Summary Mensenwerk

-
ISBN-10 9046901408 ISBN-13 9789046901403
454 Flashcards & Notes
52 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Mensenwerk". The author(s) of the book is/are John Bassant & Marianne Bassant Hensen ( ) Wouter van Eekhout. The ISBN of the book is 9789046901403 or 9046901408. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Mensenwerk

 • 1 verstandelijke beperking

 • Wat is adaptief gedrag?
  Gedrag waardoor je in staat bent om adequaat om te gaan met veranderingen in je omgeving.
 • 1.1 Inleiding

 • ander woord voor hulpverlener aan huis
  ambulant werker
 • welk voordelen heeft ambulant werken
  het is laagdrempelig, als hulpverlener voel je meteen de sfeer en zie je de leefomgeving
 • wat wordt duidelijk gemaakt met de titel "mensenwerk"
  sociaal werkers werken met mensen niet met doelgroepen, een mens is meer dan zijn problemen
 • waarom is indelen in doelgroepen (met enig voorbehoud) te rechtvaardigen
  het begrip doelgroep verwijst naar overeenkomsten van mensen, vaak gaat het om aandoeningen of problemen.groeperen rond een kenmerk maakt het makkelijker te bedenken wat er voor die mensen gedaan kan worden.
 • wat is praktisch aan het indelen in doelgroepen in het boek " mensenwerk"
  doelgroepen maken een ogenschijnlijk chaotische en ongeordende massa overzichtelijk en vooral hanteerbaar
 • Wanneer is onderzoek pas bruikbaar?
  onderzoek is pas bruikbaar als je de gegevens die het oplevert kan generaliseren
 • sociaal werkers gaan uit van de samenhang van twee zaken welke zijn dit
  - de samenhang tussen een client en de mensen om hem heen (zijn sociale netwerk)
  -de samenhang tussen een client en de maatschappij
 • wat is het lastige van sociaal werk met het oog op de samenhang van client, sociaal netwerk en maatschappij?
  wat je goed doet voor een individu kan anderen schaden, maar als je nadruk legt op het belang van de maatschappij loop je het risico het individu tekort te doen
 • waartussen beweegt sociaal werk zich per definitie?
  tussen disciplinering en individuele ontwikkeling(empowerment)
  tussen dwang of drang en individuele vrijheid
  tussen het belang van de samenleving en het belang van het individu
 • wat is bemoeizorg
  bemoeizorg is dwang en drang  maar ook zorg en behandeling
  -het individu krijg de hulp en steun die hij nodig heeft hoewel hij zich dit vaak niet realiseert en daarom ook niet wil
  -
 • wat was de "bedeling"?
  een voorloper van het sociaal werk, armen werden in de late middeleeuwen materieel ondersteund, de bedeling =armenzorg  georganiseerd door de kerk met behulp van giften door de rijken.
 • hoe raakte de armenhulp meer georganiseerd?
  in steden waren de meeste armen, de stedelijke overheden waren bang voor onsrust en verplichtten de burgers middels voorschriften (keuren) om burenhulp te geven, doden moesten worden begraven, en men moest bijvoorbeeld bemiddelen bij wangedrag of burenruzies.
 • waartoe diende het eerste prille sociaal werk in steden?
  het ging er vooral om dat de stedelijke omgeving netjes en rustig was zodat handel en nijverheid konden gedijen
 • wat werd verklaard in de acte van indemniteit of cautie ?
  Hierin verklaarde de armenzorg van de plaats van herkomst dat de migrant in geval van armoede voor zijn rekening zou komen en dat de stad van vestiging niet zou opdraaien voor de kosten
 • wat veranderde er in de achttiende eeuw in de opvatting over "Armoede"
  armoede werd niet langer als een door God gegeven toestand beschouwd maar men begon in te zien dat armoede niet vanzelfsprekend was
 • wat is het " verheffingsideaal " uit de achttiende eeuw?
  niet door de armen te verzorgn maar door ze te " verheffen" zou de armoede bestreden kunnen worden ,verheffen=kennis en inzicht geven
 • hoe gaf men in de tweede helft van de 19e eeuw concreet en praktisch vorm aan het verheffingsideaal?
  er werden volkshuizen opgericht  die cursussen aanboden op allerlei gebieden (bijvoorbeeld naaien)
 • wat bedoelen we met verzuiling van het sociaal werk ?
  socialisten , gereformeerden en katholieken richtten hun eigen volkshuizen op.deze verzuiling heeft geduurd tot de jaren 60 van de 20ste eeuw
 • wat is een verzorgingsstaat
  een scala van voorzieningen georganiseerd door de staat waardoor iedereen voldoende te eten kan hebben, scholing, uitkeringen ,gezondheidszorg beschikbaar zijn voor iedereen noemen we samen de verzorgingsstaat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.