Summary Module woning financiering

-
248 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Module woning financiering

 • 1 Hypotheek en hypotheekmarkt

 • Bloot eigendom?
  De bloot eigenaar (in België ook: blote eigenaar)[1] is de eigenaar van een goed (zaak of vermogensrecht), terwijl een ander een beperkt zakelijk recht op dat goed heeft. Het betreft meestal een recht op een onroerende zaak.
  Door het recht van die ander heeft de bloot eigenaar over het algemeen niet de directe beschikking over zijn goed. Het goed zelf wordt de bloot eigendom genoemd. Soms wordt door de genothebbende wel een vergoeding aan de bloot eigenaar betaald.
 • Opschortend of ontbindend?Want het maakt nogal verschil of het gemaakte voorbehoud juridisch gezien moet worden als een opschortende voorwaarde, danwel als een ontbindende voorwaarde.
  Opschortende voorwaarde, dan komt de koopovereenkomst pas tot stand indien er een passende financiering verkregen is.
  Ontbindende voorwaarde, dan is er al wel een koopovereenkomst tot stand gekomen, met dien verstande dat deze nadien door [Piet] kan worden ontbonden, indien er geen passende financiering is verkregen” (rechtsoverweging 5.2 van het vonnis).
 • 1.1 Hypotheek en recht van hypotheek

 • Soorten hypothecaire inschrijvingen: soorten Hypotheken:
  -Vaste Hypotheek 
  • Hypotheek vermindert bij aflossing. Vervalt bij gehele aflossing
  - Krediet hypotheek
  • Zekerheid voor een geldlening, als gedeeltelijke of gehele aflossing blijft hypotheekrecht bestaan. Bijlenen kan.
  - Bankhypotheek
  • Hier wordt in de ypotheekakte geen schuld erkend zoals bij de krediethypotheek
 • Wat is een positieve hypotheekverklaring?
  Wat is een negatieve hypotheekverklaring?
  Positieve hypotheekverklaring:Hypotheekgever verklaart aan hypotheeknemer, dat hij direct het recht van hypotheek zal geven wanneer de hypotheeknemer dit vraagt.

  Negatieve hypotheekverklaring:
  Houdt in dat hypotheek gever aan hypotheeknemer verklaart dat hij geen enkel ander recht van hypotheek zal verlenen op enig registergoed dat hem in eigendom toebehoort.
 • Vraag1  Volgens art BW 3:268 lid 2 is in plaats van een executieveiling  ook onderhandse verkoop mogelijk.Op wiens verzoek is dit mogelijk en op welke voorwaarden?

  Vraag 2  Waar moet je aan denken bij het opstellen van de koopakte als er sprake is van onderhandse verkoop i.p.v. executieveiling?
  Antw vr 1: zowel hypotheek gever als hypotheeknemer.
                    Dit mag alleen met toestemming van de President van de rechtbank.

  Antw vr 2:Er moet een opschortende voorwaarde worden opgenomen in de                              koopakte,dat als de rechter niet akkoord gaat met de de verkoop,de koop                  niet tot stand is gekomen.
 • 1.2 Hoe is de hypotheekmarkt georganiseerd


 • Aanbieders op de hypotheekmarkt:Hypotheekbanken
  • bereid meer risico te lopen
  • duurder doordat ze geld op de geldmarkt en kapitaalmarkt  moeten aantrekken door uitgeven pandbrieven

  Handelsbanken
  • opereren op meerdere terreinen dan alleen in hypotheken.
  • zijn aan meer regels gebonden dan hypotheekbanken
  • ING, Rabo

  Verzekeringsmaatschappijen
  • ontvangen premies beleggen
  • Nationale Nederlanden, Delta Lloyd

  Spaarbanken
  • vergelijkbaar met de handelsbanken

  De overheid
  • gunstige rente en voorwaarden voor medewerkers

  Particulieren
 • 1.3 Toezicht volgens Wet Financieel Toezicht (Wft)

