Summary Methoden en technieken.

-
ISBN-10 902073315X ISBN-13 9789020733150
195 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methoden en technieken.". The author(s) of the book is/are D B Baarda. The ISBN of the book is 9789020733150 or 902073315X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Methoden en technieken.

 • 1 Doelstelling en onderzoeksvraag

 • 4 stappen van de comm cyclus
  1. Analyseren
  2. Bedenken
  3. Maken
  4. implementeren
 • 7stappen van de empirische cyclus
  1. Wat wil ik weten
  2. Wat is er al bekend
  3. Wat is er nog niet bekend
  4. Hoe ga ik dat uitvinden
  5. Hoe ga ik de nieuwe gegevens interpreteren
  6. Is mijn vraag beantwoord
  7. Wat doe ik ermee
 • Wat zijn de hoofdstukken van het onderzoeksvoorstel?
  1. Inleiding
  2. Deskresearch
  3. Onderzoeksvragen
  4. Methodische verantwoording
  5. Planning en begroting
 • Noem 3 kwalitatieve dataverzamelingsmethoden
  Interview
  Observeren
  Focusgroep
 • Noem 1 kwantitatieve dataverzamelingsmethode
  Enquete
 • Wanneer is er sprake van betrouwbaarheid?
  Als de onderzoeker maatregelen neemt om de resultaten zo min mogelijk afhankelijk te laten hangen van het toeval
 • Validiteit
  Meet je wat je wilt meten?
 • Noem 3 kenmerken van kwantitatieve dataverzamelingsmethoden
  - Grote aantallen
  - Data zonder context
  - Kwaliteit van meetinstrument is belangrijk
 • Noem 3 kenmerken van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden
  - Kleine aantallen
  - Ervaringen en meningen
  - Onderzoeksproces is langzaam
 • Betekenis variabele
  Een geoperationaliseerd begrip
 • Betekenis construct
  Abstract begrip dat geoperationaliseerd moet worden door meer dan éen vraag
 • Operationaliseren in 4 stappen (DDII)
  1. Definieer begrip
  2.  Onderscheid dimensies (bijv. fysieke pijn, mentale pijn)
  3.  Indicatoren bedenken (bijv. open wond, blauwe plek)
  4. Indicatoren vertalen in items (bijv. hoe veel blauwe plekken heb je op je lichaam)
 • Betekenis onderzoekseenheden
  Over wie of wat ga uitspraak doen? bijv personen, organisaties
 • 1.1 Formuleren van probleem- en doelstelling

 • Het formuleren van een onderzoeksvraagstelling bestaat uit 6 stappen:
  - Het stellen van een probleem (het hoeft niet om een problematische situatie te gaan) vb. een te hoog ziekteverzuim
  - Het formuleren van de gewenste situatie waarin het probleem (gedeeltelijk) is verdwenen. Dit zijn nomatieve uitspraken: er wordt een norm gesteld.
  - Dan vergelijk je de huidige situatie met de wenselijke situatie: je ontleend bepaalde maatschaven aan de wenselijke situatie, waarmee je de huidige situatie beoordeeld. Bij een groot verschil is de situatie problematisch. 
  - probleemverheldering (bij werkelijk complexe problemen), soms is het niet duidelijk waar het probleem vandaan komt
  - Is er behoefte aan nieuwe informatie? nee-> emprisch onderzoek is niet nodig, er kan ook een literatuurstudie worden gedaan. ja -> er wordt contact opgenomen met een onderzoeksbureau
  - formuleren van voorlopige onderzoeksvraag -> via overleg kom je uiteindelijk bij de specifieke onderzoeksvraag.
 • Als een opdrachtgever een onderzoek wil laten uitvoeren, worden stappen ondernomen:

  - stelt een situatie als een probleem: probleemstelling;

  - geeft uitdrukkelijk aan dat hij dat probleem wilt oplossen: praktijkdoelstelling

  - besluit om via kwantitatief onderzoek nieuwe gegevens te verzamelen, waarop hij zijn maatregelen kan baseren om de praktijkdoelstelling te realiseren;

  - formuleert 1 of meer vragen voor empirisch onderzoek die als uitgangspunt dienen voor overleg met de onderzoeker over uiteindelijke onderzoeksvraagstelling;

  - voert overleg met onderzoeker over de bedoelingen van het onderzoek: onderzoeksdoelstelling.

