Summary Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening

-
ISBN-10 9031384526 ISBN-13 9789031384525
470 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening". The author(s) of the book is/are Leo Witte. The ISBN of the book is 9789031384525 or 9031384526. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is methodiek?

  Methodos: De weg waarlangs ofwel hoe te werk te gaan

 • 1.2 Het begrip materiële hulp- en dienstverlening

 • Wat is materiële hulp en dienstverlening?

  De hulp en diensten die maatschappelijk werkers en sociaaljuridische hulp en dienstverleners verlenen aan de burger die een vraag heeft.

 • Wat is materiële hulpverlening?

  Als maatschappelijk werkers van materiële hulpverlening spreken, doelen zij op de wijze waarop materiële en immateriële oorzaken en gevolgen van problemen met elkaar verweven zijn.

  Als sociaaljuridische hulp- en dienstverleners over materiële vragen en problemen spreken, plaatsen zij deze in zowel juridische als sociale contexten, om te kunnen bepalen welke interventies het meest geschikt zijn.

 • Wat is immateriële hulpverlening?

  Bij immateriële hulpverlening gaat het om de vragen en problemen van psychosociale, opvoedkundige en relationele aard.

 • Wat is het subjectieve component van de hulp en dienstverlening (scholte)?

  Door samen te werken leert de cliënt maatschappelijke competenties waardoor hij , al dan niet met steun van zijn netwerken, sociaal kan participeren en zichzelf kan sturen.

 •  

  Wat is het objectieve component van de hulp en dienstverlening (scholte)?

  De objectieve component noemt zij de wet-en regelgeving.

 • 1.3 Kenmerken van materiële problemen

 • Wat betekent het begrip probleem?

  Een vraagstuk van beperkte omvang (bijv. een cliënt die werkloos is en werk zoekt)

 • Wat betekent het begrip problematiek?

  Als het om meerdere problemen gaat

 • Wat is een agogisch probleem?

  bijv. iemand die werkloos is en met zijn ziel onder zijn arm loopt, kan hulp nodig hebben bij zijn sollicitaties of om zijn zelfvertrouwen te herwinnen.

 • Kenmerkend voor materiële vragen en problemen is?

  1. Dat ze op een agogische,  sociale en juridische wijze opgelost kunnen worden of in combinatie van twee of meer van deze kenmerken.
  2. Een tweede kenmerk ligt in het verlengde hiervan en houdt in dat materiële vragen en problemen meestal het recht raken.
  3.  Een derde kenmerk van materiële vragen en problemen is het stadium waarin en het tijdstip waarop cliënten deze problemen aan professionals voorleggen. Meestal gaat het om het prejuridisch stadium.  We bedoelen hiermee dat problemen op dat moment nog niet zijn uitgekristalliseerd en nog niet zijn verhard. Het zijn dan problemen die we nog met een sociale strategie kunnen oplossen. Zijn die problemen verhard, dan zoeken cliënten vaak hun toevlucht tot juridische strategieën.
  4. Een vierde kenmerk van materiële vragen en problemen is de variatie in duur en complexiteit. 
   Meestal bepalen aard en urgentie van de problemen de duur van de contacten.
   Bij langer durende contacten is vaak sprake van meervoudige problemen. Een andere aanduiding hiervoor is multiproblem.
  5. Een vijfde kenmerk is het principe dat professionals hulp en diensten bieden op basis van vrijwilligheid.
  6. Het laatste kenmerk betreft de doelgroepen die een beroep doen op de materiële hulp en dienstverlening.Het zijn met name de mensen met de laagste inkomens, gehandicapten en de mensen met de zwakste rechtsposities (asielzoekers,vreemdelingen) die het meest afhankelijk zijn van dit type hulpverlening.
 • Wat is een multiproblem?

  Dan is er een situatie waarin sprake is van problemen in twee of meer probleemclusters 

 • 1.4 Type problemen

 • Wat is een kennisprobleem?

