Summary MOV

-
406 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "MOV". The author(s) of the book is/are nvt. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - MOV

 • 1 Hoorcollege 1

 • Waarom MOV, 8 redenen 
  - Pedagogische vraagstukken op samenlevingsniveau kunnen lang niet altijd langs individuele lijn worden opgelost 

  - Contextuele benadering kunnen efficient en effectief zijn

  - empowerment

  - Bronfenbrenner niveaus zijn ook een deel van de oplossing. (ecologisch systeem)

  - sociale rechtvaardigheid

  - participatie

  - Democratisch burgerschap

  - Pedagogiek moet zich ook bezig houden met beleid, collectief geheel en pedagogische infrastructuur. 
 • Wat houdt community psychologie in?
  Tak van psychologie dat zich bezig houdt met persoonlijke omgeving en interacties en de manier waarop de samenleving van invloed is op individu en gemeenschapfunctioneren 
 • Waar is community psychologie op gericht (6)
  - sociale kwesties
  - maatschappelijke instellingen 
  - andere instellingen die invloed hebben op individu, groep en organisatie 
  - Begrijpen van mensen binnen hun sociale wereld en hun welzijn te verbeteren 
  - Onderzoekers onderzoeken systematisch hoe individuen interactioneren met andere individuen, groepen en scholen 
  - grotere culturen en omgeving
 • Welke vraagstukken worden zoal onderzocht bij MOV
  Armoede
  drugs
  falen school
  gemeenschapsontwikkeling
  risico en beschermende factoren 
  empowerment 
  diversiteit 
  preventie
  interventien
 • Wat zijn twee  belangrijke principes binnen MOV
  Probleem gedrag is vaak relationele adaptatie aan dysfunctionele context
  (streetwise, ptss bij kinderen na oorlog)

  Preventie is richten op voorkomen van dysfunctionele individuele omgevingsinteractie ( denk hierbij aan ADHD). Individu helpen voor het een probleem is voor omgeving 
 • Wat houdt Transactioneel ecologische model in?
  micro
  meso
  exo
  macro
 • wat houdt multicausaliteit in?
  Multilevel benadering (individu, sociale relaties, organisatie, samenleving

  Participatie 

  Empowerment

  Individualisme vs collectivisme 

  Welness benadering ipv illness  
 • Wat houdt empowerment in 3
  Kracht op controle van eigen leven
  Democratisch proces
  individuele strenght naar verandering van sociaal beleid 
 • Wat houdt sense of community in 
  Sociale achteruitgang is toename criminaliteit, gezondheid wordt slechter en meer school problemen 
 • Wat werd er vroeger onder community verstaan en nu
  Vroeger: De buurt

  Nu: sociale banden en relationele interactie 
 • 2 Hoorcollege 2 plus Paulo

 • Wat houdt civiel society in?
  Institutioneel domein van vrijwillige associaties  van organisaties of instituten buiten de overheid, de markt en banden van familie en vrienden 
 • Wat is de pedagogische civiel society?
  Gedeelde verantwoordelijkheid van burgers voor opvoeding 
 • Welke drie hoek bestaat er bij de civiel society?
  Staat: Wetten en regels (overheid als invloed sfeer

  Markt: Handel en bedrijvigheid 

  Burgermaatschappij: Betekenis volle structuren ( hoe geven wij ons leven vorm)
 • Welk beeld heeft de gemeenschap momenteel over het kind
  Kind wordt nu gezien als potentieel gevaar, wat kan er mis gaan 
 • Wat houdt positieve psychologie in?
  Wetenschapstudie van optimaal functioneren mens
  van te kort naar pluspunt 

