Summary Mensenwerk

-
ISBN-13 9789046905555
304 Flashcards & Notes
9 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Mensenwerk
 • John Bassant, Marianne Bassant Hensen
 • 9789046905555
 • 2nd

Summary - Mensenwerk

 • 1 De praktijk van het sociaal werk

 • Doelgroepen
  Elke doelgroep kent eigen typerende behoeften en noden: iemand met een verstandelijke beperking onderscheidt zich daarin van een dakloze of iemand met pychiatrische problemen, een zorgbehoeftige oudere of een vluchteling. Werken met doelgroepen vraagt om een specifieke deskundigheid van de sociaal werker en bijbehorende specifieke kennis en vaardigheden.
  Het begrip ‘doelgroep’ verwijst naar hun overeenkomsten, groepeert rond 1 kenmerk: jongeren, ouderen, psychiatrische patiënten, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, dak-en thuislozen. 
 • Sociaal werk
  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van 2015, de Jeugdwet en ook de Participatiewet geven voor het sociaal werk een duidelijk inhoudelijk en organisatorisch kader. 
 • Sociaal werk op solide basis:
  Het sociaal werk in 3 ‘velden’ onderscheiden:

  1. Het activeren van de kracht van burgers en samenleving
  2. Individuele ondersteuning van individu en door professionals,zowe ltijdelijk als
  langdurig indien noodzakelijk.
  3. Complexe en langdurige ondersteuning.  Sociaal werkers zijn in alle drie de lijnen werkzaam, maar niet op dezelfde manier. 
 • Lijnen (omgeving) van een cliënt:
  Nulde lijn: familie en vrienden
  Eerste lijn: huisarts
  Tweede lijn: GGZ (instelling) 
  Derde lijn: specialisten 
 • Sociaal werk in een participatiesamenleving 
  Sociaal werk vindt plaats in een voortdurend veranderende samenleving. Deze veranderingen hebben een direct effect op het sociaal werk. De meest ingrijpende verandering van het laatste decennia is die van de ontwikkeling van de participatiesamenleving en de afbouw van de verzorgingsstaat. 
 • Wat deed de verzorgingsstaat?
  Verzorgingsstaat verzorgde en beschermde vooral het materiële en financiële welzijn, maar heeft nooit het geluk van mensen kunnen verzekeren, geluk is niet te kopen. 
 • Waardoor is de sociale structuur van de samenleving ingrijpend aan het veranderen?
  De sociale structuur van de samenleving is ingrijpend aan het veranderen, door nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid die veel meer communicatie mogelijk maken en een impuls geven aan initiatieven van organisaties en burgers. 
 • Wat is de kernfunctie van sociaal werk en waar valt deze kernfunctie uiteen in?

  Kernfunctie van sociaal werk: het bevorderen van sociale samenhang, inclusiviteit en participatie - samengevat als kwaliteit. Deze kernfunctie valt uiteen in:  1. een collectieve oriëntatie,veelal in termen van participatie en emancipatie. 2. een individuele oriëntatie waar in termen als begeleiding en hulpverlening
  centraal staan. 
 • Wat stimuleren de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet?
  De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet stimuleren de ontwikkeling van een participatiesamenleving: i.p.v de overheid zijn de burgers zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en welzijn en voor de kwaliteit van samenleven.
  Echter zijn niet alle burgers in staat om hun leven zelf vorm te geven. 
 • Waar ligt nu veel meer nadruk op?
  Er ligt nu veel meer nadruk op de individuele verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. Met het toenemen van de complexiteit van de samenleving en de daarbij behorende (hoge) eisen levert dat voor veel mensen problemen op. Zij kunnen niet voldoen aan die eisen en dreigen daardoor aan de rand of buiten de samenleving terecht te komen. Dat bedreigt de sociale kwaliteit van die samenleving. Sociaal werkers moeten hier de balans zien te vinden door niet alleen te werken aan de kracht van de individuele cliënten, maar ook aan de kwaliteit van de sociale omgeving. 
 • Waar richt sociaal werk zich op?
  Sociaal werk richt zich nooit alleen op het individu. Sociaal werkers gaan uit van de samenhang tussen een cliënt en de mensen om hem heen (zijn sociaal netwerk) en tussen een cliënt en de samenleving. 
 • Waar is sociaal werk altijd gericht op?
  Sociaal werk is altijd gericht op ontwikkeling. Dat geldt ook voor situaties waarin sprake is van straf, zoals bij justitiabelen. Sociaal werkers zullen disciplinering altijd moeten gebruiken om ontwikkeling mogelijk te maken. Disciplinering en ontwikkeling sluiten elkaar niet per definitie uit, maar een spannende combinatie is het zeker. 
 • Bemoeizorg
  De samenleving wordt verlost van de overlast die deze zorgmijders vaak met zich meebrengen. Bemoeizorg is niet alleen maar dwang en drang, maar ook zorg en behandeling.
  Het is van belang dat sociaal werkers zich bewust zijn van deze spanningen in hun werk en in de maatschappij. Sociaal werk beweegt zich per definitie tussen disciplinering en individuele ontwikkeling, tussen dwang of drang en individuele vrijheid, tussen het belang van de samenleving en het belang van de individu. 
 • De sociaal werker als professional


