Summary Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening

-
ISBN-10 9031384526 ISBN-13 9789031384525
470 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening". The author(s) of the book is/are Leo Witte. The ISBN of the book is 9789031384525 or 9031384526. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening

 • 1 Een woning vinden

 • Waarom wachten?
  1- Tekort aan betaalbare huurwoningen voor bepaalde inkomensgroepen.
  2- Het aantal toegenomen kleine huishoudens.
  3- De toenemende vraag naar kwalitatief goede woningen, wat inhoudt dat huishoudens steeds meer ruimte willen.
 • Wat te doen om een woning te vinden?
  Inschrijven bij:
  1 woningbemiddelingsbureaus
  2 woningcorporaties
  3 makelaars en/of eigenaren
 • Wat is het stappenplan als je je gaat inschrijven?
  Stap 1: Inschrijven als woningzoekende
  Stap 2: Een woning uitzoeken
  Stap 3: Reageren op het woningaanbod
  Stap 4: Selecteren van de kandidaten
  Stap 5: Resultaat opvragen
  Stap 6: Bezichtigen van de woning
  Stap 7: Controle van de gegevens
 • 1.1 Huisvestingsverordening

 • Wat voor regels wordt er in een Huisvestingsverordening vastgelegd?

  Een rechtvaardige verdeling van de woonruimte door gemeenten, omdat de goedkope huurwoningen zo schaars zijn.

 • Wat kan een gemeente in een huisvestingsverordening opnemen?
  1: wat het werkingsgebied van de verordening is.
  2: wie in aanmerking komt voor een woning in de sociale huursector.
  3: wie voorrang krijgt op basis van sociale en/of medische indicatie.
  4: wie voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig heeft.
  5: hoe lege woningen aangemeld moeten worden.
  6, 7 en 8 zie boek.
 • 55
 • 1.2 Het begrip materiële hulp- en dienstverlening

 • Vragen in het maatschappelijk verkeer komen voort uit veranderingen in:

  - persoonlijke omstandigheden

  - rechtsposities

  - aangegane verplichtingen

  - levensfasen

 • Wat is materiële hulp en dienstverlening?

  De hulp en diensten die maatschappelijk werkers en sociaaljuridische hulp en dienstverleners verlenen aan de burger die een vraag heeft.

 • Wat zijn kortdurende contacten?
  Uitleg van brieven,invullen van formulieren, wijzen op mogelijkheden, wegwijs maken in vele organisaties ( naar de gemeente om paspoort aan te vragen). 
 • Wat is materiële hulpverlening?

  Als maatschappelijk werkers van materiële hulpverlening spreken, doelen zij op de wijze waarop materiële en immateriële oorzaken en gevolgen van problemen met elkaar verweven zijn.

  Als sociaaljuridische hulp- en dienstverleners over materiële vragen en problemen spreken, plaatsen zij deze in zowel juridische als sociale contexten, om te kunnen bepalen welke interventies het meest geschikt zijn.

 • Wat zijn materiële vragen en problemen?

  Vragen en problemen in het maatschappelijke verkeer waarbij men praktische hulp nodig heeft, zowel kortdurend en eenmalig als langdurende hulp.

 • Wat is materiële hulpverlening?

  Als sociaaljuridische hulp-en dienstverleners over materiele vragen en problemen spreken, plaatsen zij deze in zowel juridische als sociale contexten , om te kunnen bepalen welke interventies het meest geschikt zijn

 • Wat wordt er verstaan onder langdurende contacten?
  Schuldhulpverlening, bemiddeling/mediation, reintegratietrajecten,reclassering, gezinsbegeleiding.
 • Voorbeelden kortdurende hulp: formulieren invullen, brieven 'vertalen' van instellingen, de weg wijzen in bureaucratie.

  Voorbeelden langdurende hulp: schuldhulpverlening, juridische procedures of re-integratie processen.

 • Wat is immateriële hulpverlening?

  Bij immateriële hulpverlening gaat het om de vragen en problemen van psychosociale, opvoedkundige en relationele aard.

 • Wat is immateriële hulp en dienstverlening?
  Vragen en problemen van psychosociale opvoedkundige en rationele aard.
  ( je krijgt geen juridische vraag eruit).
 • Wat is het subjectieve component van de hulp en dienstverlening (scholte)?
  het inzicht dat professionals met de client samenwerken en hem stimuleren om waar mogelijk zelf stappen te ondernemen, behoort tot de voortschrijdende inzichten in niet alleen het maatschappelijk werk, maar ook in sociaal juridische hulp en dienstverlening, dit word ook wel subjectieve component van de hulp en dienst verlening genoemd. >>>Door samen te werken leert de cliënt maatschappelijke competenties waardoor hij , al dan niet met steun van zijn netwerken, sociaal kan participeren en zichzelf kan sturen. 
 • Wat is het subjectieve component van de hulp en dienstverlening (scholte)?

  Door samen te werken leert de cliënt maatschappelijke competenties waardoor hij , al dan niet met steun van zijn netwerken, sociaal kan participeren en zichzelf kan sturen.

 • Wat is materiële hulp- en dienstverlening?

  De hulp en diensten die maatschappelijk werkers en sociaaljuridische hulp en dienstverleners bij materiële vragen bieden.

 •  

  Wat is het objectieve component van de hulp en dienstverlening (scholte)?

  De objectieve component noemt zij de wet-en regelgeving.

 • Wat is materiële hulpverlening in de ogen van maatschappelijk werkers?

  Zij doelen op de wijze waarop materiële en immateriële oorzaken en gevolgen van problemen met elkaar verweven zijn.

