Summary Mobiliteit (vwo) (2014)

-
ISBN-10 9461101058 ISBN-13 9789461101051
346 Flashcards & Notes
121 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Mobiliteit (vwo) (2014)". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461101051 or 9461101058. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Mobiliteit (vwo) (2014)

 • 1.1 De vervoersector

 • Door de ontwikkeling van steeds betere communicatiemiddelen (mobiele telefoon, internet) zou je verwachten dat de behoefte aan vervoer afneemt. Het tegendeel is waar. Door sneller en goedkoper vervoer zijn we juist veel gaan reizen. Betere vervoersmogelijkheden lokken namelijk juist nieuwe vraag naar vervoer uit. Reizen, ooit een luxe voor de rijken, is nu voor veel mensen een eerste levensbehoefte geworden. Het belang van vervoer uit zich in toenemende reisbudgetten. Het aandeel dat de vervoersuitgaven in het totaal van de uitgaven inneemt stijgt voortdurend.
 • 1.2 Schaarste

 • Economie bestudeert de behoeften die mensen hebben en de manier waarop ze in die behoeften voorzien. Om in hun behoeften te voorzien hebben mensen middelen nodig. De behoeften van mensen zijn oneindig maar de middelen zijn beperkt. De spanning tussen oneindige behoeften en beperkte middelen noemen we schaarste. In het dagelijks spraakgebruik betekent schaarste een tekort aan iets. Dit noemen we absolute schaarste. In de economie gebruiken we schaarste als een relatief begrip. Een product is schaars als er middelen (geld of tijd) opgeofferd moeten worden om het te maken.

  Om schaarste te verminderen produceren mensen goederen en diensten. Goederen zijn stoffelijk en diensten zijn onstoffelijk. Vrije goederen zijn goederen die niet schaars zijn, er zijn geen offers nodig om ze te verkrijgen (zoals de lucht die we inademen).
 • Wat betekent schaarste?
  Economie bestudeert de behoeften die mensen hebben en de manier waarop ze in die behoeften voorzien. Om in hun behoeften te voorzien hebben mensen middelen nodig. De behoeften van mensen zijn oneindig maar de middelen zijn beperkt. De spanning tussen oneindige behoeften en beperkte middelen noemen we schaarste. 
 • Wat wordt er bedoeld met absolute schaarste?
  In het dagelijks spraakgebruik betekent schaarste een tekort aan iets. Dit noemen we absolute schaarste.
 • Wat wordt er bedoeld met relatieve schaarste?
  In de economie gebruiken we schaarste als een relatief begrip. Een product is schaars als er middelen (geld of tijd) opgeofferd moeten worden om het te maken.
 • Wat wordt er gedaan om schaarste te verminderen?
  Om schaarste te verminderen produceren mensen goederen en diensten.
 • Wat zijn vrije goederen?
  Vrije goederen zijn goederen die niet schaars zijn, er zijn geen offers nodig om ze te verkrijgen (zoals de lucht die we inademen).
 • 1.3 Ruil

 • Ruil in natura
  Ooit leefden de mensen in stammen en waren ze zelfvoorzienend. Ze verzorgden zelf al hun eigen levensbehoeften: ze waren bij wijze van spreken groenteman, bakker, slager en timmerman tegelijk. Het is efficiënter om het arbeidsproces te verdelen in afzonderlijke taken. Dit noemen we arbeidsdeling: mensen specialiseren zich door zich toe te leggen op één activiteit. 

  Door arbeidsdeling en specialisatie ontstaan verschillende beroepen. Producenten maken meer dan ze voor hun eigen levensbehoeften nodig hebben en ruilen de rest. Bij een ruil of transactie is er sprake van een win-winsituatie: beide partijen worden er beter van. De ruil van goederen tegen goederen noemen we directe ruil of ruil in natura.
 • Transactiekosten
  Directe ruil vergt veel tijd en energie. Er is een zoektijd en er moet onderhandeld worden over de prijs. Alle kosten die gemaakt worden om een ruil tot stand te brengen en af te wikkelen noemen we transactiekosten. Directe ruil gaat gepaard met hoge transactiekosten. Daarom is de directe ruil ook grotendeels vervangen door indirecte ruil

  Bij indirecte ruil fungeert een algemeen begeerd goed als ruilmiddel (geld). Een ruilmiddel of geld is dus een goed dat mensen graag willen hebben. Het eerste ruilmiddel was zout, maar later werd er overgegaan op munten van edelmetalen zoals goud, zilver en koper. Geld fungeert niet alleen als ruilmiddel of betaalmiddel, maar ook als rekenmiddel (de waarde van producten drukken we in geld uit) en spaarmiddel (het niet-uitgeven van geld).
 • Marktsector
  Ruil vindt plaats op een markt. Op een markt worden producten aangeboden door de producent (verkoper) en gevraagd door de consument (koper). Op de markt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod, waarbij geld als ruilmiddel dient.

  Niet-marktsector
  De activiteiten van de overheid en de non-profitsector rekenen we tot de niet-marktsector omdat er voor de overheidsdiensten geen marktprijs wordt berekend of omdat de prijs niet bepaald wordt door vraag en aanbod.

