Summary MTA

-
1164 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - MTA

 • 1 Samenvatting Natuurwetenschap en techniek.

 • Waaruit bestaat het periodiek systeem der elementen.
  verticaal 7 perioden
  horizontaal 18 groepen.
 • 11 Na
  nummer van het atoom
  aantal protonen in de kern.
 • Hoe is het massanummer opgebouwd.
  massanummer= protonen en neutronen.
  massanummer= nucleonen.
  A = Z + n
 • Waar wordt de atoommassa in uitgedrukt.
  Units u
 • Isotoop
  Isotoop staan allemaal op dezelfde plaats
  Z is hetzelfde maar N kan verschillen.
 • Elektrisch neutraal.
  even aantal Z als elektronen.
 • 1 fm = 10-15 m  femto
  1 pm = 10-12 m  pico
  1 nm = 10-9 m   nano
  1 a = 100 pm = 0,1 nm. angstrom
  1 fm = 10-15 m femto.
  1 pm = 10-12 m pico.
  1 nm = 10-9 m nano.
  1 a = 100 pm = 0,1 nm. angstrom.
 • wat is de atoommassa.
  1 u = 1,66 x 10-24 gr.
 • wat zijn positieve ionen.
  anionen.
 • wat zijn negatieve ionen.
  kationen.
 • wat zijn atomen die altijd in tweevoud voorkomen.
  atomen die altijd in 2 voud voorkomen zijn moleculen H2, O2, N2,F2,Cl2,Br2, en I2.
 • wat is een mol.
   mol is een eenheid
   mol is 6,022 x 10 '23 dit is het getal van avogadro A.
 • wat is avogrado
  atomaire massa.
 • wat is een mac waarde.
  maximale aanvaardbare concentratie mg x m-3  mg/kg
  gemeten bij 273 K en 1013kPa
 • bij welke ph-waarde is een stof neutraal
  bij een ph-waarde van 7.
 • wanneer is een stof zuur.
  bij een ph-waarde van kleiner dan 7
 • wanneer is een stof een base.
  bij een ph-waarde van groter dan 7
 • welke koolwaterstoffen zijn er.
  er zijn verzadigde koolwaterstoffen CnH2 .n+2
  er zijn onverzadigde koolwaterstoffen CnH2.n
 • Noem de soorten koolwaterstoffen.
  M ethaan CH4
  E  ethaan C2H6
  P ropaan C3H8
  B utaan C4H10
  P entaan C5H12
  H exaan C6H14

  etheen C2H4
  propeen C3H6
  buteen C4H8
  penteen C5H10
  hexeen C6H12
 • Waaruit bestaat het Si systeem
  7 basiseenheden
  22 afgeleide met speciale naam
  en geacepteerde eenheden graden Celsius,bar,u,Ev, B
  en decimale onderverdeling.
 • Wat zijn de 7 basiseenheden.
  lengte    in meter m
  massa in kilogram kg
  tijd in seconde s
  elektrische stroom in Ampere A
  thermodynamisch temp in Kelvin K
  hoeveelheid stof mole in mol 
  licht intensiteit in candela cd
 • Wat zijn de Si voorvoegsels.
  10 x9 Giga         G
  10 x 6 Mega      M
  10 x 3 Kilo           k
  10 x 2 hecto        h
  10 x 1 deka         da
  10 x-1 deci           d
  10 x -2   centi        c    
  10 x -3   milli        m
  10 x -6   micro     u
  10 x - 9 nano        n
  10 x -12  pico       p
 • Wat is magnetische fluxdichtheid B en wat is de eenheid.
  aantal magnetische veldlijnen die door de koepel gaan en de eenheid is Tesla.
 • Wat is de eenheid van druk.
   Pascal 1 Pa = 1 N*m2 = 1 kg*m-1*s-2
  100 Pa = 1 hPa = 1 mbar
  10*5Pa 1000hPa 1 bar=100 kPa
 •  wetenschappelijke notatie
  3,4567 x10*5
  mantisse = 3,4567
 • Significante cijfers
  Significante cijfers in 3,4567 = 5
 • Mantisse
  1,0000 ....... t/m 9,9999
 • Ingenieursnotatie
  10-3, 10 *3 enz.
 • 17,45
  17,45  
  zijn 2 significante cijfers
  zijn 2 significante decimalen.
 • Bij vermenigvuldigen en delen is het kleinste cijfers significant.
  Bij vermenigvuldigen en delen is het kleinste cijfers significant.
 • Bij optellen en aftekken  is het kleinste decimaal significant.
  bij optellen en aftrekken is het kleinste decimaal significant.
 • Wat is de wet van Pouillet.
  R = weerstand van de draad in Ohm = p soortelijke weerstand van het materiaal in ohm *m
  vermenigvuldigd met de lengte van de gelider in meter gedeeld door het oppervlakte van de dwarsdoorschede van de geleider in m2

  R= p *L/A
 • Periode
  de elementen van een periode hebben het aantal schillen van die periode.
 • Edelgassen
  de laatste schil van een edelgasatoom is gevuld met 8 elektronen
  dit noemt men de edelgasconfiguratie.
 • Angstrom
  1 A=10-10m=100pm=0,1nm
 • Nucleonen
  kern bevat protonen en neutronen
  H bevat maar 1 proton in  de kern is protium
  deuterium is 1 neutron in de kern.
  tritium is 2 neutronen in de kern.
 • wat is de elektrische lading van een proton
  positief
 • wat is de elektrische lading van een neutron
  een neutron heeft geen elektrische lading
 • atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in de kern.
  atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in de kern.
 • Wat zijn valentie-elketronen
  Dat zijn de elktronen in de buitenste schil van groep 13 t/m 18 is het groepsnr.-10 = valentie
 • wat is het massagetal
   het massagetal is het aantal protonen en neutronen in de kern van het atoom
 • Wat is een isotoop
  een isotoop is een atoom dat lijkt op een gelijksoortig atoom, met hetzelfde aantal protonen, maar met meer of minder neutronen dan gewoonlijk.
 • dragen isotopen dezelfde naam als het element.
  ja isotopen dragen dezelfde naam als het element behalve de isotopen van H
  H1= protium --- 0 neutronen
  H2 = deutrium ---- 1 neutron
  H3 = tritium   ---- 2 neutronen.
 • nucliden als het onderscheid in aantallen neutronen relevant is.
  nucliden als het onderscheid in aantallen neutronen relevant is.
 • Wat is Dalton
  Dalton is de atomaire massa eenheid u
 • wat zijn anionen
  anionen zijn nuclide meer elektronen aan de elektrische neutrale variant, dan negatief geladen dus anion.
 • wat zijn kationen
  kationen zijn met niclide met minder elektronen dan de elektrisch neutrale variant, dan positief geladen dus kation
 • wat is een enkelvoudig ion met slechts 1 atoom
  een enkelvoudig ion
 • atoombinding
  een molecuul is een atoomgroepje met een vast samenstelling, dat uit niet metaalatomen bestaat H2O
 • koolwaterstofverbindingen
  als de meerderheid van de moleculen eeen of meerder C-atomen bevat.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.