   

  Verzamelen van gegevens altijd met een doel --> vastleggen in doelstelling.

  Twee soorten relevantie: praktische en theoretische

  Praktisch: de onderzoeksinformatie tot verbeteringen in de praktijk leiden.

  Theoretisch: beoogt een bijdrage te leveren aan de toename van kennis.

   

   

 • Hoe gaat het proces van een empirisch onderzoek?

       Probleemstelling 

  -> Formuleren gewenste situatie 

  -> vergelijken huidige situatie met gewenste, (beschouwd huidige situatie als probleem)

  -> Probleemverheldering  (soms ben je zelf het probleem)

  -> Behoefte aan nieuwe info,  ja Empirisch onderzoek

  -> Formuleren voorlopige globale onderzoeksvraag 

 • Bij het vergelijken van de huidige met de gewenste situatie is er een subjectief element: wat voor het ene bedrijf een probleem is, is voor het andere bedrijf gewoon.
 • Wat is praktische relevante onderzoek?

  de onderzoeksinformatie tot in verbeteringen in de praktijk leiden

 • wat is de doelstelling van het onderzoek?

  Niet om het probleem op te lossen, maar om een inzicht te leveren in de mogelijke bijdragen van het oplossen van het probleem

 • Doelstelling: het vergaren van kennis en inzichten die een bijdrage kunnen leveren aan het probleem en dus niet het oplossen ervan. Een onderzoeker heeft niet de rol van raadgever, daarvoor kunnen weer specialisten worden aangesteld -> uit de doelstelling moet blijken wat de relevantie van het onderzoek is. Voor wie en waarvoor zijn de uitkomsten relevant?
 • Wat is theoretische relevante onderzoek?

  Het beoogt een bijdrage te leveren aan de toename van kennis

 • wat is theoretisch en praktische relevantie?

  Praktisch, dat er informatie wordt verzameld die men verwacht te kunnen benutten bij de oplossing

  Theoretisch, het vergroten van de (wetenschappelijke) kennis te vergroten 

 • Praktische relevantie: Als er informatie wordt verzameld, waarmee men verwacht een problematische situatie te verbeteren.
 • Theoretische relevantie: Het doel is om (wetenschappelijke) kennis te vergroten, het is niet nodig om een maatschappelijk nut aan te geven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

3 voorwaarden waar een causale relatie moet voldoen
- de twee variabelen moeten samenhangen
- de eerste variabele moet aan de andere variabele voorafgaan
- mag geen derde variabele zijn
Betekenis afhankelijke variabelen?
De reacties op de plaatjes van de sigaretten
Betekenis onafhankelijke variabelen?
Plaatjes op sigarettenpakjes
Betekenis survey (kwan onderzoeksmethode)
Brengt geen verandering aan
Betekenis experiment (kwan onderzoeksmethode)
Onderzoeker brengt een verandering aan in een bestaande situatie
Noem 3 punten van een ongestructureerd interview
- beginvraag ligt vast
- invloed interviewer groot
- niet alle onderwerpen aan bod
Noem 3 punten van een gestructureerd interview
- vragen liggen vast
- invloed interviewen klein
- alle onderwerpen aan bod
Betekenis interpersoonlijke documenten
Wanner de auteur een mededeling doet over zijn gevoelens
Betekenis intrapersoonlijke documenten
Iets wat de auteur met zichzelf deelt
Indeling secundaire gegevens (2x)
- numerieke gegevens: omzetcijfers en personeelsgegevens van bedrijven
- niet-numerieke gegevens: verslagen van vergaderingen, emailcontacten klanten