Summary met het oog op de toekomst

-
183 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "met het oog op de toekomst". The author(s) of the book is/are aart pool. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - met het oog op de toekomst

 • 1 verpleging

 • Welke soorten zijn er in de verpleegkunde?

  AGZ

  GGZ

  MGZ

 • Wat zijn de 5 rollen van de verpleegkundige?
  1. zorgverlener
  2. regisseur
  3. ontwerper
  4. coach
  5. beroepsbeoefenaar
 • Noem de zorgcategorieën

  Jeugd

  psychiatrische

  geriatrische

  chronische

  verstandelijk gehandicapten

  intensief klinische

 • Wat zijn de 3 domeinen
  1. zorg 
  2. organisatie van zorg
  3. beroep
 • Noem de 3 domeinen van een verpleegkundigen het algemeen

  -Zorg (Voor elkaar en voor andere zorgen. Voor/om Geven/ontvangen)

  -Organisatie van zorg (actieve bijdrage kunnen leveren aan het organisatiebeleid)

  -beroep (professioneel beroep, ethische codes beroepsprofiel en tuchtrecht)

 • Wat zijn de taken van de verpleegkundige?
  1. vaststellen van zorg
  2. plannen van zorg
  3. uitvoeren van zorg
  4. evalueren van zorg
  5. organisatiegebonden taken
  6. professie gebonden taken
 • Wat zijn de domeinspecificaties van het domein zorg?

   

  - Zorg voor zieken, gehandicapten en stervende

  - Individuele en collectieve(grote groepen preventie

  - Gezondheids voorlichting en opvoeding (GVO)

 • Wat zijn autonome taken?
  Taken die door de verpleegkundige zelfstandig kunnen worden bepaald en uitgevoerd. Bijv. het bepalen en uitvoeren van de nodige zorg voor een cliënt
 • Wat zijn de domein specificaties van organisatie van zorg?

  - Zorgprogrammering

  - verpleegbeleid (beschijving huidige situatie en plan voor de toekomst)

  - werkbegeleiding(stagaire)

  -kwaliteitszorg

 • Wat zijn afgeleide taken?
  taken die door de arts (of andere professional) worden bepaald en door de verpleegkundige worden uitgevoerd
 • Wat zijn de domeinspecificaties van het domein beroep?

   

  - Beroeps innovatie( invoeren van nieuwe technieken en of verbeteren vanm een bepaald gebied)

  - deskundigheidsbevordering

 • Verpleegkundige focus
  1. diagnosticeren en behandelen van de gevolgen van ziekte letsel of aandoening
  2. zorgverlening gericht op cure and care
  3. gericht op menselijke reacties en (zelf)zorgstrategieën om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven in het dagelijkse leven te vergroten
 • binnen de 3 domeinen zijn 5 verschillende rollen welke?

  - Zorg verlener (zorg om, zorg voor en zorg geven en ontvangen)

  - regisseur (aanwijzingen geven over de zorg activiteit die door andere verzorgende of verpleegkundige uitgevoerd moeten worden)

  - ontwerper(maatregelen bedenken die kunnen worden omgezet in een verpleegbeleid)

  -Coach (Kenmerken zijn stimuleren en motiveren en feeback geven en ontvangen)

  -beroepsbeoefenaar( lid van een beroepsgroep zij houd zich aan etnische codes en beroepscodes. Ze draagt ook bij aan kwaliteitsverhoging van het beroep)

 • Medische focus
  1. diagnosticeren en behandelen van (de oorzaak van) ziekte, letsel of aandoening
  2. genezen van ziekte
  3. gericht op pathofysiologische en fysieke aspecten aangaande diagnose en therapie
 • Wat is een beroepscode van een verpleegkundige?
  Handelen op basis van bepaalde normen en waarde. Gedragsregels
 • Wat zijn de 6 fasen van het verpleegkundig proces?
  1. anamnese
  2. diagnose
  3. planning van resultaten
  4. planning van de interventies
  5. uitvoering
  6. evaluatie
 • Noem een aantal bronnen waar de beroepscodes in beschreven zijn

  - Beroepen induviduele gezondheidszorg (BIG)

  - wet geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO)