  Belangrijke eigenschappen van een sociaal werker: 
  1. Vakmanschap en professionaliteit
  2. Cliënt staat centraal
  3. Omgaan met diversiteit
  4. Accepteert de cliënt hoe ze zijn
  5. De kracht van de cliënt te stimuleren
  6. Gaat niet uit van eigen inzichten of macht
  7. Weet een balans te vinden tussen ondersteunen en ingrijpen 8. Gaat respectvol en terughoudend om met cliënten 
 • Professionaliteit en vakmanschap
  Bijzondere vorm van professionaliteit, want hij komt er niet met correct inzetten van technieken en methoden (vakmanschap). Er zijn meer (persoonlijke) eigenschappen nodig voor goed sociaal werk.
  De sociale professional heeft te maken met het dagelijks leven van een cliënt in al zijn complexiteit. Je moet goed inzicht hebben in deze complexiteiten. Je moet niet alleen zicht hebben op de mogelijke beperkingen van de cliënt maar ook de mogelijkheden van de omgeving. 
 • BOFKAS
  Voor het sociaal werk is er inmiddels een gemeenschappelijke kennisbasis, een Body of Knowledge, Attitudes and Skills (BOFKAS). Deze stelt de sociaal werkers in staat hun beroepsmatig handelen te verbeteren en te legitimeren en verantwoorden: kwalitatief goed werk te leveren. 
 • Evidence based
  Evidence based: sociaal werk ontwikkelt manieren van werken en methoden waarvan bewezen is dat ze effectief zijn en die de toets van de wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan.
 • Evidence based practice
  Evidence based practice: wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd met de werkervaring van de professional en de ervaringen en bevindingen van de cliënt. 
 • Normatieve professionaliteit
  Normatieve professionaliteit: een vorm van professionaliteit die kennis kan verbinden met ervaring. De manier waarmee je met een cliënt omgaat is belangrijk. Het is ook belangrijk hoe je als begeleider met die ervaring om gaat en hoe je het weet om te zetten in bruikbare kennis. Deze kennis moet dan gebruikt kunnen worden door collega’s en deze zal toetsbaar moeten zijn. 
 • Diversiteit
  Diversiteit:
  Sociaal werkers moeten zich rekenschap geven van al deze diversiteit en zich realiseren dat ze zelf ook ‘anders’ zijn. Je moet kunnen omgaan met diversiteit. Niet iedere arme heeft geld nodig, niet iedere psychiatrische patiënt hoeft opgenomen te worden. 
 • Acceptatie
  Acceptatie:
  Een basisregel van het sociaal werk is het accepteren van mensen zoals ze zijn. Dat betekent niet dat je alles wat de cliënt doet maar goed moet vinden. Het is van belang dat je onderscheid kunt maken tussen de cliënt als persoon en zijn gedrag. Zonder een relatie met de cliënt is sociaal werk onmogelijk. 
 • Van maakbaarheid naar 'eigen kracht'
  Van maakbaarheid naar ‘eigen kracht’:
  De sociaal werker kan een belangrijke bijdrage leveren bij het veranderen van het gedrag van cliënten, maar de cliënt kan alleen zichzelf veranderen.
  Door bijv niet zelf van alles voor de cliënt te doen en proberen op te lossen, maar door dit samen met hem te doen en de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de cliënt te laten. Dat is vaak moeilijk balanceren, maar de verantwoordelijkheid volledig overnemen sluit verdere ontwikkeling nagenoeg uit. 
 • Balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen
  Balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen:
  Het is moeilijk om goed te bepalen wat cliënten zelf kunnen en wat sociaal werkers moeten doen. Voor sociaal werkers is de verleiding groot om algauw te veel te doen. Dan betuttelen ze en maken mensen afhankelijk. En wanneer je te weinig doet, wordt hun verwaarlozing verweten.
  Sociaal werkers helpen mensen om een volwaardig lid van de maatschappij te kunnen zijn, maar dit gaat in kleine, moeilijke stapjes. 
 • Bescheidenheid
  Bescheidenheid:
  Sociaal werker weet het beste uit een cliënt naar boven te halen. Daarvoor moet hij zelfbewust kunnen communiceren en zich kunnen presenteren als een bekwame professional. 
 • Respect en terughoudendheid
  Respect en terughoudendheid:
  Veel sociaal werk en zeker hulpverlening vindt plaats in het privédomein vna de cliënten. Het is van belang dat je rekening houd met het feit dat je diep in het dagelijks leven van de cliënten doordringt.
  Het is echter verstandig om respectvol om altijd enige afstand te bewaren. Soms is dat lastig en verwarrend. Je bent soms geneigd om de regie over te nemen, maar dat helpt alleen op het korte termijn.
  Het is de bedoeling dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de problemen aanpakt en in ieder geval de regie houdt over wat er met of voor hem gebeurt. 
 • De organisatorische context
  De opdrachtgever is zelden een cliënt, vaak krijgen sociaal werkers via een instantie een opdracht.
 • Sociale wijkteams
  Door de verplaatsing van het sociaal werk naar de directe leefomgeving van de cliënten zijn enkele jaren geleden in veel plaatsen de sociale wijkteams in het leven geroepen, meestal onder regie van de gemeenten in het kader van de Wmo. In deze teams werken verschillende disciplines samen aan de hulp en ondersteuning van cliënten. Hierdoor kan de cliënt zoveel mogelijk participeren in de samenleving. 
 • Besluit
  Sociaal werk stelt hoge eisen aan je, maar heeft ook veel te bieden. Door middel van samenwerken met de cliënt en je collega’s kun veel leren en blijven leren. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Mensenwerk
 • John Bassant & Marianne Bassant Hensen ( ) Wouter van Eekhout
 • 9789046901403 or 9046901408
 • 2010