  Pedagogen houden zich hier onvoldoende mee bezig 
 • Wat is het doel van positieve psychologie?
  Het begrijpen van oorsprong, proces en mechanisme die tot wenselijke uitkomst leiden 
 • Wat is de top tien positieve ontwikkelingen 
  1 sociale bindingen 
  2 kansen betrokkenheid sociale participatie 
  3 pro sociale normen
  4 erkenning waardering positief gedrag
  5 sociale steun
  6 constructieve tijdsbesteding 
  7 competenties
  8 cognitieve vaardigheden 
  9 schoolmotivatie
  10 positieve identiteit 
 • Wat zijn de ontwikkeling assets gerelateerd aan gezonde ontwikkeling 
  Support
  empowerment
  grenzen en uitzonderingen 
  goed invulling tijd
  commitment om te leren 
  sociale competenties 
 • Opvoeden is per definitie een strijdt, welke drie punten hangen hier mee samen 
  Vrijheid en grenzen stellen 
  cultuurbehoud en cultuurvernieuwing 
  hier en nu toekomst oriëntatie 
 • Op voeding lijkt meer een prive project te worden, gaan ook de strijd meer en meer uit de weg 

  Kwaliteit van relaties tussen de diverse opvoeders speelt een essentiële rol

  Ouders en scholen lijken elkaar tegenstanders te worden

  Kennisniveau leerling en opbrengst van scholen hangt samen met kwaliteit ouder betrokkenheid
 • Hoe was het jeugdbeleid 6 en wat was zijn doel 
  At risk model 

  nadruk op individu

  nadruk op repressie

  nadruk op zorg

  evidence based

  weinig aandacht sociale context 

  Doel: Problematisering 
 • Wat houdt het nieuwe jeugd beleid in? 5 en wat is het doel?
  Ecologische en contextueel model

  aandacht civil society

  positief jeugd beleid

  autoratief 

  meer dan effectiviteit 

  Doel: inclusief burgerschap 
 • Wat houdt sociale verbanden in? 6
  waardering en respect 

  positieve verwachting

  non-discriminatie 

  actieve betrokkenheid ( wat te doen)

  bonding en bridging 

  Doorslaggevend voor maatschappelijke kansen, gezondheid en ontwikkeling 
 • Welke zorg hebben kinderen nodig? 7
  Gezag hebbende gemeenschap, betrokken volwassenen 

  rijke sociale netwerken

  een coherente pedagogiek omgeving 

  lange termijn perspectief op ontwikkeling

  democratisch burgerschap

  acceptatie verschil 

  niet voor alles etiketten 
 • Hoe kan je opvoedingsnetwerken versterken? 5
  Vreedzame wijk en school
  allemaal opvoeders
  centra jeugd en gezin
  ouderbetrokkenheid bij kinderopvang en peuterspeelzaal
  bijeenkomsten voor ouderen  
 • Wat is goed aan de PCS 
  sociale netwerken vormen buffer tegen psychosociale problemen 

  sociale netwerken belangrijk voor democratie en burgerschap

  ondersteunen afstand leefwereld en systeem wereld 

  Professionals gaan meer werken vanuit eigen kracht 
 • Wat is de kritiek op de PCS
  Bonding zonder bridging leidt tot achterstanden en grotere sociale ongelijkheid 

