Summary Mens en recht

-
ISBN-10 9001593232 ISBN-13 9789001593230
457 Flashcards & Notes
12 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Mens en recht
 • Anja Bunthof Y M Visscher
 • 9789001593230 or 9001593232
 • 2020

Summary - Mens en recht

 • 1 recht en regels

 • Algemene maatregel van bestuur
  Koninklijk besluit dat rechtsregels bevat
 • Aanvullende recht
  Rechtsregels die alleen gelden als specifieke afspraken tussen partijen ontbreken
 • Arrest
  Uitspraak van gerechtshof of van de hoge raad
 • Dwingend recht
  Rechtsregels waarvan partijen niet mogen ontwijken
 • Gemeenschapsverorderingen en richtlijnen
  Regelingen die door organen van de Europese unie zijn vastgesteld en die in de eu-lidstaten gelden.
 • Juridisering van de maatschappij
  In regels vastleggen van veel situaties
 • Jurisprudentie
  Uitspraken van rechters
 • Klassieke grondrechten
  Rechten van een individu waarop de overheid alleen inbreuk mag maken als de wet haar dat toestaat
 • Koninklijk besluit
  Regeling of ander besluit afkomstig van de regering
 • Ministeriele regeling
  Regeling afkomstig van een minister
 • Objectief recht
  Alle geschreven en ongeschreven rechtregels
 • Rechtsbron
  Vindplaats van een minister
 • Rechtsregel
  Regels die zijn vastgelegd in rechtsbronnen
 • Semidwingend recht
  Rechtsregels waarvan alleen ten gunste van de andere partij mag worden afgeweken
 • Sociale grondrechten
  Rechten van een individu die door de overheid zo goed mogelijk bereikbaar moeten worden gemaakt
 • Subjectief recht
  Recht dat aan iemand persoonlijk is toegekend
 • Verdrag
  Afspraak tussen twee of meer staten die op schrift is gesteld en die geldt in de staten die partij zijn bij het verdrag
 • Verordering,provinciaal of gemeentelijk
  Regeling afkomstig van de provinciale staten of van de gemeenteraad
 • Wet
  Regeling afkomstig van de regering en de staten -generaal
 • Wetsartikel
  Genummerde bepaling in een wet
 • Wie vallen er onder natuurlijke personen?
  (Particuliere) mensen
 • Wat word er bedoeld met een rechtspersoon?
  Een organisatie/bedrijf
 • 1.1 Waarom is er recht?

 • Hoe worden normen en waarden genoemd op maatschappelijk niveau?
  Rechten en plichten
 • Hoe kan het recht ook wel gezien worden?
  Als spelregels tussen de burgers en de overheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Mens en recht
 • Mr A Bunthof & Mr Y M Visscher
 • 9789001875619
 • 9th

