Summary Middle Management

-
354 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Middle Management

 • 1.1 Inleiding in de organisatiekunde

 • Wat is een arbeidsorganisatie?
  Samenwerkingsverband tussen mensen die met bepaalde middelen proberen een bepaald doel te bereiken. Kenmerken:
  - beroepsopleiding
  - betaald werk
  - formele regels
  - functionele werkverdeling
  - gezagslagen
  - specifieke doelen
 • Wat is het verschil tussen een profit- en een non-profitorganisatie?

  Een profitorganisatie heeft als doel winst maken, een non-profitorganisatie levert diensten in het algemeen maatschappelijk belang. (bijv. ziekenhuizen)
 • Indeling naar aard en wijze van productie:
  - primaire sector > voorzien dagelijkse levensbehoeften
  - secundaire sector > industriële bedrijven
  - tertiaire sector > persoonlijke en zakelijke dienstverleners (commerciële bedrijven)
  - quartaire sector > diesverlening door overheid op non-profitbasis
 • Samenwerkingsvormen tussen organisaties:

  - samenwerkingsovereenkomst

  - joint venture

  - holding/concern

  - business units

  - franchising

  - fusie

  - strategische alliantie

  - co-makership

 • Wat zijn kartels? En welke verschillende kartels zijn er?

  Kartels zijn afspraken tussen bedrijven in een bedrijfstak, die erop gericht zijn de onderlinge concurrentie enigszins te beperken. Dit kan betreffen:
  - prijskartels (afspraken over prijzen)
  - hoeveelheidskartel (afspraken over te produceren hoeveelheden)
  - conditiekartel (afspraken over betalings- en leveringscondities)
 • 1.2 Organisatietheorien

 • wetenschappelijke stromingen: wetenschappelijke bedrijfsvoering, algemene managementtheorie

  sociale stroming: human relations-beweging
 • 1.2.1 Wetenschappelijke bedrijfsvoering

 • Taylor:

  - grondlegger van de wetenschappelijke bedrijfsvoering, scientific management.

  - ontwierp de functionele organisatie.

  - deed arbeidsstudies waarmee hij prestatieverbeteringen wilde bereiken die voor voor zowel baas als arbeider acceptabel waren (werksfeer zou daardoor verbeteren, loon; belangrijkste motivatie)
 • 1.2.2 Algemene managementtheorie

 • Henri Fayol:

  - uitgangspunt; de organisatie als geheel > hoe kan de organisatie als beste van bovenaf geleid worden >

  - ontwikkelde aanbevelingen, richtlijnen en principes om aan de organisatie als geheel vorm te geven > bekendste: 5 essentiële elementen van leidinggeven:
   + vooruitzien en plannen
   + organiseren
   + eenheid van bevel
   + coördineren en controleren

  - introduceerde het begrip lijnorganisatie
 • Taylor en Fayol zijn de grondleggers van de Klassieke School:
  - elke bedrijf moet worden gezien als een machine, die goed moet lopen. Er wordt zoveel mogelijk geregeld voor de werknemers in de vorm van procedures en instructies
  - doel van de organisatie is het opvoeren van de productie. Belangen van de werknemers zijn daarvan afgeleid.
  - medewerkers worden gezien als rationele wezens die werken voor geld. Betere prestatie: meer geld.
 • 1.2.3 Human relations-beweging

 • Elton Mayo:

  - Hawthorne-onderzoek; verband tussen technische beinvloeding van arbeidsomstandigheden en prestatie. > aandacht menselijke aspecten
 • Revisionisme: probeert de klassieke school en de human-relations beweging bij elkaar te brengen

  - benadrukt zowel technische als de sociale organisatie > democratisering en humanisering van de arbeid staat centraal: hulpmiddelen:
  + taakverrijking
  + taakverruiming
  + taakroulatie
 • Linking pin-model (Renis Likert). Verschillende hierarchische lagen in een organisatie worden gekoppeld door overlegvormen te creeeren waarbij 1 functionaris deelneemt aan een overleg op een niveau hoger (= de linkin pin, verbindende factor)
 • 1.3 Organisatieprocessen

 • In welke 3 fasen kunnen het productie- of dienstverleningsproces worden ontleedt?
  - input (bijv. menselijke arbeid, kennis, grondstoffen, kapitaal)
  - transformatie (throughput) ( omvormingsproces tot product of dienst)
  - output (product of dienst)
 • Input kost geld, output levert geld op. De waarde van de output moet altijd hoger zijn dan de kosten van de input (=winst) (alleen bij profitorganisaties)

  Bij non-profitorganisaties wordt er gestreefd naar gelijkheid van de waarde van de output en de kosten van de input.
 • 1.3.1 Indeling naar mate van betrokkenheid bij het proces

 • Hoe wordt input, transformatie en output tezamen genoemd?

  Het primaire proces van het bedrijf
 • Onderkennen processen in een organisatie:
  - primaire proces
  - bestuursproces
  - ondersteunende processen
 • input > geheel van mensen en middelen die nodig zijn in het transformatieproces en voor de besturing van dat proces, bijv:
  - mens (personeel, werkzaamheden van derden)
  - natuur (grond en hulpstoffen)
  - kapitaal (investeringen, voorraden, machines)
  - informatie (orderportefeuille, planning)

  vlottende productiemiddelen: productiemiddelen die tijdens het proces worden verbruikt
  duurzame productiemiddelen: andere productiemiddelen die worden gebruikt
 • Troughput > de omzetting van inputs in outputs
 • Output

  Primaire output > de geleverde prestatie of dienst is de output van het primaire proces van een bedrijf > reden van bestaan (hier wordt voor betaald) 

  Secundaire output > zijn ook belangrijk, maar niet de bestaansreden van een bedrijf (bijv. belastingopbrengsten, werkgelegenheid, ontplooiingskansen voor werknemers)

 • Bestuursproces > erop gericht de activiteiten in het primaire proces te richten op de doelstellingen van het bedrijf. Bestaat uit:
  - bepaling van de doelstellingen van het bedrijf
  - formulering van beleid
  - planning
  - organiseren
  - leidinggeven aan medewerkers
  - procesbeheersing
 • het management maakt in het kader van procesbeheersing gebruik van:

  - ondersteunende processen > activiteiten die indirect een bijdrage leveren aan de output, bijvoorbeeld:
  + productieplanning > planning is onontbeerlijk
  + logistiek > integrale besturing van alle activiteiten. Twee deelgebieden:
  > material management: activiteiten die nodig zijn om grondstoffen en goederen langs het productieproces te voeren (gericht op interne organisatie)
  > physical distribution: activiteiten die nodig zijn om producten of diensten bij de consument te krijgen (betreft vooral externe organisatie)
  + marketing > onderzoek naar producten en markten
  + kwaliteitszorg > kwaliteitseisen
  + research > onderzoek op vele facetten
  + onderhoud > onderhoud van bijv. gebouwen, machines.


  - beheersproces
  >  ondersteuning aan de organisatie als geheel (in tegenstelling tot ondersteunende processen):
  + financiën > goede financiële huishouding
  + sociaal beleid > deel van het organisatiebeleid dat zich bezighoudt met vraastukken rond mens en arbeid (o.a. werving/selectie, loopbaanplanning)
  + administratie  > informatie bijv. personeelsgegevens, productiegegevens
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is een arbeidsorganisatie?
1
Wat is het verschil tussen een profit- en een non-profitorganisatie?
1
Wat zijn kartels? En welke verschillende kartels zijn er?
1
In welke 3 fasen kunnen het productie- of dienstverleningsproces worden ontleedt?
1
Page 1 of 11