  eigenkracht voor burgers is lapmiddel en legitimatie voor bezuiniging 

  te veel aandacht volwassenen en te weinig jongeren 

  Achterliggende waarde eigen kracht te weinig specifiek 
 • Kan de pcs alle gaten opvullen die bezuinigende overheid laat vallen?
  nee
 • Wat betekend cultuur of silence 
  Zien dat mensen onderdrukt worden maar geen actie ondernemen. Er moet een proces of dialoog gaan plaats vinden 
 • Wat houdt from object to subject in?
  De mening van een onderdrukte persoon zo omgevormd dat hij niet langer reageert op direct sociale krachten 
 • Wat houdt dehumanization in? 
  Zijn zowel de mensen waarvan hun vrijheid is gestolen als ook zelf besloten hebben niet als volledig mens worden aangezien
 • Wat houdt dependence in? 
  Een onderdrukte krijgt moet als hij zelf beseft dat hij wordt onderdrukt. Tot die tijd zal hij zeggen, wat kan ik doen 
 • Wat houdt self depreciation in 
  Er wordt hen geleerd dat zij niets waard zijn en geloven dit uiteindelijk. De baas lijkt de enige te zijn die alles weet. 
 • Wat houdt het in als self depreciation veranderd?
  Dat zij lui en slecht zijn is niet waar, zijn leugens. nu ze gerespecteerd worden laten ze zien dat zij goed zijn, zij werden uitgebuit 
 • Wat houdt The nature of oppressor consciousness 
  De onderdrukker heeft de neiging om alles om te zetten naar zijn eigen hand. Als valt onder hun macht. Het belangrijkste is steeds meer hebben. Ze kunnen niet zien dat zij stikken in hun eigen bezettingen. 
  Als andere niet hebben wat zij hebben, zijn de andere lui en worden gezien als vijanden. Is een sadistische impuls. 
 • Wat houdt change in the oppressed and oppressors in? 
  onderdrukking dehumanizes beide partijen, de onderdrukten moeten echter zelf de strijd aan gaan voor vollere mensheid. De onderdrukker zal proberen te blijven onderdrukken. Mochten de rollen omdraaien moeten zij niet zelf onderdrukken, maar helpen om de menselijkheid te herstellen. De gemeenschap moet elkaar bevrijden, zowel onderdrukker als onderdrukte.  
 • Wat houdt in, when oppressors join in the struggle for liberation 
  Als de onderdrukken meer naar gelijkheid gaat voelt hij zich sneller onderdrukt en heeft daarbij een gebrek aan vertrouwen in de mens op het gebied van vertrouwen, denken en weten. Zij denken dat zij de uitvoerders moeten zijn van de transformatie. Zij praten over de mensen, maar niet met de mensen. 

  En echte humanist kan je zien doordat hij mensen vertrouwd en heb verbind in de strijdt. 

  Een echte leider denkt niet voor mensen, of over mensen maar met de mensen 
 • Wat houdt restrictions that prevent the return of oppression in? 
  Mensen die vroeger onderdrukten hebben, hebben meer moeite met de acceptatie van hun lot en voelen zich eerder onderdrukt. 
 • Wat houdt false charity vs true generosity in? 
  valse liefdadigheid. Je geeft iets aan de onderdrukte maar je behoudt de macht. 