Summary - Mens en recht

 • 1.1 Begrippen over schulden

 • Hoe kan een schuldeiser toch proberen zijn geld te krijgen?
  Via de incassoprocesure en door beslaglegging
 • De twee fasen van de incassoprocedure zijn de:
  Buitenrechtelijke fase en de gerechtelijke fase
 • Wat houd de buitenrechtelijke fase in?  Als de schuldenaar niet betaalt, stuurt de schuldeiser hem een of meer aanmaningen. Als de aanmaningen niet worden betaald, kan de schuldeiser de opdracht geven aan een incassobureau om zijn vordering voor hem te innen. Het incassobureau handelt in opdracht van de schuldeiser en brengt daarvoor ook kosten in rekening. • Met het inschakelen van het incassobureau probeert de schuldeiser de schuldenaar te laten betalen, zonder dat de rechter hier tussenkomt. De procedure loopt als volgt:  1. Het incassobureau stuurt de schuldenaar een verzoek.
  2. Het tweede verzoek met opnieuw de allerlaatste betaaltermijn.
  3. Als het tweede verzoek niet wordt betaald gaat het over naar de gerechtelijke fase.
 • Wat word er bedoelt met van rechtswege in verzuim?  als de betalingstermijn van het incassobureau is verstreken zonder dat er betaald is. Het incassobureau kan hierop inspelen door de schuld hoger te maken, hiervoor kan de schuldenaar bij de rechter bezwaar maken.
 • Wat houd de gerechtelijke fase in?  In de gerechtelijke fase probeert de schuldeiser om zijn vordering door de rechter te laten vaststellen
 • Met welk doel probeert de schuldeiser zijn vordering door de rechter te laten vaststellen?  executoriale titel. Dit is het vonnis van de rechter dat door de schuldeiser ten uitvoer gelegd kan worden.
 • Wat is Griffierecht?  verplichte bijdrage voor de behandeling van een geschil door de rechter.
 • Wat is een schikking?  Wanneer de schuldenaar en de schuldeiser samen uitkomen over hoe de schuld betaald wordt,
  spreek je van een schikking
 • Wat is de executiefase?  als de incassoprocedure geen effect heeft, bestaat de mogelijkheid om beslag te leggen. Dit word uitgevoerd door een deurwaarder die het vonnis laat tekenen door de schuldenaar.
 • Wat is het doel van schuldhulpverlening?  de schuldenaar helpen en voorkomen dat er nieuwe schulden worden gemaakt.
 • Waarvoor is het college van B&W?  is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening in de gemeente. Het college bepaalt of iemand hulp krijgt of niet. Het is een minnelijk traject, er wordt geen rechter ingeschakeld.
 • Wat is een natuurlijke verbintenis binnen het Minnelijk traject?  • een verbintenis waarvan de nakoming niet in rechten kan worden afgedwongen.
 • Wat is het schonerlei principe?  • uitgangspunt waarbij de restvordering na de periode van aflossing wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis, zodat schuldeisers geen rechtsmiddelen meer hebben om de aflossing van de restschuld af te dwingen.
 • Wat doet de kredietbank?
  De kredietbank betaald in een keer aan alle schuldeisers (werkt van uit de gemeente)
 • Waarvoor is de WNSP bedoelt?  is bedoeld om natuurlijke personen uit uitzichtloze schuldensituaties te bevrijden en voor faillissement te behoeden
 • Wat betekend een faillissement?  een algeheel beslag op het vermogen van degene die failliet is verklaard
 • Wat is een curator?
  Bijvoorbeeld een deurwaarder: heeft dan de macht over het bezit van degene die failliet is verklaard.
 • Hoe gaat de wettelijke procedure van de schuldsanering?  De schuldenaar dient een verzoekschrift in bij de rechtbank waarin hij verzoekt om toegelaten te worden tot de WSNP. Er wordt een verklaring toegevoegd dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldsanering te komen. Naast de verklaring moet de schuldenaar onder andere overzicht geven van zijn eigen inkomens- en vermogenspositie en die van zijn echtgenoot of geregistreerd partner.
 • Waneer weigert de rechter toegang tot de WNSP?  • -  De schuldenaar al is toegelaten aan de WSNP of dit de afgelopen tien jaar is geweest.
  • -  De schuldenaar veroordeeld wegens een misdrijf en de schulden hieruit voortkomen.
  • -  De poging om te komen tot een minnelijk akkoord of saneringskrediet niet is uitgevoerd door
   een in de wet genoemde organisatie.
 • Waneer wijst de rechter toegang tot de WNSP toe?  • -  De schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen.
  • -  De schulden te goeder trouw zijn ontstaan of dat de schuldenaar zijn leven heeft gebeterd.
  • -  De schuldenaar zich aan zijn verplichtingen zal houden en zijn best zou doen om inkomen of
   vermogen te verkrijgen.
 • Wat zijn de gevolgen van de wettelijke schuldsanering?
  - De schuldenaar word beperkt in zijn handelingsvrijheid (voor sommige uitgaven, behalve kleine, heeft de schuldenaar toestemming nodig van de bewindvoerder.
  - Opgelegde maatregelen vervallen.
  - De schuldenaar inkomen moet verwerven.
  - De schuldsanering wordt geregistreerd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Mens & Recht
 • A Bunthof & Y M Visscher
 • or
 • 8th

Summary - Mens & Recht

 • 1 Hoofdstuk 1

 • het recht geeft spelregels voor gedragingen tussen individuen onderling en voor het handelen door de overheid
 • het recht brengt doelmatige ordening aan in de samenleving: verkeersregels en eigendomsrecht.
 • Wat zijn rechtsbronnen? En welke zijn dit:
  Vindplaatsen van het recht:

  - de wet- en regelgeving
  - de jurisprudentie
  - de gewoonte
  - verdragingen
 • Wetten bevatten rechtsregels die zijn vastgesteld door de overheid
 • Tot de overheid behoort.....?
  - Centrale volksvertegenwoordiging: eerste & tweede kamer: de statengeneraal
  - de minister
  - proviniële staren
  - de gemeente raad
 • Wie is de hoogste wetgever?
  De staten-generaal samen met de regering (koning en ministers)
 • Wie is de regering?
  De koning en ministers
 • Hoe komt een wet tot stand?
  een wet komt tot stand als de regering en de staten-generaal met een wetsvoorstel instemmen
 • alleen wetten die afkomstig zijn van de hoogste wetgeven worden met 'wet' aangeduid.
 • wat zijn wetsartikelen?
  de genummerde bepalingen in de wetten
 • wat is een wettenbundel?
  een wettenbundel is een verzameling officiële wetboeken die door een uitgeven zijn geselecteerd en samen in een boek zijn opgenomen
 • Wat is de hoogste wet in Nederland?
  de grondwet
 • Wat is een koninklijk besluit (KB)?
  Een regeling die afkomstig is van de regering, dus zonder dat de staten-generaal erbij betrokken is
 • Wat is een AMvB?
  algemene maatregel van bestuur