  Wanneer iemand en /of zijn omgeving niet weet of en op welke rechten hij aanspraak kan maken. Hoe en waar deze aan te vragen.

 • Bij deze problemen raadplegen burgers professionals in de verwachting ter zake advies of informatie te krijgen. voorbeelden:

  • Waar heb ik recht op?
  • Hoe moet ik een kwestie aanpakken?
  • Voor welke uitkering kom ik in aanmerking?
  • Wat moet ik doen bij ontslag?
  • Heb ik recht op een voorziening?
  • Waar moet ik zijn voor..? 
 • Hoe ontstaan kennisproblemen?

  Kennisproblemen ontstaan door de hoeveelheid, complexiteit en ondoorzichtigheid van wetten, regelingen en uitvoerende organisaties.
  Kennisproblemen doen zich met name voor bij de laagste inkomensgroepen, bij mensen met de slechtste rechtsposities.

 • Wat is een keuzeprobleem?

  Organisaties overspoelen de burger met folders, brochures en posters.
  Er is dan teveel aan informatie, waardoor burgers voor  het probleem staan hoe te bepalen welke informatie voor wie en op welk moment van belang is.

 • Bij keuzeproblemen gaat het professionals erom eerst zicht te krijgen op de individuele omstandigheden, wensen en behoeften van de client, oom vervolgens die adviezen en die informatie te geven die daarop zijn toegesneden. Het gaat om vragen als:

  • Welke informatie is voor de cliënt belangrijk?
  • Welke informatie slaat op zijn situatie?
 • Wat zijn vaardigheden problemen?

  Schieten sociale vaardigheden tekort om rechten, goederen en voorzieningen te verwerven en/of behouden dan spreken we van een vaardigheden probleem.

 • Professionals hebben de taak mensen aan en tot hun rechten te laten komen wat houd dat in?

  Aan zijn rechten komen houd in:
  Dat professionals burgers behulpzaam zijn bij het verkrijgen van hun rechten en/of voorzieningen.
  Het kan ook betekenen,dat zij hun wijzen op (het nakomen van) hun verplichtingen, waardoor zij onnodige problemen kunnen voorkomen.

   

  Tot zijn rechten komen betekent:
  Dat professionals hun cliënten terzijde staan om hun rechten zelfstandig te verwerven en zelfstandig hun verplichtingen na te komen. Zij ondersteunen cliënten dusdanig, dat die zich een oordeel kunnen vormen, beslissingen kunnen nemen en de daarvoor benodigde vaardigheden leren. 

 • Wat zijn omgevingsproblemen? 

  Veel materiële problemen zijn te herleiden tot de kwaliteit en kwantiteit van iemands sociale omgeving. We spreken dan van omgevingsproblemen.
  Iemands sociale omgeving kan qua kwaliteit tekortschieten (bijv. doordat niemand de benodigde kennis heeft).
  In kwantiteit opzicht kan iemands sociale omgeving te beperkt zijn.Dan heeft iemand weinig sociale contacten.  Ook komt het voor dat iemand zijn omgeving niet wil belasten met zijn vuile was of dat iemand uit schaamte  schroomt zijn problemen bekend te maken.

 • Wat zijn bejegeningsproblemen?

  Er zijn ook mensen die door  de bejegening (: de manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt) van dienstverleners afzien van aanvragen of genoegen nemen met een voor hen nadelige beslissing.

 • Wat is het street-level bureaucracy?

   

  Daarin schetsen onderzoekers een negatief beeld van dienstverleners die de wet niet kennen of verkeerd toepassen, gedrag vertonen dat ongeïnteresseerd , intimiderend, onbeschoft, kleinerend en autoritair is.
  Het gebrek aan kennis wordt verbloemd door bluf, onheuse behandelingen en overrulen. 

 • Wat word bedoeld met onder-benutting of niet-gebruik?