  We maken een onderscheid tussen de formele en informele economie. De formele economie is de officieel geregistreerde economie. De informele economie bevat de productieve activiteiten die buiten de overheidsregels vallen of zich daaraan onttrekken (zoals zwart werken, huishoudelijke arbeid en zorgtaken).
 • Wat betekent arbeidsdeling?
  Ooit leefden de mensen in stammen en waren ze zelfvoorzienend. Ze verzorgden al hun eigen levensbehoeften zelf: ze waren bij wijze van spreken groenteman, bakker, slager en timmerman tegelijk. Het is efficiënter om het arbeidsproces te verdelen in afzonderlijke taken. Dit noemen we arbeidsdeling: mensen specialiseren zich door zich toe te leggen op één activiteit. 
 • Wat is specialisatie?
  Mensen specialiseren zich door zich toe te leggen op één activiteit van het gehele productieproces. 
 • Wat is het resultaat van arbeidsdeling en specialisatie?
  Door arbeidsdeling en specialisatie ontstaan verschillende beroepen. Producenten maken meer dan ze voor hun eigen levensbehoeften nodig hebben en ruilen de rest. Bij een ruil of transactie is er sprake van een win-winsituatie: beide partijen worden er beter van.
 • Wat wordt er bedoeld met directe ruil of ruil in natura?
  De ruil van goederen tegen goederen noemen we directe ruil of ruil in natura.
 • Wat zijn transactiekosten?
  Directe ruil vergt veel tijd en energie. Er is een zoektijd en er moet onderhandeld worden over de prijs. Alle kosten die gemaakt worden om een ruil tot stand te brengen en af te wikkelen noemen we transactiekosten. 
 • Wat is indirecte ruil?
  Directe ruil gaat gepaard met hoge transactiekosten. Daarom is de directe ruil ook grotendeels vervangen door indirecte ruil. Bij indirecte ruil fungeert een algemeen fungeert goed als ruilmiddel (geld). Een ruilmiddel of geld is dus een goed dat mensen graag willen hebben. Het eerste ruilmiddel was zout, maar later werd er overgegaan op munten van edelmetalen zoals goud, zilver en koper. 
 • Welke verschillende functies heeft geld?
  Geld fungeert niet alleen als ruilmiddel of betaalmiddel, maar ook als rekenmiddel (de waarde van producten drukken we in geld uit) en spaarmiddel (het niet-uitgeven van geld).
 • Wat is de rol van een (abstracte) markt?
  Ruil vindt plaats op een markt. Op een markt worden producten aangeboden door de producent (verkoper) en gevraagd door de consument (koper). Op de markt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod, waarbij geld als ruilmiddel dient. 
 • Wat wordt er bedoeld met de niet-marktsector?
  De activiteiten van de overheid en de non-profitsector rekenen we tot de niet-marktsector omdat er voor de overheidsdiensten geen marktprijs wordt berekend of omdat de prijs niet bepaald wordt door vraag en aanbod. 
 • Wat is het verschil tussen de formele en informele economie?
  We maken een onderscheid tussen de formele en informele economie. De formele economie is de officieel geregistreerde economie. De informele economie bevat de productieve activiteiten die buiten de overheidsregels vallen of zich daaraan onttrekken (zoals zwart werken, huishoudelijke arbeid en zorgtaken).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een collectief goed?
Goederen waar wel behoefte aan is, maar die niet door de markt worden geleverd, omdat het onmogelijk is gebruikers die niet betalen uit te sluiten van het gebruik van het product.
Daarnaast zijn collectieve goederen niet-rivaliserende goederen, dat wil zeggen dat de consumptie van de ene gebruiker niet ten koste gaat van de consumptie van de andere gebruiker.

Bijvoorbeeld dijken, het strooien van zout op de wegen, kabeltelevisie, rechtspraak
Verklaar waarom de overheid de looptijd van octrooien beperkt.
Op langere termijn zijn de concurrentievoordelen belangrijker dan de innovatievoordelen
Hoe is de verdeling van het surplus over consument en producent bij perfecte prijsdiscriminatie?
Het hele surplus valt toe aan de producent. 
 • elke consument betaalt een prijs die gelijk is aan zijn betalingsbereidheid...daardoor geen consumentensurplus 
Wanneer spreken we van prijsdiscriminatie?
Producenten vragen verschillende prijzen vragen aan verschillende groepen consumenten voor hetzelfde product.
 • Dit kan alleen als de deelmarkten strikt gescheiden zijn. 
Wanneer hebben bedrijven marktmacht?
Als ze in staat zijn de prijzen te beïnvloeden
Noem een manier waarop de overheid kan voorkomen dat er een zwarte markt ontstaat?
 • De overheid kan zelf taxiritten aanbieden
 • taxibedrijven subsidiëren, zodat ze bereid zijn tegen een maximumprijs te rijden
Omschrijf leveringsbereidheid
De leveringsbereidheid is de laagste prijs waarvoor een aanbieder zijn product wil verkopen.

De bereidheid van de aanbieder om bij een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid te leveren.
Wat is het individuele consumentensurplus?
Het verschil tussen het bedrag dat een koper maximaal bereid is te betalen en de prijs die daadwerkelijk wordt betaald
Wat is Pareto-efficiënt evenwicht?
Het resultaat van één persoon kan niet verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van het resultaat van iemand anders.
Wat is directe ruil of ruil in natura?
Het ruilen van goederen tegen goederen

 • omslachtige manier van zaken doen
 • zoektijd
 • onderhandelen 
 • hoge transactiekosten