Summary Moleculaire biologie

-
425 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Moleculaire biologie

 • 2.1.1 DNA als drager van erfelijke informatie

 • Wat is een pneumokok?
  Een pathogene bacterie die longontsteking veroorzaakt bij de mens
 • Wat zijn S-kolonies?
  Pathogene pneumokokken die  al grote gladde slijmerige kolonies groeien op een petriplaat.
 • Wat zijn R-kolonies
  Kleine ruwe kolonies die ontstaan zijn doordat Griffith een mutant van de bacterie isoleerde die geen longontsteking meer veroorzaakte
 • Wat is het verschil tussen S- en R-kolonies in verband met pathogeniteit?
  De kapselvorming is de oorzaak van pathogeniteit
 • Wat als we een S-type injecteren bij een muis?
  Veroorzaakt pneumonie of bronchitis waardoor ze sterven
 • Wat als we een R-type injecteren bij een muis?
  De proefdieren blijven in leven
 • Wat gaat warmtebehandeling voor invloed hebben bij virulentie?
  Het gaat de virulentie vernietigen
 • Wat heeft Griffith gedaan?
  Hij combineerde levende niet-pathogene R-pneumokokken met dode S-pneumokokken en injecteerde dit mengsel in muizen. De muizen stierven toch. Bij de autopsie werden levende S-pneumokokken teruggevonden
 • Hoe werd als eerste bewezen dat DNA de erfelijke informatie van de kapselvorming draagt?
  Avery heeft dat bewijs geleverd door het toevoegen van DNase (een enzym dat DNA afbreekt) aan het mengsel van de levende R-stammen en het celvrij extract van de gedode S-bacteriën, hierdoor was er geen transformatie meer van de levende R-bacteriën naar het S-type
 • Wat is een ander bewijs voor de rol van DNA als drager van genetische informatie ?
  De studies rond een bacteriofaag, een bacteriofaag hecht zich vast aan de wand en zal zijn genetisch materiaal doorheen de bacteriewand injecteren. Het viraal DNA gaat zich dan binnen in de bacterie vermenigvuldigen. Na enkele uren zijn er een groot aantal bacteriën geassembleerd en barst de gastheercel open. Zo komen er nieuwe virussen vrij, die een nieuwe levenscyclus kunnen beginnen
 • Wat is een bacteriofaag?
  Dat is een klein virus dat parasiteert op E.Coli, het virus bestaat uit een kop en een staart. De mantel van de kop en de staart is opgebouwd uit eiwitten, terwijl de kop bestaat uit viraal DNA. Als een bacteriofaag zich wil vasthechten op E.coli, hecht het zich met de staartvezels vast op de celwand van de gastheer, de staartschede trekt dan samen en zal de bacterie gaan penetreren.
 • Welk experiment hebben Hershey en Chase dan nog bedacht om de theorie van de bacteriofagen te bewijzen?
  Ze merkten het virale DNA me 32P = een radioactief isotoop, terwijl de virale eiwitten met 35S werden gelabeld. Die merkers zijn specifiek, aangezien eiwitten weinig of geen fosfor bevatten en DNA geen zwavel bevat. Na incubatie werd het mengsel onderworpen aan  mechanische agitatie , waardoor de vastgehechte virussen van hun gastheercellen loskomen. Na een tijdje wordt het mengsel geanalyseerd op hoeveelheden radioactief materiaal. Nog in de bacterie, noch in de faagnakomelingen wordt er 35S gedetecteerd. Dit wijst er dus op dat de virale eiwitten geen dragers zijn van erfelijke informatie. Het radioactief 32P werd wel teruggevonden in de bacterie en de nieuw gevormde fagen. Deze resultaten tonen dus aan dat het virus zijn DNA en niet zijn eiwitten injecteert in de gastheercel.
 • Afbeelding dia 12 nog checken
 • 2.1.2 Bouwstenen van DNA