  Een koninklijk besluit dat wel regels bevat.
 • Waar staat AMvB voor?
  algemene maatregel van bestuur
 • Hoe heet een regeling afkomstig van een minister?
  een ministeriële regeling
 • Wat is een verordening?
  een regeling van de provinciële staten of van de gemeente raad
 • Wat zijn gemeenschapsvorderingen en -richtlijnen?
  Door de organen van de EU vastgestelde verorderingen en richtlijnen. deze gelden voor de hele EU en zijn daarmee hoger dan de Nederlandse grondwet
 • recht en wet zijn geen synoniemen van elkaar
 • Hoe ontstaat jurisprudentie?
  jurisprudentie ontstaat doordat er algemene regels in de diverse wetten en in de overige regelgeving moeten worden toegepast in individuele situaties die heel verschillend zijn
 • een uitspraak van de rechter heet?
  een vonnis, uitspraak of arrest (door de Hoge Raad der Nederlanden, hoogste rechter)
 • Hoe heet de hoogste rechter?
  de Hoge Raad der Nederlanden
 • Hoe wordt jurisprudentie ook wel genoemd en wanneer?
  Rechtersrecht: wanneer in de rechtspraak nieuw recht wordt gevormd door rechters
 • wat behoort tot het ongeschreven recht?
  jurisprudentie en gewoonte
 • De regels van het gewoonte recht zijn niet geschreven marontstaan in de loop van de tijd door het gebruik ervan in algemene kring
 • Wat zijn verdragen?
  afspraken tussen twee of meer staten die op schrift zijn vastgesteld en die gelden in de staten die partij zijn bij het verdrag. De staten moeten het verdrag dan wel hebben geratificeerd.
 • Wat betekent geratificeerd?
  zich ermee akkoord hebben verklaard
 • hoe wordt 'verantwoorde zorg' nader omschreven omschreven in de wet?
  zorg van goed niveau
 • Hoe wordt jurisprudentie ook genoemd als er in de rechtspraak een nieuw recht gevormd word door rechters?
  rechtersrecht
 • wat is een ander woord voor een juridische relatie?
  rechtsbetrekking
 • wat is dwingend recht?
  dwingend recht leggen aan partijen met een rechtsbetrekking een dwingend bepaald recht of plicht op
 • wat is semidwingend recht?
  dit recht geeft partijen zelf de mogelijkheid om zelf dingen nader te regelen
 • wat is aanvullend recht?
  regels die alleen gelden als er specifieke afspraken ontbreken
 • semidiwingend en aanvullend recht komen vooral voor bij rechtsregels die betrekking hebben op het sluiten van een overeenkomst
 • het objectieve recht omvat alle geldende regels, dus alle rechten en plichten die in de rechtsbronnen zijn vastgesteld
 • subjectief recht wordt van het objectief recht afgeleid. bv. recht op bijstand
 • alleen subjectieve rechten en plichten kunnen worden afgedwongen in een procedure voor de rechter
 • wat zijn klassieke grondrechten?
  bv. vrijheid tot meningsuiting & recht op privacy

  de overheid mag op de rechten on beginsel geen inbreuk maken, tenzij de wet haar bevoegdheid verleent
 • wat wordt er bedoeld met oordelen of de inbreuk(op de grondwet) rechtmatig is?
  nagaan of deze in overeenstemming is met de wet
 • wat zijn sociale grondrechten?
  bv. het recht op sociale zekerheid
  het recht op werk en welvaart
 • wat is juridisering?
  de neiging bestaat om alles zwart op wit te zetten. hierdoor moet steeds vaker naar juridische middelen worden gegrepen om het welzijn van de client te beschermen of bevorderen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Mens en recht
 • A Bunthof, Y M Visscher
 • 9789001765040 or 9001765041
 • 7e [geactualiseerde] dr.

Summary - Mens en recht

 • 1 Recht en regels

 • Rechten en plichten komen voort uit..
  de normen en waarden van samenleving.
 • Rechtsregels zijn te vinden in rechtsbronnen.
 • Er zijn vier soorten rechtsbronnen, benoem deze:
  - Wet- en regelgeving
  - Jurisprudentie
  - Gewoonte
  - Verdragen
 • Er zijn vier regelgevingen, benoem deze:
  Koninklijk besluit                                            KB
  Algemene Maatregel van Bestuur               AMvB
  Ministeriële regeling
  Verordening
  (Gemeenschapsverordeningen EU)