Summary - Mensenwerk

 • 1 verstandelijke beperking

 • Wat is adaptief gedrag?
  Gedrag waardoor je in staat bent om adequaat om te gaan met veranderingen in je omgeving.
 • 1.1 Inleiding

 • ander woord voor hulpverlener aan huis
  ambulant werker
 • welk voordelen heeft ambulant werken
  het is laagdrempelig, als hulpverlener voel je meteen de sfeer en zie je de leefomgeving
 • wat wordt duidelijk gemaakt met de titel "mensenwerk"
  sociaal werkers werken met mensen niet met doelgroepen, een mens is meer dan zijn problemen
 • waarom is indelen in doelgroepen (met enig voorbehoud) te rechtvaardigen
  het begrip doelgroep verwijst naar overeenkomsten van mensen, vaak gaat het om aandoeningen of problemen.groeperen rond een kenmerk maakt het makkelijker te bedenken wat er voor die mensen gedaan kan worden.
 • wat is praktisch aan het indelen in doelgroepen in het boek " mensenwerk"
  doelgroepen maken een ogenschijnlijk chaotische en ongeordende massa overzichtelijk en vooral hanteerbaar
 • Wanneer is onderzoek pas bruikbaar?
  onderzoek is pas bruikbaar als je de gegevens die het oplevert kan generaliseren
 • sociaal werkers gaan uit van de samenhang van twee zaken welke zijn dit
  - de samenhang tussen een client en de mensen om hem heen (zijn sociale netwerk)
  -de samenhang tussen een client en de maatschappij
 • wat is het lastige van sociaal werk met het oog op de samenhang van client, sociaal netwerk en maatschappij?
  wat je goed doet voor een individu kan anderen schaden, maar als je nadruk legt op het belang van de maatschappij loop je het risico het individu tekort te doen
 • waartussen beweegt sociaal werk zich per definitie?
  tussen disciplinering en individuele ontwikkeling(empowerment)
  tussen dwang of drang en individuele vrijheid
  tussen het belang van de samenleving en het belang van het individu
 • wat is bemoeizorg
  bemoeizorg is dwang en drang  maar ook zorg en behandeling
  -het individu krijg de hulp en steun die hij nodig heeft hoewel hij zich dit vaak niet realiseert en daarom ook niet wil
  -
 • wat was de "bedeling"?
  een voorloper van het sociaal werk, armen werden in de late middeleeuwen materieel ondersteund, de bedeling =armenzorg  georganiseerd door de kerk met behulp van giften door de rijken.
 • hoe raakte de armenhulp meer georganiseerd?
  in steden waren de meeste armen, de stedelijke overheden waren bang voor onsrust en verplichtten de burgers middels voorschriften (keuren) om burenhulp te geven, doden moesten worden begraven, en men moest bijvoorbeeld bemiddelen bij wangedrag of burenruzies.
 • waartoe diende het eerste prille sociaal werk in steden?
  het ging er vooral om dat de stedelijke omgeving netjes en rustig was zodat handel en nijverheid konden gedijen
 • wat werd verklaard in de acte van indemniteit of cautie ?
  Hierin verklaarde de armenzorg van de plaats van herkomst dat de migrant in geval van armoede voor zijn rekening zou komen en dat de stad van vestiging niet zou opdraaien voor de kosten