  - International Council of Nurses (ICN) voor vpk wereldwijd

 • De 8 fasen van het verpleegkundig proces zoals het boek "zo maak je een verpleegplan"
  1. welk model kies jij?
  2. verzamelen van informatie
  3. analyseren van informatie
  4. formuleren van verpleegproblemen
  5. welk verpleegprobleem is belangrijk?
  6. formuleren van doelen
  7. kiezen van interventies
  8. rapporteren en evalueren
 • Noem het kenmerk van categorie Intensief klinische zorg

  - patiënten met een stoornis van de vitale functies

  -vitale functies worden overgenomen door apparatuur

  - zorgvragers zijn divers ze hebben te maken met chirurgische ingrepen, onderzoeken en behandelingen van onco, circulatie, respiratoire of neurologische aandoeningen

  - ook trauma en terminale patiënten behoren hiertoe

 • Wat is NOC
  Nursing outcome classifiation
 • Kenmerken van categorie jeugd, kind of kraamzorg

  - professioneel om kunnen gaan met verschillende levensfase van een kind. (pasgeborenen <10 dagen, zuigeling 1 jaar, peuter 3 jaar, kleuter tot 5 jaar, schoolkind 6-12 jaar, jeugdige 12-18 jaar)

  - je hebt te maken met zwangere vrouwen, kraamvrouwen en ouders

  - in de leeftijd zitten veel verschillen door: aanleg, opvoeding, leefstijl en milieu.

   

 • wat zijn de 7 domeinen van de NIC classificatie?
  1. elementair fysiologische functies
  2. complex fysiologische functies
  3. gedrag
  4. veiligheid
  5. gezin en familie
  6. gezondheidszorgstelsel
  7. samenleving
 • Kenmerken van categorie psychiatrische zorg

  - wanneer de patient of omgeveing lijd of ernstig ongemak vertoond door gedrag

  - achtergronden mogelijkheden en behoefte van de patient zijn hier erg van belang

 • Welke soorten anamneses zijn er?
  • autoanamnese - vragen gesteld aan de patiënt zelf
  • heteroanamnese - vragen gesteld aan familie of anderen
  • algemene anamnese - een vraaggesprek over alle facetten
  • probleemgerichte anamnese - vraaggesprek gericht op situatie rond een verpleegprobleem
  • spoedanamnese - alleen die elementen worden gevraagd direct te kunnen handelen
  • vervolganamnese - bij langdurige zorg
 • Kenmerken categorie verstandelijk gehandicapten

  - niveau varieert in vergelijk met normale mensen van pasgeborene tot schoolkind dat over gaat naar de puberteit.

  - De mate van ernst word ook beïnvloed door lichamelijke en psychische problemen

  - er moeten minimaal 2 beperkingen zijn in: comminucatie, zelfverzorging, wonen, sociale vaaridigheden, deelname aan de samenleving, zeggenschap, gezondheid en veiligheid, toegepaste kennis, vrijetijdsbesteding en werk.

 • Wat zijn de 11 gezondheidspatronen van Gordon
  1. patroon van gezondheidsbeleving en instandhouding
  2. voedings en stofwisselingspatroon
  3. uitscheidingspatroon
  4. activiteiten patroon
  5. slaap- rust patroon
  6. cognitie en waarnemingspatroon
  7. zelfbelevingspatroon
  8. rollen en relatiepatroon
  9. seksualiteit en voortplantingspatroon
  10. stress verwerkingspatroon
  11. waarde en levensovertuigingspatroon
 • kenmerken categorie chronisch zieken

  zorgvragers die langdurig problemen ondervinden van:

  -een ziekte

  -het verlies van lichamelijke structuur of veranderingen in de somatische of psychologische functies

  -problemen met activiteiten in het persoonlijk functioneren

  -problemen in het maatschappelijk participeren

  chronische kinderziekte of chronische psychische ziekte vallen onder hun eigen categorie

 • Welke directe en indirecte bronnen kun je gebruiken bij het afnemen van een anamnese?
  • directebronnen: patiënt, directe naasten
  • indirecte bronnen: collegiale/multidisciplinaire directe of indirecte consultatie
  • medische en verpleegkundige dossiervorming
  • dossiervorming overige disciplines
  • voorlichtingsplannen
  • informatiebrochures/foldermateriaal
 • wat is comorbiditeit
  tegelijkertijd aanwezigheid van verschillende aandoeningen
 • Wat zijn de kern onderwerpen van de Wet big?
  1. registratie en titelbescherming
  2. regeling van beroepen en voorbehouden handelingen
  3. kwaliteit van de beroepsuitoefening
  4. tuchtrecht
 • Kenmerken categorie geriatrische patienten

  Hoogbejaarden >75 jaar

  met meervoudige gecompliceerde gezondheidsproblematiek

  rekening houdend met: toegenomen traagheid, afgenomen nauwkeurigheid, verzwakte aandacht en verminderde inprenting van feiten.