 • Jurisprudentie wordt ook wel rechtersrecht genoemd.
 • Dwingend recht geen afwijking, semidwingend of aanvullend kan over gediscusseerd worden (overeenkomst).
 • Benoem de rangorde in de regelgeving:
  1. Verdragen
  2. Gemeenschapsverordening
  3. Grondwet
  4. Overige wetten
  5. Algemene maatregel
  6. Provinciaal
  7. Gemeentelijk
 • 1.1 Waarom is er recht

 • Het recht brengt een doelmatig ordening aan in de samenleving

   

 • Spelregels voor gedragingen en individuen onderling en voor het handelen door de overheid

   

 • 2 Indeling van het recht

 • Recht bestaat uit twee delen, welke?
  Publiekrecht en privaatrecht.
 • Publiekrecht bestaat uit 3 delen, welke?
  Staatsrecht
  Bestuursrecht
  Strafrecht
 • In de wetgeving bestaan er 3 stadia's, welke?
  Eerste aanleg         -            Rechtbank
  Tweede aanleg      -           Gerechtshof
  Cassatie                  -           Hoge raad
 • Advocaat verplicht bij:
  - Privaatrechtelijke geschillen boven 5000 euro (behalve huur en arbeidsgesch)
  - Geschillen bij personen-/familierecht
  - Civiele zaken in hoger beroep en cassatie
 • Het procesrecht wordt in 3 delen opgesplitst (BSB):
  Bestuursprocesrecht
  Strafprocesrecht
  Burgerlijk procesrecht
 • Het strafprocesrecht bestaat ui 3 delen, welke:
  1. Opsporing strafbare feiten
  2. Onderzoek ter terechtzitting, beoordeling rechter
  3. Tenuitvoerlegging van de straf, reclassering ook een rol
 • 3 Verbintenissen

 • Het sluiten van een overeenkomst wordt ook wel rechtshandeling genoemd.
 • Algemene voorwaarden wordt ook wel een beding genoemd.
 • Wat is het verschil tussen wanprestatie en overmacht?
  Wanprestatie is de schuldenaar schuldig. Bij overmacht kan diegene er niks aan doen.
 • Bij wanprestatie zijn er een aantal mogelijkheden, welke?
  Opschorten    -     Prestatie uit(laten)stellen
  Nakoming vorderen     -     In gebreke stellen  (verzuim)

 • 4 Kopen

 • Conformiteitsvereiste betekend:
  Dat de koper moet krijgen wat verwacht wordt. Hieruit volgt de mededelingsplicht.
 • Wat houdt de mededelingsplicht in en de onderzoeksplicht?
  De verkoper heeft een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht.
 • Garantietermijn is 6 maanden mits eisen van redelijkheid en billijkheid.
 • Het risico tijdens transport ligt bij een consumentenkoop bij de verkoper.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Medezeggenschapsraad
Organisatie > 50 werknemers
Ondernemersraad instellen
Leden worden gekozen door de werknemers
Overleg met directie/bestuurders:
 1. informatierecht
 2. adviesrecht
 3. instemmingsrecht 
Waar moet de werkgever rekening mee houden bij eenzijdige opzegging
- Toestemming van het UWV
- Redelijke grond (art. 7: 669 BW)
- Opzegtermijn, behalve bij ontslag om een dringende reden
- Transitievergoeding
- WMCO bij > 20 werknemers
Wijze van beëindiging
- Van rechtswege
- Met wederzijds goedkeuren
- Eenzijdige opzegging door werknemer
- Eenzijdige opzegging door werkgever
- Ontbinding (door de rechter)
Wat zijn de verplichtingen van de werkgever
- Loonuitbetaling
- Goed werkgever
- Veilige arbeidsomstandigheden
- Re-integratie zieke werknemer 
- Aansprakelijk voor werknemer
Wat zijn de rechten van een werknemer
- Loon
- Vakantiedagen
- Gelijke behandeling
- Stakingsrecht
Wat zijn de verplichtingen van de werknemer?
- Gedragen als een goede werknemer
- Arbeid persoonlijk verrichten
- Instructies opvolgen
- Bij ziekte meewerken om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen
- Aansprakelijk voor schade
- Non-concurrentiebeding
Wat is 'ijzeren proeftijd'
Dit staat vast. (dwingend recht)

1 maand voor contract tussen 6 mnd - 2 jr
2 maand voor contract langer dan 2 jaar
Totstandkoming van een arbeidsovereenkomst
- Mondeling of schriftelijk
- Sollicitatiecode
- Vanaf 16 jaar
- Inhoud is vrij te bepalen
Wat is een arbeidsovereenkomst
Een overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten
Wat zijn de 4 rechtsgevolgen van een arbeidsovereenkomst?
1 (inter-)nationale regels van het arbeidsrecht
2 algemeen verbindende regels in de cao
3 (inter-)nationale regels van het socialezekerheidsrecht
4 kantonrechter is bevoegd te oordelen over de geschillen