 • wat veranderde er in de achttiende eeuw in de opvatting over "Armoede"
  armoede werd niet langer als een door God gegeven toestand beschouwd maar men begon in te zien dat armoede niet vanzelfsprekend was
 • wat is het " verheffingsideaal " uit de achttiende eeuw?
  niet door de armen te verzorgn maar door ze te " verheffen" zou de armoede bestreden kunnen worden ,verheffen=kennis en inzicht geven
 • hoe gaf men in de tweede helft van de 19e eeuw concreet en praktisch vorm aan het verheffingsideaal?
  er werden volkshuizen opgericht  die cursussen aanboden op allerlei gebieden (bijvoorbeeld naaien)
 • wat bedoelen we met verzuiling van het sociaal werk ?
  socialisten , gereformeerden en katholieken richtten hun eigen volkshuizen op.deze verzuiling heeft geduurd tot de jaren 60 van de 20ste eeuw
 • wat is een verzorgingsstaat
  een scala van voorzieningen georganiseerd door de staat waardoor iedereen voldoende te eten kan hebben, scholing, uitkeringen ,gezondheidszorg beschikbaar zijn voor iedereen noemen we samen de verzorgingsstaat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 7 zaken moet je als sociaal werker in jeugdzorg kunnen?
Inleven in denk en belevingswereld van kinderen, rekeninghoudend met niveau
inleven in denk en belevingswereld van ouders 
snel inspelen op signalen die op problemen kunnen wijzen
kennis van zaken hebben
samenwerken met meerdere instanties
multifocaal zijn qua ouders en kinderen
professioneel en methodisch handelen
Welke taken hebben gemeente volgens het WMO?
opvoedondersteuning
signalering van problemen bij opgroeien en opvoeden
Zorgen dat kinderen en hun ouders de juiste hulp krijgen
pedagogische hulp bieden
coordineren en afstemmen zorg voor jeugd en hun ouders
Welke vijf wettelijke kaders bepalen wat er mag en moet gebeuren in het jeugddomein?
VN rechten van het kind
Jeugdwet
WMO
wet passend onderwijs
participatiewet
Sinds wanneer is de wet passend onderwijs van kracht?
2014
Wat kunnen redenen zijn om naar speciaal onderwijs te gaan?
Aandachts/concentratie problemen,
gedragsproblemen, auditieve, visuele, verstandelijke of fysieke beperkingen, dyslexie of dyscalculie
Welke gradaties zijn er in verstandelijke beperkingen?
Zeer ernstig verstandelijk beperkt (IQ -25, vergelijkbaar met kind van 1 jaar)
ernstige verstandelijke beperking (IQ -20/40, vergelijkbaar met kind van 2 jaar)
matige verstandelijke beperking (IQ -40/55, vergelijkbaar met kind van 4/5 jaar)
licht verstandelijk beperkt (IQ -70, vergelijkbaar met kind van 12)
zwakbegaafd (IQ -85)
Waaruit worden de gradaties in verstandelijke beperkingen bepaald?
Het IQ en sociale redzaamheid
Waaruit bestaat het jeugdstrafrechtketen?
Politie, kinderrechter en eventueel een justitiële jeugdinrichting en jeugdreclassering
Welke jeugdbeschermingsmaatregelingen zijn er?
Ondertoezichtstelling (ouders worden beperkt in beslissingen nemen voor kind)
voogdijmaatregel (ouders uit ouderlijke macht gezet, eventueel voor bepaalde tijd)
Hoe word het Advies en meldpunt kindermishandeling ook wel genoemd?
Veilig Thuis