  Ware vrijheid houdt in deze mensen steeds meer in hun behoefte worden voorzien en minder afhankelijk en in staat meer naar toe werken om de wereld te veranderen. 
 • Wat houdt initially the oppressed identify with their opressors in?
  Als mensen vrij komen van onderdrukking worden het eerst kleine tirannen. Voor hen is de ideale mens die persoon die onderdrukt. De man die voorman wordt kan strenger worden dan de eigenaar 
 • Wat houd prescription and freedom in?
  De onderdrukten wordt geleerd dat zij zonder vrijheid niet kunnen bestaan , maar zij vrezen ook een authentiek bestaan. Zij zitten tussen wat zij wel en niet willen. 
 • Wat houdt the situation can be transformed in? 
  De onderdrukten moeten de wereld zien die zij kunnen veranderen, niet als een gesloten wereld die niet kan veranderen. 
 • Wat houdt change in opressor's attitude in? 
  De onderdrukker helpt de onderdrukten als zij echt worden aangezien voor unieke personen die ten onrechte zijn behandeld en beroofd van hun vrijheid. Het alleen roepen en verder niks doen is een farce
 • Wat houdt dialogue in? 
  Mensen kunnen alleen bevrijd worden vanuit dialoog. Mensen kunnen alleen deelnamen aan bevrijding door reflectie 
 • Wat houdt independence cannot be given as a gift
  Niemand kan zichzelf bevrijden maar een ander bevrijd jouw ook niet. 
 • Wat houdt one-sided narratives in? (onderwijs)
  Dit houdt in dat de traditionele manier van onderwijs ( vertellen en luisteraat) de creativiteit en power weghaalt bij de studenten. Studenten leren hierdoor minder over zichzelf nadenken en los te komen van onderdrukking. Het is in het belang van de onderdrukker s
 • Wat houdt the banking model of education in? 
  Studenten wordt gevuld door docenten. De docenten en studenten worden bewaarders van kennis. Ontvangen, memorizeren en herhalen. Het gaat erom dat je geen vragen stelt over de wereld. Het remt onze vrij gedachten. We zijn toeschouwers niet de gene die het opnieuw vorm geven 
 • Wat houdt mythicizing reality in?
  Het banking onderwijs probeert de manier waarop wij in de wereld staan te verbergen. Het verbergt het feit dat wij historische wezens zijn en dat wij geschiedenis nemen als waarheid. 
 • Wat houdt libertarian, or co intentional education in?  
  Studenten en leerlingen leer van elkaar, Hierdoor zorgt men er eigenlijk voor dat het model, de onderdrukten in stand blijven. Leerlingen ontdekken dat de wereld in constante verandering is. Dit vraagt dat men het onderwijs wat opgelegd wordt losgelaten en wordt vervangen door vragen te stellen waar zij mee bezig zijn over de wereld 
 • Wat houdt students and teachers in, het model zoals het hoort? 
  Door middel van dialoog, hierdoor ontstaan ook nieuwe voorwaarden. De student wordt ook deels verantwoordelijk voor zijn eigen groei. meer autoriteit autoriteit hoort bij vrijheid. We leren ( onderwijzen elkaar) over hoe de wereld is. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is empowerment evaluatie volgens de samenvatting van dit artikel 
Het helpen tot ontwikkelen van de mogelijkheden tot  betere skills of politieke vaardigheden te vergroten 
Wat zijn de drie vormen van samenwerking met de belanghebbende 
Onafhankelijke evaluatie 

participerende / samenwerkende evaluatie 

Empowerment evaluatie
Welke 2 elementen vallen er onder Assessment of program proces?
Proces evaluatie ( Kijk naar de activiteiten en operaties, hoe goed het gaat, hier komt vaak feedback uit naar voren voor het management  ) 

Programma monitoren  ( wanneer de evaluatie al gaande is, kijkt ook wel naar impact) 
Het belang van goede vragen voor een evaluatie is essentieel. Er kan op 5 soorten manieren vragen worden vormgegeven 
Needs assessment  ( De behoefte voor  het programma

assessment of program theorie ( Over welk design 

assesss of program proces ( over hoe het werkt, implementatie 

impact assess ( Over de uitkomsten en impact 

efficiency asses ( is het kosten effectief)
Wat houdt empowerment evaluation in
De relatie tussen onderzoek en stakeholder is puur gericht op samenwerking. Het gaat er bij om dat belanghebbende enige idee hebben controle te hebben over de uitgevoerde evaluatie .
Wat houdt participatory or collaborative evaluation in?
Is in een team en iemand van de stakeholders zijn betrokken bij de evaluatie. Zie het als iemand is manager of iemand die gebeld kan worden wanneer nodig 
Wat houdt independent evaluation in?
De evaluator is eerste verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het plan, uitvoeren en de resultaten 
Wat wordt bedoelt met target participants 
Die van de interventie gebruik maken 
Wat houdt programma theorie in?>
De activiteiten verbinden met het beoogde doel. Waarom doet het wat het doet 
Wat zijn de stappen volgens dit artikel bij het ontwikkelen van een programma en evalueren 
assessment of the needs 

de doelen

het design van het programma

selecteren van alternatieve ( welke aanpak is het beste) 

implementatie ( hoe moet het werken 

de werken van het programma ( gaat als verwacht) 

outcome ( Heeft het het beoogde effect)

Efficiëntie  ( Is het kosten effectief