 • Wat is materiële hulpverlening?
  Als maatschappelijk werkers van materiële hulpverlening spreken, doelen zij op de wijze waarop materiële en immateriële oorzaken en gevolgen van problemen met elkaar verweven zijn.  Als sociaaljuridische hulp- en dienstverleners over materiële vragen en problemen spreken, plaatsen zij deze in zowel juridische als sociale contexten, om te kunnen bepalen welke interventies het meest geschikt zijn.
 • Wat is materiële hulpverlening in de ogen van sociaaljuridische hulp- en dienstverleners?

  Zij plaatsen de materiële vragen en problemen in zowel juridische als sociale contexten, om te kunnen bepalen welke interventies het meest geschikt zijn.

  Daarom spreken zij van sociaaljuridische vragen en problemen.

 • Wat is het subjectieve component bij maatschappelijk werk (scholte)?

  Door samen te werken leert de cliënt maatschappelijke competenties waardoor hij , al dan niet met steun van zijn netwerken, sociaal kan participeren en zichzelf kan sturen.

 •  

  Wat is het objectieve component bij maatschappelijk werk(scholte)?

  De wet-en regelgeving.

 • het maatschappelijk werk
  het maatschappelijk werk beoogt dat mensen met haar hulp en diensten volwaardig sociaal kunnen functioneren. om die reden rekent het de materieel hulp en dienstverlening tot een van haar domeinen.
 • sociaal juridische vragen en problemen
  dit type vragen en problemen komen binnen bij het WMO-loket, het juridische loket het sociaalraadslieden werk  en het belangenorganisatie. in die praktijken ligt de nadruk op het ter zake- juridisch - informeren en adviseren van burgeren over rechten plichten. ook sociaal juridisch professionals houden rekening met de mogelijkheid, dat aan deze problemen meerdere oorzaken van materieel, rechtspositionele en immaterieel  aard ten grondslag kunnen liggen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Regie

Regie
Strategisch opereren in een complex netwerk waarin actoren onderling afhankelijk zijn. Het is belangrijk dat je met verschillende organisaties kan samenwerken
Dienstverlening

Dienstverlening ( Uitvoering wet en regelgeving )
Professionals in de dienstverlening voeren primair wetten, regels en beleid uit. Ze nemen aanvragen in behandeling en wikkelen dit af.
Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching
Coaching wordt gedefinieerd als een doel en resultaatgerichte vorm van begeleiding van teams en individuen gericht op het zelfstandig functioneren binnen een bepaalde organisatiecontext. Begeleiding is deskundige, beroepshalve verstrekte hulp. Basis voor de begeleiding is een vooraf uitgestippeld plan of beleid.
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging
Actief verwoorden en onder de aandacht brengen van individuele en/of collectieve belangen. Het doel is ongewenste situaties veranderen of rechten te verwerven. Ze kunnen optreden als vertegenwoordiger of woordvoerder. Ze kunnen van informatie voorzien, scholing geven etc
Typen preventie:

Typen preventie:
o Primaire preventie: 
criminaliteit en misdrijven te voorkomen

oSecundaire preventie:
potentiele daders of slachtoffers vroegtijdig 
identificeren om mis
drijven te voorkomen.

oSecundaire preventie:
afgebakende doelgroepen die bepaalde 
risicokenmerken hebben

oPersoonsgerichte preventie:
degene die iets veroorzaakt of degenede die 
de gevolgen ervan ondervindt.


o Situatiegerichte preventie:
omgeving waarin zich problemen voordoen

o Handelingsgerichte preventie: gedrag te veranderen en voorkomen

oBeleidsgerichte preventie:
scala van activiteiten
kenmerken

Kenmerken:

o er moet een aanleiding zijn dat zich tot een probleem kan ontwikkelen
o er zijn risicofactoren waarop professionals anticiperen
o methodisch
o planmatig
o doel
o projectmatige aanpak
o samenspraak
Preventie

Preventie
Het gaat om voorkomen van problemen door van te voren in te grijpen met doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren. Een geheel van handelingen die mensen zelf
uitvoeren en initiëren. Het is nodig om problemen te voorkomen, om te anticiperen op onvoorziene gevolgen van wetten, regels en beleid en om klachten te voorkomen.
Signalering

Signalering
Onderzoek naar de werking van wet en regelgeving, het functioneren van voorzieningen,
naar hiaten in hulp en dienstverlening. Dit heeft als doel behoeften zichtbaar te maken en/of ongewenste verschijnselen te verbeteren.

Het systematisch verzamelen en rubriceren van gegevens van cliënten over allerlei
onderwerpen, waardoor:
Leemtes in regelingen en voorzieningen in beeld komen
Consequenties van wetten, regelingen en voorzieningen zichtbaar worden
Behoeften expliciet worden
Niet goed functionerende organisaties en/of medewerkers in beeld komen
Rapportage

Rapportage
het is een middel om
cliënten in -en extern over te dragen. De verwijzer geeft informatie aan de professional die een cliënt overneemt. Daarnaast betreft het controle en om besluiten voor te bereiden. Ook is een rapportage documentatie en staat het tot
rechtsbescherming.
onderzoek

Samenstellen van profielen van cliënten en do

elgroepen. Clientprofielen zijn een hulpmiddel waarmee professionals zich een beeld kunnen vormen over hun cliënten,
hiermee komen ze tot een aanbod van hulp en dienstverlening.

Toegepast praktijkonderzoek:
onderzoek dat beoogt ten goede te komen aan de beroepspraktijk.

Kwantitatief onderzoek : cijfermatige onderbouwingen

Kwalitatief onderzoek: inzichten, meningen en wetenschappelijke reflecties

Zuiver wetenschappelijk onderzoek: alleen gericht op het vergaren van kennis