 • Wat houdt de Wet Financieel Toezicht in?
  Deze wet verplicht hypotheekadviseurs, financieel adviseurs en assurantie adviseurs te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en klant te informeren over de mate van objectiviteit en over het financiële product dat voor hen verstrekt wordt.
 • Wanneer moeten adviseurs een financiële bijsluiter verstrekken en van wie moet dit?
  Bij complexe financiële producten.
  Verplichting van de AFM

  De bijsluiter moet onderling vergelijken beter mogelijk maken
 • REFA = Register Erkend Financieel Adviseur
  Nieuw register per 1-1-2014 door samen gaan van SEH (stichting erkend hypotheek adviseur) en de RFA (Register Financieel Adviseur)

  Klachten instituut financiële dienstverlening   = Kifid
 • 2.1 Wat is rente

 • De debetrente die je betaalt aan de bank voor een lening uit welke 3 delen bestaat deze?
  1. Reële rente (de vergoeding voor de bank voor het uitlenen van het geld)
  2. Risico premie (risico vergoeding)
  3. Inflatievergoeding
 • 2.2 Hypotheekrente

 • Van welke factoren is de hoogte van de hypotheekrente afhankelijk?
  1. kredietverstrekker
  2. hoogte van de rentestand op de geld-en hypotheekmarkt
  3. marktwaarde van de woning
  4. de termijn dat de hypotheekrente wordt vastgezet
 • 2.3 Aflossing

 • Wat is de Loan-to Value?
  De verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning.
  Loan-to Value wordt komende jaren met 1% per jaar afgebouwd tot een maximum van 100% van de marktwaarde.
  In 2018 = 100%
 • Lineaire hypotheek
  • aflossing altijd gelijk
  • Hoge lasten bij aanvang door veel rente
  • voor wie snel wil aflossen
  • lagere premie voor de overlijdensrisico verzekering
  • fiscaal voordeel  neemt snel af
 • Annuiteitenhypotheek (annuiteit = vaste jaarlijkse som)
  •  vast bedrag (rente+aflossing) over hele periode
  • lage aflossing in begin maar wel hoge rente
 • Wat is een gemengde verzekering (leven hypotheken)?
  Gemengde verzekering omdat het een combinatie is van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering
 • Kan een kapitaalverzekering ook los van een verpanding aan een hypothecaire lening afgesloten worden?
  Ja dat kan vrijkomende bedrag mag vrij besteed worden. Let op: deze kapitaalverzekering valt in box 3 (over opgebouwde kapitaal moet vermogensrendementsheffing worden betaald).
 • Spaarhypotheek
  • Verbeterde levenhypotheek genoemd
  • Kent geen winstdeling
  • Vergoeding spaarrente = hypotheekrente
  • Als de hypotheekrente daaltbij nieuwe rente vaste periode >>>daalt ook rente over spaarsaldo>>> De premie zal stijgen (dit men RENTE DEMPENDE WERKING)
  • Geen aflossing
 • Betekenis van:
  SEW
  BEW
  KEW
  Hoe worden deze fiscaal afgehandeld?
  SEW= Spaarrekening eigen woning (geblokkeerde spaarrek tbv aflossing eigen woning.(klant hoeft geen belasting over het spaartegoed te betalen) 
  • overlijdensrisico niet automatisch meeverzekerd

  BEW= Beleggingsrecht eigen woning (via beleggingsfondsen sparen tbv aflossing eigen woning
  • overlijdensrisico niet automatisch meeverzekerd

  KEW=   Kapitaal verzekering eigen woning.
  • meestal als gemengde verzekering afgesloten (dus met overlijdensrisicoverzekering) 