  Als redenen ertoe leidden dat mensen geen aanspraak maken op datgene waarvoor zij , op grond van omstandigheden en/of rechtspositie , wel in aanmerking komen. We spreken in deze situatie van  onder-benutting of niet-gebruik.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Regie

Regie
Strategisch opereren in een complex netwerk waarin actoren onderling afhankelijk zijn. Het is belangrijk dat je met verschillende organisaties kan samenwerken
Dienstverlening

Dienstverlening ( Uitvoering wet en regelgeving )
Professionals in de dienstverlening voeren primair wetten, regels en beleid uit. Ze nemen aanvragen in behandeling en wikkelen dit af.
Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching
Coaching wordt gedefinieerd als een doel en resultaatgerichte vorm van begeleiding van teams en individuen gericht op het zelfstandig functioneren binnen een bepaalde organisatiecontext. Begeleiding is deskundige, beroepshalve verstrekte hulp. Basis voor de begeleiding is een vooraf uitgestippeld plan of beleid.
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging
Actief verwoorden en onder de aandacht brengen van individuele en/of collectieve belangen. Het doel is ongewenste situaties veranderen of rechten te verwerven. Ze kunnen optreden als vertegenwoordiger of woordvoerder. Ze kunnen van informatie voorzien, scholing geven etc
Typen preventie:

Typen preventie:
o Primaire preventie: 
criminaliteit en misdrijven te voorkomen

oSecundaire preventie:
potentiele daders of slachtoffers vroegtijdig 
identificeren om mis
drijven te voorkomen.

oSecundaire preventie:
afgebakende doelgroepen die bepaalde 
risicokenmerken hebben

oPersoonsgerichte preventie:
degene die iets veroorzaakt of degenede die 
de gevolgen ervan ondervindt.


o Situatiegerichte preventie:
omgeving waarin zich problemen voordoen

o Handelingsgerichte preventie: gedrag te veranderen en voorkomen

oBeleidsgerichte preventie:
scala van activiteiten
kenmerken

Kenmerken:

o er moet een aanleiding zijn dat zich tot een probleem kan ontwikkelen
o er zijn risicofactoren waarop professionals anticiperen
o methodisch
o planmatig
o doel
o projectmatige aanpak
o samenspraak
Preventie

Preventie
Het gaat om voorkomen van problemen door van te voren in te grijpen met doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren. Een geheel van handelingen die mensen zelf
uitvoeren en initiëren. Het is nodig om problemen te voorkomen, om te anticiperen op onvoorziene gevolgen van wetten, regels en beleid en om klachten te voorkomen.
Signalering

Signalering
Onderzoek naar de werking van wet en regelgeving, het functioneren van voorzieningen,
naar hiaten in hulp en dienstverlening. Dit heeft als doel behoeften zichtbaar te maken en/of ongewenste verschijnselen te verbeteren.

Het systematisch verzamelen en rubriceren van gegevens van cliënten over allerlei
onderwerpen, waardoor:
Leemtes in regelingen en voorzieningen in beeld komen
Consequenties van wetten, regelingen en voorzieningen zichtbaar worden
Behoeften expliciet worden
Niet goed functionerende organisaties en/of medewerkers in beeld komen
Rapportage

Rapportage
het is een middel om
cliënten in -en extern over te dragen. De verwijzer geeft informatie aan de professional die een cliënt overneemt. Daarnaast betreft het controle en om besluiten voor te bereiden. Ook is een rapportage documentatie en staat het tot
rechtsbescherming.
onderzoek

Samenstellen van profielen van cliënten en do

elgroepen. Clientprofielen zijn een hulpmiddel waarmee professionals zich een beeld kunnen vormen over hun cliënten,
hiermee komen ze tot een aanbod van hulp en dienstverlening.

Toegepast praktijkonderzoek:
onderzoek dat beoogt ten goede te komen aan de beroepspraktijk.

Kwantitatief onderzoek : cijfermatige onderbouwingen

Kwalitatief onderzoek: inzichten, meningen en wetenschappelijke reflecties

Zuiver wetenschappelijk onderzoek: alleen gericht op het vergaren van kennis