Summary Mundo : mens en maatschappij.

-
ISBN-10 9006488011 ISBN-13 9789006488012
267 Flashcards & Notes
20 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Mundo : mens en maatschappij.". The author(s) of the book is/are Kirsten Bos Liesbeth Coffeng & Theo Peenstra. The ISBN of the book is 9789006488012 or 9006488011. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Mundo : mens en maatschappij.

 • 9.1 Milieu en milieuproblemen

 • Noem 3 soorten milieuproblemen
  1. Vervuiling
  2. Aantasting
  3. Uitputting
 • Wat is natuurlijk evenwicht?
  Dat de aarde zorgt zelf voor het oplossen van haar eigen 'problemen". 
  Dit gebeurt door kringlopen. Bijvoorbeeld van het water.
 • Noem 3 soorten vervuiling
  1. Bodemvervuiling
  2. Watervervuiling
  3. Luchtvervuiling
 • Wat is oppervlakte water?
  Het is water in sloten, rivieren en meren.
 • Noem voorbeelden van versnippering
  Bijvoorbeeld de Hoge Veluwe.
  Hier lopen snelwegen doorheen, waardoor het leefgebied van de dieren in kleine stukjes wordt 'versnipperd'.
 • Wat is versnippering?
  Dat het leefgebied van dieren door de aanleg van nieuwe wegen steeds kleiner wordt. Het leefgebied zelf blijft even groot.
 • Wat is verstoring?
  Dat is wanneer een natuurlijk iets in de war wordt gestuurd.
  Dus het milieu wordt niet vervuild
 • Voorbeeld(en) van verstoring van het milieu
  • geluidsoverlast van een snelweg. 
  • verlichting van de steden
 • Wat is biodiversiteit?
  Dat er verschillende soorten planten en dieren zijn.
 • Wat is ecologische hoofdstructuur?
  Een netwerk waarin alle natuurgebieden met elkaar zijn verbonden.
 • Wat heeft biodiversiteit en ecologische hoofdstructuur met elkaar te maken?
  Door verstoring en versnippering kan het aantal soorten planten en dieren verminderen.
  Door de natuurgebieden op een natuurlijke manier weer met elkaar te verbinden is er minder versnippering.
 • Wat zijn fossiele brandstoffen?
  Stoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan. 
  Ze worden nu als energiebron gebruikt
 • Noem een paar fossiele brandstoffen
  1. Steenkool
  2. Aardgas
  3. Aardolie
 • Waarom kunnen fossiele brandstoffen opraken?
  Omdat er meer opgemaakt wordt, dan dat er nieuwe wordt gemaakt.
 • Wat is uitputting?
  Dat de fossiele brandstoffen opraken
 • Wat is bodemerosie?
  Dat er grond (= bodem) wegspoelt.
 • Wat is het broeikaseffect?
  Het doorlaten van zonnestralen
  Het vasthouden van warmte
 • Wat is het verschil tussen broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect?
  Door de verbranding van fossiele brandstoffen komt er meer koolstofdioxide in de dampkring. 
  Daardoor wordt het warmer.
 • Wat is de dampkring?
  Een laag lucht om de aarde.
  Bestaat uit 78% stikstof
  21% zuurstof en 1% koolstofdioxide (CO2)
 • 9.2 Milieuvervuiling, een nieuw probleem?

 • Leg met een voorbeeld uit, dat ambachtslieden grondstoffen en energie nodig hebben.
  Ambachtslieden zijn mensen die producten maken. Zo heb je pottenbakkers, timmerlieden, bakkers, bierbrouwers.
  Ze hebben grondstoffen ( klei, wol, huiden, graan) nodig. De grondstoffen kwamen uit de bodem, het bos of van de landbouw.
  Ze hadden ook energie nodig om iets te laten bewegen of verwarmen,
  Bijvoorbeeld paarden, stromend water, wind, hout.
 • Hoe kwam het dat er rond 1500 bijna geen bos meer was in Nederland?
  Rond het jaar 1000 was het grootste deel van Europa bedekt met bossen.
  Mensen gingen bomen kappen omdat ze hout nodig hadden voor
  _ energiebron
  _ om huizen en schepen te bouwen
  _ om ijzer te maken
 • Hoe zijn sommige plassen in ons land ontstaan door een tekort aan brandhout?
  Rond 1500, toen de bossen verdwenen, werd hout te duur om als brandstof te gebruiken.
  Er werd steeds meer turf gebruikt. Door met een emmer aan een lange stok langs de slootkant te trekken, werd er veen opgeschept. Dit natte veen werd te drogen gelegd op akkers.
  Daar waar veen weggebaggerd werd, ontstonden plassen.
 • Wat is veen?
  de resten van planten
 • Wat is turf?
  Gedroogd veen.
 • Noem een voordeel van het gebruik van steenkool
  Het is een uitstekende brandstof.
 • Noem een nadeel van het gebruik van steenkool
  Het veroorzaakt veel luchtvervuiling.
 • Wat is een mijn?
  Een uitgraving tot diep in de grond
 • Wat wordt bedoeld met Industriële Revolutie?
  Veranderingen veroorzaakt door machines.
 •  Welke 6 gevolgen had de Industriële Revolutie voor de samenleving?
  1. Voor de arbeiders waren de lonen laag, ze woonden in slechte huizen.
  2. Voor het vervoer. Dit groeide enorm.
  3. Voor de communicatie. Er kwamen brievenbussen, postkantoren en postbodes. Brieven werden vervoerd met de trein. Aan het eind van de 19e eeuw werden de telegraaf en de telefoon uitgevonden.
  4. Voor de welvaart. De lonen stegen. De leef-en werkomstandigheden van de arbeiders verbeterden.
  5. Voor de wetenschap. Om te blijven vernieuwen en winst te maken voor de industrie.
  6. Voor de bevolkingsgroei. Mensen leefden langer, omdat de gezondheidszorg steeds beter werd. En er was meer aandacht voor hygiëne.
 •  Waardoor had de Industriële Revolutie grote gevolgen voor het milieu?
  Door de industrialisatie werden er veel meer fossiele brandstoffen gebruikt.
  Dit leidde tot meer luchtvervuiling.
  En dit zorgde voor uitputting van de voorraad energiebronnen.
  Meer huizen en wegen.
  Er verdween veel bos.
  Plastic werd uitgevonden. Dit levert meer en gevaarlijker afval op.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Loopgraven
De plek waar soldaten elkaar beschoten en ze graven deze zelf.
Bondgenootschap
Europese regeringen die afspraken met elkaar hebben gemaakt om elkaar te helpen als een van hen wordt aangevallen.
Nationalisme
Europeanen die erg trots zijn op hun land en volk. Dat gevoel van trots heeft nationalisme
Noem twee kenmerken van dienstverlenende bedrijven?
 • Postbode
 • Leerkracht, docent
Wat zijn dienstverlenende bedrijven?
Een dienst verlenend bedrijf biedt diensten i.p.v goederen aan.
Noem 3 voorbeelden van Automatisering?
 • Internet
 • Bellen (telefoneren)
 • Pinnen
Wat betekend het woord automatisering?
Automatiseren is het vervangen van menselijk denkwerk vervangen door machines.
Noem drie voorbeelden van mechanisatie?
 • Een trekker
 • typmachine
 • Stofzuiger
Wat betekend het woord mechanisatie?
Mechanisatie is het vervangen van handmatige handelingen door gebruik van machines.
sanering, renovatie en restauratie noem je
stadsvernieuwing