  Het herstel en verloop is trager en onvollediger.

  symptomen kunnen ontbreken of zich anders voordoen.

 • Wat is basiszorg?
  • ADL
  • ademhaling
  • circulatie
  • slaap-waakritme
  • directe leefomgeving
 • wat is het beroepsprofiel?
  Een boekje waarin het gebied van kundigheden, karakterisering en bevoegdheden van de verpleegkundige beschreven staat binnen de verpleging
 • Wat is ADL volgens Grady?

  verrichtingen die voor alle mensen gelijk zijn en dagelijks worden uitgevoerd, omdat zij elementair en levensnoodzakelijk zijn (geen mobiliteit alleen gaan staan, gaan liggen, gaan zitten)
 • uit welke 2 componeneten bestaat het beroepsprofiel uit en wat is hier voor vereist?

  activiteiten

  methodische beroepsuitoefening

  professionele deskundigheid is hier voor nodig

 • Wat is GARS en wat houdt het in?
  • Groningse activiteiten restrictie schaal
  • gaan staan, zitten, liggen
  • uit bed komen
  • uit stoel komen
  • zich binnenhuis verplaatsen
  • trap op en af
  • buitenshuis lopen
 • Welk boek heeft florance nightinggale geschreven en wat is er zo bijzonder aan?
  Notes on nursing what it is and what is not
 • Valt mobiliteit onder ADL volgens gordon en carpenito?
  nee
 • Wat zijn de kenmerken van het vpk beroep

  zorgen voor gehandicapten zieken en stervende

  individueele en collectieve preventie

  Gezondheidsvoorlichting en opvoeding GVO

 • Valt mobiliteit onder ADL volgens NANDA?
  mobiliteit is een apart item
 • Wat is de definitie van een beroepscompetentie
  Het vermogen en de wil van een persoon om effectief gedrag in een werksituatie te tonen
 • Valt mobiliteit onder ADL volgens barthel index?
  naast de 7 ADL items ook 3 mobiliteits-items
 • noem een paar functies waar een vpk in kan werken

  - vpk zorg inkoper of zorgbemiddelaar

  - vrijgevestigde vpk bezig met persoongebonden budjetten ver bv verzekeraars

  - vpk organisatie adviseur bij advies bureaus

  - sociaal psy vpk behandelen van bepaald psychische doelgroep te begeleiden

  praktijk vpk

   

 • Wat is het bartel index?
  Het is een meetinstrument om te kijken in hoeverre iemand adl zelfstandig is
 • benoem van het zorgprofiel van de thuiszorg met daarin de kernacitiviteiten en zorgbehoefte

  Is bij de patient thuis dus het verlenen van zorg wordt bepaald door verschillende factoren. bv financiele omstandigheden, leefstijl en hygiënische omstandigheden enz.

  zorgbehoefte

  baby bv:voeding zorg babykamer

  kleuter: zindelijkheid en spelen

  volwassenen en bejaarden: voorliching, medicijn instuctie, ondersteuning rouw, hulp aan mantelzorgers en huidverzorging

  kerntaken:

  noodzakelijke verpleging en verzorging

  voorlichting

  uitlenene van verpleegartikelen

  zorg voor moeder en kind

 • Wat is het GARS?
  het is een meetinstrument om te kijken in hoeverre iemand zelfstandig zijn adl activiteiten kan uitvoeren (groningse activiteiten restriction scale)
 • Benoem het zorgprofiel van het algemeenziekehuis en de zorgbehoeften en kerntaken daarvan

  Je komt er alle culturen, geslachten, leeftijden tegen. Profiel hangt wel af van het specialisme waar er verpleegd word. Is vaak sprake van of acute problemtiek of organisch disfunctioneren waarbij extramurale zorg ontoereikend is.

