Summary Mens en recht

-
ISBN-10 9001815537 ISBN-13 9789001815530
706 Flashcards & Notes
132 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Mens en recht". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001815530 or 9001815537. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Mens en recht

 • 1 Recht en Regels

 • Het recht omvat een heel stelsel van regels die gebaseerd zijn op de normen en waarden in onze samenleving. 
 • algemeen maatregel van bestuur
  koninklijk besluit dat rechtregels bevat
 • Publiekrecht is tussen..
  Overheid en burger 
 • Algemene maatregel van Bestuur (AMVB)
  Koninklijk Besluit dat rechtsregels bevat.
 • waarom is er recht?
  rechten en plichten komen voort uit waarden en normen die gelden in de maatschappij
 • De 2 soorten Grondrechten zijn:
  Klassieke grondrechten
  Sociale grondrechten
 • Algemene maatregel van bestuur
  Koninklijk besluit dat rechtsregels bevat.
 • Het recht omvat een heel stelsel van regels waar aan zowel de overheid als burger zich moeten houden
 • aanvullend recht
  rechtregels die alleen gelden als specifieke afspraken tussen partijen ontbreken
 • Privaatrecht is tussen..
  Burgers onderling of rechtspersonen onderling 
 • Aanvullend recht
  Rechtsregels die alleen gelden als specifieke afspraken tussen partijen ontbreken.
 • Waar wordt dit in vastgelegd?
  Rechtsregels
 • Klassieke grondrechten zijn:
  Grondrechten beschermen de vrijheid van de burgers t.o.v. de overheid. 
  • vrijheid van meningsuiting;
  • recht op privacy;
  • kiesrecht;
  • recht op gelijke behandeling.
  • vrijheid van godsdienst
 • Arrest
  Uitspraak van het gerechtshof of van de Hoge Raad.
 • Deze regels zijn bedoeld om de samenleving te ordenen en conflicten te voorkomen of op te lossen
 • Waarom is er recht?
  Om de samenleving  te ordenen en conflicten te voorkomen of op te lossen
 • arrest
  uitspraak van het gerechtshof of van het hoge raad
 • Dwingend recht 
  Partijen mogen niet van de rechtsregel afwijken (geboorteakte) 
 • Arrest
  Uitspraak van het gerechtshof of van de Hoge Raad.
 • wat zijn de 4 rechtsbronnen?
  - de wet en regelgeving
  - de jurisprudentie
  - de gewoonte
  - verdragen
 • Aanvullend recht
  Rechtsregels die alleen gelden als specifieke afspraken tussen partijen ontbreken.
 • Het recht brengt een doelmatige ordening aan de samenleving.
  Het recht geeft spelregels voor gedragingen tussen individuen onderling en voor het handelen door de overheid.
 • Wat zijn rechtsregels?
  De wijze waarop regels gehandhaafd kunnen worden
 • juridisering van de maatschappij
  in de regels vastleggen van veel situaties
 • Semi dwingend recht 
  Partijen mogelijkheid geven zelf dingen te regelen (recht op min. 3 uur loon)
 • Dwingend recht
  Rechtsregels waarvan partijen niet mogen afwijken.
 • Wat bevatten wetten?
  Rechtsregels die vastgesteld zijn door de overheid; 1e en 2e kamer, staten generaal
 • Dwingend recht
  Rechtsregels waarvan partijen niet mogen afwijken.
 • Functies van het recht
  - Ordenen v/d samenleving
  - Beschermen van belangen
  - Voorwaarden scheppen voor de ontplooiing van mensen
  - Voorkomen van misstanden
  - Concretiseren van rechtvaardigheid
 • Is recht altijd gericht op rechtvaardigheid?
  In het beginsel wel, maar dit is in de praktijk niet altijd zo
 • jurisprudentie
  uitspraken van de rechters
 • Aanvullend recht 
  Iets anders dan wat in de wet staat, dit kun je zelf ondernemen (loon naar billijkheid)
 • Gemeenschapsverordeningen en richtlijnen
  Regelingen die door organen van de Europese Unie zijn vastgesteld en die in de EU-lidstaten gelden.
 • Wat is BW?
  Burgerlijk wetboek
 • Gemeenschapsverordeningen en richtlijnen
  Regelingen die door organen van de Europese Unie (EU) zijn vastgesteld en die in de EU-lidstaten gelden.
 • Rechtsbronnen
  - Juristen proberen m.b.v rechtsbronnen juridische problemen op te lossen
  - De wet en regelgeving
  - De jurisprudentie
  - De gewoonte
  - Verdragen
 • Waar vind je het recht?
  In rechtsbronnen
 • klassieke grondrechten
  rechten van een individu waarop de overheid alleen inbreuk mag maken als de wet haar dat toestaat
 • Objectief recht 
  Alle geldende regels. alle rechten en plichten die in rechtsbronnen zijn vastgelegd
 • Rangorde van regelgeving:
  - Verdragen
  - EU Gemeenschapsverordeningen en richtlijnen
  - Grondwet, overige wetten
  - Algemene maatregelen van bestuur
  - Ministeriële regelingen en richtlijnen
  - Provinciale verordeningen, gemeentelijke verordeningen
 • Juridisering van de maatschappij
  In regels vastleggen van veel situaties.
 • Wat is KB?
  Koninklijk besluit
 • Juridisering van de maatschappij
  In regels vastleggen van veel situaties.
 • Onderverdeling van het recht
  - Ongeschreven recht: gewoonte, jurisprudentie
  - Geschreven recht: Verdragen, wetten- en regelgeving
 • Wat is een Koninklijk besluit?
  Een regeling die afkomstig is van de regering zonder dat de Staten-Generaal hierbij betrokken zijn
 • koninklijk besluit
  regeling afkomstig van de minister
 • Subjectief recht 
  Persoonlijk recht om iets te krijgen.
  Verkoper van een boek heeft een persoonlijk recht op betaling daarvan door de koper. 
 • Jurisprudentie
  Uitspraken van rechters.
 • Wat is ministeriële regeling?
  regeling afkomstig van minister
 • Jurisprudentie
  Uitspraken van rechters.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

bestuurlijke lus
Mogelijkheid voor het bestuursorgaan om tijdens de procedure een gebrek in het bestreden besluit te (laten) herstellen, mits andere belanghebbenden hierdoor niet onevenredig worden benadeeld.
Beschikking
Besluit van een bestuursorgaan waarin een een (rechts) persoon een recht wordt verleend of geweigerd of waarin een plicht wordt opgelegd.
Belanghebbende
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Arrondissement
Gebied dat bij een bepaalde rechtbank hoort.
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Geschreven en ongeschreven regels die de overheid dwingen om zich bij het gebruik van haar bevoegdheden tegenover een burger behoorlijk te gedragen.
Absolute competentie
Bevoegdheid van de rechter om te oordelen over privaatrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke geschillen.
Wetsartikel
Genummerde bepaling in de wet.
Wet
Regeling afkomstig van de regering en de Staten-Generaal.
Verordening, provinciaal of gemeentelijk
Regeling afkomstig van de Provinciale Staten of van de gemeenteraad.
Verdrag
Afspraak tussen twee of meer staten die op schrift is gesteld en die geldt in de staten die partij zijn bij het verdrag.