk 'Romeinse vrede'. Dankzij Romeinse overheersing kent een land een periode van vrede en rust.
Hoe werden militaire successen gevierd?
Uitbundig. De veldheer mocht met soldaten en krijgsgevangenen een triomftocht houden in Rome. Het leger trok dan met gevangenen in een optocht door de stad. De krijgsgevangenen moesten 'onder het juk door' en de veldheer kreeg een lauwerkrans. Ter ere van de overwinning werden ook triomfbogen opgericht. 
Wat is ostracisme?
Schervengerecht tegen machtsmisbruik. Atheense burgers schreven op een scherf welke politicus er verbannen moest worden.
Wat verstaat men onder een oligarchie?
Letterlijk 'regering van weinigen'. De macht wordt uitgeoefend door een kleine groep.