Summary MH1

245 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - MH1

 • 1 zorgplanning

 • Mondzorg
  Ondersteunen mensen bij behouden en (weer) verkrijgen van goede mondzorg
 • Methodisch handelen staat voor
  Systematisch manier te werk gaan, om bepaald doel te bereiken
 • Zorg:
  Individueel afgestemde combinatie van:
  • preventie
  • ondersteuning
  • curatief
  gericht op langere termijn
 • Zorg is:
  Beïnvloeding van prognose van ziekte en gezondheid door risicomanagement, procesbeheersing en probleemoplossing
 • 3 soorten zorg(verleners):
  1. Mantelzorg
  2. Zelfzorg
  3. Professionele zorg
 • Definitie gezondheid:
  Gezondheid is vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven
 • Definitie mondgezondheid:
  Mondgezondheid is veelzijdig en omvat, maar beperkt zich niet tot, het vermogen om te spreken, lachen, ruiken, proeven, kauwen, slikken en een scala aan emoties over te brengen via gezichtsuitdrukkingen met zelfvertrouwen en zonder pijn of ongemak, en ziekte van craniofaciale complex.
 • Eigenschappen gerelateerd mondgezondheid:
  • Fundamentele component van gezondheid en welbevinden is, beïnvloedt door waarden van individuen en gemeenschappen


  • fysiologische, sociale, psychologische eigenschappen weerspiegelt die essentieel zijn voor de kwaliteit van leven


   • beïnvloedt wordt door wisselende ervaringen van individu en vermogen zich aan te passen
 • 5 criteria mondgezondheid:
  1. 'welbevinden'
  2. acceptabele esthetiek
  3. adequate functie
  4. geen pijn
  5. geen ontsteking, geen schadelijke processen
 • Zorgvraag/hulpvraag:
  Door de patient of door de omgeving geuite zorgbehoefte
 • Zorgbehoefte
  Zorg die de patient nodig heeft vanuit het perspectief van de zorgverlener
  - niet per definitie gelijk aan de zorgvraag (wat vind jij als MH)
 • Subjectieve zorgbehoefte:
  Perspectief van de patient
  • ervaren zorgbehoefte
  • felt (unmet) treatment need
  • want 
 • Normatieve zorgbehoefte:
   Perspectief zorgprofessional 
  • objectieve zorgbehoefte
  • behoeftebepaling door professional
  • (unmet) treatment need
 • 8 orale procesgebieden
  1. MSKL
  2. slijm
  3. stand van elementen
  4. cario
  5. parodontitis
  6. slijtage
  7. pres
  8. endo
 • De probleemoplossingscyclus
   1. Kennismaking patient
   2. anamnese screening
   3. globale probleemstelling
   4. aanvullend onderzoek
   5. probleemanalyse
   6. diagnose - toestand beschrijving
   7. specifieke probleemstellingen
   8. behandel- en zorgalternatieven
   9. behandelplan - zorgrichting
   10. nazorg
   11. evaluatie
 • Zorgcyclus in 3 fases:
  Richting --> zorgdoel

  sturing --> zorgplan

  gedreven --> zelfzorg 

  zelfzorg = basis 
 • Zorgcyclus
  1. Dataverzameling + analyse

  2. Afstemming + planning

  3. Instemming + uitvoering
 • Zorgcyclus: de eerste ronde (UMO)
  UMO = uitgebreid mond onderzoek
  - vastellen zorgdoel en zorgplan
 • Opvolgende ronde zorgcyclus (PMO)
  PMO = periodiek mond onderzoek: opsporen van mondziekten in een vroegtijdig stadium. 
  - zo weinig mogelijk curatieve interventie
  - progressie te voorkomen 


  bewaken en waar nodig aanpassen van zorgdoel en zorgplan

  'tussenronde' klacht, evaluatie, onderzoek, consult
 • Hoofdvragen PMO
  1. Is er iets veranderd?


  2. Wordt het zorgdoel gehaald, als we zo doorgaan?
 • ZORGDOEL (SMART) + ZORGPLAN =
  REGIE
 • Rol MH in relatie tot zorgplanning:
  • Zelfstandig invulling geven aan gedelegeerde zorgonderdeel, om patient van best mogelijke mondzorg te voorzien

  • Tandarts verzoeken binnen kader gedelegeerde zorgonderdeel specifieke indicatie voor herstel te onderzoeken en indien mogelijk uit te voeren ( bijwerken restauraties etc)

  • indien nodig geacht basis van expertise tandarts en patient informeren over haalbaarheid zorgdoel en evt. Advies zorgdoel/plan aan te passen

  • rapporteren van bevinden, opgestelde (afgeleide) doelen,  geleverde zorg en de 'voortgang' mbt zorgdoel 

  • terugverwijzen naar tandarts in kader onopgemerkte afwijkingen die aandacht vragen of verwijzing specialist. 
 • Zorgplan centraal:
  - Geeft richting aan (ontwikkeling) denkproces

  - analyse van mogelijke problemen moet leiden tot effectieve en doelmatige behandeling

  - verhelderen van alle aspecten van behandeling inclusief verwachtingen en (on)mogelijkheden
 • Klinisch redeneren
  Basis van klinisch handelen. Betreft al het handelen rondom ziekbed. 
  De kliniek is context van zorg gericht op leven leefbaar te houden

  Doel: 
  probleem oriëntatie --> probleemanalyse (verzamelmethode) --> probleemoplossen
 • Methode:
  Manier handelen om bepaald doel te bereiken 
  methode wordt gezien als: - proces en het bereikte doel als: product. 
 • Methodiek
  Systematisch, toetsbaar samenhangend en zich ontwikkelend geheel van gedrag- en handelingswijzen, dat gebaseerd is op:

  - systematische kennis over doelgroep

  - geëxpliciteerde normen en/of werkbeginselen die verhouding tot zorgvraag client bepalen
 • Methodologie
  Set van methoden die samen basis vormen, zodat zorgverleners houvast hebben bij uitvoeren beroep
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Besluit KEW

- Heeft als doel bescherming van de patient en zorgverlener
- KEW-dossier
- Bepalingen over voorwaarden waaronder gebruik gemaakt mag worden en röntgentoestellen
- ALARA principe As Low as Reasonable Achievable
Geheimhoudingsplicht + verslaglegging

Geheimhoudingsplicht
- MH is verplicht te zwijgen over patiëntgegevens tegen anderen dan de patiënt. Inlichtingen aan anderen dan de patiënt kunnen alleen worden gegeven als daartoe uitdrukkelijke toestemming van de patiënt is verkregen. (staatblad 1994)

Verslaglegging
- Om goede zorg te kunnen verlenen is het vastleggen van gegevens een voorwaarde
- De wet schrijft voor dat er bij een behandeling sprake dient te zijn een zorgvuldige verslaglegging
- Neerleggen in een verslag van gegevens over het proces en/of het resultaat van een onderzoek en/of een behandeling
- Eenduidige verslaglegging geeft transparantie van de zorg. Voorkoming van verschillende betekenis van gegevens.
- Wet op de beroepen in die individuele gezondheidszorg
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
- Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst
- Algemene verordening gegevensbescherming
- Wet kindermishandeling en huiselijk geweld
WGBO

- De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

Informatieplicht
- Duidelijke informatie voorafgaand aan behandeling
- Risico’s 
- Eventuele alternatieven

Inzagerecht
- In principe zonder beperking
- Uitzondering: bescherming privacy van een ander of gevaar voor zichzelf of anderen

Toestemmingsvereiste
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist. De patiënt moet toestemming geven voor het starten of vervolgen van de behandeling

Dossierplicht
- De MH is verplicht een statuskaart bij te houden met daarin gegevens over de patiënt.

Bewaarplicht
- Dossier moet 20 jaar worden bewaard, gerekend vanaf tijdstip waarop gegevens zijn vervaardigd, of langer als de hulp van een goede zorgverlener dat met zich meebrengt
Verenigingstuchtrecht NVM staat voor:

- Klacht
- Commissie van toezicht (5 leden en jurist)
- Hoor- en wederhoor
- Opleggen maatregel (waarschuwing/berisping)
NVM staat voor:

- Kwaliteitsregister mondhygienisten
- Beroepsprofiel
- Gedragscode
- Diplomaregister
Experimenteerberoepen

Mondhygiënist die WEL deelneemt aan proef taakherschikking:
- MH die meedoen aan experiment taakherschikking, ‘experimenteergroep’ opgenomen in het BIG-register
- Voor deze MH geld de titel geregistreerd mondhygiënist
‘ experimenteerberoepen’:
- Wettelijk beschermde beroepstitel hebben
- BIG registratie moeten aanvragen en tijdelijk BIG-geregistreerd zijn
- Vallen onder het tuchtrecht
- Tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren
Artikel 34-beroepen

- Opleidingseisen en het deskundigheidsgebied zijn in besluiten vastgelegd
- Er is echter geen wettelijk register. Wie voldoet aan de wettelijk vastgestelde eisen, mag de beschermde opleidingstitel voeren
- Voorbehouden handelingen
- Iedereen mag geneeskundige handelingen uitvoeren: uitzondering  voorbehouden handelingen
- Alleen zorgverleners die in de wet BIG genoemd zijn, mogen deze voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren
- Tandartsen en verloskundige mogen alleen die voorbehouden handelingen die bij hun beroep horen uitvoeren
- Belangrijk: zorgverlener moet bekwaam ijn
Artikel 34
- Wettelijk beschermde opleidingstitel
- Geen wettelijk register
- Geen tuchtrecht
Registratie mondhygiënist
Mondhygiënist die NIET deelneemt aan proef taakherschikking:
- Artikel 34-beroep
Wet BIGWet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Deze wet omschrijft voornamelijk het deskundigheidsgebied waarop de beroepsbeoefenaar werkzaam is.
Inschrijving in het BIG register:
- Als zorgverlener voldoet aan de opleidingseisen voor uw beroep
- Beroepstitel mag voeren
- Bepaalde aan uw beroep gebonden voorbehouden handelingen mag uitvoeren
Bekwaam maakt bevoegd


Artikel 3 beroepen
- Wettelijke beschermde beroepstitel
- BIG- register
- Tuchtrechter
Wet WKKGZ

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
- Wet vervangt de wetten kwaliteitswet zorginstellingen en de wet klachtrecht cliënten zorgsecot
- Alle zorgverleners moeten hier per 1 januari 2017 een klachtenregeling hebben die hieraan voldoet
- Erkende geschillencommissie
Doel wkkgz
- Betere en snelle aanpak van klachten
- Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
- Cliënt krijgt sterkere positie
- Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders
- Vergewisplicht nieuwe medewerker
Definitie sociale anamnese?
- belang
- vraagstelling
- 3 lagen

3 lagen:
1e laag --> (eerste milieu): leefsituatie, partner/kids, sociale steun, zelfverzorging

2e laag --> (tweede milieu): huidig werk of opleiding - indien geen werk; oorzaak of reden, toekomstverwachting

3e laag --> (derde milieu): familierol, burgerrol, sociale rol