  SEW+ BEW+ KEW
  • Alle 3 fiscaal in box 1 afgehandeld
  • Deblokkeringsinstellingen (= vrijstellingsdrempel belasting bij aanwending aflossing eigen woning.)
 • Bij een restschuld na verkoop woning, mag pet 1-1-2015 nog maar voor 15 jaar na verkoopdatum de rente en financieringskosten worden afgetrokken. Dit geld voor restschulden ontstaan vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.
 • A-Geef een voorbeeld van een koopsubsidie.
  B-En in welke wet geregeld?
  A- Starterslening in combinatie met een hypotheek
  B-Wet bevordering eigen woningbezit
 • Noem de kenmerken van de starterslening
  1. overbrugging aankoopkosten en de maximaal te verkrijgen hypotheek op basis van de NHG-normen
  2. Starterslening mag niet hoger zijn dan 20% van verwerving
  3. afhankelijk van hoogte inkomen en vermogen
  4. eerste 3 jaar geen rente en aflossing te betaling over de starterslening
  5. aflossen na looptijd 30 jaar of bij verkoop
  6. iedere gemeente stelt zelf voorwaarden vast om in aanmerking te komen voor de starterslening.
  7. gemeente opent fonds bij :stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot verzekeringen.I.  Bij schadeverzekeringen is het indemniteitsbeginsel van toepassing.II. Bij sommenverzekeringen wordt, na het zich voordoen van het onzekere voorval, de vastgestelde schade altijd ineens uitgekeerd.Wat is JUIST?A. Alleen I is juist.B. Alleen II is juist.C. I en II zijn juist.
A. Alleen I is juist.
Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot levensverzekeringen.I. Een verzekering die slechts uitkeert bij overlijden, is eigenlijk GEEN verzekering omdat er GEEN sprake is van een onzeker voorval.II. Een verzekering die op de einddatum uitkeert, zowel bij leven als bij overlijden, is een gemengde verzekering.Wat is JUIST?A. Alleen I is juist.B. Alleen II is juist.C. Geen van beide is juist.
B. Alleen II is juist.
Wat is het eigenwoningforfait?

Eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in verband met het hebben van een koopwoning. Het komt erop neer dat huiseigenaren betalen voor het woongenot. Dit woongenot wordt gezien als inkomen in natura. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis. Referentie daarvoor is de WOZ-waarde.
Het eigenwoningforfait is het bedrag dat je in de aangifte inkomstenbelasting in box 1 bij je inkomen optelt, als je eigenaar bent van een woning die je hoofdverblijf is. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. 
Wat is de BAVAM-pool?
BeroepsAansprakelijkheidverzekering voor Assurantietussenpersonen en Makelaars
Voor welke beroepsgroepen is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontworpen?
 1. Makelaars in onroerende goederen
 2. Assurantietussenpersoon
 3. Notarissen
 4. Architecten
 5. Accountants
 6. Belastingconsulenten
 7. Advocaten
Bij het maken van een klantprofiel voor een woonlastenverzekering moet de tussenpersoon onder meer aandacht geven aan welke meetpunten?
 1. beroep en soort arbeidscontract
 2. toekomstplannen t.a.v. werk en dienstverband
 3. toekomstplannen voor wat betreft lange reizen
 4. gevaarlijke hobby's zoals motorrijden
Wanneer vervalt de dekking van een woonlastenverzekering?
 • niet meer in loondienst
 • 2 maanden of langer naar buitenland
 • In de VUT of met pensioen
 • Verzekerde wordt zelfstandig ondernemer.
Tot welke categorie verzekeringen behoord de woonlastenverzekering?
Tot de inkomstenverzekeringen 
 • Sinds 2008 hoort de woonlastenverzekering volgens de Wft tot de adviesgevoelige producten.(omdat het complex en ingewikkeld).
 • Bedoelt voor relatief jonge mensen met vast contract in loondienst.
 • Minder geschikt voor mensen met tijdelijk contract
 • Niet geschikt voor zelfstandigen en ZZp' ers
 • Woonlastenverzekeringen zijn duurcontracten en vervallen als onmiddellijk als verzekerde niet meer onder de werknemersverzekeringen valt.
Wat is een woonlastenverzekering?
Verzekering van de woonlasten ingeval van :
 • Werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid 
Waarom hanteert men bij de Clausule "Verzekering individueel appartementsrecht" en 25% hogere premie?
Het is mogelijk dat dekking schade individueel appartementsrecht en aandeel in de gemeenschappelijke schade de verzekerde waarde overschrijden.