 • Uit wat bestaat DNA?
  DNA is een polynucleotide die opgebouwd is uit mononucleotiden, de bouwstenen. Een DNA-streng bestaat uit twee delen. Enerzijds een ruggengraat die constant is over de hele lengte van de keten en anderzijds vier verschillende basen, die de variabele zijketens vormen
 • Wat zijn de vier verschillende basen van DNA?
  Adenine, guanine, cytosine en thymine
 • Wat is een purine?
  Bestaat uit een vijfring die gekoppeld is aan een zesring
  adenine en guanine zijn purines
 • Wat is een pyrimidine?
  Enkel een zesring, is dus kleiner dan een purine
  cytosine en thymine zijn pyrimidines
 • Wat verklaart het basisch karakter van DNA?
  Zowel de purines als de pyrimidines bevatten meerdere N-atomen die een waterstofatoom kunnen opnemen
 • Hoe wordt de constante ruggengraat gevormd?
  Door de afwisseling van fosfaat en desoxyribose
 • Hoe wordt een 5'-desoxyribonucleotide gevormd?
  Doordat de basen telkens met 1 van hun stikstofatomen verbonden zijn aan het eerste koolstofatoom van deoxyribose ==> dat wordt al een deoxyribonucleoside. Wanneer de 5' C-groep van zo'n desoxyribonucleoside een fosfaatester vormt ontstaat een 5'-desoxyribonucleotide
 • Hoe ontstaat de DNA-polynucleotideketen?
  Wanneer de deoxyribonucleotiden via 3'-5'-fosfodiësterbindingen aan elkaar verbonden worden
 • Welke afspraken worden er gemaakt in verband met oriëntatie van de streng?
  De conventie is om het nucleotide met een vrije 5'-hydroxylgroep het laagste nummer te geven en links te schrijven. Deze conventie heeft ook een inhoudelijke betekenis, aangezien DNA-ketens worden aangemaakt van 5' naar 3'. De DNA-sequentie GATCAGA draagt op het eerste nucleotide (aan de 5'-kant) een guanine en op het laatste nucleotide een adenine. Dit is dus een andere sequentie dan AGACTAG. Als een dubbele streng wordt weergegeven, is de bovenste streng steeds georiënteerd (van links naar rechts) van 5' naar 3'.
  De kant van de 5' is vrij OH en de kant van desoxyribose is 3'
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een metastaserende tumor?
 Wanneer de kankercellen ook in staat zijn om zich te verspreiden doorheen het lichaam, dan wordt er gesproken van een kwaadaardige, metastaserende tumor.
Wat is een carcinoma in situ?
 Uiteindelijk wijkt het celbeeld zo hard af dat de cellen eruit zien als kankercellen. Er wordt van carcinoma in situ gesproken zolang er geen sprake is van infiltratieve groei.
Wat is dysplasie?
Wanneer de cellen groter worden en ook het chromatine van structuur verandert, wordt er gesproken over dysplasie. Dit is een stoornis in de regulatie van de groei en differentiatie van de cellen. Er worden verschillende stadia onderscheiden naargelang het aantal genoomafwijkingen.
Wat is metaplasie?
Metaplasie betekent dat de differentiatierichting van een epitheel verandert. In het voorbeeld hier verandert het cilindercellig epitheel in een normaal plaveiselepitheel. Dit proces is reversibel en wordt niet alleen aan kanker gelinkt. Metaplasie treedt ook op bij chronische ontstekingsreacties. Wanneer de prikkeling voort duurt, neemt de proliferatieve activiteit toe en de differentiatie af.
Waarom is het tweestappenplan vaak niet voldoende?

Het tweestapsproces van initiatie en promotie is naar vermoeden te simpel voor de carcinogenese bij de mens. Vaak zal er sprake zijn van een hele reeks stappen vooraleer de kanker ontstaat.  
Een goed voorbeeld om de ontwikkeling tot kankercel te illustreren is baarmoederhalskanker, waar een plaveiselcelcarcinoom wordt voorafgegaan door metaplasie, dysplasie en carcinoma in situ.
Wat gebeurt er tijdens de derde fase?
De celproliferatie die volgt op de initatie en promotie wordt de progressie genoemd. Tijdens deze fase neemt de schade toe en evolueren de oorspronkelijke kankercellen tot een tumor. Het is ook tijdens deze periode dat de kankercel zich ver kan verplaatsen en uitzaaiingen kan vormen.
Wat is de tweede stap?
 Deze fase van promotie of voortgang ontstaat mogelijks pas vele jaren na de initiatie. De geïnitieerde cellen bevinden zich in rust. De promotie ontwikkelt zich als een agens zich in herhaaldelijke en/of zeer hoge dossisen aanbiedt. Kenmerkend voor deze fase is de vermenigvuldiging van de geïnitieerde cellen onder invloed van zogenaamde "bevorderende" agentia, zoals bijvoorbeeld bepaalde chemische stoffen. Het is belangrijk om aan te stippen dat deze fase omkeerbaar is en dat er in bepaalde gevallen kan ingrepen worden door het carcinogenese-mechanisme te blokkeren.
Wat houdt de initiatiefase in?
Initiërende factoren zijn carcinogenen. Deze kunnen aanwezig zijn in voedsel en water, in de lucht, in chemicaliën en in zonlicht waaraan mensen worden blootgesteld. De epitheliale cellen die de huid, het spijsverteringsstelsel en het ademhalingsstelsel bedekken, metaboliseren deze carcinogenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 90 % van de kankers voorkomen in epitheliale weefsels. Ook fysieke fenomen zoals bepaalde stralingen en bepaalde virussen kunnen initiërende factoren zijn. Een langdurige blootstelling aan deze agentia, zelfs in lage dosissen, kunnen schade in het DNA teweegbrengen. Wanneer de cel het letsel zelf herstelt, is er geen probleem. Waneer de cel echter niet voldoende hersteld wordt, zal deze beschadigde cel naar een tweede fase evolueren.
Uit hoeveel stappen bestaat het meerstappenproces ten minste?
Het meerstappenproces is minstens een tweestapsproces dat gekenmerkt wordt door initiatie en promotie.
Hoe komt het dat het ontstaan van kanker zolang duurt?
Het ontstaan van kanker is een langdurig proces (5-10 jaar). De transformatie van een normale cel tot een kankercel duurt zolang omwille van het meerstappenproces. Er zijn met andere woorden meerdere veranderingen in het genoom van de transformerende cel nodig. Bovendien is er vervolgens een groot aantal celdelingen nodig om uit één getransformeerde cel een klinisch manifeste tumor te laten ontstaan.