   

  zorgbehoeften:

  gekenmerkt door onzoek en behandelingen die verschillende vormen kunnen aannemen. behoefte aan informatie, voorlichting en instructie ok voor familie

   

  Kerntaken:

  -ondersteunen van zeflzorg

  -samenwerking met andere diciplines in kader van onderzoek en behandeling

  -overleggen met collegas en andere diciplines

  - leiden en begeleiden van collega's

 • Welke aspecten van voeding hebben een positief effect op voedsel inname bij ouderen en dementerenden?
  • sterke prikkel nodig om de zintuigen te prikkelen
  • extra zoet of extra pittig
  • uiterlijk en geur zijn heel belangrijk
  • eten wordt beter gegeten wanneer het niet door elkaar wordt gehusseld
  • betere herkenning voedsel
 • Noem het profiel van algemeen psy ziekhuis en de zorgbehoefte en kerntaken hiervan

  Meestal patienten mer langer bestaande psychische problemen. patienten benaderen door verschillende invalshoeken en in he bijzonder waar het probleem vanuit is ontstaan.

   

  zorgbehoefte:

  -bescherming tegen zichzelf

  - houvast bij verwardheid en angst

  -een lusiterend oor

  -hulp bij zorg voor eerste levensbehoefte

  - ondersteuning om weer vertrouwen te krijgen

  -ondersteuning om te leren voor zichzelf op te komen

  - een tijdelijke thuissituatie of privacy  om zichzelf te zijn of te worden

  kerntaken:

  - de relatie tussen patient en vpk inhoud en vorm geven bv opstellen van verpleegplan

  - de vpk geeft  milieu van patient vorm en inhoud, bv inrichting

  - de verpleegkundige functioneert binnen de organisatorische structuren

  - vpk maakt gebruik van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het beroep

  - vpk hanteert eigen waarde en normen

  - draagt verantwoording voor coordinatie, continuteit en uitvoering

 • Noem 2 decubitus risicoschalen
  1. braden schaal
  2. norton schaal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kunnen verschijnselen zijn van slaaptekort?
 1. gedragsveranderingen
 2. lusteloosheid
 3. rusteloosheid
 4. geirriteerd zijn
 5. desorientatie
 6. concentratieverlies
 7. Lichamelijke verschijnselen
 8. kringen onder de ogen
 9. trillende handen en/ of oogleden
 10. gapen
 11. spraakproblemen
 12. vermoeidheid
Wat kunnen oorzaken zijn van slaapproblemen?
 1. leeftijd 
 2. hormonale veranderingen
 3. temperatuur in de slaapkamer
 4. omgevingslawaai
 5. ziekte, pijn, jeuk
 6. stress, angst
 7. lichaamshouding
 8. verstoring van het vaste ritme
Noem voorbeelden van abnormaliteiten tijdens het slapen
 1. ontlasting tijdens de slaap
 2. bedplassen
 3. slaapwandelen en andere activiteiten tijdens de slaap
 4. snurken
 5. spreken tijdens de slaap
 6. tandenknarsen
Noem voorbeelden van stoornis in hoeveelheid slaap
 1. slapeloosheid
 2. hypersomni (veel slaap hebben en vermoeid zijn)
 3. Somnolentie (bewustzijnsdaling)
Noem voorbeelden van stoornis in het slaapproces
 1. inslaap stoornis
 2. doorslaap stoornis
 3. narcolepsie (hypocretine, hersenstoffen ontbreken
Wat is het circadian ritme?
Biologische klok duurt 25 uur. Externe stimuli zijn nodig voor een waak-slaapcyclus van 24 uur
Welke fase dient voor emotioneel en geestelijk welzijn?
REM slaap (droom slaap)
In welke fase dient voor lichamelijk herstel?
fase 4 van de NREM
Hoe ziet de slaapbehoefte eruit per leeftijdscategorie?
 1. pasgeborene 13-17 uur
 2. 2 jaar 9-13 uur
 3. 10 jaar 10-11 uur
 4. 16-65 jaar 6-9 uur
 5. >65 jaar 6-8 uur
Benoem de fases uit de slaap structuur
 1. fase 1 NREM - sluimerslaap - duurt enkele minuten
 2. fase 2 NREM - lichteslaap - ongeveer 45 minuten
 3. fase 3 NREM - overgangsfase - 
 4. fase 4 NREM - diepe slaap - ongeveer 25 min
 5. REM - rapid eye movement - ongeveer 20 min